منبع پایان نامه ارشد درباره علوم انسانی، بازدارندگی، حاکمیت دولت ها، نظام بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد

بازرسی محلی یا ملی پیش بینی شده است. این خود نکته مثبتی برای این معاهدات می باشد ولی این بازرسی های محلی یا ملی نیز باید تحت یک بازرسی بین المللی همچون بازرسی آژانس بین المللی باید باشند تا از کارایی لازم برخوردار باشند که در این معاهدات، این سازوکار بازرسی بین المللی پیش بینی نشده است و به عنوان نقیصه ای مهم برای این معاهدات به شمار می رود.
ج- در رابطه با اجرا نیز باید گفت که از مجموع معاهدات دوجانبه به جز معاهده 1987 در مورد حذف موشک های میان برد و کوتاه برد، سایر موافقت نامه ها یا اصلا اجرا نشده اند یا به طور دقیق به اجرا درنیامده اند. این موافقت نامه ها به جز موافقت نامه 1987، کمیت محدودی از جنگ افزارها را در بر می گیرند. معاهدات محدودیت و کاهش سلاح های راهبردی موسوم به معاهدات سالت و استارت با کاهش سقف عددی سلاح ها مانع واقعی در مقابل یک مسابقه تسلیحاتی محسوب نشده است چرا که امکان قرار دادن چندین کلاهک هسته ای در یک موشک بالستیک وجود دارد. در این حالت هیچ کس از خسارات غیر قابل جبران در امان نیست. با توجه به واقعیات موجود و روند کنونی می توان گفت که هنوز کشورهای روسیه و آمریکا دارای زرادخانه عظیمی از سلاح های راهبردی می باشند و اگر بخواهند از منطق بازدارندگی هسته ای که مبتنی بر نگهداری و حفظ کافی سلاح های هسته ای یا حفظ حداقل قدرت است، تبعیت نمایند نمی توان امید چندانی به خلع سلاح این دو کشور داشت. لذا تعهد دولتهای هسته ای بر اساس ماده 6 معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای که همانا پایان بخشیدن به مسابقات تسلیحات هسته ای و انعقاد یک معاهده خلع سلاح عمومی می باشد تحقق نمی یابد، بلکه فقط همانگونه که خود دولت های هسته ای معتقدند این تعهد فقط محدود به مذاکره کردن و نه رسیدن به یک نتیجه می باشد؛ در چنین وضعی کنترل تسلیحات در واقع جانشین خلع سلاح شده است و لذا به نظر نمی رسد که قدرت های هسته ای آمریکا و روسیه به تعهدات خود به درستی عمل کرده باشند.
با توجه به عدم پایبندی این دو کشور به معاهدات دوجانبه در زمینه خلع سلاح هسته ای و در نتیجه آن، توسعه روزافزون سلاح های هسته ای باید گفت که معاهده 1968 منع گسترش سلاح های هسته ای نیز نتوانسته به طور کامل به اهداف تعیین شده خود در مسائل اصولی، عملی یا مصالح امنیتی نائل آید. برای مثال تعداد کلاهک های هسته ای از سال 1968 تا کنون افزایش یافته است؛ و همانگونه که ملاحظه می شود بسیاری از این کلاهک ها، سهم دو کشور آمریکا و روسیه بوده است و بنابراین عملکرد این دو کشور در رابطه با تعهدات دو جانبه خلع سلاحی بر روند خلع سلاح جهانی تاثیرگذار بوده و عدم کارایی معاهده منع گسترش و نیز آژانس بین المللی انرژی اتمی که سازوکار بازرسی معاهده منع گسترش است را موجب شده است.
پیشنهادات
الف- آمریکا و روسیه باید وضعیت خود را هر چه بهتر در رابطه با سلاح های هسته ای تشریح کنند.
ب- باید با متناسب ساختن معاهدات خلع سلاح هسته ای به عنوان مهم ترین سازوکار دوجانبه موجود مابین آمریکا و روسیه، با شرایط در حال تغییر جهان، باید اجرای مواد مختلف این معاهدات را عملی، غیر قابل بازگشت و همیشگی ساخت. بنابراین ضروری است که مقررات و هنجارهای بین المللی در حوزه مدیریت تولید و توزیع مواد قابل استفاده در ساخت تسلیحات هسته ای بازنگری شود. همچنین ضروری است شرایط و مقررات خروج کشورها از این معاهدات نیز تشدید گردد. همچنین باید این امکان را از کشورها سلب کرد که توانمندی های لازم را برای مدرنیزه کردن تسلیحات هسته ای از طریق انعقاد معاهدات صوری خلع سلاح هسته ای به دست آورند و سپس بدون اینکه با تنبیه و مجازاتی روبرو شوند، از این معاهدات خارج شوند. در این راستا، ضمانت اجرای موثر و کارا در آن معاهدات پیش بینی شود.
ج- آمریکا و روسیه تلاش بیشتری برای عمل به تعهدات خود مطابق با این معاهدات انجام دهند و در این راستا باید از ساخت هرگونه سلاح هسته ای جدید خودداری کرده و پیگیری آزمایش های هسته ای را توقف نمایند .
د – برای تضمین بازرسی های ملی و سرزمینی برای کنترل و نظارت بر اجرای تعهدات طرف دیگر، این بازرسی ها را زیر نظر یک بازرسی مستقل بین المللی همچون بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دهند. این نیز در صورتی است که آمریکا و روسیه در بازرسی های آژانس دخالت ننمایند و حقی فراتر از سایر کشورها برای خود در این نهاد قائل نشوند. تجارب گذشته نشانگر آن است که بازرسی های بین المللی در صورتی می توانند در برابر تهدیدات حوزه تولید و گسترش سلاح های هسته ای مؤثر باشند که سه عامل مهم در آن ها لحاظ شده باشد : اختیارات گسترده؛ بودجه و منابع لازم برای بازرسی و اجماع در خصوص توسل به شدت عمل و استفاده احتمالی از نیروی نظامی در خصوص عدم مطابعت از دستورات بازرسان.
ه- تضمین امنیت ذخایر سلاح های هسته ای و یا نابود سازی آن ها به عنوان اولویت های امنیت ملی هر دو کشور.
و- تداوم اقدام های دوجانبه برای کاهش تعداد کلاهک های هسته ای. در این راستا آمریکا و روسیه می توانند از سازوکارهای نوآورانه شفاف سازی فعالیت ها بهره گیرند.
ز- برای اینکه این کشورها تعهد خود به خلع سلاح هسته ای را نشان دهند، باید گزارش مفصلی در رابطه با شیوه های برچیدن زرادخانه های هسته ای خود ارائه دهند.
ح- تهیه یک نقشه راه کامل از اقدامات فنی و قانونی که این کشورها باید انجام دهند تا زرادخانه های هسته ای آن ها به شکلی قابل تایید نابود شود.
ط- آمریکا و روسیه باید ظرف مدت چند سال مواد هسته ای را به طور جدی شناسایی و آن ها را از پایگاه ها و مراکز آسیب پذیر خارج سازند.

فهرست منابع و مآخذ
الف. منابع فارسی
1.آمبروز، استفن. روند سلطه گری، تاریخ سیاست خارجی آمریکا، 1983- 1938. ترجمه احمد تابنده، تهران : چاپخش، (1363).
2. ارسنجانی، حسن. حاکمیت دولت ها، تهران، سازمان کتاب های جیبی، (1342).
3. ازغندی، علیرضا؛ روشندل، جلیل. مسائل نظامی و استراتژیک معاصر. تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، چاپ دوم، (1389).
4. ازغندی، علیرضا . نظام بین الملل : بازدارندگی و همپایگی استراتژیک. تهران : قومس، چاپ اول، (1370).
5. پرکوویچ، جورج. پایبندی جهانشمول : راهبردی برای امنیت هسته ای. ترجمه : سعید خزائی و افشار امیری ، تهران : خرسندی، چاپ اول، (1388).
6. پلنو، جک سی- آلتون، روی. فرهنگ روابط بین الملل. ترجمه : ابوالفضل رئوف، تهران : سرای عدالت، چاپ دوم، (1389).

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره بازدارندگی، امنیت بین المللی، حقوق بشردوستانه، حقوق بشر Next Entries منبع تحقیق درمورد پایان نامه ها، روش شناسی، جامعه آماری، منابع فارسی