منبع پایان نامه ارشد درباره ضریب واکنش سود، ارتباط معنی دار، ریشه واحد، ضریب تعیین

دانلود پایان نامه ارشد

مقدار بیشینه و کمینه متغیرهای جدول (4-12) به همراه نام شرکت و سال مورد نظر در پیوست شماره 11 در انتهای پایان نامه نشان داده شده است.
4-4-2) آزمون نرمال بودن متغیروابسته(ERC)
قبل از آزمون فرضیات باید نرمال بودن متغیر وابسته مورد آزمون قرار گیرد، توزیع غیرنرمال این متغیر منجر به تخطی از مفروضات این روش براي تخمین پارامترها می شود. لذا لازم است نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق مورد آزمون قرار گیرد. در این مطالعه این موضوع از طریق آماره جارک- برا مورد بررسی قرار می گیرد. فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون به صورت زیر می باشد:
H0: Normal Distribution
H1: Not Normal Distribution
از آنجائیکه احتمال آماره جارک- برا در جدول(4-12) برای متغیر وابستة ضریب واکنش سود(ٍERC) کوچکتر از 5% است، فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیر مربوطه رد می شود.
در این راستا برای نرمال سازي متغیر مذکور از تبدیل جانسون Johnson استفاده شده است، که تابع تبدیل متغیر وابسته در پیوست شماره (12) بررسی و نشان داده شده است. همانطور که در پیوست شماره (12) مشاهده می شود احتمال آماره داده هاي اولیه برای متغیرضریب واکنش سود (ERC)، کمتر از 05/0 است که حاکی از نرمال نبودن متغیر مذکور است که با نرمال سازي توسط نرم افزار افزایش یافته است، در نتیجه فرضیه H0 مبنی بر نرمال بودن متغیر مذکور پذیرفته می شود. نگاره (3) توزیع متغیر وابستة مذکور را بعد از نرمال سازی نشان می دهد.

جدول(4-13)نتایج حاصل از نرمالیته متغیروابسته را قبل و بعد از نرمال شدن نشان می دهد.

جدول4-13: نتایج حاصل از آزمون جارک-برا متغیرهای وابسته

ERC
Jarque-Bera
Probability
قبل از نرمال سازی
کلیة فرضیه های فرعی
1309246
000/0
بعد از نرمال سازی

3748/0
82/0
قبل از نرمال سازی
فرضیه فرعی 1-5
83/33204
000/0
بعد از نرمال سازی

094/1
57/0

4-4-3) آزمون مانایی متغیرها
همانطور که در فصل سوم بیان شد قبل از برآورد مدل به منظور اطمینان از نتایج تحقیق و ساختگی نبودن روابط موجود در رگرسیون و معنی دار بودن متغیرها، اقدام به انجام آزمون مانایی132 و محاسبه ریشه واحد متغیرهای تحقیق در مدل ها گردید. آزمون مزبور با استفاده از نرم افزار Eviews7 و روش آزمون لوین، لین و چو133 (2002) انجام گردید. در آزمون ریشه واحد فرضیه صفر بیانگر وجود ریشه واحد بوده و در صورتیکه احتمال جدول کوچکتر از 05/0 باشد به احتمال 95 درصد فرضیه صفر پذیرفته نمی شود.
نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد برای متغیرهای مدل های نهایی به شرح جدول (4-14) می باشد:
با توجه به نتايج حاصل از جدول(4- 14) مشخص گرديد که تمامی متغيرها در سطح مانا بودند. نتایج کامل این آزمون در پیوست شماره 14 در انتهای پایان نامه نشان داده شده است.

جدول (4-14): نتایج آزمون ریشه واحد متغیرهای مدل نهایی
آزمون
متغیر
Levin,lin & chut

آماره
احتمال
درجه اهمیت صاحبکار حسابرسی
5683/44-
000/0
ACI (Level)

اندازه موسسه حسابرسی
85763/0-
05/0
AFS (Level)

استقلال حسابرس
696/238-
000/0
AI (Level)

دوره تصدی حسابرس
15449/7-
000/0
AT (Level)

جریان وجوه نقد حاصل از عملیات
5995/18-
000/0
CFO (Level)

اندازه شرکت
34261/9-
000/0
Size(1Different)

ضریب واکنش سود
2086/61-
000/0
ERC (Level)

رشد شرکت
07019/8-
000/0
GWTH (Level)

اهم مالی
6012/26-
000/0
LEV (Level)

تخصص حسابرس در صنعت
505/291-
000/0
SPEC (Level)

سود غیرمنتظره
4038/22-
000/0
UE (Level)

4-4-4) آزمون همخطی
قبل از برآورد مدل لازم است تا عدم وجود هم خطی میان متغیرهای مستقل آزمون شود. برای بررسی وجود یا عدم وجود هم خطی میان متغیرهای مستقل پژوهش از تحلیل همبستگی استفاده شده است؛ که اینکار با محاسبه ضریب همبستگی پیرسون انجام می شود. جدول (4-15) ضرایب همبستگی پیرسون میان متغیرهای مستقل مدل نهایی را نشان می دهد:

جدول (4-15): ضرایب همبستگی پیرسون متغیرهای مدل نهایی

AFS
AI
ACI
SPEC
AT
CFO
GWTH
LEV
Size
UE
UE*UE
AFS
Correlation
00/1

Probability

AI
Correlation
004/0-
00/1

Probability
90/0

ACI
Correlation
48/0-
037/0-
00/1

Probability
000/0
38/0

SPEC
Correlation
49/0
02/0
20/0-
00/1

Probability
000/0
58/0
000/0

AT
Correlation
31/0
018/0-
28/0-
20/0
00/1

Probability
00/0
65/0
000/0
000/0

CFO
Correlation
001/0-
06/0
04/0
02/0-
10/0-
00/1

Probability
96/0
14/0
34/0
50/0
01/0

GWTH
Correlation
11/0
03/0-
02/0-
10/0
02/0-
12/0
00/1

Probability
007/0
48/0
59/0
01/0
57/0
004/0

LEV
Correlation
102/0
0006/0
07/0-
06/0
07/0
12/0-
55/0
00/1

Probability
01/0
98/0
07/0
10/0
09/0
002/0
000/0

Size
Correlation
212/0
009/0-
14/0
20/0
036/0
11/0
11/0
09/0
00/1

Probability
000/0
82/0
0005/0
000/0
39/0
007/0
009/0
02/0

UE
Correlation
005/0
002/0
039/0
05/0-
065/0-
032/0
10/0
08/0-
015/0-
00/1

Probability
90/0
96/0
35/0
17/0
12/0
44/0
01/0
05/0
71/0

UE*UE
Correlation
045/0-
011/0-
08/0
021/0-
066/0-
037/0
032/0
12/0
037/0
24/0
00/1

Probability
28/0
79/0
05/0
60/0
12/0
37/0
45/0
004/0
38/0
00/0

با توجه به نتایج جدول (4-15) مشخص گردید که مقادیر ضریب همبستگی خیلی زیاد یا خیلی کم (نزدیک به 1+ و 1-) که نتایج تحلیل رگرسیونی را تحت تأثیر قرار دهد، وجود ندارد، در نتیجه هم خطی ای میان متغیرهای مستقل پژوهش مشاهده نمی شود. نتایج کامل این آزمون در پیوست شماره 14 در انتهای پایان نامه نشان داده شده است.
4-4-5) برآورد مدل و تجزیه و تحلیل مدل فرضیه های پژوهش
با توجه به مطالبی که در فصل سوم بیان شد، فرضیه اصلی این پژوهش بیانگر ارتباط معنی دار بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود می باشد.
به منظور آزمون این فرضیه، شش فرضیه فرعی تدوین شده است. که در این بخش نتایج مربوط به آزمون هر یک از فرضیه های فرعی مرتبط با فرضیه اصلی تشریح می گردد:
در پژوهش حاضر، آزمون فرضیه های فرعی به استثنای فرضیة فرعی 1-5 با استفاده از مدل داده های ترکیبی برآورد و فرضیة فرعی 1-5 با استفاده از روش داده های مقطعی برآورد می شوند.
4-4-5-1) آزمون F لیمر فرضیه های فرعی
جدول (4-16) نتایج آزمون F لیمر فرضیه های فرعی پژوهش را نشان می دهد.
با توجه به اینکه P-value بدست آمده از آزمون F لیمر بزرگتر از 5 درصد است، به منظور برآورد این مدل از روش داده های تلفیقی (Pooled) استفاده خواهد شد. نتایج کامل این آزمون در پیوست شماره 15 در انتهای پایان نامه نشان داده شده است.
جدول(4-1۶):نتایج آزمونF لیمر فرضیه های پژوهش

آماره
مقدار
P-Value
نتیجه آزمون
فرضیه های فرعی
Fلیمر
07/1
29/0
Pooled

Chi-square(χ2)
22/133
057/0

4-4-5-2) نتایج حاصل از برآورد فرضیه های فرعی
جدول (4-1۷) نتایج حاصل از برآورد فرضیة مذکور را با استفاده از نرم افزار Eviews7 به روش داده های تلفیقی نشان می دهد:
جدول(4-1۷):نتایج برآورد فرضیه های فرعی
ERCi,t = β0 + β1AFSi,t + β2 AIi,t + β3ACIi,t+β4 SPECi,t+ β5AT i,t+ β6 CFOi,t+β7 Gwthit+ β8 Lev i,t + β9 Size i,t + β10UEi,t +β11 [UEit*UEit] + εi,t
متغیر
ضریب برآورد شده
خطای استاندارد
آمارهt
P-value
β0
19/24
8/4
026/5
000/0
AFS
96/7-
6/1
901/1-
11/0
AI
001/0-
0004/0
840/3-
0002/0
ACI
38/0
2/0
376/1
1/0
SPEC
6/30
7/2
059/11
000/0
AT
43/0
1/0
188/2
02/0
CFO
29/0-
7/0
381/0-
7/0
GWTH
26/0-
07/0
380/3-
0009/0
LEV
12/0
03/0
970/3
0001/0
Size
51/2-
3/0
767/6-
000/0
UE
01/0
01/0
431/2
009/0
UE*UE
0001/0
0001/0
095/1
2/0
AR(1)
36/0-
04/0
466/8-
000/0
ضریب تعیین 71/0
ضریب تعیین تعدیل شده 51/0
آماره دوربین واتسون 27/2
آمارهF 688/7
احتمال آمارهF 000/0

همانگونه که نتایج مندرج در جدول (4-1۷) نشان می دهد، P-value محاسبه شده برای تعدادی از متغیرهای کنترلی(CFO-UE*UE )بزرگتر از 5 درصد است، که نشان از معنی دار نبودن تأثیر این متغیرها بر ضریب واکنش سود می باشد. لذا این متغیرها ، به عنوان متغیر زائد در نظر گرفته شده و مدل بعد از حذف متغیرهای مذکور دوباره برآورد می شود. جدول (4-1۸) نتایج حاصل از برآورد مدل مذکور را بعد از حذف متغیرهای زائد نشان می دهد:
جدول(4-1۸):نتایج بهترین تخمین فرضیه های فرعی
ERCi,t = β0 + β1AFSi,t + β2AIi,t + β3ACIi,t+β4 SPECi,t+ β5 AT i,t+ β6Gwth i,t+ β7 Levi,t+β8 Size i,t + β9UE i,t + εi,t
متغیر
ضریب برآورد شده
خطای استاندارد
آمارهt
P-value
β0
52/20
9/4
149/4
000/0
AFS
08/8-
6/1
938/1-
106/0
AI
001/0-
0002/0
491/6-
000/0
ACI
15/0
2/0
568/0
5/0
SPEC
85/29
7/2
765/10
000/0
AT
54/0
1/0
755/2
006/0
GWTH
21/0-
07/0
907/2-
004/0
LEV
11/0
03/0
521/3
0005/0
Size
24/2-
3/0
896/5-
000/0
UE
02/0
007/0
825/2
005/0
AR(1)
36/0-
04/0
961/7-
000/0
ضریب تعیین 70/0
ضریب تعیین تعدیل شده 56/0
آماره دوربین واتسون 24/2
آمارهF 370/6
احتمال آمارهF 000/0

بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده از جدول (4-1۸) مدل پذیرفته شده تحقیق به این صورت خواهد بود:

ERCi,t = 20/52_0/001 AIi,t + 29/85 SPECi,t + 0/54 AT i,t _ 0/21Gwth i,t+ 0/11 Levi,t _ 2/24 Size i,t + 0/02UE i,t + εi,t

نتایج مربوط به آزمون فرضیه فرعی1-1:
فرضیه فرعی(1-1) بیانگر ارتباط معنی دار بین دوره تصدی حسابرس و ضریب واکنش سود می باشد.
همانگونه که نتایج مندرج در جدول (4-1۸) نشان می دهد، P-value محاسبه شده برای متغیر مستقل دوره تصدی حسابرس (AT)، کمتر از سطح خطای 5درصد و ضریب برآورد شده آن متغیر مثبت می باشد. در نتیجه میتوان اظهار داشت که بین دوره تصدی حسابرس و ضریب واکنش سود رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد؛ به طوریکه با افزایش دورة تصدی حسابرس در شرکتها و سازمان ها، ضریب واکنش سود افزایش می یابد. همچنین مقدار ضریب برآورد شده نشان می دهد که یک درصد افزایشِ دورة تصدی حسابرس، ضریب واکنش سود را به میزان 54/0 % افزایش میدهد. با این تفاسیر فرضیه فرعی (1-1) در سطح اطمینان 95% رد نخواهد شد.
نتایج مربوط به آزمون فرضیه فرعی1-2:
فرضیه فرعی(1-2) بیانگر ارتباط معنی دار بین اندازة موسسه حسابرسی و ضریب واکنش سود می باشد.
همانگونه که نتایج مندرج در جدول (4-1۸) نشان می دهد، P-value محاسبه شده برای متغیر مستقل اندازة موسسه حسابرسی (AFS)، بزرگتر از سطح خطای 5درصد و ضریب برآورد شدة آن متغیر منفی می باشد. در نتیجه میتوان اظهار داشت که بین اندازة موسسه حسابرسی و ضریب واکنش سود ارتباط معنی داری وجود ندارد. با این تفاسیر فرضیه فرعی (1-2) در سطح اطمینان 95% رد خواهد شد.
نتایج مربوط به آزمون فرضیه فرعی1-3:
فرضیه فرعی(1-3) بیانگر ارتباط معنی دار

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره ضریب تعیین، اثرات ثابت، استقلال حسابرس، ضریب واکنش سود Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره ضریب واکنش سود، ارتباط معنی دار، ضریب تعیین، رگرسیون