منبع پایان نامه ارشد درباره عزت نفس، هراس اجتماعی، افراد مبتلا، یشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

كاهش رضايت از زندگي افراد باشد. اضطراب اجتماعي به اضطراب يا تجربه هراس كه در موقعيتهاي ميان فردي يا عملكردي ايجاد ميشود، اطلاق ميشود. افراد داراي اضطراب اجتماعي بالا از ارزيابي منفي ديگران نسبت به خود و يا انجام عملي كه باعث شرمندگي شود، بيمناكاند. تحقيقات حاكي از آن هستند كه اضطراب اجتماعي با گرايش به اختصاص توجه به اطلاعات تهديد آميز اجتماعي، از جمله اضطراب مرتبط با احساسات، رفتارها و عدم رضايت از ديگران همراه است(تايلر، 2010).

2-1-4-2-5- نظریه آسیب شناختی99
یکی از حوزههایی است که اختصاصاً به جنبههای شناختی- رفتاری هراس اجتماعی پرداخته است. اگر چه برخی از نخستین معیارهای رفتاری هراس اجتماعی بر نبود مهارتهای اجتماعی در افراد مبتلا تأکید داشتند، اخیراً معیارهای شناختی به نقش محوری تحریفهای فکری معین مانند بیکفایتیهای ادراک شده و ترس از ارزیابی منفی در این افراد روی آوردهاند. هم چنین الگوهای هراس اجتماعی با درهم آمیختن برخی از این ویژگیها با یکدیگر و با مفاهیم برگرفته از پردازش اطلاعات، پیشبینیهای دقیقتری را فراهم کردهاند. افراد مبتلا به هراس اجتماعی در رویارویی با موقعیتهای اجتماعی تازه، تمایل دارند آنها را به شیوهای تهدید آمیز تعبیر کنند، زیرا پیش داوریهای منفی دارند و تجربه پیامدهای منفی گوناگونی مانند افزایش علائم اضطراب و علائم فیزیک را در موقعیتهای اجتماعی داشتهاند. افزون بر این، افراد مبتلا به هراس اجتماعی به طور انتخابی جنبههای منفی خود از موقعیتهای اجتماعی را به یاد میآورند(طاهری فر، 1389).

2-1-5-تعریف عزت نفس
عزتنفس100 از جمله مفاهيمي است که در چند دهه اخير مورد توجه بسياري از روانشناسان و پژوهشگران قرار گرفته است. اما از نظر قدمت تاريخي، اين موضوع در مباحثي که علما و فلافسه تعليم و تربيت در گذشته داشتهاند نيز به چشم ميخورد. منظور از عزتنفس احساس و تصويري است که فرد به مرور زمان نسبت به خويشتن در ذهن ميپروراند. به عبارت سادهتر، عزت نفس يعني ارزيابي فرد از خودش. حال همه افراد صرف نظر از سن، جنسيت، زمينه فرهنگي، جهت و نوع کاري که در زندگي دارند، نيازمند عزتنفس هستند(کلمز101 و همکاران(؟)؛ ترجمه علي پور، 1373: 75). عزتنفس به این اشاره میکند که فرد خود را قبول دارد، به خود احترام میگذارد و خود را یک شخص باارزش در نظر میگیرد. با افزایش عزتنفس، سطح استرس کاهش مییابد(شمیزو، 2004). در طول سدههای گذشته، دیدگاههای فلاسفه و شاعران بسیاری دیگر از دیدگاهها مؤید این اصل بوده است که انسان نیاز دارد خود را خوب، منطقی و اخلاقی جلوه دهد. در صد سال گذشته بسیاری از روانشناسان پذیرفتهاند که انسان دارای نیاز به عزتنفس است. برای انسان هیچ حکم ارزشی، مهمتر از داوری او در مورد نفس خویش نیست. ارزشیابی شخصی از خویشتن، قطعیترین عامل در رشد روانی اوست. این ارزشیابی به صورت احساسی است که انتزاع و شناسایی آن دشوار است؛ زیرا پیوسته تجربه میشود و جزئی از هر احساس و دخیل در هر واکنش احساساتی انسان است. بنابراین تصوری که یک فرد از خویشتن دارد به طور ضمنی در همه واکنشهای ارزشی او تجلی میکند(حسینینسب و وجدان پرست، 1381).
در بررسی عزتنفس اولین بار توسط ویلیام جیمز102(1890) انجام شده است. وی به توضیح تمیز بین خود شناخته و خود شناسانده پرداخت و آن را به سه عنصر مادی(بدن، خانواده و خانه)، اجتماعی(فرد در عین داشتن سطوح مختلف اجتماعی برای سایر افراد قابل شناخت است) و روحانی(حالت هوشیاری و تمایلات) تقسیم کرد. او معتقد بود که تصور فرد از خود در حین تعاملات اجتماعی، یعنی زمانی که متولد شده و مورد شناسایی دیگران قرار دارد شکل میگیرد(بابایی، 1385). به عبارت دیگر، وی عزتنفس را تابع كسري از موفقيتها بر انتظارات خود ميداند، به طوري كه هر چه موفقيتهاي شخص بيشتر از انتظاراتش باشد، عزتنفس او نيز بيشتر خواهد بود و در صورتي كه عكس آن صادق باشد، عزتنفس كمتري خواهد داشت(اسلامي نسب، 1373: 58).
واژه عزت نفس تعاریف مختلفی دارد، به عقیده برخی محققان عزتنفس عبارت است از ارزشی که خصوصیات و صفات روانی خودپنداره برای فرد دارد که از اعتقادات فرد در مورد تمام چیزهایی که در او وجود دارد ناشی میشود(باقرزاده و همکاران، 1384). عزتنفس به معنی پذیرش و ارزشمندی است که شخص نسبت به خویشتن احساس میکند، شخصی که از عزتنفس برخوردار است خود را به گونه مثبتی ارزیابی نموده و برخورد مناسبی نسبت به خود و دیگران دارد(انصاری و همکاران، 1380). سيف(1368)، در تعريف عزتنفس چنين آورده است: «نياز به احترام به خود، به عبارت ديگر عزتنفس عبارت است از نياز به كسب موفقيت و تأييد يا نياز به ايجاد تصور مثبت درباره خود، ديگران و اينكه ديگران او را فردي قابل احترام بدانند»(ستوده، 1380: 124). به نظر”کوپراسمیت”103(1967)، به طور كلي ارزيابيهايي كه فرد از خود ميكند عزتنفس او را تشكيل ميدهد. هم چنين عزتنفس درجهي تصويب، تأييد و ارزشمندي است كه شخص نسبت به خود احساس ميكند(بیابانگرد، 1382: 35). مزلو104 عزتنفس را عبارت از شایستگی، توانمندی، کفایت، اطمینان، استقلال و آزادی میداند که اگر ارضا شود، افراد احساس ارزشمند بودن، توانا بودن، ثمربخش بودن و اعتماد به نفس و در غیر این صورت احساس حقارت، درماندگی و ضعف میکند(گیج و برلانیر105، 1374: 65).
عزتنفس در هر فرد بر اساس ترکيبي از اطلاعات عيني در مورد خودش و ارزشهاي ذهني که براي آن اطلاعات قائل است بنا نهاده ميشود. نحوه شکلگيري عزتنفس را از طريق تفکر در مورد ‌خود ادراک شده و ‌خود ايدهآل ميتوان بررسي کرد خود ادراک شده همان خود پنداره ميباشد؛ يعني ديدگاه عيني فرد در مورد مهارتها صفات و ويژگيهايي که در خود ميبيند يا فاقد آن است. خود ايدهآل عبارت است از اينکه هر فرد دوست دارد خود داشته باشد زماني که خود ادراک شده و خود ايدهآل با هم همتراز باشند. فرد از عزتنفس بالايي برخوردار است(بیابانگرد، 1382: 23). وجود شکاف و فاصله بين خود ادراک شده و خود ايدهآل عاملي است که مشکلات مربوط به عزت نفس را بوجود ميآورد. خود پنداره و به تبع آن عزتنفس بر اساس ترکيبي از مسائل و موضوعاتي که در زندگي براي ما اهميت دارند ساخته شده است. اگر فرد زمينههايي را که در آنها فعاليت داشته است باارزش بداند، عزتنفس کلي او بالا خواهد بود. در حالي که اگر وي آن زمينهها را بيارزش بداند عقايد منفي در مورد خودش خواهد داشت. نقش والدين در تحول عزت نفس در کودک بسيار مهم است همچنين ميزان عزتنفس و شايستگي خود والدين حائز اهميت است. چرا که کودکان نظارهگر و چگونگي درگيري رويارويي با دشواريها و ميزان شايستگي آنها هستند(حسینی، 1380).
2-1-5-1- چهار شرط عزت نفس عبارتند از:
1- همبستگي
احساس همبستگي وقتي بوجود ميآيد که فرد از پيوندهايي که براي او مهم هستند و ديگران آنها را تأييد ميکنند راضي باشد(کلمز و همکاران(؟)؛ ترجمه علی پور، 1373: 76).

2- بي همتايي
احساس بيهمتايي وقتي بوجود ميآيد که افراد بتواند صفات و ويژگيهايي را که موجب تفاوت و تمايز او از ديگران ميشود، بشناسد، به آنها احترام بگذارد و به سبب داشتن آن صفات مورد احترام و تأييد ديگران قرار گيرد(کلمز و همکاران(؟)؛ ترجمه علی پور، 1373: 76).
3- قدرت
احساس قدرت وقتي به وجود ميآيد که نوجوان بداند منابع، فرصت و قابليت آن را دارد که به طرق عمده در شرايط زندگي خويش تأثير بگذارد(کلمز و همکاران(؟)؛ ترجمه علی پور، 1373: 76).
4- الگوها
نکات راهنمايي هستند که نوجوان به مدد آنها الگوهاي انساني، فلسفي و عمليات براي خويش فراهم ميکند تا او را در استقرار ارزشهاي معنادار، هدفها، آرمانها و معيارهاي شخصي کمک کند(کلمز و همکاران(؟)؛ ترجمه علی پور، 1373: 77).
دو جنبه مهم خویشتن عبارت است از: عزتنفس و هویت. عزتنفس جزئی از خویشتن است که به ارزشیابی کلی فرد مربوط میشود. عزتنفس علاوه بر این اشاره به ارزش خویشتن یا تصور خویشتن، انعکاس کفایت کلی فرد و رضایتمندی افراد از خودشان اشاره دارد. تداوم عزتنفس پایین با عدم پیشرفت تحصیلی، افسردگی، اختلال خوردن و بزهکاری پیوند دارد. چهار نکته کلیدی افزایش عزتنفس عبارتند از: شناسایی علت عزتنفس پایین و حوزهها و اجزائی از خویشتن که برای فرد اهمیت دارد. فراهم آوردن حمایت عاطفی و تأیید اجتماعی، کمک به پیشرفت، توسعه مهارتهای انطباقی(سانتراک، 1385: 146). بعضی بر این باورند که افراد دارای عزتنفس بالا، نسبت به افراد همسن خود، از کارآمدی، خلاقیت و پیشرفت تحصیلی بهتری برخوردارند(بیابانگرد، 1372: 33). ارضاء نیاز به عزتنفس، به فرد اجازه میدهد تا نسبت به قابلیت، ارزشمندی و کارآمدی خود اطمینان یابد و البته عدم تأمین این نیاز، سبب بروز احساس کهتری و ناتوانی نسبت به حل مشکلات میشود(حقیقی، 1379: 103). هارتر106(1998) هشت جنبه مجزای خود پندارهی نوجوان را مشخص کرده است: تحصیلی، شغلی، ورزشی، ظاهر جسمانی، پذیرش اجتماعی، روابط دوستی صمیمانه، جاذبه رمانتیک و کردار(اسلاوین، 1385 :110). مارش107(1993)، پنج خودپندارهی مجزا را مشخص کرد: توانایی کلامی تحصیلی، توانایی ریاضی تحصیلی، روابط با والدین، همجنس و جنس مخالف. به نظر میرسد که عزتنفس کلی یا احساس ارزشمندی، قویاً تحت تأثیر ظاهر بدن و بعد پذیرفته شدن از جانب همسالان قرار دارد(اسلاوین، 1385 :110). افرادی که عزتنفس بالاتری دارند، تمایل دارند بیشتر به نقاط قوت خود توجه کنند تا به نقاط ضعف خود. همچنین این افراد برای پذیرش ارزیابیهای مثبت از خود آمادگی بیشتری نشان میدهند. افراد با عزتنفس پایین احتمالاً بیشتر ارزیابیهای منفی را قبول میکنند. در هر صورت سعادت و موفقیت هر فرد در گرو احساس خود ارزشمندی و احترامی است که وی برای خود قائل است. به طور کلی وقتی میزان عزتنفس بالا باشد، فرد فعالیت خود را افزایش میدهد، توانایی خود را در مواجهه با مشکلات و انجام وظایف محول شده در سطح مطلوب و بالایی ارزیابی میکند(حسینی نسب و وجدان پرست، 1381).

افراد دارای عزتنفس پایین
– ناتوانی در قبول تعارف، تعاریف و تمجیدها.
– بیان و اظهارات خودکم بینی، خود را غیر جذاب، بیارزش، احمق، بازنده، بر باد رفته، غیر مهم دیدن و به آسانی خود را سرزنش کردن.
– اجتناب از برخورد و رابطه با بزرگسالان و همسالان.
– به طور افراطی در جستجوی دریافت توجه یا تمجید از بزرگسالان یا همسالان بودن.
– ناتوانی در شناسایی یا پذیرش صفات و استعدادهای مثبت خود.
– ترس از عدم پذیرفته شدن توسط دیگران، علی الخصوص توسط گروه همسالان.
– به نمایش گذاشتن رفتارهای منفی که به طور واضح برای جلب توجه انجام میگیرد.
– مشکل نه گفتن به دیگران، ترس از این که دیگران دوستش نداشته باشند(جانگسما، 1943؛ ترجمه صاحبی و همکاران، 1381: 116).
قدرت تصمیمگیری و ابتکار، نوآوری و خلاقیت، سلامت فکر و بهداشت روان، رابطه مستقیمی با میزان و چگونگی عزتنفس و احساس خودارزشمندی فرد دارد(صاحب الزمانی، 1388). کوپر اسمیت دریافت که دانشآموزان دارای عزتنفس پایین، تصویری افسرده و ناامید از خود نشان میدهند و در مدرسه تمایل دارند در حاشیه بمانند. درحالی که دانشآموزان با عزت نفس بالا، فعالند و ابراز وجود میکنند و تمایل به توفیق تحصیلی و اجتماعی دارند. گروه دوم کم تر از اضطراب رنج میبرند و به ادراکشان اعتماد دارند(همان منبع). در سالهای اخیر، از عزتنفس بالا را به عنوان یک منبع حمایتی مهمی یاد کردهاند که افراد میتوانند در مقابل رویدادهای منفی در زندگی روزمره و در مقابل وقایع نامطلوب زندگی بمنظور کاهش اثراتشان از آن استفاده کنند. پذیرش خود که به داشتن توجه مثبت به خود تعریف شده است، از جمله متغیرهای عمده در سلامت روانی است. عزتنفس بالا با سطوح پایینتر اضطراب در رابطه است(مسعودنیا، 1388). بطور کلی، نیاز اساسی ما در زندگی، داشتن احساس خوب نسبت به خودمان است. ما نیاز داریم

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره اضطراب اجتماعی، هراس اجتماعی، اجتناب شناختی، پردازش اطلاعات Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره محل سکونت، ارتباط مؤثر، انتقال اطلاعات، جامعه شهری