منبع پایان نامه ارشد درباره ضریب واکنش سود، ارتباط معنی دار، آزمون های آماری، استقلال حسابرس

دانلود پایان نامه ارشد

مربوط به آزمون نرمالیتی باید بزرگتر از 05/0 باشد تا فرضیه صفر نرمالیتی در سطح 5% رد نشود(بدری و عبدالباقی،1389:166). نگاره(5) نمودار توزیع نرمال پسماند فرضیه فرعی 1-5 را نشان می دهد:

با توجه به اینکه p-value محاسبه شده بزرگتر از 05/0 است، در نتیجه فرضیه H0 مبنی بر نرمال بودن جملات خطا در فرضیه فرعی 1-5 پذیرفته می شود.
4-5) خلاصه فصل
در این فصل ابتدا آمار توصیفی و در ادامه نتایج برآورد هر یک از مدل ها به همراه آزمون های آماری مربوط، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که در شرکتهای مورد بررسی ارتباط معنی داری بین دوره تصدی حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت و استقلال حسابرس و ضریب واکنش سود وجود دارد. در عین حال در نتایج پژوهش شواهد کافی مبنی بر پذیرش ارتباط معنی دار بین اندازة موسسه حسابرسی، درجه اهمیت صاحبکار حسابرس، حق الزحمه ای که حسابرس دریافت میکند و ضریب واکنش سود یافت نشد.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره ضریب واکنش سود، ارتباط معنی دار، ریشه واحد، ضریب تعیین Next Entries منبع پایان نامه با موضوع فارسی میانه، زبان فارسی، متون پهلوی، فارسی باستان