منبع پایان نامه ارشد درباره ضریب واکنش سود، کیفیت حسابرسی، رگرسیون، صورتهای مالی

دانلود پایان نامه ارشد

های باکیفیت سود بالا، بزرگتر از شرکت های با کیفیت سود پایین است”. نتایج حاصل از تحقیقات آنها نشان داد که سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، هنگام واكنش به تغييرات سود غيرمنتظره، كيفيت سود شركتها را در نظر نميگيرند. به عبارت ديگر، در بورس اوراق بهادار تهران، كيفيت سود در واكنش بازار به تغييرات سود غيرمنتظره شركتها، در مجموع اطلاعاتي مربوط به حساب نميآيد.
5.تداوم :
یکی از مهمنرین ابعاد کیفیت سود، تداوم(پایداری) سودآوری است. از آن جایی که سود جاری شاخصی خوب برای عملکرد آتی شرکت فراهم میسازد، لذا انتظار بر آن است که اخبار خوب یا بد سود که در آینده تداوم دارد باعث افزایش یا کاهش ضریب واکنش سود شوند(وکیلی فرد وهمکاران،1391). بنابراین این انتظاروجود دارد که هر چقدر خبرهای خوب و بد در مورد سود خالص جاری تداوم بیشتری درآینده داشته باشد ضریب واکنش بیشتر شود و اگر خبرخوب در خصوص عرضه موفقت آمیز یک محصول یا کاهش هزینه باشد واکنش بازار شدیدتر و ضریب واکنش بالاتری خواهد داشت نسبت به زمانی که ناشی از غیرمنتظره (فروش دارایی ثابت) باشد. تحقیق کرمندی و لیپ66(1987) نشان میدهد هر قدر تغییرات غیرمنتظره سود خالص آینده تداوم بیشتری داشته باشد ضریب واکنش بالاتر خواهد رفت.راما کریشنال و توماس 67(1991) در تحقیق خود سه رویداد مربوط به سود خالص را شناسایی کردند :
– دائمی و انتظار بر این است که بصورت نامحدود تداوم یابد.
-موقت ،بر سود خالص سال جاری اثر بگذارد ولی بر سالهای آینده اثر نخواهد گذاشت .
-بر قیمت اثرگذار نیست ، تداوم صفر است .
در واقع سه نوع ضریب واکنش در برابرسود خالص وجود دارد که امکان دارد در یک صورت سود و زیان همه آنها وجود داشته باشد. کریشنال و توماس معتقدند به جای محاسبه میانگین ضریب واکنش باید هریک از این سه نوع را شناسایی و برای هر یک از آنها یک ضریب واکنش محاسبه نمایند تا قدرت سودآوری دائمی یا با دوام شرکت مشخص شود. هنگامی که تداوم سود خالص به ورای سال جاری برسد مقدار ضریب واکنش با نرخ بهره رابطه معکوس خواهد داشت. نکته دیگر در خصوص ضریب واکنش این است که تداوم آن میتواند به رویه های حسابداری شرکت بستگی داشته باشد. به عنوان مثال در روشهای استفاده از ارزش منصفانه(بازار) و ارزش تاریخی ضریب واکنش نسبت به خبرهای خوب مقادیر متفاوتی خواهد داشت. همچنین میتوان با انتخاب رویه حسابداری بخشهای تشکیل دهنده صورت سود و زیان را به گونه ای در آورد که تداوم به صفر برسد مثل رویه های ثبت هزینه های تاسیس و هزینه های تحقیق (قربان زاده،1391،ص58).
6.شباهت بین انتظارات سرمایه گذاران :
سرمایه گذاران مختلف با توجه به اطلاعات قبلی و توانایی خود در ارزیابی اطلاعات صورتهای مالی، انتظارات متفاوتی از سود دوره های آتی شرکت دارند. میتوان این تفاوت ها را با استفاده از منابع اطلاعاتی عمومی کاهش داد. یکی از این منابع اطلاعاتی عمومی، پیش بینیهای توافقی بین تحلیلگران است. بنابراین هر قدر انتظارات سرمایه گذاران در مورد سود خالص آینده شرکت شباهت بیشتری به هم داشته باشد اثر هر دلار از سود غیرعادی به قیمت سهم بیشتر خواهد بود هر قدر پیش بینی تحلیلگران دقیقتر باشد(ثابت بودن سایر عوامل) انتظارات آنها نسبت به سود خالص آینده شباهت بیشتری خواهد داشت در نتیجه ضریب واکنش بالاتر خواهد رفت (قربان زاده،1391،ص59).
7.فرصت رشد
چنانچه خبرخوب مربوط به سود خالص موید فرصت رشد باشد، ضریب واکنش در برابر سود خالص بالا خواهد بود. کالینز و کوتاری(1989) مدارک وشواهدی ارائه نمودند مبنی بر اینکه در مورد شرکتهایی که بازار برای آنها فرصت های رشد در نظرمی گیرد ضریب واکنش بیشتر است آنها برای محاسبه فرصت رشد از نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری آن استفاده کردند و دلیل آنها این بود که بازار کارا ازفرصت رشد آگاه است آنها مشاهده نمودند که بین این نسبت و ضریب واکنش رابطه مستقیم وجود دارد.
8.توان اگاهی دهندگی قیمت
قيمت بازار شامل تمام اطلاعاتی است که افراد درباره شرکت میدانند و بخشهای زیادی از این اطلاعات را سیستم حسابداری با اندکی تاخیرشناسایی میکند. متعاقبا بافرض يکسان بودن شرايط هرچه قيمت اطلاعات بيشتری را تبیین کند محتوای اطلاعاتی سود حسابداری کمتر و ضریب واکنش سود پایین ترخواهد بود. یکی از علائمی که نشان دهنده بار اطلاعاتی قیمت، اندازه شرکت است. شرکتهای بزرگ بیشتر هستند و موردنظر رسانههای خبری قرارمیگیرند. با این وجود تحقیقی را ایستن و زمجوزکی68 انجام دادند و به این نتیجه رسيدند که اندازه و بزرگی شرکت نمی تواند به عنوان متغیر عمده اندازه و ضریب واکنش سود را توجیه کند. دليل آن نیز این است که به همان میزان که اندازه شرکت نشان دهنده بار اطلاعاتی قیمت سهام است، نشان دهنده سایر ویژگی ها مانند ريسک يا رشد سودآوری نیزمیباشد. اگر این عوامل کنترل شوند تقريبا هر نوع تاثیر با اهمیتی ازسایر عوامل بر روی ضریب واکنش سود از بین می رود.
9.ترکیب هیئت مدیره :
فرض بر این است که هرچه تعداد اعضای مستقل بیشتر باشد یکپارچگی اطلاعات مالی به وسیله محدود کردن توانایی مدیریت در دستکاری در سود افزایش مییابد. مدیران مستقل وسیله ای برای نظارت بر مدیریت و افزایش اطمینان هستند تا به این وسیله مدیران در جهت منافع سرمایه گذاران تصمیمگیری کنند. مدیران مستقل هیچ ارتباط قراردادی با شرکت نداشته بلکه ارتباط آنها به صورت آزاد و مستقل از شرکت میباشد و این امر باعث میشود تا وظیفه خود را به گونه ای مستقل از شرکت انجام دهند . بنابراین تقاضا برای سهام شرکتهایی که نسبت اعضای مدیران مستقل به کل اعضای هیاتمدیره بیشتری دارند، افزایش مییابند که این امر باعث افزایش قیمت و بازده سهام این شرکت ها شده و در نتیجه ضریب واکنش سود افزایش مییابد (قربان زاده،1391،ص60).
10.کیفیت حسابرسی :
حسابرس اطمینان میدهد که صورتهای مالی از تمام جنبه های با اهمیت مطابق استانداردهای حسابداری و به گونه ای منصفانه تهیه شده است. بنابراین کیفیت بالای حسابرسی به عنوان نماینده ای برای افزایش اعتبار بخشی به صورتهای مالی در نظر گرفته میشود. در این زمینه تحقیقات به نتایج متفاوتی دست یافته اند که به دو دسته تقسیم میشوند.
دسته اول :
میتوان به تحقیق تهو و وونگ(1993) اشاره کرد.آنها بیان کردند که کیفیت حسابرسی دارای رابطه مثبت با ضریب واکنش سود میباشد.
دسته دوم :
این دسته ازتحقیقات بیشتر مورد پذیرش بازار و نیز درعمل مشاهده شده است به نتیجه متفاوت با تحقیقات دسته اول دست یافته اند.
در مورد تحقیقات دسته دوم برخی از محققان از قبیل مولیانی69 و همکاران، هاپساری و ریاتنو70 بیان کردند، از آن جایی که سرمایه گذاران فقط به عدد سود و نه به درستی و صحت آن توجه میکنند، لذا کیفیت حسابرسی بر ضریب واکنش سود اثری قابل توجه ای ندارد (قربان زاده،1391،ص60).
2-11-4) تغییرپذیری ضریب واکنش سود
پژوهشهاي بازار سرمایه که از مدل رگرسیون استفاده میکنند نشان میدهد که رفتار ضریب واکنش سود متغیر است. همچنین مطالعات بیشتري که در بخشهای مختلف بازار(پنل ها) انجام شد و از آن جمله تحقیقات لیو، تغییرپذیري ضریب واکنش سود را به اثبات رساند. مطالعات هریس و ایسترن71 که بر دستههاي مختلف شرکتها در دورههاي مشخص زمانی انجام شد، نشان داد که ضریب واکنش سود بیشتر، ازسطح سود(درآمد) سازمانها متاثر است، تا از تغییرات آن. البته انتقادي که به تغییرات لیو وارد شد و همچنان به قوت خود باقی است، پایین بودن ضریبR2 در برازش دادههای حاصل از پژوهش بود. این موضوع به تحقیقات ایسترن و هریس در سال 1992 منجر شد، تا اثر رگرسیون بازدهی بر حسب سود تجمعی درافق بلندمدت 10 ساله را بررسی کنند. نتیجه تحقیق آنها ضریب مربعات خطاي رگرسیون را تا سطح 63 درصد افزایش داد. موضوع دیگری که توسط محققین مورد توجه قرار گرفت، جایگزینی پورتفولیوها به جای شرکت ها به عنوان واحدهای موردتحلیل در بررسی تغییرپذیري ضریب واکنش سود و دخیل کردن متغیرهاي مستقل بیشترنظیر اندازه، پایداري، بتا و رشد در رگرسیون بود. اولسان72 نشان داد که مطالعه پورتفولیو به عنوان واحد مورد بررسی برای تخمین تخمین ضریب واکنش سود، تا حدود یک ماه باعث کاهش تغییر پذیری ضریب واکنش سود میشود. برخی از تحقیقاتی که بعدا انجام شد، نتایج اولسن را تاییدکرد. درمقابل، مطالعات ایسترن و هریس نشان از تغییر بسیار محسوس و مشخص در ضریب واکنش سود در زمانی دارد که واحدهای مورد بررسی، شرکتها هستند. تاثیر اضافه شدن متغیرهاي بتا، پایداري، رشد و اندازه توسط کالینز وکوتاری بررسی شد. نتایج بررسی نشان داد که به استثناي بتا، ورود سایر پارامترهاي مورد بررسی در مدل رگرسیون، تاثیرمعناداری در تغییر اندازه ضریب واکنش سود دارد. همچنین متغییردیگري که به عنوان یک پارامتر تاثیرگذار بر روی ضریب واکنش سود شناخته شد، فرصت رشد سازمان بود (وکیلی فرد وهمکاران،1392،ص4).
نتایج تحقیقاتی که اخیرا در این زمینه صورت گرفته است، نشان میدهد که برخی دیگر از فاکتورهای درون سازمانی بر روی ضریب واکنش سود تاثیر گذارند. برخی از این پارامترها عبارتند از:
ساختار هزینه درجه رقابت پذیري، نسبت سود تقسیم شده و نظر حسابرس. همچنین تحقیقاتی که در مورد اثر گذاري پارامترهاي اقتصادي صورت گرفته است.
برخی از پارامترهاي اقتصادي تاثیرگذار بر ضریب واکنش سود را مشخص نمود که عبارتند از :
میزان تولید، تغییرات نرخ بهاي ارز و تغییرات در صنعت نفت و گاز (کیم و ویلت، 2006).
2-12) تبیین رابطه کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود
اگوستین اوکلیه73 (۲۰۱۴) رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش را بررسی اینگونه تبیین میکند:
ضریب واکنش سود، تخمینی از تغییر در قیمت سهام یک شرکت را با توجه به اطلاعات ارائه شده در اعلام درآمد شرکت است. هر دو تئوری علامت‏دهی و تئوری قیمت گذاری آربیتراژ رابطه‏ی نظری بین اطلاعات را توضیح می‏دهند که برای شرکت‏کنندگان بازار شناخته شده هستند و برای شرکت‏کنندگان بازار در موردحقوق خاص (سهم معمول از یک شرکت خاص) و قیمت آن حق شناخته شده هستند.
بر اساس فرضیه بازار کارا، انتظار میرود قیمت سهام در مجموع منعکس کننده تمام اطلاعات مربوطه را در زمان داده باشد. از شرکت‏کنندگان بازار با اطلاعات عالی انتظار می‏رود تا زمانی که قیمت سهم به طور مؤثر اطلاعات را حفظ می‏کند، آنها را استخراج کنند.
ECR ها عمدتاً در تحقیقات حسابداری و مالیه استفاده می‏شدند. به ویژه، اینکه در تحقیقات تئوری اثباتی حسابداری برای توضیح نظری چگونگی واکنش بازارها درمقابل رویدادهای اطلاعاتی متفاوت مورداستفاده قرار می‏گیرند.
حسابرسی صورت‏های مالی یک شرکت مکانیسمی است که به نظارت، کنترل، و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی به منظور حمایت از منافع سرمایه‏گذاران کمک میکند. حسابرسی، بیانیه‏ای واقع‏گرایانه سهامداران و سهامداران باالقوه ارائه می‏کند که در آن صورتهای مالی مدیریت عاری ازتحریفات کلی است.
همانطورکه دربعضی مدل‏های قبلی نشان داده شده است، ERC به طورکلی به نظر می‏رسد که ضریب شیب معادله خطی بین سودهای غیرمنتظره و بازده حقوق صاحبان سهام است. به هرحال، از نتایج تحقیقی معین بر می‏آید، که رابطه غیرخطی است.
درحسابداری، امورمالی و اقتصاد، ضریب واکنش سود، رابطه تخمین زده شده بین بازده حقوق صاحبان سهام و بخش غیر منتظره از اعلام سودشرکتها (اطلاعات جدید) میباشد. واکنش بازار به اطلاعات حسابداری حسابرسی شده را میتوان از طریق این پروکسی مانند ERC مشاهده کرد.
تهو و ونگ(1993) در مطالعه خود استدلال کردند که کیفیت حسابرسی دارای رابطه مستقیم قطعی با کیفیت سود مشتری و در نتیجه ضریب واکنش سود همرا خواهد بود. همچنین واکنش سرمایه گذار به سود غیرمنتظره به اعتبار سود گزارش شده بستگی دارد.
سرمایه‏گذاران، نمی‏توانند مستقیماً درآمدهای واقعی تحت تعهد شرکت را نظارت کنند؛ ازاین رو، آنها باید به مقادیر گزارش شده‏ی حسابداری تکیه کنند. برای تأمین اعتبار

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره کیفیت سود، ضریب واکنش سود، بازده مورد انتظار، اندازه شرکت Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره کیفیت حسابرسی، ضریب واکنش سود، اقلام تعهدی، قلام تعهدی