منبع پایان نامه ارشد درباره شبکه های اجتماعی، سطح معنی داری، میزان استفاده

دانلود پایان نامه ارشد

نسبت ازپاسخگویان معتقدند استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری افراد تاثیر دارد که با مشخصات واقعی خود در شبکه های اجتماعی حضور دارند و کمترین تعداد آنان معتقدند حضور مشخصات واقعی در شبکه ها درحد خیلی زیاد است، بیشترین نسبت از پاسخگویان متعقدند شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری افراد تاثیر ندارد،.کاربران با مشخصات غیرواقعی در شبکه ها اجتماعی موبایلی حضور دارند کمترین تعداد آنان معتقدندتاثیر استفاده از مشخصات غیرواقعی در شبکه های اجتماعی موبایلی متوسط است.

جدول (4-2- 54) رابطه بین ارتباط با دوستان در شبکه وارزیابی پاسخگویان دراستفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری

تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی بر میزان دینداری
کل

زياد
خيلي زیاد
متوسط
كم
خيلي كم

ارتباط با دوستان
زياد
تعداد
11
0
2
7
5
25

درصد ستونی
34.4%
0.0%
5.0%
7.2%
8.5%
10.0%

خيلي زياد
تعداد
11
10
33
0
4
58

درصد ستونی
34.4%
45.5%
82.5%
0.0%
6.8%
23.2%

متوسط
تعداد
6
9
4
11
7
37

درصد ستونی
18.8%
40.9%
10.0%
11.3%
11.9%
14.8%

كم
تعداد
0
0
1
48
15
64

درصد ستونی
0.0%
0.0%
2.5%
49.5%
25.4%
25.6%

خيلي كم
تعداد
4
3
0
31
28
66

درصد ستونی
12.5%
13.6%
0.0%
32.0%
47.5%
26.4%
کل
تعداد
32
32
22
40
97
250

درصد ستونی
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

آزمون کای اسکور
فراوانی
Sig سطح معنی داری
درجه آزادی
میزان ضریب

250
001/0
4
26.2
آزمون خی دو پیرسون
250
.
4
216.365
Likelihood Ratio
250
.
4
62.789
Linear-by-Linear

قضاوت
باتوجه به آزمون کای اسکور مشاهده شده 26.26 با درجه آزادی df=4 از کای اسکور جدول 9.48 بزرگ‌تر است، بنابراین می‌توان گفت که آزمون کای اسکور در سطح آلفای 5 درصد معنادار است. به عبارت دیگر می‌توان گفت بین جواب های سؤال هجدهم تفاوت معنی داری وجود دارد و بنابراین از نظر پاسخ دهندگان میزان حضور در شبکه به دلیل ارتباط با دوستان کم است. همچنین می‌توان نتایج حاصل از این آزمون را با احتمال 95 درصد به جامعه آماری تعمیم داد.
توصیف
در توصیف این جدول باید اظهار داشت بیشترین نسبت ازپاسخگویان معتقدند شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری افراد تاثیر دارد، میزان حضور افراد در شبکه های اجتماعی موبایلی به دلیل ارتباط با دوستان در حد خیلی کم می‌داند وکمترین تعداد از آنها معتقدند ارتباط با دوستان درحد خیلی زیاد است ، بیشترین نسبت از پاسخگویان معتقدند استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری افراد تاثیر ندارد، حضور افراد در شبکه های اجتماعی موبایلی به دلیل ارتباط با دوستان درمتوسط می‌باشد.

جدول (4-2-55) رابطه بین اطلاع از اخبار روز بوسیله شبکه های اجتماعی و ارزیابی پاسخگویان در میزان دینداری

تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی بر میزان دینداری
کل

زياد
خيلي زیاد
متوسط
كم
خيلي كم

اخبار روز
زياد
تعداد
15
1
0
0
1
17

درصد ستونی
46.9%
4.5%
0.0%
0.0%
1.7%
6.8%

خيلي زياد
تعداد
3
12
36
0
6
57

درصد ستونی
9.4%
54.5%
90.0%
0.0%
10.2%
22.8%

متوسط
تعداد
11
8
3
33
18
73

درصد ستونی
34.4%
36.4%
7.5%
34.0%
30.5%
29.2%

كم
تعداد
1
1
1
19
17
39

درصد ستونی
3.1%
4.5%
2.5%
19.6%
28.8%
15.6%

خيلي كم
تعداد
2
0
0
45
17
64

درصد ستونی
6.3%
0.0%
0.0%
46.4%
28.8%
25.6%
کل
تعداد
32
32
22
40
97
250

درصد ستونی
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

آزمون کای اسکور
فراوانی
Sig سطح معنی داری
درجه آزادی
میزان ضریب

250
001/0
4
39.6
آزمون خی دو پیرسون
250
.
4
241.769
Likelihood Ratio
250
.
4
76.121
Linear-by-Linear

قضاوت
با توجه به آزمون کای اسکور مشاهده شده 39.6 با درجه آزادی df=4 از کای اسکور جدول 9.48 بزرگ‌تر است، بنابراین می‌توان گفت که آزمون کای اسکور در سطح آلفای 5 درصد معنادار است. به عبارت دیگر می‌توان گفت بین جواب های سؤال نوزدهم تفاوت معنی داری وجود دارد و بنابراین از نظر پاسخ دهندگان میزان استفاده از شبکه به دلیل اطلاع از اخبار روز در حد متوسط است. همچنین می‌توان نتایج حاصل از این آزمون را با احتمال 95 درصد به جامعه آماری تعمیم داد.
توصیف
در توصیف این جدول باید اظهار داشت بیشترین نسبت ازپاسخگویان معتقدند شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری افراد تاثیر دارد، میزان حضور افراد در شبکه های اجتماعی موبایلی به دلیل اطلاع از اخبار روز در حد کم است وکمترین تعداد آنان معتقدند اطلاع از اخبار روز درحد خیلی کم است ، بیشترین نسبت از پاسخگویان معتقدند استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری افراد تاثیر ندارد، حضور افراد در شبکه های اجتماعی موبایلی به دلیل اطلاع از اخبار روز خیلی کم است.

جدول (4-2- 56) رابطه بین پيداكردن دوستان جديد بوسیله شبکه های اجتماعی و ارزیابی پاسخ گویان در میزان دینداری

تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی بر میزان دینداری
کل

زياد
خيلي زياد
متوسط
كم
خيلي كم

پیدا کردن دوستان جدید
زياد
تعداد
14
0
0
9
16
39

درصد ستونی
43.8%
0.0%
0.0%
9.3%
27.1%
15.6%

خيلي زياد
تعداد
0
1
36
0
16
20

درصد ستونی
0.0%
2.5%
90.0%
0.0%
27.1%
8.0%

متوسط
تعداد
14
3
3
34
9
67

درصد ستونی
43.8%
7.5%
7.5%
35.1%
15.3%
26.8%

كم
تعداد
1
3
1
8
2
16

درصد ستونی
3.1%
7.5%
2.5%
8.2%
3.4%
6.4%

خيلي كم
تعداد
3
33
0
46
16
108

درصد ستونی
9.4%
82.5%
0.0%
47.4%
27.1%
43.2%
کل
تعداد
32
32
40
40
97
250

درصد ستونی
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

آزمون کای اسکور

فراوانی
Sig سطح معنی داری
درجه آزادی
میزان ضریب

250
001/0
4
116.6
آزمون خی دو پیرسون
250
.
4
124.415
Likelihood Ratio
250
.
4
0.67
Linear-by-Linear

قضاوت
باتوجه به آزمون کای اسکور مشاهده شده 116.6 با درجه آزادی df=4 از کای اسکور جدول 9.48 بزرگ‌تر است، بنابراین می‌توان گفت که آزمون کای اسکور در سطح آلفای 5 درصد معنادار است. به عبارت دیگر می‌توان گفت بین جواب های سؤال بیستم تفاوت معنی داری وجود دارد و بنابراین می‌توان گفت از نظر پاسخ دهندگان میزان استفاده از شبکه به دلیل پیدا کردن دوستان در حد خیلی کم است. همچنین می‌توان نتایج حاصل از این آزمون را با احتمال 95 درصد به جامعه آماری تعمیم داد.
توصیف
در توصیف این جدول باید اظهار داشت بیشترین نسبت ازپاسخگویان معتقدند شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری افراد تاثیر دارد، میزان حضور افراد در شبکه های اجتماعی موبایلی به دلیل پیدا کردن دوستان جدید در حد متوسط است وکمترین تعداد آنان معتقدند پیدا کردن دوستان جدید درحد زیاد است، بیشترین نسبت از پاسخگویان معتقدند استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری افراد تاثیر ندارد، حضور افراد در شبکه های اجتماعی موبایلی به دلیل پیدا کردن دوستان جدید درمتوسط است.

جدول (4-2- 57) رابطه بین آشنایی با عقاید دیگران و شبکه های اجتماعی ومیزان دینداری

تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی بر میزان دینداری
کل

زياد
خيلي زیاد
متوسط
كم
خيلي كم

آشنایی با عقاید دیگران در شبک های موبایلی
زياد
تعداد
3
0
0
1
0
4

درصد ستونی
9.4%
0.0%
0.0%
1.0%
0.0%
1.6%

خيلي زياد
تعداد
0
11
1
0
6
18

درصد ستونی
0.0%
50.0%
2.5%
0.0%
10.2%
7.2%

متوسط
تعداد
11
8
1
4
13
37

درصد ستونی
34.4%
36.4%
2.5%
4.1%
22.0%
14.8%

كم
تعداد
13
3
38
7
17
78

درصد ستونی
40.6%
13.6%
95.0%
7.2%
28.8%
31.2%

خيلي كم
تعداد
5
0
0
85
23
113

درصد ستونی
15.6%
0.0%
0.0%
87.6%
39.0%
45.2%
کل
تعداد
32
32
22
40
97
250

درصد ستونی
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

آزمون کای اسکور

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره شبکه های اجتماعی، نماز جمعه، سطح معنی داری Next Entries مقاله با موضوع توزیع فراوانی، شبکه های اجتماعی، توزیع فراوانی پاسخگویان