منبع پایان نامه ارشد درباره شبکه های اجتماعی، توزیع فراوانی، اعتقادات دینی

دانلود پایان نامه ارشد

زیاد
گزینه

آماره
250
108
16
67
39
20
فراوانی
100
43.2
6.4
26.8
15.6
8
درصد

باتوجه به جدول فراوانی فوق، بایداظهار داشت از مجموع 250 نفر نمونه مورد مطالعه، برحسب پیداکردن دوستان جدید در شبکه های اجتماعی بیشترین نسبت یعنی 108 نفر معادل 43.2 گزینه خیلی کم و کمترین نسبت یعنی 16 نفر معادل 6.4 گزینه کم را انتخاب کرده‌اند. بنابراین می‌توان گفت اکثریت پاسخ دهندگان از شبکه های اجتماعی موبایلی به دلیل پیداکردن دوستان جدید درحد متوسط تا خیلی کم استفاده می‌کنند.

جدول (4-1- 27) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تفریح و سرگرمی در شبکه های اجتماعی
جمع
خيلي كم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
گزینه

آماره
250
105
64
34
9
38
فراوانی
100
42
25.6
13.6
3.6
15.2
درصد

با توجه به جدول فراوانی فوق، باید اظهار داشت از مجموع 250 نفر نمونه مورد مطالعه، 38 برحسب تفریح و سرگرمی در شبکه های اجتماعی موبایلی بیشترین نسبت یعنی 105 نفر معادل 42 درصد و کمترین یعنی 9 نفرمعادل 3.6 را گزینه زیاد را انتخاب کرده‌اند. بنابراین می‌توان گفت اکثریت پاسخ دهندگان از شبکه های اجتماعی موبایلی به دلیل تفریح و سرگرمی درحد کم استفاده می‌کنند.

جدول (4-1- 28) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تغيیر در رفتارفرد بوسیله شبکه های اجتماعی موبایلی
جمع
خيلي كم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
گزینه

آماره
250
79
45
79
4
43
فراوانی
100
31.6
18
31.6
1.6
17.2
درصد

با توجه به جدول فراوانی فوق، از مجموع 250 نفر نمونه مورد مطالعه، برحسب تغییر رفتار بوسیله شبکه ای اجتماعی بیشترین نسبت یعنی، 79 نفر معادل 31.6 گزینه متوسط، وکمترین نسبت یعنی 4 نفر معادل 1.6 گزینه زیاد را انتخاب کرده‌اند. بنابراین اکثر پاسخگویان مورد تحقیق معتقدند در شبکه های اجتماعی موبایلی در حد متوسط در تغییر رفتار فرد تأثیر گذار است

جدول (4-1-29) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب آشنایی با عقاید دیگران در شبکه های اجتماعی
موبایلی
جمع
خيلي كم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
گزینه

آماره
250
113
78
37
4
18
فراوانی
100
45.2
31.2
14.8
7.2
1.6
درصد

باتوجه به جدول فراوانی فوق، باید اظهار داشت از مجموع 250 نفر نمونه مورد مطالعه، برحسب آشنایی با عقاید دیگران در شبکه های موبایلی بیشترین نسبت یعنی 113 نفر معادل 45.2 را گزینه خیلی کم و کمترین نسبت یعنی 4 نفرمعادل 7.2 گزینه زیاد را انتخاب کرده‌اند. بنابراین می‌توان گفت اکثریت پاسخ دهندگان از شبکه های اجتماعی موبایلی به دلیل آشنایی با عقایددیگران درحد کم استفاده می‌کنند.
جدول (4-1- 30) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب باورهای دوستان در شبکه های اجتماعی
موبایلی
جمع
خيلي كم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
گزینه

آماره
250
40
39
115
13
43
فراوانی
100
16
15.6
46
5.2
17.2
درصد

با توجه به جدول فراوانی فوق، باید اظهار داشت از مجموع 250 نفر نمونه مورد مطالعه، برحسب تأیید باورها دوستان مجازی بیشترین نسبت یعنی، 115 نفر معادل 46 درصد را گزینه متوسط، و کمترین نسبت یعنی،13 نفر معادل 5.2 گزینه زیاد را انتخاب کرده‌اند. بنابراین اکثر پاسخگویان مورد تحقیق معتقدند شبکه های اجتماعی موبایلی در حد متوسط باورهاي ديني افراد مورد تأیید دوستان مجازي می‌باشد.
جدول (4-1- 31) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان اعتماد به اطلاعات در تکنولوژی در شبکه های اجتماعی موبایلی
جمع
خيلي كم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
گزینه

آماره
250
78
37
97
12
26
فراوانی
100
2/31
8/14
8/38
8/4
4/10
درصد

باتوجه به جدول فراواني فوق، بايد اظهار داشت از مجموع 250 نفر نمونه مورد مطالعه، برحسب ميزان اعتماد افراد به اطلاعات تكنولوژي بيشترين نسبت يعني 97 نفر يا،38.8 گزينه متوسط و كمترين نسبت يعني 12 نفر معادل 4.8 گزینه زیاد را انتخاب کرده‌اند. بنابراین طبق نظر پاسخگویان مورد تحقیق می‌توان نتيجه گرفت درحد متوسط به محتوای شبکه های اجتماعی موبایلی اعتمادارند.

جدول (4-1- 32) توزیع فراوانی پاسخگويان برحسب ميزان مشاركت در شبكه هاي اجتماعي موبايلي
جمع
خيلي كم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
گزینه

آماره
250
24
78
110
10
28
فراوانی
100
9.6
31.2
44
4
11.2
درصد

باتوجه به جدول فراواني فوق، بايد اظهار داشت از مجموع 250 نفر نمونه مورد مطالعه، برحسب ميزان مشاركت در شبكه هاي اجتماعي بيشترين نسبت يعني 78 نفر معادل 31 درصد گزینه خيلي كم و كمترين نسبت يعني 10 نفر معادل 4 درصد گزينه زياد را انتخاب کرده‌اند. بنابراين مشاركت پاسخ دهندگان در شبكه هاي اجتماعي متوسط می‌باشد.

جدول (4- 1-33) توزیع فراوانی پاسخگويان بر حسب تأثیر فناوري در تغيير هويت وارزشهای معنوی
جمع
خيلي كم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
گزینه

آماره
250
65
53
92
22
18
فراوانی
100
26
21.2
36.8
7.2
8.8
درصد
با توجه به جدول فوق، بايد اظهار داشت از مجموع 250 نفر نمونه مورد مطالعه برحسب واقعي بودن هويت وارزشهای معنوی بيشترين نسبت يعني 92 نفر معادل 36.8 گزینه متوسط و كمترين نسبت يعني 18 نفر معادل 8.8 را گزینه خیلی زیاد را انتخاب کرده‌اند. اكثر پاسخگويان تأثیر فناوري را در تغيير ارزش‌های ديني وهويت افراد بطور متوسط تأیید می‌کنند.
جدول (4-1- 34) توزیع فراوانی پاسخگويان برحسب ميزان واقعي بودن محتواي شبكه هاي اجتماعي
موبایلی
جمع
خيلي كم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
گزینه

آماره
250
62
17
51
46
73
فراوانی
100
24.8
6.8
20.04
18.4
2/29
درصد
باتوجه به جدول فوق، می‌توان اظهار داشت از مجموع 250 نفر نمونه مورد مطالعه، برحسب ميزان واقعي بودن محتواي شبكه هاي اجتماعي بيشترين 73 نفر معادل 29.2 را گزینه خیلی زیادو كمترين نسبت يعني 17 نفر معادل 6.8 گزینه کم را انتخاب کرده‌اند. بنابراين می‌توان گفت اكثر پاسخگويان بطور متوسط به واقعي بودن محتواي شبكه هاي اجتماعي موبايلي اعتماد دارند.

جدول (4-1- 35) توزیع فراوانی پاسخ گويان برحسب ارزان ودردسترس بودن شبکه های اجتماعی موبایلی
جمع
خيلي كم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
گزینه

آماره
250
60
41
84
32
33
فراوانی
100
24
16.4
33.6
12.8
13.2
درصد

با توجه به جدول فوق، بايد اظهار داشت از مجموع 250 نفر نمونه مورد مطالعه برحسب در دسترس بودن شبکه های اجتماعی موبایلی بيشترين نسبت يعني 84 نفر معادل 33.6 گزینه متوسط و كمترين نسبت يعني،32 نفر معادل 12.8 گزینه زیاد را انتخاب کرده‌اند. بنابراين می‌توان گفت اكثر پاسخگويان به دليل در دسترس بودن آسان وارزان در شبكه هاي اجتماعی موبایلی حضور دارند.

جدول (4-1- 36) توزیع فراوانی برحسب تأثیر شبكه هاي اجتماعي بردينداري كاربران
جمع
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
گزینه

آماره
250
35
42
81
34
58
فراوانی
100
14
16.8
32.4
13.6
23.2
درصد
باتوجه به جدول فراواني فوق، بايد اظهار داشت از مجموع 250 نفر نمونه مورد مطالعه، برحسب تأثیر شبكه هاي اجتماعي بر ميزان دينداري كاربران بيشترين نسبت يعني، 58 نفر معادل 23.2 را گزینه خیلی زیاد،34 و كمترين نسبت يعني 34 نفر معادل 13.6 گزینه زياد را جواب داده‌اند. بنابراين استفاده از شبكه هاي اجتماعي موبایلی در حد متوسط بردينداري افراد تاثيردارند.

جدول (4-2-37) رابطه بین میزان اعتقادات دینی و ارزیابی پاسخگویان در استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی

تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی بر میزان دینداری
کل

زياد
خيلي زياد
متوسط
كم
خيلي كم

میزان اعتقادات دینی
زياد
تعداد
16
0
1
24
13
54

درصد ستونی
50.0%
0.0%
2.5%
24.7%
22.0%
21.6%

خيلي زياد
تعداد
11
8
4
31
38
92

درصد ستونی
34.4%
36.4%
10.0%
32.0%
64.4%
36.8%

متوسط
تعداد
4
14
34
39
5
96

درصد ستونی
12.5%
63.6%
85.0%
40.2%
8.5%
38.4%

كم
تعداد
1
0
1
2
2
6

درصد ستونی
3.1%
0.0%
2.5%
2.1%
3.4%
2.4%

خيلي كم
تعداد
0
0
0
1
1
2

درصد ستونی
0.0%
0.0%
0.0%
1.0%
1.7%
0.8%
کل
تعداد
32
22
40
97
59
250

درصد ستونی
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
2.4 تحلیل یافته ها

آزمون کای اسکور

Sig سطح معنی داری
درجه آزادی
میزان ضریب

آماره‌ها
./000
4
92.597a

آزمون خی دو پیرسون
0/000
4
102.327

Likelihood Ratio
./774
1
083

Linear-by-Linear Association

قضاوت
با توجه به آزمون کای اسکور محاسبه شده 92.59 با درجه آزادی df=4 و با0.1 درصد خطای و 99درصد اطمینان فرض صفر رد می شود. بنابراین می‌توان گفت که آزمون کای اسکور در سطح آلفای 5 درصد معنادار است. به عبارت دیگر بین جواب های سؤال اول تفاوت معنی داری وجود دارد و بنابراین می‌توان گفت اعتقادات دینی یک فرد مسلمان در حد زیاد می‌باشد. همچنین می‌توان نتایج حاصل از این آزمون را با احتمال 99 درصد به جامعه آماری تعمیم داد. بین اعتقادات دینی یک فرد مسلمان با میزان مشارکت در شبکه های اجتماعی موبایلی رابطه معناداری وجود دارد. هرچقدر اعتقادات دینی فرد زیاد باشد کمتر در شبکه های اجتماعی موبایلی حضور دارد.
توصیف
در توصیف این جدول باید اظهار داشت بیشترین نسبت ازپاسخگویان که معتقدند استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری تاثیر دارد دارای اعتقادات دینی متوسط است و کمترین تعداد از آنها معتقدندافرادی که اعتقادات دینی آنها زیاد است شبکه ای اجتماعی تحت موبایل در دینداری آنها نقش ندارد. و بیشترین نسبت از پاسخگویان که معتقدند استفاده از شبکه های مجازی در میزان دینداری تاثیر ندارد که دارای اعتقادات متوسط می باشد و کمترین تعداد از آنان معتقدند تاثیر شبکه های اجتماعی موبایلی در دینداری کم است.

جدول (4-2-38) رابطه بین میزان توکل به خدا و ازریابی پاسخگویان از استفاده شبکه های اجتماعي موبایلی درمیزان دینداری

تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی بر میزان دینداری
کل

زياد
خيلي زياد
متوسط
كم
خيلي كم

توکل به خدا
زياد
تعداد
16
1
3
34
37
91

درصد ستونی
50.0%
4.5%
7.5%
35.1%
62.7%
36.4%

خيلي زياد
تعداد
1
9
7
39
17
73

درصد ستونی
3.1%
40.9%
17.5%
40.2%
28.8%
29.2%

متوسط
تعداد
5
12
30
22
2
71

درصد ستونی
15.6%
54.5%
75.0%
22.7%
3.4%
28.4%

كم
تعداد
10
0
0
1
3
14

درصد ستونی
31.3%
0.0%
0.0%
1.0%
5.1%
5.6%

خيلي كم
تعداد
0
0
0
1
0
1

درصد ستونی
0.0%
0.0%
0.0%
1.0%
0.0%
0.4%
کل
تعداد
31
32
22
40
97
59

درصد ستونی

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
فراوانی
Sig سطح معنی داری
درجه آزادی
میزان ضریب
آماره‌ها
250
005/0
4
126.96
آزمون خی دو پیرسون

005/0
4
135.007
Likelihood Ratio

005/0
4
26.226
Linear-by-Linear

آزمون کای اسکور

قضاوت
باتوجه به آزمون کای اسکور محاسیه شده 126.96 با درجه آزادی df=4 از کای اسکور جدول 9.48 بزرگ‌تر است، بنابراین می‌توان گفت که آزمون کای اسکور در سطح آلفای 5 درصد معنادار است. به عبارت دیگر می‌توان گفت بین جواب های سؤال دوم تفاوت معنی داری وجود دارد و بنابراین می‌توان گفت از نظر پاسخ دهندگان یک فرد مسلمان تا حد زیادی دارای توکل به خدا می‌باشد. همچنین می‌توان نتایج حاصل از این آزمون را با احتمال 95 درصد به جامعه آماری تعمیم داد. بین میزان توکل به خدا یک مسلمان با میزان مشارکت در شبکه های اجتماعی موبایلی رابطه معنی داری وجود

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره شبکه های اجتماعی، توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره شبکه های اجتماعی، نماز جماعت، سطح معنی داری