منبع پایان نامه ارشد درباره عربستان سعودی، قانون اساسی

دانلود پایان نامه ارشد

شریعت اسلامی عمل خواهد کرد.

فنلاند (8 ژوئن 1990 و 16 اکتبر 1996)
نروژ (16 ژوئیه 1990)
دانمارک (3 جولای 1990)
مکزیک (23 ژوئیه 1990)
سوئد (25 مه 1990)
– حق شرط کلی بوده و میزان تعهدات لیبی نسبت به کنوانسیون را به وضوح معین نمیکند، بنابراین تابع قانون کلی معاهدات بوده و نیز با بند (2) ماده 28 کنوانسیون مغایر است و قابل قبول نیست.

مالزی
(5 جولای 1995)
الحاق مالزی با رعایت این مطلب است که بندهای کنوانسیون در تعارض با مفاد قانون شریعت اسلامی و قانون اساسی فدرال مالزی نباشد.

نروژ (16 اکتبر 1996)
هلند (15 اکتبر 1996)
آلمان (18 اکتبر 1996)
فنلاند
– اشاره کلی به قانون داخلی و مذهبی بدون ارائه مشخص از محتوای آن، در اجرای تعهدات دولت شرطگذارنده نسبت به کنوانسیون ایجاد ابهام میکند. شرطهای مالزی بیشک مغایر با اهداف کنوانسیون بوده و اساس قانون بینالمللی معاهدات را خدشهدار میسازد و نیز طبق بند (2) ماده 28 مردود است.

پیوست شماره 1
کشورهای شرط کننده
شرط عدم مغایر با شریعت اسلامی
کشورهای اعتراض
کننده
نواع اعتراض

عربستان سعودی
(7 سپتامبر 2000)

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره تقسیم کار، مشارکت زنان، قرآن کریم، رسالت مادری Next Entries منابع و ماخذ تحقیق علمای شیعه، امام خمینی، امام خمینی (ره)، دورهی صفوی