منبع پایان نامه ارشد درباره عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن

دانلود پایان نامه ارشد

شود و فرض H1 تایید می شود و این بدان معنی است که توزیع متغیرها غیر نرمال است.برای نرمال کردن داده هاازتبدیل اتکاکس- باکس استفاده شده است.
=(〖X1〗^λ-1)/λ X^λ = (X1) T
دراین تحقیق ازلانداهای مختلف ازجمله25/0، 12/0 در نرم افزار minitab برای هرمتغیراستفاده شده است. بعدازنرمال سازی نتایج آزمون جارکو_برا بصورت زیرمی باشد:

جدول 4-3 جارکو- برا

سطح احتمال
جارکو-برا
متغییرها
061/0
46/23

052/0
57/359

056/0
59/25

063/0
12/134

071/0
46/13

059/0
241/31

064/0
11/291

049/0
212/28

066/0
24/16

075/0
17/42

4-4- تجزیه و تحلیل فرضیه ها
4-4-1- فرضیه اول
:H0بین تعداددفعات پیش بینی سودمدیریت وعدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداروجودندارد
H1: بین تعداددفعات پیش بینی سودمدیریت وعدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداروجوددارد

عبارت است از عدم تقارن اطلاعاتی شرکت در سال .
عبارت است از تعداد پیش بینی سود توسط مدیریت شرکت در سال .
عبارت است از حجم معاملات سهام (تعداد سهام معامله ‌شده) سهام شرکت در طول سال مالی تقسیم بر تعداد سهام شرکت مورد نظر در پایان سال مالی.
عبارت است از ریشه دوم تعداد دفعات معاملات سهام شرکت در سال ؛
عبارت است از اندازه (لگاریتم طبیعی ارزش بازار) شرکت در سال .
عبارت است از لگاریتم طبیعی قیمت سهام شرکت در سال .
آزمون F لیمر و هاسمن برای فرضیه اول
منظور انتخاب یکی ازروشهای داده های تابلویی ویا تلفیقی از آماره F لیمر استفاده می گردد.به عبارت دیگر آمارهF لیمرتعیین می‌کند که عرض ازمبدا جداگانه برای هریک از شرکت ها وجود داردیاخیر
جدول 4-4 آزمون لیمر
سطح احتمال
هاسمن
سطح احتمال
Fآماره
006/0
236/21
003/0
965/6

همان طور که مشاهده می کنیم میزان خطای آزمون لیمراز 5 درصد کمتر است بنابراین فرض Hoرد می شود فرض H1تایید می شود در نتیجه برای برآورد مدلهای پژوهش از روش پنلی استفاه می شود. همچنین در آزمون هاسمن نیز چون میزانخطایاز 5 درصدکمتراست .بنابراین از روش اثرات ثابت استفاده خواهیم کرد.
* تابع ریاضی برای فرضیه اول
〖BAS〗_it=3.326+4.582〖Freq〗_it+3.956〖Vol〗_it-6.745〖Ttra〗_it-4.224〖Size〗_it+2.265P_it+ε_it

جدول4-5 آزمون رگرسیون ( اثرات ثابت ) مدل اول پژوهش

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره روش حداقل مربعات، آزمون فرضیه، انحراف معیار Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعات