منبع پایان نامه ارشد درباره سیاست پولی، جدول داده، ادوار تجاری، نرخ بهره

دانلود پایان نامه ارشد

دارد.
3- توانايي تبيين تکانهها را داشته و رفتار بهينهسازي کارگزاران را درنظر ميگيرند.
1- از آنجا که اين الگو، بر پايه ماتريس حسابداري اجتماعي قرار دارد، نيازمند بروز شدن است. يعني، نياز دارد تا هر سال، اطلاعات ماتريس حسابداري اجتماعي، را در اختيار داشته باشد. در غيراينصورت، بعلت عدم روزآمد شدن اطلاعات، دچار خطا است.
2- در بيشتر موارد تعداد متغيرها، از تعداد معادلات بيشتر بوده، در نتيجه لازم است براي حل الگو، لازم است تعداد متغيرهاي مازاد از الگو خارج شوند.
منبع: مطالعات پژوهش

مقايسهي جدول داده-ستانده با الگوي تعادل عمومي تصادفي پويا نشان ميدهد الگوي تعادل عمومي تصادفي پويا هيچ يک از معضلات جدول دادهستانده را ندارد. بهعنوان مثال، توجه به پايههاي اقتصاد خرد و در نظر داشتن رفتار بهينهيابي فردي، امکان جانشيني عوامل توليد را فرآهم ميکند. از سوي ديگر، قيمتهاي نسبي در اين رهيافت بهصورت درونزا تعريف ميشوند. همچنين، محاسبه و تعريف توابع توليد بهمراتب سادهتر از جدول داده-ستاندهاي است که حتي اطلاعات آن بهروز شدهاست. الگوي تعادل عمومي تصادفي پويا بر ماتريس حسابداري اجتماعي مزيت بسيار مهمي دارد. اين مزيت، به ماهيت الگو در وارد کردن معادلات سمت تقاضا باز ميگردد. يعني، جهت تبيين و تعريف قيمتهاي نسبي و دستمزدها هر دو سمت عرضه و تقاضا را در نظر دارد. از سوي ديگر، رفتار عناصر طرف تقاضا را بر پايه بهينهسازي مطرح ميکند. اگرچه، الگوهاي خودرگرسيون برداري مزيتهاي عمدهاي در تعريف تکانهها دارند، ولي توانايي توضيح در مورد منبع و چگونگي شکلگيري نوسانات اقتصادي را ندارند. اين ويژگي درست در نقطه مقابل الگوهاي تعادل عمومي تصادفي پويا قرار دارد. زيرا، اولين برتري اين الگوها، تبيين منبع نوسانات اقتصادي است. شناخت ماهيت الگو اين برتري را منعکس ميکند. زيرا، علاوه برآنکه پويايي را در نظر دارد، رفتار عوامل اقتصادي را در پايههاي خرد اقتصاد جستجو ميکند. در مقابلِ مزيتهاي الگوي تعادل عمومي تصادفي پويا، اين الگو با انتقادهايي نيز روبرو است. اين انتقادها از فروض الگوي تعادل عمومي تصادفي پويا نشات ميگيرند. مهمترين انتقادهاي وارد بر الگوهاي تعادل عمومي تصادفي پويا عبارتند از:

1- رفتار عقلايي کارگزاران اقتصادي
در الگوي تعادل عمومي تصادفي پويا فرض ميشود کارگزاران فردي به دنبال بيشينه کردن مطلوبيت و سود خود هستند. فرض عقلايي بودن کارگزاران، پايه مهم بسياري از نظريههاي اقتصادي است. در شرايط نااطميناني، پذيرش فرض رفتار عقلايي افراد غيرممکن است. زيرا، در شرايط نااطميناني افراد داراي رفتار آزمون و خطا خواهند بود. همچنین، برخي مطالعات جديد بیان میکنند جنبههاي جامعهشناختي و روانشناسي افراد اجازه نمیدهند انتظارات بهصورت عقلايي شکل بگیرند. از اینروی، در نظر گرفتن انتظارات عقلایی و تعریف آن در معادلات نمیتواند منطبق بر رفتار افراد جامعه باشد.

2- بازارها تسويه ميشوند.
از فروض مهم الگوي تعادل عمومي که بهنوعي از تعادل والراسي نشات ميگيرد، تسويه کامل بازارها است. اما، همانگونه که ميرلس بيان ميدارد در دنياي واقعي بازارها داراي شرايط اطلاعات ناقص هستند. وجود شرايط اطلاعات ناقص باعث ميشود بازارها به شکل کامل تسويه نشوند. بنابراين، اشتغال کامل تحقق پيدا نميکند. البته شرط رقابت انحصاری تا اندازهای باعث شده تا این انتقاد کمرنگتر شود.

3- برآورد پارامترهای الگو
با مشخص کردن ترجيحات، سطح تکنولوژي و نحوهی تعامل بخش‌هاي مختلف امکان حل کردن الگوهاي تعادل عمومي پوياي تصادفي براي پيش‌بيني آنچه واقعاً توليد مي‌شود يا آنچه واقعاً در بازار معامله ميشود، وجود دارد. اصولاً اين امکان وجود دارد که پيش‌بيني‌هايي در مورد تاثير تغيير در چارچوب‌هاي سازماني هم ارائه شود. در مقابل همان‌طور که لوکاس(1976) اشاره کرده، چنين پيش‌بيني‌هايي در الگوهاي سنتي اقتصاد کلان فاقد اعتبار لازماند. زيرا، آن الگو‌ها بر مبناي مشاهده همبستگي بين فاکتورهاي متغيرهاي کلان اقتصادي در گذشته شکل گرفتهاند. اين همبستگي‌ها و روابط با معرفي سياست‌هاي تازه تغيير مي‌کنند و باعث مي‌شوند تا پيش‌بيني‌هايي که بر مبناي مشاهدات گذشته انجام شدهاند، با خطاي پيشبيني مواجه شوند.

2-2-4 بسترهای الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا
استفاده از الگوهاي تعادل عمومی تصادفی پویا ابتدا توسط مكتب دور تجاري حقيقي بهصورت ابزاري جهت تحليل اقتصاد كلان بهكار گرفته شدند. با رشد و افزایش طرفداران مکتب کینزی جدید دامنه کاربرد این الگوها بسط و توسعه یافت. ورود بخش پولی به الگوی پايه مكتب دور تجاري حقيقي بدون رها كردن فرضهای مربوط به رقابت كامل و انعطافپذيري كامل قيمتها و دستمزدها، تنها منجر به پيدايش الگوهايي شد كه خنثي بودن سياستهاي پولي( و در پاره ای از موارد تاثیر بسیار کم سیاست پولی) را پيشبيني ميكردند(كولي و هانسن،1989). از اینروی، اقتصاددانان سعي كردند با معرفي برخي از خصوصيات اقتصاد كينزي جدید در اين الگوها، عملكرد آنها را در پيشبيني تاثیر سياستهاي پولي بهبود بخشند. برای این منظور، با اضافه کردن دو مولفه چسبندگی دستمزدها و رقابت انحصاری بجای رقابت کامل به مفروضات الگو، الگوی کینزی جدید به عنوان رقیبی برای الگوهای ادوار تجاری حقیقی مطرح شد. در حال حاضر، دو مکتب ادوار تجاری حقیقی و کینزیهای جدید بسترهای اصلی این الگوها هستند. درادامه، ویژگیهای اصلی این دو مکتب بهاختصار، شرح داده میشوند9.

2-2-4-1 الگوهای مكتب دور تجاري حقيقي
مكتب دور تجاري حقيقي، رفتار بهينهيابي پوياي كارگزاران اقتصادي را تحت فرض رقابت كامل دنبال میکند و با فرض انعطافپذيری قيمتها، نوسانات ادوار تجاري را به تكانههاي فنآوری، تغيير در ترجيحات، مالياتبندي و ساير عوامل حقيقي نسبت ميدهد. ویژگیهای اصلی این مکتب عبارتند از:
الف- در الگوهای مكتب دور تجاري حقيقي رفتار دستمزدها و قيمتهاي اسمي، چندان مورد توجه نبوده و تغييرات در توليد و اشتغال به عوامل حقيقي چون تكانههاي بهرهوري نسبت داده مي شود.
ب- کارگزاران با توجه به محدودیت منابع خود، مطلوبیت و سود خود را حداکثر میسازند.
پ- انتظارات بهصورت عقلایی شکل گرفته و عدم تقارن اطلاعاتی وجود ندارد.
ت- انعطافپذیری قیمتها، تسویه بازارها را تضمین میکند.
ث- نوسانات تولید و اشتغال از تغییرات تصادفی بزرگ در فنآوری تولید و انواع مکانیسمهای انتشار بوجود میآیند.
ج- نوسانات اشتغال بیانگر تغییرات ارادی در ساعات کار نیروی کاراند. همچنین، کار و فراغت کاملا جانشین هم هستند.
چ- سیاست پولی خنثی است. یعنی، سیاست پولی بر متغیرهای حقیقی بی اثر است.
ح- اغلب، در تحلیل روند و نوسانات اقتصادی تمایزی بین کوتاهمدت و بلندمدت در نظر گرفته نمیشود.

2-2-4-2 الگوی کینزی جدید
کینزیهای متعارف و پولگرایان اعتقاد داشتند که شواهد تجربی بیشتر از تاییدهای نظری اهمیت دارند. اما، تبیین چسبندگی قیمتها بهعنوان یک موضوع مهم در آثار و مطالعات آنها مشاهده نشد. در عوض، با ظهور و رشد مکتب کینزی جدید، الگوهای عدم تعادلی کینزی دهه 1970، چسبندگی قیمت و دستمزد را وارد سیستم والراس کردند (گالی، 2008). در اقتصاد کینزی جدید درباره نوسانات دو رویکرد کلی وجود دارد. رویکرد غالب، اهمیت چسبندگیهای اسمی را علت نوسانات میداند. رویکرد دوم، با پیروی از کینز(1936) و توبین(1975)، ریشه نوسانات را در انعطافپذیری دستمزد و قیمت را بررسی میکند. با توجه به توضیحات فوق، مهمترین ویژگیهای این مکتب عبارتند از:
الف- کینزیهای جدید میپذیرند که منشا نکانههایی که اختلالات کلی را ایجاد میکنند میتواند ناشی از تکانههای سمت تقاضا و یا سمت عرضه باشند.

ب- برای کینزیهای جدید، منشا تکانهها چندان مهم نیستند. بلکه، اینکه اقتصاد چگونه به تکانهها واکنش نشان میدهد، مهم است.

پ- کینزیهای جدید بیان میدارند در بازارهای کالا و نهاده، رقابت انحصاری وجود دارد. یعنی، قیمت کالا یا نهاده توسط کارگزاران اقتصادی بهعلت بیشینهسازی اهدافشان صورت میگیرد. این موضوع، درست در تضاد با حالتی است که قیمت کالا یا نهاده توسط یک متصدی حراج -یا حراجگر- تعیین شود که هدف وی تسویه بازار رقابتی بهصورت یکدفعه و همزمان است.

ت- انتظارات در اقتصاد بهصورت عقلایی شکل میگیرند. پس، سیاستهای پیشبینی شده حتی در کوتاهمدت بر بخش حقیقی اقتصاد بیاثر میباشند.
ث- بنگاهها اگرچه قادرند تا حدودی قیمت کالاهای خود را تعدیل کنند، ولی بهعلت وجود هزینههای مربوط به تعدیل قیمت کالا نمیتوانند بهصورت کامل تعدیل را انجام دهند. از اینروی، چنین اصطکاکهایی سبب بروز چسبندگی قیمتی در کنار چسبندگی دستمزد میشود.

ج- در کوتاهمدت، بخاطر وجود انعطاف ناپذیریهای اسمی، تغییر نرخ بهره اسمی منجر به تغییر برابر در تورم انتظاری نمیشود. لذا، منجر به نوسانات نرخ بهره حقیقی میشوند. این نوسانات باعث تغییر مصرف و سرمایهگذاری در اقتصاد شده و از اینروی، سیاست پولی در کوتاهمدت خنثی نیست. وجود قیمتهای چسبنده علاوه بر وجود عامل عدم خنثایی پولی ميتواند برای واکنش اقتصاد به تکانههای غیر پولی دلالتهای قوی ارائه دهد.

چ- در بلند مدت، قیمتها و دستمزدها تعدیل میشوند و اقتصاد به تعادل طبیعی خود باز میگردد.

2-2-5 روش حل الگو
اغلب در حل الگو از روش خطيسازي بهره برده ميشود. اما، خطيسازي الگو به محدود کردن نتايج و کاهش اطلاعات الگو منجر ميشود. همچنين، برخي از اقتصاددانان اعتقاد دارند فيلتر کردن دادههاي مورد استفاده، با برخي از نظريههاي اقتصادي سازگار نيست. در واقع، با فيلتر کردن دادهها پيش بيني و تحليل پوياي دادههاي واقعي با خطا مواجه خواهد شد. اين موضوع ممکناست نياز سياستگذاران اقتصادي را فراهم نکند. با اينحال، با توجه به کاربرد زياد اين رهيافت در سياستگذاريها، سالهاي اخير اقتصاد نوین شاهد گسترش الگو و کاربردهاي آن و کاهش محدوديتها يا رفع انتقادهاي وارد بر الگوي تعادل عمومي تصادفي پويا بودهاست. بهعنوان مثال، در سالهاي قبل ضعف الگوي تعادل عمومي تصادفي پويا در فرموله کردن رفتار بازار نيروي کار، بازارهاي تامين مالي و بخش تجارت خارجي، مهمترين انتقادهايي بودند که بر پيکره الگو و پژوهشگراني که از اين رويکرد استفاده ميکردند، وارد ميشد. اما، از ابتداي سال 2000 ميلادي که استفاده از اين الگوها گسترش و توسعهي چشمگيري پيدا کردهاست، اين انتقادها بسيار کمرنگ شدند. از سوي ديگر، روشهاي غير خطي نيز براي حل الگو مطرح ميباشند. با حل غيرخطي الگو نگراني براي کاهش يا از دستدادن اطلاعات الگو وجود ندارد. در روش حل خطي الگو سعي ميشود تا مراتب دو يا سه بسط تيلور بجاي مرتبه اول بسط تيلور مورد استفاده قرار گيرد. اين فرآيند تا حدودي به استخراج نتايج دقيقتر منجر ميشود. در پاسخ انتقاد فيلتر کردن دادهها و جداسازي جزء روند زماني و ادواري متغيرها بايد گفت هدف اصلي الگوي تعادل عمومي تصادفي پويا تبيين چارچوبي براي درک و تبيين ادوار و نوسانات اقتصادي است. بههمين علت، اساسا جهت برآورد پارامترها از جزء ادواري متغيرها استفاده ميشود. در مواردي که براي يک پارامتر، داده و اطلاعات کافي وجود ندارد، پژوهشگر ميتواند با در نظر گرفتن يک دامنه براي پارامتر مقدار مناسب آن پارامتر را پيدا کند. اين کار با شبيهسازي الگو و مقايسه گشتاورهاي توليد شده با گشتاورهاي واقعي، صورت ميپذيرد. بهطور کلي براي طراحي و تجزيه و تحليل الگوهاي تعادل عمومي تصادفي پويا نه مرحله در نظر گرفته ميشوند. اين مراحل در جدول (2-2) توصيف شدهاند.

جدول (2-2) مراحل طراحي و حل الگوهاي تعادل عمومي تصادفي پويا
مرحله اول: تعریف توابع هدف
مرجله دوم: تعریف قیود مساله
مرحله سوم: تشکیل مساله بهینهسازی
مرحله چهارم: استخراج شروط مرتبه اول و اضافه کردن معادلات ساختاری به الگو
مرحله پنجم: تعیین روش حل
حل به روش خطی
حل به روش غیر خطی
مرحله ششم: محاسبه مقادیر باثبات تعادلی برای متغیرهای درونزا
مرحله هفتم:

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مبانی نظری، مخارج دولت، سریهای زمانی، سیاست پولی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مخارج دولت، معادلات ساختاری، تجزیه واریانس، عرضه و تقاضا