منبع پایان نامه ارشد درباره عدالت سازمانی، عدالت سازمانی ادراک شده، عدالت توزیعی

دانلود پایان نامه ارشد

اشاره کرد . محقق برای بدست آوردن داده های مورد نیاز در تحقیق ، باید از ابزار متناسب با آن استفاده کند و پس از آن با تحلیل ، پردازش و تبدیل آنها به اطلاعات ، به آزمون فرضیه ها بپردازد .
خواندن متون و مصاحبه های اکتشافی باید به تدوین نظری مساله تحقیق کمک کند. خواندن متون کمک می کند که درباره شناخت های مربوط به پرسش آغازی حضور ذهن پیدا کرد، مصاحبه ها کمک می کنند چشم اندازهای تازه ای را کشف کرد و میدان خواندن متون را وسعت بخشید یا تصحیح کرد. خواندن متون و مصاحبه های اکتشافی مکمل هم هستند و متقابلا یکدیگر را تقویت می کنند ( کیوی و کامپنهود ؛ 1377 : 57 ). ابزارهای عمده در تحقیق حاضر برای جمع آوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه و پرسشنامه می باشند .
1-مطالعات کتابخانه ای: برای تعریف مسئله و بررسی سوابق تحقیق شده آن، هر محققی قبل از شروع تحقیق و هنگامی که به موضوعی ویژه برای تحقیق علاقه مند شده است، ناگزیر از مراجعه به کتابخانه خواهد بود. با مطالعه کتابها ، مقاله ها و تحقیقات دیگران که در حوزه موضوع مورد علاقه اوست، محقق می تواند موضوع تحقیق خود را بیشتر بشناسد و ابعاد آن را ببیند و هدف یا هدفهای تحقیقی خود را خالصتر و رساتر سازد. یک تحقیق علمی، حتی بصورت پایان نامه، فصلی مشتمل بر سابقه موضوع تحقیق دارد که در آن محقق به روشنی و به اختصار، آنچه را موجود بگونه ای مناسب انتخاب می کند ( نادری و سیف نراقی ؛ 1375 : 197 ) .
در تحقیق حاضر نیز برای گردآوری و تدوین ادبیات مربوط به موضوع تحقیق و بررسی سوابق تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است. بدین منظور از کتب و مقالات موجود در کتابخانه ها و مقالات موجود در اینترنت و پایگاه های اطلاعات و همچنین پایان نامه های انجام شده در زمینه موضوع تحقیق، استفاده شده است.
2- پرسشنامه: پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیقات و روشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق است. پرسشنامه مجموعه ای از سئوالات، عبارت و گویه ها می باشد که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارائه می کند. این پاسخ، داده مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می دهد ( مقیمی ؛ 1377: 29 ). نحوه تهیه و تدوین و طراحی پرسشنامه یک علم مشخص نیست، بلکه دقیقاً یک هنر است. بنابراین یک اثر هنری، بطور مشخص هیچ روش درستی جهت طراحی نمودن اجزاء مختلف را در درون خود ندارد. در واقع، طراحی نمودن یک پرسشنامه خوب بیشتر طراحی دقیق پرسشهای خوب و کامل را در بر می گیرد.
در این پژوهش، ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است.در این بررسی به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز از سه پرسشنامه فرهنگ سازمانی، عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی استفاده شده است.(پيوست ب)
رفتارشهروندی سازمانی با 20 سوال و از طریق ابعاد نوع دوستی (4 سوال) ؛وظیفه شناسی (4 سوال)؛نگرش مدنی(4 سوال)، جوانمردی (4 سوال)و احترام و تکریم (4 سوال) سنجیده می شود.عدالت سازمانی در این از طریق 18 سوال پرسشنامه و در قالب سه بعد عدالت رویه ای،6 سوال، عدالت تعاملی(مراوده ای) 6 سوال، وعدالت توزیعی 6 سوال سنجیده می شود.پرسشنامه فرهنگ سازمانی شامل 53 سوال و در قالب 4 مولفه، ماموریتی (13 سوال)، سازگاری (15 سوال) انطباق پذیری(11 سوال) و درگیر شدن در کار ( 14 سوال) می باشد.هر سوال داراي 5 گزينه است كه طيف و امتيازبندي سوالات، به صورت زير مي باشد:
خیلی زیاد نمره 5، زیاد نمره 4، متوسط نمره 3، کم نمره 2 و خیلی کم نمره 1 مي باشند.
جدول زیر سئوال های مربوط به پرسشنامه و مولفه های آن را نشان میدهد:

جدول 3-1.شماره سوالات مولفه های پرسشنامه عدالت سازمانی
مولفه ها
عدالت رویه ای
عدالت توزیعی
عدالت مراوده ای
شماره سوال
6-1
12-7
18-13

جدول 3-2.شماره سوالات مولفه های پرسشنامه فرهنگ سازمانی
مولفه ها
فرهنگ درگیر شدن
فرهنگ سازگاری
فرهنگ انطباق پذیری
فرهنگ ماموریتی
شماره سوال
32-19
47-33
58-48
71-59

جدول 3-3.شماره سوالات مولفه های پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی
مولفه ها
نوع دوستی
وظیفه شناسی
نگرش مدنی
جوانمردی
احترام و تکریم
شماره سوال
75-72
79-76
83-80
87-84
91-88

3-4- روایی و پایایی ابزار سنجش
1-روایی39 :
قبل از بکار گیری نهایی ابزار اندازه گیری در مرحله اصلی جمع آوری داده ها ضرورت دارد که محقق از طریق علمی، اطمینان نسبی لازم را نسبت به روا بودن بکار گیری ابزار و معتبربودن آن پیدا نماید.
مقصود از روایی (اعتبار) آن است که آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه و ویژگی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر؟ اعتبار انواع گوناگونی دارد. مانند صوری ( براساس قضاوت افراد آگاه و مطلع ) – محتوایی ( توان سنجش میزان وجود صفت ) – ملاکی و سازه ای .(خاکی ؛ 1382 : 244 )
منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار با سئوالات مندرج در ابزار گردآوری اطلاعات دقیقاً متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد. یعنی اینکه هم داده های گردآوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم اینکه بخشی از داده های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشد یا به عبارت دیگر این واقعیت را به خوبی نشان دهد ( حافظ نیا ؛ 1389 : 182 )
2- پایایی 40
پايايی به اين معناست که اگر ما اندازه گيری مطالب يا محتوای واحدی را تکرار کنيم به نتايج کم و بيش يکسانی برسيم ( دلاور و همکاران، 1385: 21).
در اين تحقيق به منظور تعيين پايايی ابزار سنجش، از روش آلفا کرونباخ استفاده گرديد. مقدار آلفای کرونباخ برای متغیرهای موانع عدالت سازمانی 931/0، فرهنگ سازمانی 967/0و رفتار شهروندی 824/0 می اشد. که از مقدار لازم آن که 7/0 می باشد بالاتر است و می توان گفت که اجزای درونی (یعنی تمام گویه های) مقیاس دارای همبستگی قابل قبولی با همدیگر هستند.. (پيوست ج).
3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها
جهت بررسی فرضيههای تحقيق از آزمونهاي اسپیرمن برای تعيين رابطه بين دو متغير و  تک نمونه ای برای تعیین متغیرهای تحقیق و مولفههای آنها استفاده شده است
خلاصه
در اين فصل ضمن ارائه فرآیند تحقیق، روش تحقیق، جامعه آماري، حجم نمونه، ابزار جمع آوري اطلاعات ذكر گرديد و پس از بيان روايي و اعتبار پرسشنامه روش تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون هاي آماري مورد استفاده در تحقيق بيان گرديد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داهها

مقدّمه
تحقيق حاضر به ” بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل کننده فرهنگ سازمانی در دستگاههای اجرایی شهر کرمان” میپردازد که نتايج آن به صورت کلي مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرد دادههای مورد نیاز تحقیق از 357 پرسشنامه، که حاوي سؤالات مربوط به فرضيههای تحقيق است جمع آوری گرديده است. جهت بررسی فرضيههای تحقيق از آزمونهاي اسپیرمن برای تعيين رابطه بين دو متغير و  تک نمونه ای برای تعیین متغیرهای تحقیق و مولفههای آنها استفاده شده است
4-1- وضعیت نمره متغیرهای تحقیق
4-1-1. نمره متغیر عدالت سازمانی ادراک شده و مؤلفههای آن
جدول 4-1: آمارههای توصیفی نمره عدالت سازمانی ادراک شده و مؤلفههای آن
متغیرها
عدالت سازمانی ادراک شده
عدالت رویهای
عدالت توزیعی
عدالت مراودهای
تعداد
357
357
357
357
میانگین
83/2
58/2
75/2
17/3
میانه
88/2
50/2
83/2
16/3
مد
56/2
00/2
33/3
00/3
انحراف معیار
730/0
950/0
830/0
880/0
کمترین
00/1
00/1
00/1
00/1
بیشترین
78/4
00/5
83/4
00/5
دامنه نمرات
78/3
00/4
83/3
00/4

4-1-2- نمره متغیر رفتار شهروندی و مؤلفههای آن
جدول 4-2: آمارههای توصیفی نمره رفتار شهروندی و مؤلفههای آن
متغیرها
رفتار شهروندی
وظیفه شناسی
جوانمردی
نگرش مدنی
احترام و تکریم
نوع دوستی
تعداد
357
357
357
357
357
357
میانگین
62/3
56/3
62/3
31/3
84/3
77/3
میانه
65/3
50/3
75/3
25/3
00/4
75/3
مد
95/3
50/3
00/4
50/3
00/4
00/4
انحراف معیار
500/0
784/0
869/0
554/0
781/0
814/0
کمترین
00/2
00/1
00/1
00/2
00/1
00/1
بیشترین
90/4
00/5
00/5
00/5
00/5
00/5
دامنه نمرات
90/2
00/4
00/4
00/3
00/4
00/4

4-1-3- نمره متغیر فرهنگ سازمانی و مؤلفههای آن
جدول 4-3: آمارههای توصیفی نمره فرهنگ سازمانی و مؤلفههای آن
متغیرها
فرهنگ سازمانی
فرهنگ درگیرشدن در کار
فرهنگ سازگاری
فرهنگ انطباق پذیری
فرهنگ ماموریتی
تعداد
357
357
357
357
357
میانگین
94/2
84/2
95/2
96/2
00/3
میانه
94/2
85/2
93/2
90/2
00/3
مد
94/2
71/2
93/2
00/3
00/3
انحراف معیار
617/0
706/0
615/0
678/0
722/0
کمترین
21/1
00/1
27/1
00/1
31/1
بیشترین
91/4
00/5
80/4
00/5
85/4
دامنه نمرات
70/3
00/4
53/3
00/4
54/3

4-2- آزمون میانگین یک جامعه برای تعیین وضعیت متغیرهای تحقیق و مولفههای آنها در جامعه مورد نظر
به منظور بررسی اینکه هر کدام از متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق، از نظر پاسخگویان در سطح مناسب یا مطلوبی قرار دارند یا خیر، آزمونt تک نمونهای استفاده میشود. در آزمونt تک نمونهای با توجه به مقیاس 5 گزینهای لیکرت، پرسشنامه تحقیق، مقدار آزمون برابر با 3، در نظر گرفته شده است.
فرایند آماری به صورت زیر خواهد بود:
میانگین متغیر مورد بررسی برابر 3 است
H0: µ=3
میانگین متغیر مورد بررسی برابر 3 نیست
H1: µ≠3

قاعده تصمیمگیری بدین صورت خواهد بود که در سطح اطمینان 95 در صد، در صورتی که سطح معنی داری بزرگتر از میزان خطا باشد(05/0sig) ،فرض صفر رد شده و فرض مقابل پذیرفته خواهد شد؛یعنی میانگین متغیر مورد بررسی برابر 3 نیست. همچنین در این آزمون با توجه به مقادیر حد بالا و حد پایین فاصله اطمینان میتوان گفت که هرگاه حد پایین و بالا مثبت باشد، میانگین متغیر مورد بررسی از مقدار آزمون (عدد3) بزرگتر است. به بیان دیگر از نظر پاسخگویان، متغیر مورد بررسی در سطح مطلوبی قرار دارد. هرگاه حد پایین و بالا منفی باشند، میانگین متغیر مورد بررسی از مقدار آزمون(عدد3)کوچکتر است؛ به بیان دیگر از نظر پاسخگویان، متغیر مورد بررسی در سطح مطلوبی قرار ندارد. هرگاه حد پایین منفی وحد بالا مثبت باشد، میانگین متغیر مورد بررسی با مقدار آزمون (عدد3) تفاوت معنیدار ندارد.
4-2-1- آزمون t تک نمونهای برای عدالت سازمانی ادراک شده
جدول 4-4: شاخصهای سطح متغیر عدالت سازمانی ادراک شده و مولفه های آن
متغیر
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای میانگین
عدالت سازمانی ادراک شده
357
83/2
730/0
038/0
عدالت رویهای
357
58/2
950/0
050/0
عدالت توزیعی
357
75/2
830/0
043/0
عدالت مراودهای
357
17/3
880/0
046/0

جدول 4-5: آزمون tتک متغیره سطح متغیر عدالت سازمانی ادراک شده و مولفههای آن
متغیر
t
df
سطح معناداری
تفاوت میانگینها
فاصله اطمینان 95 درصد

حد پایین
حد بالا
عدالت سازمانی ادراک شده
185/4-
356
000/0
161/0-
237/0-
085/0-
عدالت رویهای
224/8-
356
000/0
413/0-
512/0-
314/0-
عدالت توزیعی
580/5-
356
000/0
245/0-
331/0-
158/0-
عدالت مراودهای
721/3
356
000/0
173/0
/0 081
264/0

در ارتباط با عدالت سازمانی ادراک شده، عدالت رویهای، عدالت توزیعی و عدالت مراودهای به طور کلی، چون سطح معنیداری محاسبه شده برای هرچهار مورد کوچکتر از میزان خطاست(05/0000/0 sig=) فرض صفر رد شده و فرض مقابل پذیرفته میشود؛ یعنی میانگین هر چهار مورد برابر 3 نیست. همچنین با توجه به اینکه حد اختلاف میانگین برای عدالت سازمانی ادراک شده، عدالت رویهای و عدالت توزیعی منفی است و از آنجا که حد بالا و پایین برای این آزمونها منفی میباشد، در سطح اطمینان 95 درصد میتوان گفت که از نظر پاسخگویان عدالت سازمانی ادراک شده، عدالت رویهای و عدالت توزیعی به طور

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره عدالت سازمانی ادراک شده، عدالت سازمانی، فرهنگ سازمانی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره عدالت سازمانی، عدالت سازمانی ادراک شده، نوع دوستی