منبع پایان نامه ارشد درباره عدالت سازمانی، عدالت سازمانی ادراک شده، نوع دوستی

دانلود پایان نامه ارشد

ر کلی در جامعه مورد نظر پایینتر از حد میانگین میباشد و در سطح مطلوبی قرار ندارند. در ضمن با توجه به اینکه حد اختلاف میانگین برای عدالت مراودهای مثبت است و از آنجا که حد بالا و پایین برای عدالت مراودهای مثبت میباشد، در سطح اطمینان 95 درصد میتوان گفت که از نظر پاسخگویان عدالت مراودهای به طور کلی در جامعه مورد نظر بالاتر از حد میانگین میباشد و در سطح مطلوبی قرار دارد.

4-2-2- آزمون t تک نمونهای برای فرهنگ سازمانی

جدول 4-6: شاخصهای سطح متغیر فرهنگ سازمانی و مولفههای آن
متغیر
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای میانگین
فرهنگ سازمانی
357
94/2
617/0
032/0
فرهنگ درگیرشدن در کار
357
84/2
706/0
037/0
فرهنگ سازگاری
357
95/2
615/0
032/0
فرهنگ انطباق پذیری
357
96/2
678/0
035/0
فرهنگ ماموریتی
357
00/3
722/0
038/0

جدول 4-7: آزمون tتک متغیره سطح متغیر فرهنگ سازمانی و مولفههای آن
متغیر
t
df
سطح معناداری
تفاوت میانگینها
فاصله اطمینان 95 درصد

حد پایین
حد بالا
فرهنگ سازمانی
837/1-
356
067/0
059/0-
124/0-
004/0
فرهنگ درگیرشدن در کار
031/4-
356
000/0
150/0-
224/0-
077/0-
فرهنگ سازگاری
476/1-
356
141/0
048/0-
112/0-
016/0
فرهنگ انطباق پذیری
910/0-
356
364/0
032/0-
103/0-
037/0
فرهنگ ماموریتی
034/0
356
973/0
001/0
/0- 073
076/0

در ارتباط با فرهنگ درگیرشدن در کار چون سطح معنی داری محاسبه شده برای فرهنگ درگیرشدن در کار کوچکتر از میزان خطاست(05/0000/0 sig=) فرض صفر رد شده و فرض مقابل پذیرفته میشود؛ یعنی میانگین فرهنگ درگیرشدن در کار برابر 3 نیست. همچنین با توجه به اینکه حد اختلاف میانگین برای فرهنگ درگیرشدن در کار منفی است و از آنجا که حد بالا و پایین برای فرهنگ درگیرشدن در کار منفی میباشد، در سطح اطمینان 95 درصد میتوان گفت که از نظر پاسخگویان فرهنگ درگیرشدن در کار به طور کلی در جامعه مورد نظر پایینتر از حد میانگین میباشد و در سطح مطلوبی قرار ندارد. در ضمن با توجه به اینکه سطح معنیداری محاسبه شده برای فرهنگ سازمانی 067/0 ، فرهنگ سازگاری 141/0 ، فرهنگ انطباق پذیری364/0 و فرهنگ ماموریتی 973/0 میباشند که بزرگتر از میزان خطاست لذا فرض صفر رد نمیشود یعنی میانگین فرهنگ سازمانی، فرهنگ سازگاری، فرهنگ انطباق پذیری و فرهنگ ماموریتی با مقدار آزمون (عدد3) تفاوت معنیدار ندارند.
4-2-3- آزمون t تک نمونهای برای رفتار شهروندی
جدول 4-8: شاخصهای سطح متغیر رفتار شهروندی و مولفههای آن
متغیر
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای میانگین
رفتار شهروندی
357
62/3
500/0
026/0
وظیفه شناسی
357
56/3
784/0
041/0
جوانمردی
357
62/3
869/0
046/0
نگرش مدنی
357
31/3
554/0
029/0
احترام و تکریم
357
84/3
781/0
041/0
نوع دوستی
357
77/3
814/0
043/0
جدول 4-9: آزمون tتک متغیره سطح متغیر تسهیم دانش و مولفه های آن
متغیر
t
df
سطح معناداری
تفاوت میانگینها
فاصله اطمینان 95 درصد

حد پایین
حد بالا
رفتار شهروندی
533/23
356
000/0
623/0
571/0
675/0
وظیفه شناسی
689/13
356
000/0
568/0
486/0
650/0
جوانمردی
509/13
356
000/0
621/0
530/0
711/0
نگرش مدنی
658/10
356
000/0
312/0
254/0
370/0
احترام و تکریم
381/20
356
000/0
842/0
/0 761
924/0
نوع دوستی
941/17
356
000/0
773/0
689/0
858/0

در ارتباط با رفتار شهروندی، وظیفه شناسی، جوانمردی، نگرش مدنی، احترام و تکریم و نوع دوستی به طور کلی،چون سطح معنیداری محاسبه شده برای هرشش مورد کوچکتر از میزان خطاست(05/0000/0 sig=) فرض صفر رد شده و فرض مقابل پذیرفته میشود؛ یعنی میانگین هر شش مورد برابر 3 نیست. همچنین با توجه به اینکه حد اختلاف میانگین هر شش مورد مثبت است و از آنجا که حد بالا و پایین برای تمامی آزمونها مثبت میباشد، در سطح اطمینان 95 درصد میتوان گفت که از نظر پاسخگویان رفتار شهروندی، وظیفه شناسی، جوانمردی، نگرش مدنی، احترام و تکریم و نوع دوستی به طور کلی در جامعه مورد نظر بالاتر از حد میانگین میباشند و در سطح مطلوبی قرار دارند.

4-3–3)ست بعاد نی و رفتار شهروندی می دهد که ان (1389) همگرایی دارد.نی و رفتار شهروندی سازما فرضیههای تحقیق
برای آزمون فرضیه اول تا ششم از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است و دادههای لازم برای آزمون این فرضیهها در جدول4-10خلاصه شده است.
جدول 4-10:آزمون همبستگی اسپیرمن و سطح معنیداری برای آزمون فرضیه اول تا ششم

عدالت سازمانی ادراک شده
رفتار شهروندی
وظیفه شناسی
جوانمردی
نگرش مدنی
احترام و تکریم
نوع دوستی
عدالت سازمانی ادراک شده
ضریب همبستگی
سطح معناداری
تعداد
000/1

61

رفتار شهروندی
ضریب همبستگی
سطح معناداری
تعداد
237/0

066/0

61

000/1

وظیفه شناسی
ضریب همبستگی
سطح معناداری
تعداد
*306/0

016/0

61
**771/0

000/0

61
000/1

جوانمردی
ضریب همبستگی
سطح معناداری
تعداد
*282/0-

028/0

61
*317/0

013/0

61
046/0

723/0

61

نگرش مدنی
ضریب همبستگی
سطح معناداری
تعداد
*309/0
015/0
61
**715/0

000/0

61

**601/0

000/0

61
070/0-

594/0

61
000/1

احترام و تکریم
ضریب همبستگی
سطح معناداری
تعداد
224/0
083/0
61
**798/0

000/0

61

**512/0

000/0

61
059/0

650/0

61
**577/0

000/0

61

000/1

نوع دوستی
ضریب همبستگی
سطح معناداری
تعداد
*326/0
010/0
61
**737/0

000/0

61

**495/0

000/0

61
113/0

385/0

61
**423/0

001/0

61

**574/0

000/0

61

000/1
** همبستگی در سطح اطمینان99درصد معنیدار است
* همبستگی در سطح اطمینان95درصد معنیدار است
فرضیه اول :بین عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه، فرضیههای آماری به شرح زیر تعریف شدهاند:
فرضیه صفر: بین عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای شهروندی سازمانی رابطه وجود ندارد.
فرضیه مخالف: بین عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد.
همانطور که در جدول 4-10مشاهده میشود ضریب همبستگی اسپیرمن بین عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای شهروندی سازمانی معادل237/0 و با p- مقدار (معنی داری) 066/0 و بزرگتر از سطح معني داري05/0=α هست، لذا در اين سطح فرض مخالف رد میشود و فرض صفر پذیرفته میشود. در نتيجه بین عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای شهروندی سازمانی رابطه وجود ندارد
فرضیه دوم : بین عدالت سازمانی ادراک شده با وظیفه شناسی رابطه وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه، فرضیههای آماری به شرح زیر تعریف شدهاند:
فرضیه صفر: بین عدالت سازمانی ادراک شده با وظیفه شناسی رابطه وجود ندارد.
فرضیه مخالف: بین عدالت سازمانی ادراک شده با وظیفه شناسی رابطه وجود دارد.
همانطور که در جدول 4-10مشاهده میشود ضریب همبستگی بین عدالت سازمانی ادراک شده با وظیفه شناسی معادل306/0 و با p- مقدار (معنی داری)برابر016/0 و کوچکتر از سطح معني داري05/0=α هست، لذا در اين سطح فرض صفر رد میشود و فرض مخالف پذیرفته میشود. در نتيجه بین عدالت سازمانی ادراک شده با وظیفه شناسی رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد.
فرضیه سوم : بین عدالت سازمانی ادراک شده با جوانمردی رابطه وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه، فرضیههای آماری به شرح زیر تعریف شدهاند:
فرضیه صفر: بین عدالت سازمانی ادراک شده با جوانمردی رابطه وجود ندارد.
فرضیه مخالف: بین عدالت سازمانی ادراک شده با جوانمردی رابطه وجود دارد.
همانطور که در جدول 4-10مشاهده میشود ضریب همبستگی بین عدالت سازمانی ادراک شده با جوانمردی معادل282/0- و با p- مقدار (معنی داری)برابر028/0 و کوچکتر از سطح معني داري05/0=α هست، لذا در اين سطح فرض صفر رد میشود و فرض مخالف پذیرفته میشود. در نتيجه بین عدالت سازمانی ادراک شده با جوانمردی رابطه معکوس و معنیداری وجود دارد.
فرضیه چهارم : بین عدالت سازمانی ادراک شده با احترام و تکریم رابطه وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه، فرضیههای آماری به شرح زیر تعریف شدهاند:
فرضیه صفر: بین عدالت سازمانی ادراک شده با احترام و تکریم رابطه وجود ندارد.
فرضیه مخالف: بین عدالت سازمانی ادراک شده با احترام و تکریم رابطه وجود دارد.
همانطور که در جدول 4-10مشاهده میشود ضریب همبستگی بین عدالت سازمانی ادراک شده با احترام و تکریم معادل224/0 و با p- مقدار (معنی داری)برابر083/0 و بزرگتر از سطح معني داري05/0=α هست، لذا در اين سطح فرض مخالف رد میشود و فرض صفر پذیرفته میشود. در نتيجه بین عدالت سازمانی ادراک شده با احترام و تکریم رابطه معنیداری وجود ندارد.
فرضیه پنجم : بین عدالت سازمانی ادراک شده با نوع دوستی رابطه وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه، فرضیههای آماری به شرح زیر تعریف شدهاند:
فرضیه صفر: بین عدالت سازمانی ادراک شده با نوع دوستی رابطه وجود ندارد.
فرضیه مخالف: بین عدالت سازمانی ادراک شده با نوع دوستی رابطه وجود دارد.
همانطور که در جدول 4-10مشاهده میشود ضریب همبستگی بین عدالت سازمانی ادراک شده با نوع دوستی معادل326/0 و با p- مقدار (معنی داری)برابر010/0 و کوچکتر از سطح معني داري05/0=α هست، لذا در اين سطح فرض صفر رد میشود و فرض مخالف پذیرفته میشود. در نتيجه بین عدالت سازمانی ادراک شده با نوع دوستی رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد.
فرضیه ششم : بین عدالت سازمانی ادراک شده با نگرش مدنی رابطه وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه، فرضیههای آماری به شرح زیر تعریف شدهاند:
فرضیه صفر: بین عدالت سازمانی ادراک شده با نگرش مدنی رابطه وجود ندارد.
فرضیه مخالف: بین عدالت سازمانی ادراک شده با نگرش مدنی نوع دوستی رابطه وجود دارد.
همانطور که در جدول 4-10مشاهده میشود ضریب همبستگی بین عدالت سازمانی ادراک شده با نگرش مدنی معادل309/0 و با p- مقدار (معنی داری)برابر015/0 و کوچکتر از سطح معني داري05/0=α هست، لذا در اين سطح فرض صفر رد میشود و فرض مخالف پذیرفته میشود. در نتيجه بین عدالت سازمانی ادراک شده با نگرش مدنی رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد.
از آنجائیکه بین عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای شهروندی سازمانی به صورت کلی رابطه معنی داری وجود نداشت.لذا نقش تعدیل کنندگی فرهنگ سازمانی بین عدالت سازمانی ادراک شده و آن مولفه هایی از رفتارهای شهروندی سازمانی که رابطه معنی داری دارد مورد مطالعه قرار می گیرد.
فرضیه هفتم: بین عدالت سازمانی ادراک شده با نوع دوستی با توجه به نقش تعدیل کننده فرهنگ سازمانی رابطه وجود دارد.
نتایج تحلیل رگرسیون به منظور بررسی اثر تعدیل کننده فرهنگ سازمانی در تبیین واریانس نوع دوستی در جداول 4-11 و4-12 نشان داده شده است. نتایج تحلیل رگرسیون در مدل1 نشان میدهد که ضریب تعیین متغیرهای عدالت سازمانی و فرهنگ سازمانی با نوع دوستی 110/0 بوده که 0/11 درصد نمرههای نوع دوستی را به طور معنادار تبیین میکند. مدل 2 میزان رابطه بین متغیر پیشبین عدالت سازمانی و متغیر ملاک نوع دوستی را پس از ورود اثر تعدیل کننده فرهنگ سازمانی نشان میدهد. با مقایسه مدل 1و 2ملاحظه میشود که فرهنگ سازمانی سبب افزایش R2به میزان 7/6 درصد شده که این میزان معنیدار است (067/0=R2Δ، 508/0=FΔ و011/0= P). مدل 2 نشان میدهد که 7/6 درصد از واریانس مشاهده شده در نمرههای نوع دوستی توسط اثر تعدیل کننده فرهنگ سازمانی تبیین میشود.

جدول 4-11: نتایج تحلیل رگرسیون براساس مدل 1 و 2
مدل
R2
R2تعدیل

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره عدالت سازمانی، عدالت سازمانی ادراک شده، عدالت توزیعی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره فرهنگ سازمانی، عدالت سازمانی، نوع دوستی