منبع پایان نامه ارشد درباره سلسله مراتب، مقایسات زوجی، ناسازگاری

دانلود پایان نامه ارشد

ها با مشکلات فراوانی مواجه شویم.
بنابراین به طور مداوم یک فن مهم از مطالعات رویش نظریه را تمرین می کردیم یعنی مقایسه مداوم داده ها. بطور مستمر مدارک و مستندات را با یکدیگر مقایسه می کردیم اینکه چه کلماتی را دیده بودیم، چه مفاهیمی مورد بحث واقع شده بودند و چه چیزهایی در این مدارک مورد اهمیت واقع شده بودند. ما در جستجوی ایده ها، فهرست ها، مضامین، توصیف ها، شباهت ها و تفاوت های جدید بودیم.
زمانی که تحلیل مدارک و مستندات را شروع کردیم حجم یادادشت ها افزایش یافت و شروع به مقایسه کردیم این کار ما را قادر می ساخت تا بتوانیم سؤالات جدیدی را برای خود مطرح کنیم که در بررسی مدارک اولیه به آنها پاسخی داده نشده بود. برای مثال با تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از مصاحبه و اسناد سازمانی متوجه شدیم که بعد جامعه هدف در ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان خدماتی بسیار مهم بوده است و این سوال برای ما مطرح شد که چه معیار هایی باید در این بعد در نظر گرفته شود؟ این سؤال ما را بر آن داشت که به مصاحبه بیشتر پرداخته تا بتوانیم این خلأ اطلاعاتی را پر کنیم.
3-2-6-2- کد گذاری باز73
تحلیل داده ها با مدارک و مستندات واستفاده از مهارت یادداشت برداری بود. تحلیل با خواندن و بازخوانی متون ادامه پیدا کرد قسمت های مهم انتخاب و کدگذاری گردید. کد گذاری باز فرآیند اختصاص واحد های معنا به داده های کشف شده در هر استناد است(استرواس و کوربین 1990). معنا چیزی است که ارزش کلمات را برای پژوهشگر حفظ می کند. فرآیند کشف معنا با کدگذاری باز آغاز می شود. در مرحله کدگذاری باز، مفاهیم ادراکی و معنایی را به مستندات تخصیص دادیم. در واقع خروجی اصلی این بخش همان مفاهیم هستند که اجزا اصلی رویش نظریه به شمار می روند. بنابراین کد گذاری باز از اطلاعات، مفاهیم و طبقه ها را تشکیل می دهد. این کدها به طور دقیق در یافته های فصل 4 آورده شده است.
3-2-6-3- کد گذاری محوری74
به منظور برقراری ارتباط بین یک طبقه و زیر طبقات آن از این کد گذاری استفاده می شود نکته قابل توجه این است که این کدگذاری ارتباط را برای طبقات گسسته از هم برقرار نمی کند بنابراین می توان گفت که کد گذاری محوری فرآیند توسعه طبقات اصلی و ایجاد ارتباط بین طبقه اصلی و زیر طبقه های آن می باشد(نارش75،1996).

بعد این مرحله مدل آمادگی الکترونیکی سازمان های خدماتی شکل می گیرد. مدل حاصله مورد نظرسنجي سه نفر از خبرگان حوزه آمادگی الکترونیکی قرار گرفته شد، تا خبرگان ميزان موافقت خود را با هر يك از اجزا (ابعاد مدل و معیار ها) و نيز كل چارچوب پيشنهادي اعلام دارند.
3-3- مرحله دوم : تعیین وزن معیار های با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
3-3-1- مقدمه
پس از استخراج مدل پرسشنامه ای شامل شاخص های مدل طراحی و از خبرگان سازمان تامین اجتماعی نیروهاز مسلح، میزان اهمیت نسبی هر یک از ابعاد، معیار ها و زیر معیار ها در قالب گزینه های جدول 3-1 پرسش شد. این پرسشنامه از طریق 10 نفر از پرسنل تحصیل کرده تکمیل و عودت گردید. پس از جمع آوری نتایج با تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای هر بعد، معیار و زیر معیار، اهمیت آنها بدست آمد. ضرایب اهمیت معیارها و ابعاد در فصل (جدول شماره) چهار آورده شده است.
امتیازات نشان دهنده شدت اهمیت
درجه اهميت درمقايسات زوجي عوامل

امتياز نشان دهنده شدت اهميت
اهميت يكسان

1
يكسان تا نسبتاً مهم‌تر

2
نسبتاً مهم‌تر

3
نسبتاً مهم‌تر تا اهميت زياد

4
اهميت زياد

5
اهميت زياد تا بسيار زياد

6
اهميت بسيار زياد

7
اهميت بسيار زياد تا كاملاً مهم‌تر

8
كاملاً مهم‌تر

9

درمقايسات زوجي به هنگام مقايسه دو عامل، درصورتيكه ترجيح با مورد سمت راست (عامل A) باشد، يكي از اعداد 1 تا 9 سمت راست جدول و درصورتيكه ترجيح با مورد سمت چپ (عامل B) باشد، يكي از اعداد 1 تا 9 سمت چپ جدول، باتوجه به جدول راهنماي ميزان اهميت، علامت گذاري می‌گردد. درصورت يكسان بودن اهميت نسبي دو عامل، گزينه يكسان ( معادل عدد 1) كه دروسط دو سري اعداد قرار دارد، انتخاب می‌گردد .

كاملاً مهم‌تر يكسان كاملاً مهم‌تر
عاملA
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
عاملB

مثال : در خريد يك لباس كدام عامل اهميت بيشتري دارد ؟
درصورتيكه درخريد يك لباس، قيمت درمقايسه با كيفيت « نسبتاً مهم‌تر» باشد، عدد 3 واقع در سمت چپ علامت گذاري می‌گردد.
كاملاً مهم‌تر يكسان كاملاً مهم‌تر
كيفيت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
قيمت

درصورتيكه درخريد يك لباس، كيفيت درمقايسه با زيبايي داراي « اهميت زياد تا كاملاً مهم‌تر» باشد، عدد 8 واقع در سمت راست علامت گذاري می‌گردد.
كاملاً مهم‌تر يكسان كاملاً مهم‌تر
كيفيت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
زيبايي

3-3-2- تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
فرايند تحليل سلسله مراتبي(AHP) يك روش تصميم گير است كه تصميم گيرنده (يا گروه تصميم گيري) را قادر مي سازد تا مساله مورد نظر خود را شكل داده و بر اساس ساختار حاصله، مقايساتي را جهت تعيين اولويت گزينه هاي مطرح در تصميم گيري انجام دهد. فرايند (AHP) مستلزم مقايسات زوجي است و تصميم گيرنده كار خود را با ترسيم سلسله مراتب كلي تصميم خود شروع مي كند، سلسله مراتب عوامل و گزينه هاي مختلفي كه در تصميم بايد در نظر گرفته شود را مشخص مي كند. سپس مقايسه هاي زوجي صورت مي گيرد كه به تعيين و ارزيابي عوامل منتهي مي شود. در اين روش گزينه اي كه بيشترين ارزش وزني را كسب نمايد به عنوان بهترين گزينه انتخاب مي شود. از جمله مهمترين مزاياي اين روش استفاده از آن در تصميم گيري با معيارهاي كيفي مي باشد. مزيت ديگر اين روش ساختار دادن به مساله تصميم گيري با تشكيل سلسله مراتب مي باشد. طبقه بندي معيارها از بالا به پايين درخت باعث مي گردد تا مسائل پيچيده به صورت سيستماتيك توسط AHP مورد بررسي قرار گيرد. هم اكنون كاربرد AHP بيشتر در تصميم گيري سيستمهاي اقتصادي- اجتماعي از تخصيص منابع، ارزيابي عملكرد، تعيين توالي كار و سايرموارد مي باشد.این روش یک روش تصمیم گیری است که تصمیم گیرنده را قادر می سازد تا مساله مورد نظر را شکل داده و بر اساس ساختار حاصله، مقایساتی را جهت تعیین اولویت گزینه های مطرح در تصمیم گیری انجام دهد. این تکنیک برای اولین بار در سال 1980 توسط توماس ساعتی مطرح شد. از مزایایی دیگر این روش، استفاده از آن در تصمیم گیری با معیارهای کیفی می باشد.
فرايند تحليل سلسله مراتبي يكي از معروفترين فنون تصميم گيري چند معیاره است كه اولين بار توسط توماس ال. ساعتي عراقي الاصل در دهه 1970 ابداع گرديد(ایزد بخش و همکاران، 1388). فرايند تحليل سلسله مراتبي منعكس كننده رفتار طبيعي و تفكر انساني است. اين تكنيك، مسائل پيچيده را بر اساس آثار متقابل آنها مورد بررسي قرار مي‌دهد و آنها را به شكلي ساده تبديل كرده و به حل آن مي‌پردازد(زبر دست، 1380).
فرايند تحليل سلسله مراتبي در هنگامي كه عمل تصميم گيري با چند گزينه و معيار تصميم گيري روبروست مي‌تواند استفاده گردد. معيارهاي مطرح شده مي‌تواند كمي و كيفي باشند. اساس اين روش تصميم گيري بر مقايسات زوجي نهفته است. تصميم گيرنده با فراهم ساختن درخت سلسله مراتب تصمیم گیری کار تحلیل را شروع می کند. در سطح صفر هدف تصمیم گیری قرار می گیرد و در سطح اول شاخص ها(معیارها) و در سطح دوم نیز زیر معیارها جهت اولویت بندی قرار دارند که ممکن است با توجه به نوع مساله تعداد سطوح معیارهای اصلی و فرعی بیشتر باشد(مومنی، 1387).
3-3-3- الگوریتم AHP
برای انجام روش تحلیل سلسله مراتبی از الگوریتم زیر پیروی می کنیم:
الف) به هنجار کردن ماتریس مقایسات زوجی
ب) به دست آوردن میانگین حسابی هر سطر ماتریس به هنجار شده ی مقایسات زوجی(که به آن وزن های نسبی گفته می شود)
ج) ضرب وزن های نسبی شاخص ها در میانگین حسابی گزینه ها
د) رتبه بندی کردن گزینه ها
بعد از این مرحله، نرخ ناسازگاری محاسبه می شود. جهت محاسبه این شاخص، مراحل زیر محاسبه می شود:
گام اول) محاسبه بردار مجموع وزنی(WSV): ماتریس مقایسات زوجی(D) را در بردار وزن های نسبی ضرب می شود. به بردار حاصل،«بردار مجموع وزنی»گفته می شود.
رابطه 3-1 WSV=D×W

گام دوم) محاسبه بردار سازگاری(CV): عناصر بردار مجموع وزنی بر بردار وزن های نسبی تقسیم می شود. به بردار حاصل، «بردار سازگاری» گفته می شود.
گام سوم) محاسبه ی بزرگترین مقدار ویژه ی ماتریس مقایسات زوجی(maxλ(: برای محاسبه بزرگترین مقدار ویژه ی ماتریس مقایسات زوجی، میانگین عناصر بردار سازگاری محاسبه می شود.
گام چهارم) محاسبه شاخص ناسازگاری(II): شاخص ناسازگاری به صورت زیر حساب می شود.
رابطه 3-2 II=(λmax-n)/(n-1)

گام پنجم)‌ محاسبه نرخ ناسازگاری(IR): به این منظور، به ترتیب زیر عمل می شود
رابطه 3-3 IR=II/IRI

در اینجا، IRI (شاخص ناسازگاری تصادفی) می باشد.

3-4- مرحله سوم : چگونگی سنجش آمادگی الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
3-4-1- جامعه آماری
جامعه آماری، به کل افراد گروه، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق میخواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد؛ به طوری که حداقل در یک صفت مشترک باشند(سکاران، 1390، 294). در این تحقیق جامعه آماری شامل کلیه مدیران، کارمندان و کارشناسان شاغل در سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح می باشد.
3-4-2- حجم نمونه و روش اندازهگیری
از آنجا که تحقیق پیرامون تمامی اعضا جامعه زمان بر بوده و از نظر هزینه مقرون به صرفه نیست، محقق ناچار است اقدام به نمونه گیری نماید.
گروه نمونه، مجموعه کوچکی از جامعه آماری است که مشتمل بر برخی از اعضا که از جامعه آماری انتخاب شدهاند. به عبارت دیگر، تعدادی از اعضای جامعه آماری (اما نه همه )که گروه نمونه را تشکیل می دهند. بدین ترتیب گروه نمونه، یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه آن، محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد(سکاران، 1390، 294).
تعیین حجم نمونه یکی از اساسی ترین و مشکل ترین ارکان هر تحقیق میدانی بوده و دقت در تعیین حجم نمونه متضمن صحت تعمیم و نتیجه گیری است. با توجه به محدود بودن حجم جامعه آماری(305 نفر) از فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده گردید، که بر اساس آن حجم نمونه آماری این پژوهش 170 نفر خواهد بود که حدود 170 پرسشنامه کامل جمع آوری گردید.
در فرمول كوكران:

ربطه 3-4 n=((z^2 pq)/d^2 )/(1+1/N ((z^2 pq)/d^2 -1) )
N= حجم جامعه آماری
n = حجم نمونه
z= مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد، که در سطح اطمینان 95 درصد برابر 1.96 می باشد
p= مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است. اگر در اختیار نباشد می توان آن را 5/0 درنظر گرفت. در این حالت مقدار واریانس به حداکثر مقدار خود می رسد.
q = درصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند (q =1-p)
d = درجه اطمينان يا دقت احتمالي مطلوب طبق فرمول بالا اگر بخواهيم حجم نمونه را با شكاف جمعيتي 5/0 (يعني نيمي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره نمونه برداری، آمادگی الکترونیکی، روش شناسی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره آمادگی الکترونیکی، خدمات الکترونیک، خدمات الکترونیکی