منبع پایان نامه ارشد درباره سلامت اجتماعی، کارشناسی ارشد، روان شناسی، خودکارآمدی

دانلود پایان نامه ارشد

لحاظ مسند مهارگذاری، باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود نظم داده شده. مجله روانشناسی سال هفتم.2، ص 226-218.
18) جوکار بهرام، 1378. بررسی ادراک نوجوانان از همبستگی و اقتدار در روابط خانوادگی. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره پانزدهم ، شماره 1، پاییز 1378.
19) جمعه نیا سکینه،1387. بررسی رابطه ی سلامت اجتماعی با سبک های هویت یابی دانش آموزان دبیرستان های دولتی شهر گنبد، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشکده ی روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی.
20) چرخیان امیر و حیدرنیا احمد،1386. کیفیت رابطه ولی-فرزندی نوجوانان دچار اعتیاد و نوجوانان عادی. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، 6، 25،ص 57-39.
21) حاتمی پریسا،1389. بررسی عوامل موثر بر سلامت اجتماعی دانشجویان با تاکید بر شبکه های اجتماعی. پایان نامه کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.
22) حجازی الهه و نقش زهرا،1387. الگوی ساختاری رابطه ادراک از ساختار کلاس، اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و خودنظم بخشی در درس ریاضی. تازه های علوم شناختی،10(4)، ص 38-27.
23) حسینی حاجی بکنده، احمدی سید احمد، تقی پورملیحه، 1389. بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار. فصلنامه ی پژوهش اجتماعی، سال سوم، شماره هفتم، دوره تابستان..
24) خدایاری فرد محمد، 1380. مسائل نوجوانان و جوانان.تهران:انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.
25) خسروی صدراله، 1389. اثر بخشی آموزش الگوی ارتباطی خانوادگی کثرت گرا بر میزان شادی،رضایت از زندگی زوجین و مهارت های اجتماعی فرزندان در دوره ابتدایی.پایان نامه دکتری رشته روان شناسی عمومی دانشگاه اصفهان.
26) خوی نژاد غلامرضا و رجایی علیرضا،1382. تعارض والد-نوجوان و بزه دیدگی رفتاری: یک مدل جدید در تبیین بزه دیدگی رفتاری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام.
27) داوود بهزاد1384. سرمایه اجتماعی بستری برای ارتقاء سلامت روان، فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دوم، شماره هشتم.
28) رجبی غلامرضا، عطاری یوسفعلی و شکرکن حسین،1382. اعتباریابی و مقایسه انتظارات و خودکارآمدی شغلی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید چمران اهواز. مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 1 و 2، ص71-100.
29) رجبی غلامرضا، عطاری یوسفعلی، شکرکن حسین.،1383. اعتباریابی و مقایسه انتظارات و خودکارآمدی شغلی در دانشجویان دختر وپسر دانشگاه شهید چمران اهواز.مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،1 ، 2، ص71،-100.
30) رحمتي عباس،1385. بررسي نگرش دانشجويان نسبت به سوءمصرف موادمخدر. مجموعه مقالات سومين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان.
31) رضایی حسین،1387. مدیریت تعارض. مجله رشد(فنی و حرفه ای)، 3، 3، 87.ص.
32) رعیت رکن آبادی مهناز،1387. بررسی تاثیر آموزش رفتاری-ارتباطی بر تعارضات زناشویی زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره نیروی انتظامی استان یزد.پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی،دانشگاه اصفهان.
33) رفیعی حسن، سمیعی مرسده، امینی رارانی مصطفی و اکبریان مهدی،1389. سلامت اجتماعی ایران:از تعریف اجماع مدار تا شاخص شواهد مدار.نخستین هم اندیشی ملی سلامت اجتماعی.مجموعه مقالات و سخرانیها.وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی،دفتر سلامت روانی-اجتماعی و اعتیاد.
34) زابلی پریسا،1383. سنجش روان نمایشگری در بهبود مهارت های رفع تعارض مادران در دختران. تازه ها و پژوهشهای مشاوره، 4، 13،ص 93-81.
35) زارب ژانت،1386. ارزیابی و شناخت-رفتاردرمانی نوجوانان.ترجمه محمد خدایاری فرد و یاسمین عابدینی، تهران: انتشارات رشد
36) زمانی فاطمه،1385. تاثیر مشاوره شغلی به شیوه نظریه یادگیری-اجتماعی کرامبولتز بر رفتار تجارب خانگی در زنان شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره شغلی؛ دانشگاه اصفهان(چاپ نشده).
37) سام آرام عزت الله،1389. “بررسی رابطه سلامت اجتماعی با تاکید بر رهیافت پلیس جامعه محور”، فصلنامه علمی پژوهشی انتظام اجتماعی، سال اول، شماره 1.
38) سجادی حمیرا و سید جلال صدرالسادات، 1384. شاخص های سلامت اجتماعی، مجله علمی آموزشی اقتصادی-سیاسی اطلاعات، سال 1384، شماره 207.
39) سجادی حمیرا،1383. مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره ص207 – 208.
40) سرابی جماب ملیحه، حسن آبادی حسین، مشهدی علی و اصغری نکاح محسن، 1390. تاثیر آموزش والدین بر خودکارآمدی مادران کودکان مبتلا به درخودماندگی، مجله اصول بهداشت روانی، سال سیزدهم، شماره 1، ص 93-84.
41) سعیدی محمدرضا، تاج الدین محمدباقر،1388. برنامه ریزی اجتماعی. چاپ اول، موسسه فرهنگی و هنری راهدانه، تهران..
42) سوانسون جبن و فواد نادیا،1383. نظریه های جدید مشاوره شغلی و کاربرد. ترجمه رقیه موسوی، تهران: انتشارات اصلح.
43) شارف ریچارد اس،1381. نظریه‌های روان درمانی و مشاوره. ترجمه فیروز بخت، مهرداد.مشهد. آستان قدس رضوی.
44) شریفیان اکبر،1385. بررسی عوامل موثر بر خشونت خانگی. رساله دکتری جامعه شناسی،دانشگاه علامه طباطبایی.
45) شماعی زاده مرضیه، 1384. بررسی تاثیر مشاوره شغلی شناختی- اجتماعی بر افزایش خودکارآمدی کارآفرینی دانشجویان دانشگها اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره شغلی؛ دانشگاه اصفهان. (چاپ نشده).
46) شمسي ميمندي م، ضياءالديني ح، شريفي يزدي ع، 1387. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين.. سال دوازدهم، شماره4پي درپي 49ص.
47) شهر آرای مهرناز،1383.روان شناسی رشد نوجوانان .تهران:نشر علم.
48) شولتز دوان سیدنی الن،1389. نظریه های شخصیت. ترجمه سید محمدی یحیی. تهران؛ نشر ویرایش.
49) شولتز دوان، 1384. نظریه های ششخصیت، مترجمان یوسف کریمی، فرهاد جمهریريال سیامک نقش بندی، بهزاد گودرزی، هادی بحیرایی، محمدرضا نیکخواه، تهران: نشر ارسباران، 1384،(تاریخ نشر کتاب به زبان اصلی، 1990).
50) صادقی محمود،1387. جایگاه دین در سلامت روان. انتشارات طریق کمال.
51) صفاری نیا مجید و تبریزی ،1391. آزمون‌های روان شناسی اجتماعی و شخصیت، انتشارات ارجمند. ص 57-63
52) صمدی شهین، 1388. بررسی تاثیر آموزش گروهی رویکرد هیجان محور بر تعارضات ارتباطی مادران و نوجوانان دختر شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده. دانشگاه اصفهان.
53) ضیایی، سیده سلیل1388. اثر آموزش کنترل توجه بر کاهش تورش توجه وابستگان به مواد مخدر. (پایان نامه کارشناسی ارشد). مشهد: دانشگاه فردوسی.
54) عابدی احمدرضا، 1380. بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه شهر اصفهان با ویژگیهای خانوادگی و شخصیتی آنان. گزارش طرح تحقیقاتی سازمان آمزش و پرورش استان اصفهان(بدون انتشار).
55) عابدی محمدرضا،1384. ساخت، هنجاریابی و بررسی روانی و پایائی آزمون استعداد شناختی کارآفرینی در دانشگاه اصفهان، گزارش طرح تحقیقاتی مرکز کارآفرینی دانشگاه اصفهان.(بدون انتشار).
56) عبدالله تبار هادی، کلدی علیرضا، محققی کمال سید حسین، ستاره فروزان، آمنه و صالحی مسعود،1387. بررسی سلامت اجتماعی دانشجویان، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 30و31.
57) عراقی یحیی،1388. بررسی کیفیت رابطه والد-فرزندی دو گروه از دانش آموزان پسر پرخاشگر و غیر پرخاشگر دبیرستان های شهر تهران.فصلنامه مطالعات روانشناختی،4، 4، 113ص.
58) فارسی نژاد معصومه،1383. بررسی رابطه سبک های هویت با سلامت اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر پایه دوم دبیرستان های شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی دانشگاه تهران.
59) فرجاد محمد حسین ، بهروش هما و وجد زهره ،1382. اعتياد و شيوه هاي درمان آن براي خانواده . چاپ چهارم , تهران, مركز مطبوعات و انتشارات قوه ي قضائيه، معاونت اجتماعي و پيشيگيري از وقوع جرم.
60) فیاضی مرجان، 1388. تعارض ادراک شده و سبک های مدیریت آن. پژوهش نامه مدیریت تحول، 1 ، 2،ص 25-18.
61) قلیلی زهره ، 1384. بررسی تاثیر شیوه های گفتگوی موثر و حل مسئله بر تعارض زناشویی زوجین شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه اصفهان.
62) کریم زاده منصوره و محسنی نیک چهره،1385. بررسی خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان شهر تهران. مطالعات زنان، 4 (2).ص 45-29.
63) کنگرلو مریم،1386. بررسی میزان سلامت اجتماعی دانشجویان شاهد و غیر شاهد دانشگاه علامه طباطبایی، پایان نامه کارشناسی ارشد مددکار اجتماعی.
64) کول کریس،1383. موفقیت ارتباط.ترجمه عبدالرحمید ابراهیمی، و.تهران:انتشارات طرح جامع پارسیان.
65) کونولی کولی دبلیو و کونولی جین کلوز، 1389.خانواده درمانی مثبت. ترجمه تبریزی مصطفی، قدرتی سیما و احمدی صدیقه، تهران: انتشارات ارسباران.
66) کیم هالفورد،1384. زوج درمانی کوتاه مدت(یاری به زوجین برای کمک به خودشان)، ترجمه مصطفی تبریزی و دیگران، نشر فراروان.
67) گرماوردی غلامرضا و وحدانی نیا مریم سادات،1385. سلامت اجتماعی، بررسی میزان مهارت های اجتماعی دانش آموزان، فصلنامه پایش، سال پنجم، شماره دوم، دوره بهار، ص 147-153.
68) گلدنبرگ ایرنه و گلدنبرگ هربرت،1386. خانواده درمانی.ترجمه شاهی برواتی، ح، نقشبندی، س و ارجمند،ا، تهران:انتشارات رشد.
69) گیتی پسند زهرا،آرین خدیجه و کرمی ابوالفضل،1387. اثر بخشی درمان راه حل مدار بر کاهش تعارضات والد-فرزندی در نوجوانان دختر شهر تهران. تازه ها و پژوهشهای مشاوره، 7(27)،ص 80-63.
70) لطفی بهناز،1387. تاثیر آموزش مهارت‌های هوش هیجانی بر کاهش تعارض‌های والد-فرزند در دختران نوجوان شهر کرمان تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره،7،18،ص13-17.
71) مارموت مایکل و ویلیکسون ریچارد،1387. مولفه های سلامت اجتماعی، ترجمه علی منتظری، انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران.
72) متقی سمیرا ،سید ابراهیم حسینی نسب، عباس عصاری آرانی و لطف علی عاقلی،1392. بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در بخش سلامت کشور های عضو سازمان کنفرانس اسلامی(رویکرد اقتصادی- اجتماعی) فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری سال دوم،شماره ششم،ص123تا139.
73) محرري فاطمه ، سلطانی فر عاطفه ، خالصی حمید و اسلامی نجمه1391. بررسی تأثیر آموزش برنامه تربیت سازنده به مادران در بهبود روابط با فرزندان نوجوان؛مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ سال 55 ، شماره2 تابستان 91، ص116-123
74) محمدی اصل عباس،1382. سلامت اجتماعی در ایران؛ نشریه گزارش، شماره 145،
75) مرادی امید و ثنایی باقر،1385. بررسی تاثیر مهارت‌های حل مسئله بر تعارضات والد-فرزند دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر تهران. تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره،5،20،38-23.
76) مرندی سید علیرضا،1385. عوامل اجتماعی سلامت. تهران: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
77) مسعودنیا ابراهیم،1386. خودکارآمدی ادراک شده و راهبردهای مقابله در موقعیت‌های استرس زا، مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران، 13(4)،ص67-57.
78) مصحف هایده،1384. بررسی تاثیر مشاوره شغلی به سبک نظریه یادگیری و انتخاب شغل کرامبولتز بر تغییر نگرش و افزایش رفتار کارآفرینانه دانشجویان دانشکاه اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره شغلی، دانشگاه اصفهان(چاپ نشده).
79) مهاجری آتنا سادات، پوراعتماد حمیدرضا، شکری امید و خوشابی کتایون، 1392. اثربخشی درمان تعامل والد – کودک بر خودکارآمدی والدگری مادران کودکان دچار درخودماندگی با کنش وری بالا. فصلنامه روان شناسی کاربردی، سال هفتم، شماره 1، ص 38-21.
80) موحدی امین،1388. “بررسی تاثیر سلامت اجتماعی بر میزان کیفیت زندگی کارکنان بانک ملی ایران” پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: غلامرضا لطیفی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
81) موسوی رضا،1389.تاثیر آموزش خانواده با رویکرد راهبردی کوتاه مدت بر تعارض والد-فرزندی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر اردکان یزد. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده،دانشگاه اصفهان.
82) میرزایی محمد،1384. جمعیت و توسعه با تاکید بر ایران، تهران:

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مشارکت اجتماعی، پذیرش اجتماعی، سلامت اجتماعی، شهر اصفهان Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره کارشناسی ارشد، روانشناسی، ارتباطات میان فردی، رفاه اجتماعی