منبع پایان نامه ارشد درباره صلاحیت شخصی، سطح معنادار، ریسک پذیری، اتوبوسرانی

دانلود پایان نامه ارشد

به عبارت ديگر توزيع داده‌ها نرمال خواهد بود. براي آزمون نرماليته فرض‌هاي آماري به صورت زير تنظيم شده است:
فرض صفر: توزيع داده‌هاي مربوط به هر يک از متغيرها نرمال است
فرض مخالف : توزيع داده‌هاي مربوط به هر يک از متغيرها نرمال نيست.
نتایج آزمون اسمیرنوف-کولموگروف در بخش صلاحیت عملکردی به تفکیک هر یک از مولفه های تشکیل دهنده آن در جدول شماره 4-9 آورده شده است.
جدول 4-9 : نتایج آزمون اسمیرنوف-کولموگروف (مولفه های صلاحیت عملکردی)
مولفه های صلاحیت عملکردی
تعداد نمونه
آماره اسمیرنوف87
سطح معناداری88

اعمال یکپارچگی
۲۵
.۱۴۳
.۹۲
حرکت از من به ما
۲۵
.۹۰
.۱۲۴
روحیه گسترش سازمانی
۲۵
.۱۳۰
.۶۴
ایجاد سازمان پایدار
۲۵
.۱۲۱
.۱۱۳
بهبود مهارت ها
۲۵
.۱۲۰
.۲۰۰
ریسک پذیری
۲۵
.۱۴۱
.۲۰۰
نوآوری
۲۵
.۱۴۷
.۸۲

در ستون اول این جدول نام خرده مقیاس های متغیر صلاحیت عملکردی درج گردیده شده است. در ستون بعدی تعداد نمونه ها آورده شده است که از 25 نمونه تشکیل گردیده و در ستون سوم مقدار آماره اسمیرنوف-کولموگروف نشان داده شده. در ستون آخر نیز میزان سطح معناداری آزمون اسمیرنوف کولموگروف آورده شده است.
همانطور که در این جدول مشخص می باشد در تمامی مولفه های مورد بررسی مقدار سطح معناداری آزمون از مقدار معیار یعنی 0.05 بیشتر می باشد(p0.05). این مهم دلالت بر نرمال بودن توزیع داده ها در هر یک از مولفه های مورد بررسی داشته است.
بخش دوم: (متغیر صلاحیت شخصی)
تجزیه و تحلیل توصیفی مولفه هایِ صلاحیت شخصی
در جدول 4-10 نتایج حاصل از بررسی شاخص های مرکزی و شاخص های پراکندگی به همراه بیشینه وکمینه داده ها برای مولفه های متغیر صلاحیت شخصی نمایش داده شده است.
جدول 4-10 : تحلیل توصیفی مولفه هایِ متغیر صلاحیت شخصی

میانگین
میانه
مد داده ها
انحراف معیار
واریانس
مینیمم
ماکزیمم

ریسک پذیری
۳٫۲۸
۳٫۵
۱٫۷۵
۱٫۰۷۱۲۱
۱٫۱۴۷
۱٫۲۵
۵
بهبود مهارت ها
۳٫۳
۳٫۵
۳٫۵
۱٫۰۱۸۰۷
۱٫۰۳۶
۱٫۵
۴٫۷۵
اعمال یکپارچگی
۳٫۳۴
۳٫۵
۱٫۶۷
۱٫۰۱۰۹۱
۱٫۰۲۲
۱٫۶۷
۴٫۵
نوآوری
۳٫۴
۳٫۵
۳٫۵
۱٫۰۷۲۸۷
۱٫۱۵۱
۱
۴٫۷۵
روحیه گسترش سازمانی
۳٫۶۲
۴
۴٫۳۳
۱٫۰۴۲۲۶
۱٫۰۸۶
۱٫۳۳
۵
ایجاد سازمان پایدار
۳٫۶۲
۳٫۶۶
۳٫۶۶۷
۱٫۰۱۹۸۰۴
۱٫۰۴
۱٫۳۳۳
۵
حرکت از من به ما
۳٫۷۲
۴
۴٫۵
۱٫۱۰۹۴۳
۱٫۲۳۱
۱
۵

در این بخش نیز اطلاعات نمایش داده شده بر اساس مقادیر میانگینِ مولفه ها به صورت غیر نزولی مرتب سازی شده است. بر این اساس بازه عددی بدست آمده در شاخص میانگینِ مولفه ها، رنجِ عددی 3.28 الی 3.72 را تحت پوشش خود قرار داده است. بر این اساس در متغیر صلاحیت شخصی ویژگی ریسک پذیری در بین گروه مخاطبین تحقیق حاضر از پایین ترین مقدار(با میانگین 3.28) برخوردار بوده است. این مقدار نیز همانند بخش صلاحیت عملکردی با توجه به گزینه های پاسخ دهی به سوالات پرسشنامه مربوطه می توانست نمره 1 الی 5 را بر اساس طیف لیکرت به خود اختصاص دهد. بنابراین مقدار میانگینِ ویژگی ریسک پذیری در بین جامعه اماری مورد مطالعه مقدار بالا تر از متوسط (با وزن عددیِ 3) را گزارش نموده است. بررسی دو شاخص مرکزی دیگر در این ویژگی، یعنی میانه (3.5) و مد (1.75) داده ها نشان می دهد که ویژ”ی ریسک پذیری نزدیک به مقدار عددی 3 بوده است. مقدار انحراف از معیار داده نیز برای این متغیر مقدار 1.018 را در بازه عددی 1.5 (کمینه) الی 4.75 (بیشینه) را گزارش نموده است که نشان دهنده پایین بودن مقدار پراکندگی داده ها با توجه به رنج عددی مشاهده شده دارد. همچنین ویژگی حرکت از من به ما نیز با مقدار میانگین عددی 3.72 بیشتر از سایر ویژگی های صلاحیت شخصی در بین گروه مخاطبین این پژوهش مشاهده شده است. که مقدار میانه و مد داده های این ویژگی نیز با مقدار عددی 4 و 4.5 نتیجه بدست آمده برای میانگین عددی را مورد تایید قرار داده است. بر همین اساس به ترتیب میانگین مقادیر سایر ویژگی های مورد بررسی به ترتیب برابر بوده است با بهبود مهارت ها (3.3)، اعمال یکپارچگی (3.34)، نوآوری (3.4)، روحیه گسترش سازمانی (3.62) و پاداش با میانگین (3.62). لذا مشاهده می گردد که تمامی این ویژگی ها نیز در بین مدیران مورد بررسی دارای مقادیر بزرگتر از 3 بوده است. همچنین بررسی میانه و مد داده ها نیز نتایج نزدیک به میانگین را گزارش نموده. انحراف از معیار داده ها نیز در تمامی ویژگی های مورد بررسی در بازه های عددی کمینه و بیشینه داده ها مقدار پایینی را نشان داده و این مهم بیان گر پایین بودن میزان پراکندگی داده ها بوده است.
جدول 4-11 : تحلیل توصیفی صلاحیت شخصی کلی

تعداد
25
میانگین
۳٫۴۷۰۵
میانه
۳٫۶۱۹
مد داده ها
۳٫۵۸
انحراف از معیار
.۸۷۳۵۲
واریانس
.۷۶۳
کمینه
۱٫۳۸
بیشینه
۴٫۴۸

در این جدول مقادیر محاسبه شده برآیندی از میانگینِ 7 مولفه صلاحیت شخصی می باشد. با توجه به نتایج درج گردیده شده در جدول شماره 4-11 مشخص می گردد که به طور کلی نیز جامعه آماری مورد مطالعه با میانگین 3.47 دارای مقدار صلاحیت شخصی بزرگتر از مقدار متوسط یعنی عدد 3 بوده است. مقادیر میانه و مد داده ها نیز با اعداد 3.61 و 3.58 دلالت بر این دارند که صلاحیت شخصی در نمره بالاتر از متوسط قرار گرفته شده است. مقدار انحراف از معیار و واریانس داده ها به ترتیب با مقادیر 0.873 و 0.763 در بازه عددی 1.38 (کمینه) و 4.48 (بیشینه) مقادیر پایینی را گزارش نموده که این مهم بر صحت نتایج
بدست آمده در بخش شاخص های مرکزی و پراکندگی افزوده است چرا که میزان پراکندگی داده ها پایین گزارش گردیده شده است. در ادامه به بررسی نمودارهای هیستوگرام برای مولفه های این متغیر پرداخته شده است.
نمودارهای هیستوگرام(مولفه های صلاحیت شخصی)
خط نرمال لاین ترسیم شده بر روی هر یک از نمودارها به فهم نحوه توزیع داده ها در مولفه مورد بررسی کمک می نماید. در صورتی که این خط به شکل زنگوله ای شکل باشد نشان دهنده توزیع متقارن و نرمال داده ها در مولفه مورد بررسی می باشد.

شکل 4-3 : نمودارهای هیستوگرام (مولفه های صلاحیت شخصی )

بررسی نمودارهای ترسیم شده در شکل 4-3 نشان دهنده متقارن و نرمال بودن توزیع داده ها برای تمامی متغیرهای بدست آمده از خرده مقیاس صلاحیت شخصی می باشد.
در شکل شماره 4-4 نیز نمودار کلی صلاحیت شخصی که برایندی از مولفه های آن می باشد ترسیم گردیده شده است.

شکل 4-4 : نمودارهای هیستوگرام (صلاحیت شخصی کلی )

آزمون اسمیرنوف کولموگروف(مولفه های صلاحیت شخصی )
براي آزمون نرماليته فرض‌هاي آماري به صورت زير تنظيم شده است:
فرض صفر: توزيع داده‌هاي مربوط به هر يک از خرده مقیاس های متغیر مدیریت دانش نرمال است.
فرض مخالف : توزيع داده‌هاي مربوط به هر يک از خرده مقیاس های متغیر مدیریت دانش نرمال نيست.
نتایج آزمون اسمیرنوف-کولموگروف در بخش صلاحیت شخصی به تفکیک هر یک از مولفه های تشکیل دهنده آن در جدول شماره 4-11 آورده شده است.
جدول 4-11 : نتایج آزمون اسمیرنوف-کولموگروف (مولفه های صلاحیت شخصی)
مولفه های صلاحت شخصی
تعداد نمونه
آماره اسمیرنوف
سطح معناداری

قابلیت های عملیاتی
۲۵
.۱۳۷
.۲۰۰
شایستگی در امور
۲۵
.۱۰۳
.۲۰۰
بازاریابی
۲۵
.۱۷۴
.۵۸
تامین نیروی کار
۲۵
.۱۷۰
.۶۱
پاداش
۲۵
.۱۶۸
.۶۷
تفویض اختیار
۲۵
.۱۲۵
.۲۰۰
فرهنگ سازمانی
۲۵
.۱۷۵
.۵۶

همانطور که در این جدول مشخص می باشد در تمامی مولفه های مورد بررسی مقدار سطح معناداری آزمون از مقدار معیار یعنی 0.05 بیشتر می باشد(p0.05). این مهم دلالت بر نرمال بودن توزیع داده ها در هر یک از مولفه های صلاحیت شخصی داشته است.

بخش سوم: آزمون تی یک نمونه ای
نتایج آزمون تی (قابلیت های عملکردی)
صلاحیت عملکردی(و مولفه های آن : قابلیت های عملیاتی، شایستگی در امور مالی، توانایی بازاریابی، تامین نیروی کار، پاداش، تفویض اختیار و فرهنگ سازمانی) یکی از قابلیت های رهبری کارآفرینانه می باشد.
این فرضیه به صورت آمار استنباطی در دو قالب فرض های صفر و مخالف به شرح ذیل در دو بخش در نظر گرفته می شود:
H0: μ=3
H1: μ ≠3
H0: میانگین صلاحیت عملکردی مدیران اتوبوسرانی برابر با 3 می باشد.
H1: میانگین صلاحیت عملکردی مدیران اتوبوسرانی مخالف (بزرگتر) از 3 می باشد.
با توجه به اینکه درصد خطا 0.05 =α و سطح اطمینان 0.95 (α – 1) است و با توجه به اینکه تعداد نمونه در این فرضیه 25 نفر ميباشد، درجه آزادی برابر خواهد شد با: df = n-1 = 24.
بنابر این مقدار آزمون در سطح خطای αبرابر: و همچنین مقدار آزمون مشاهده شده از فرمول زیر بدست ميآید:

در جدول 4-12: نتایج آزمون تی یک نمونه ای قابلیت های عملکردی مدیران

مقدار تست= ۳

tآماره
درجه آزادی
سطح معناداری
اختلاف میانگین
۹۵%فاصله اطمینان

کران پایین
کران بالا
قابلیت های عملیاتی
-.۳۲۹
۲۴
.۷۴۵
-.۷۰۰۰
-.۵۰۹۴
.۳۶۹۴
شایستگی در امور
.۱۹۷
۲۴
.۸۴۵
.۴۰۰۰
-.۳۷۸۸
.۴۵۸۸
بازاریابی
۱٫۱۸۹
۲۴
.۲۴۶
.۲۴۰۰۰
-.۱۷۶۵
.۶۵۶۵
تامین نیروی کار
۱٫۵۱
۲۴
.۱۴۴
.۳۲۰۰۰
-.۱۱۷۳
.۷۵۷۳
پاداش
1٫9۰۲
۲۴
.09۴
.۵۶۰۰۰
.۷۸۹
۱٫۰۴۱۱
تفویض اختیار
.۹۰۵
۲۴
.۳۷۵
.۲۰۰۰۰
-.۲۵۶۳
.۶۵۶۳
فرهنگ سازمانی
.۹۳۸
۲۴
.۳۵۸
.۱۶۵۷۱
-.۱۹۸۹
.۵۳۰۳
صلاحیت عملکردی کلی
۱٫۲۲۲
۲۴
.۲۳۴
.۲۰۷۹۶
-.۱۴۳۳
.۵۵۹۲

با توجه به نتایج ثبت شده در جدول 4-12 مشخص که مقدار سطح معناداری آزمون در تمامی موارد از مقدار خطای مورد نظر یعنی 0.05 بزرگتر بوده و فرض صفر تایید می گردد.
این مهم نشان می دهد که میزان ویژگی های مورد بررسی از میزان میانگین توصیفی برابر با 3 برخوردار بوده که طبق نتایج بدست آمده از تحلیل توصیفی این مقادیر کمی بزرگتر از 3 می باشد.

تحلیل استنباطی فرضیه دوم:
این فرضیه نیز به صورت آمار استنباطی در دو قالب فرض های صفر و مخالف به شرح ذیل در دو بخش در نظر گرفته می شود:
H0: μ=3
H1: μ ≠3

H0: میانگین صلاحیت شخصی مدیران اتوبوسرانی برابر با 3 می باشد.
H1: میانگین صلاحیت شخصی مدیران اتوبوسرانی مخالف (بزرگتر) از 3 می باشد.

با توجه به اینکه درصد خطا 0.05 =α و سطح اطمینان 0.95 (α – 1) است و با توجه به اینکه تعداد نمونه در این فرضیه 25 نفر ميباشد، درجه آزادی برابر خواهد شد با: df = n-1 = 24.
بنابر این مقدار آزمون در سطح خطای αبرابر: و همچنین مقدار آزمون مشاهده شده از فرمول زیر بدست ميآید:

در جدول 4-13: نتایج آزمون تی یک نمونه ای قابلیت های شخصی مدیران

مقدار تست= ۳

tآماره
درجه آزادی
سطح معناداری
اختلاف میانگین
۹۵%فاصله اطمینان

کران پایین
کران بالا
اعمال یکپارچگی
۱٫۶۸۲
۲۴
.۱۰۶
.۳۴۰۰۰
-.۷۷۳
.۷۵۷۳
حرکت از من به ما
۳٫۲۴۵
۲۴
.۵۳
.۷۲۰۰۰
.۲۶۲۱
۱٫۱۷۷۹
روحیه گسترش سازمانی
۲٫۳۸۶
۲۴
.۶۶
.۶۲۶۶۷
.۱۹۶۴
۱٫۰۵۶۹
ایجاد سازمان پایدار
۲٫۱۷۲
۲۴
.۷۵
.۶۲۶۶۶۷
.۲۰۵۷۱
۱٫۰۴۷۶۲
بهبود مهارت ها
۱٫۴۷۳
۲۴
.۱۵۴
.۳۰۰۰۰
-.۱۲۰۲
.۷۲۰۲
ریسک پذیری
۱٫۳۰۷
۲۴
.۲۰۴
.۲۸۰۰۰
-.۱۶۲۲
.۷۲۲۲
نوآوری
۱٫۸۶۴
۲۴
.۷۵
.۴۰۰۰۰
-.۴۲۹
.۸۴۲۹
صلاحیت شخصی کلی
۱٫۹۹۳
۲۴
.۸۷
.۴۷۰۴۸
.۱۰۹۹
.۸۳۱۰

با توجه به نتایج ثبت شده در جدول 4-13 مشخص که مقدار سطح معناداری آزمون در تمامی موارد (در بعد قابلیت های شخصی) از مقدار خطای مورد نظر یعنی 0.05 بزرگتر بوده.
این مهم نشان می دهد که میزان ویژگی های مورد بررسی از میزان میانگین توصیفی بزرگتر از 3 می باشد.

آزمون آنالیز واریانس
در این بخش با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه به بررسی وجود اختلاف معنی دار میان ویژگی های مورد بررسی پرداخته شده است. بر همین اساس دراین بخش فرض های آزمون آنالیز واریانس به شرح ذیل تدوین گردیده

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره تجزیه و تحلیل آماری، تحلیل آماری، تفویض اختیار، فرهنگ سازمانی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره رهبری کارآفرینانه، اتوبوسرانی، صلاحیت شخصی، مبانی نظری