منبع پایان نامه ارشد درباره عدالت آموزشی، جامعه اطلاعاتی، آموزش الکترونیک

دانلود پایان نامه ارشد

هزينه هاي والدين از طريق اعطاي بورس تحصيلي، تهية برنامة درسي متناسب براي زندگي روزمرة دختران، افزايش مشاركت جامعه، تمركز زدايي و نظام هاي آموزشي متنوع .
11-رونیو و استروبل (2009) برای موفقیت عدالت آموزشی دو دسته عوامل را شناسایی نموده اند ؛ویژگی های کاربران و ویژگی های شبکه.ویژگی های چون سن کاربران ،تجارب قبلی آنها در کار با تکنولوژی ،نگرش آنها نسبت به شبکه ها و کامپیوتر جزء عوامل عمومی و مشترک می باشند.حال اینکه علاوه بر این عوامل در شبکه های آموزشی سطح راحتی و مهارت کار با تکنولوژی و ترجیحات یادگیرندگان در انتخاب رسانه و میزان علاقه آنها عامل تعیین کننده برای عدالت آموزشی می باشد.
2-2-3-تحلیل و جمع بندی تحقیقات
تحقیقات صورت گرفته بر راهبردهایی در زمینه عدالت آموزشی، گسترش فرصت های برابر آموزشی و از بین بردن نابرابری های موجود تاکید داشتند. راهبرد بکارگیری فناوری اطلاعات در برنامه های درسی و نظام تعلیم و تربیت در اغلب تحقیقات به چشم می خورد. محققان چه در آموزش و پرورش و چه در آموزش عالی بکارگیری این فناوری را از جنبه های مختلف بررسی نمودند. در اغلب تحقیقات، مخصوصا تحقیقات خارج از کشور، در کنار دانش آموزان بر فرایند یادگیری و برقراری ارتباط با فناوری های روز، توسط معلمان و اساتید بسیار تاکید شده است که باید مورد توجه قرار گیرد. به طور کلی از مجموع تحقیقات فوق یافته های زیر قابل شناسایی است. از تحقیقات فوق نتیجه می گیریم که :
1-یکی از راههاي گسترش بهره گيري از فاوا در دبيرستانها برنامه ريزی در زمینه در دسترس بودن و گسترده بودن منابع آموزش الکترونیک است.
2- با رفع موانع و استفاده از عوامل تسهیل کننده و فرصت آفرین می توان کاربرد این فناوری ها را افزایش داد و نابرابری آموزشی را کاهش داد.
3-با رفع موانع و برقراری امکانات نظام آموزش و پرورش ایران از جهات فنی و غیرفنی می توان به توسعه فاوا کمک کرد.
4-الزام پذیرش تحقق جامعه اطلاعاتی، ضرورت همگام شدن با تحول در عرصه ی آموزش و پرورش، رعایت اصل عدالت آموزشی و استفاده از امکانات فناوری و دسترسی همگان به اطلاعات به عنوان یک حق از سالهای ابتدایی تحصیل تا سطح عالی در راستای اهداف و نیاز های جامعه اطلاعاتی و ایجاد فرصت های برابر لازم و ضروری است.
5-از آنجا که جامعه اطلاعاتی دارای طرحی یکسان برای همگان است؛ دستیابی به آموزش یکسان و بهره گیری از امکانات مساوی در سایه ی نظام آموزشی متمرکز است بر وجود آن تاکید می شود.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره فناوری اطلاعات، عدالت آموزشی، برنامه درسی Next Entries پایان نامه درباره سینمای دینی، اندیشه اسلامی، تحلیل اطلاعات