منبع پایان نامه ارشد درباره صورتهای مالی، بورس اوراق بهادار، شرکتهای سرمایه گذاری، ارزش دفتری حقوق صاحبان

دانلود پایان نامه ارشد

تحقيق در گروه تحقيقات توصيفي و از نوع همبستگي قرار ميگيرد، زيرا جهت كشف روابط بين متغيرهاي تحقيق ، از تكنيكهاي رگرسيون و همبستگي استفاده شده است كه به اين ترتيب ، از نظر استدلالي ، از نوع استدلال استقرايي است.
ماهيت داده ها و روشها:
به جهت كمي بودن داده هاي عملكردي مورد استفاده در تحليل، ماهيت كمي متغيرها و روش هاي مورد استفاده در تعيين ارتباط بين متغيرها، تحقيق حاضر از تحقيقات كمي و “غيرقضاوتي” است.
3.3 طرح تحقيق:
از آنجا كه داده هاي مورد استفاده در اين تحقيق داده هاي مربوط به يك بازه ي زماني 5 ساله منتهي به 1392 مي باشد طرح تحقيق از نوع پس رويدادي گذشته نگر و مبني بر تجربيات گذشته است.
4.3 جامعه آماري:
تعاريف جامعه و نمونه آماري :  جامعه آماري به مجموعه افراد، اشياء و يا به طور كلي پديده ها ي اطلاق مي شود كه محقق مي تواند نتيجه مطالعه خود را به كليه آنها تعميم دهد. جامعه آماري تحقيق با يك يا چند صفت مشترك شناسايي مي شود.
در بيشتر موارد به سبب حجم گسترده جامعه آماري، مراجعه به كليه آحاد جامعه و مطالعه تك تك آنها امكان پذير نيست. در اين صورت محقق ناگزير است كه بخشي از جامعه آماري را مورد مطالعه قرار داده و نتيجه بررسي را به تمامي جامعه آماري تعميم دهد. مراجعه به بخشي از جامعه آماري جهت شناسايي همه آن را روش نمونه گيري مي نامند
جامعه اماري اين تحقيق:
جامعه آماري اين پژوهش، كليه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388 الی 1392 است. شركتهاي مورد بررسی بر اساس معیارهای زير انتخاب شده است:
1- به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
2- طی سالهای 1388الی 1392 تغییر سال مالی و توقف عملیات نداشته باشند.
3- صورتهای مالی و یادداشتهای همراه شرکتها در بازه زمانی مذکور به گونه کامل در سایت بورس اوراق بهادار موجود باشد.
4- صورتهای مالی و یادداشتهای همراه شرکت اصلی در بازه زمانی مورد بررسی، بهگونهای مجزا از صورت‌های مالی و یادداشتهای همراه شرکتهای تلفیقی موجود باشد.
5- ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام آنها طی بازه زمانی مورد بررسی منفی نباشد.
6- شرکت انتخابی، جزء شرکتهای سرمایهگذاری و بانکها نباشد.
تعداد شرکتهایی که سهام آنها مورد معامله واقع شده در طول سالهای تحقیق

427
شرح محدودیت
شرکت های مشمول
تعداد نمونه باقی مانده
شرکتهای سرمایه گذاری و واسطه گری مالی و بیمه
40
387
تعداد شرکتهایی که سال مالی آنه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره نسبت بدهی، ساختار سرمایه، اهرم مالی، ورشکستگی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع بازار سهام، بازار سرمایه، رشد اقتصادی، بازارهای مالی