منبع پایان نامه ارشد درباره سلامت اجتماعی، خود کارآمدی، حمایت اجتماعی، مشارکت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

جنسیت، متوسط نمره تحصیلی و تعیین‌کننده‌های اصلی مرتبط و غیر مرتبط در سلامت با سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت آن‌ها بود. زنان دانشجو به نحو معنی‌داری در ابعاد تغذیه، روابط بین فردی، مسئولیت‌پذیری در مقابل سلامت و سبک زندگی ارتقاء دهنده‌ی سلامت رفتار بهتری از مردان داشتند (مامورت و همکاران، 1387).
سام آرام (1388) در مقاله‌ای به بررسی رابطه سلامت اجتماعی و امنیت اجتماعی با تاکید بر رهیافت پلیس جامعه محور می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که رابطه مستقیمی بین افزایش ناامنی اجتماعی و کاهش میزان سلامت اجتماعی در جامعه وجود دارد. همچنین شاخص سهم داشت اجتماعی یکی از ابعاد سلامت اجتماعی است که از مهم‌ترین عوامل تحقق هدف پلیس جامعه محور یعنی توانمندسازی اجتماع به منظور کمک به رفع و حل مشکلات افزایش جرم و بی‌نظمی در اجتماع است. بنابراین امکان تحقق اهداف پلیس جامعه محور در جامعه‌ای با افراد دارای سلامت اجتماعی بالا به دلیل سهولت مشارکت اجتماعی و افزایش اعتماد اجتماعی بیشتر است (سام آرام، 1388).
زابلی (1383) با استفاده از روش روان نمایشگری به بررسی بهبود روابط متعارض بین دختران نوجوان با مادران خود پرداخته است. نتایج نهایی فرضیه‌های این پژوهش نشان دادند که آموزش مهارت‌های حل تعارض به همراه روش سایکودراما در بهبود با کاهش میزان تعارض بین دختران نوجوان و مادران آنها به طور معناداری موثر است و عضویت گروهی در جلسات روان نمایشگری در دختران باعث افزایش میزان استفاده از راهبرد استدلال در رفع تعارض با مادر شده است و همین طور میزان استفاده از راهبردهای پرخاشگری کلامی و فیزیکی در رفع تعارض با مادر کاهش یافته است.
قلیلی (1384) به بررسی تأثیر شیوه‌های گفتگوی موثر و حل مسئله بر تعارض زناشویی و روابط خانوادگی شهر اصفهان پرداخت. نتایج حاکی از آن بود که آموزش شیوه‌های گفتگوی موثر بر تعارض خانوادگی موثر است.
در تحقیقی که یحیی عراقی (1384) برای مقایسه‌ی کیفیت رابطه ولی-فرزندی دانش‌آموزان پرخاشگر و غیر پرخاشگر در دبیرستان‌های شهر تهران انجام داد نتایج پژوهش نشان داد که دانش‌آموزان غیر پرخاشگر در تمام ابعاد رابطه پدر-فرزندی از کیفیت بهتری نسبت به دانش‌آموزان پرخاشگر برخوردار بودند. درحالی‌که رابطه مادر-فرزندی در ابعاد همانندسازی و ارتباط تفاوت بین گروه‌ها معنادار بود در عاطفه‌ی مادرانه و سردرگمی نقش معنادار نبود.
در تحقیقی که حیدرنیا و چرخیان (1386) در مورد کیفیت رابطه ولی-فرزندی نوجوانان دچار اعتیاد و نوجوانان عادی انجام دادند، نتیجه گرفتند که کیفیت رابطه ولی-فرزندی در نوجوانان خانواده‌های عادی از لحاظ ابعاد رابطه، بهتر از نوجوانان دچار اعتیاد است. کیفیت رابطه با مادر، نوجوانان خانواده‌های عادی نیز جز در خرده مقیاس سردرگمی نقش، بهتر از کیفیت این رابطه در نوجوانان دچار اعتیاد است.
اشکان ناصح (1386) در تحقیقی به اثربخشی شناخت-رفتار درمانگری گروهی نوجوانان همراه بامهارت آموزی والدین و جلسه‌های مشترک نوجوانان و والدین در کاهش نشانه‌های افسرده وار و روابط نوجوانان ایرانی پرداخت نتایج تحلیل‌های آماری نشان دادند که نشانه‌های افسرده وار پس از شناخت درمانگری گروهی توأم بامهارت آموزی والدین به طور معناداری کاهش یافتند و معناداری تفاوت میانگین‌های بین آزمون اول و پس آزمون نهایی نیز تأثیر جلسه‌های مشترک والدین-نوجوانان را برجسته کرد.
در تحقیقی که گیتی پسند، آرین و کرمی (1387) به منظور بررسی اثربخشی درمان راه حل مدار به شیوه‌ی گروهی بر کاهش تعارضات والد-فرزندی (مادر و دختر) در نوجوانان انجام داد نتایج پژوهش نشان داد که درمان راه حل مدار بر کاهش تعارضات والد-فرزندی در نوجوانان دختر موثر است.
تیمر132(2005) آموزش تعاملات والد-فرزندی را با فرزندان بهنجار و با مشکلات رفتاری بررسی کرد نتایج نشان داد که آموزش تعامل والد-فرزندموجب کاهش مشکلات رفتاری بچه‌ها، کاهش استرس والدینی و کاهش بدرفتاری‌های خطرناک می‌شود (به نقل از هدایتی، 1387).
چوات133(2005) به بررسی تعامل والد-فرزندی بر درمان اختلالات اضطراب جدایی در بچه‌ها پرداختو وی با آموزش تعامل والد-فرزندی، تغییر بالینی معناداری در اضطراب جدایی مشاهده کرد و با تداوم درمان، رفتار از هم گسیخته کاهش یافت (به نقل از صمدی،1388).
صمدی (1388) به بررسی تأثیر آموزش گروهی رویکرد هیجان محور بر تعارضات ارتباطی مادران و نوجوانان دختر شهر اصفهان پرداخت. نتیجه پژوهش وی نشان داد که روش هیجان محور بر تاکتیک‌های تعارض مادران و دختران نوجوان موثر استو این آموزش سبب افزایش راهبردهای استدلال کلامی و کاهش پرخاشگری کلامی و فیزیکی در مادران و دختران نوجوان می‌شود.
اعظم ابرهیم نجف آبادی در سال (1389) در پژوهشی با عنوان عوامل موثر بر میزان سلامت اجتماعی زنان جوان 15 تا 24 ساله‌ی شهر اصفهان. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که هر چه زنان جوان از میزان حمایت اجتماعی بالاتری برخورد از، متناسب با آن سلامت اجتماعی بالاتری نیز دارند. بر همین اساس، بین مؤلفه‌های سه گانه ی حمایت اجتماعی (حمایت ابزاری، عاطفی، اطلاعاتی) و سلامت اجتماعی رابطه وجود دارد.
پل در سال 2007، پژوهشی را به منظور بررسی رابطه‌ی بین عملکردهای ارتباطی، سلامت اجتماعی، معنوی و کیفیت زندگی افراد مبتلا به سرطان، بین سنین 35 تا 80 انجام داد. نتایج این پژوهش نشان داد که سلامت معنوی عمده‌ترین عامل تأثیرگذار در کیفیت زندگی این افراد بوده است و سلامت اجتماعی در رتبه‌ی دوم قرار داشت (نجف آبادی، 1389).
سید احمد حسینی حاجی بکنده و ملیحه تقی پور در سال 1389، در پژوهشی به عنوان بررسی تأثیر حمایت اجتماعی بر سلامت اجتماعی زنان سرپرست پرداختند. یافته‌های حاصل از پژوهش حاکی از این است که هر چه زنان سرپرست خانوار از حمایت اجتماعی بالاتری برخوردار بوده‌اند، متناسب با آن از سلامت اجتماعی بالاتری نیز برخوردار بوده‌اند. همین رابطه بین مؤلفه‌های سه گانه حمایت اجتماعی (عاطفی، ابزاری و اطلاعاتی) و سلامت اجتماعی نیز دیده می‌شود.
نیکبخت نصرآبادی (1389) در پژوهشی به بررسی تأثیر آموزش گروهی مهارت‌های ارتباطی/ حل مسئله و تحلیل رفتار متقابل بر تعارض والد-نوجوان دختران دبیرستانی منطقه جرقویی سفلی پرداخته است. نتایج نشان داد که آموزش مهارت‌های ارتباطی/ حل مسئله و تحلیل رفتار متقابل بر ابعاد تاکتیک‌های تعارض نوجوان نسبت به پدر و مادر، میزان تعارض والد-فرزند و نگرش نوجوان نسبت به پدر و مادر موثر است.
نتایج پژوهشی موسوی (1389) با عنوان تأثیر آموزش خانواده با رویکرد راهبردی کوتاه مدت بر تعارض والد-فرزندی دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه شهر اردکان یزد، نشان داد که آموزش خانواده با رویکرد راهبردی کوتاه مدت بر تعارض والد-فرزندی دانش‌آموزان پسر معنادار بوده و تعارض آن‌ها را کاهش داده است.
سرایی جماب، حسن‌آبادی، مشهدی و اصغری نکاح (1390) در پژوهشی با عنوان تأثیر آموزش والدین بر خود کارآمدی مادران کودکان مبتلا به درخودماندگی به این نتیجه رسیدند که برنامه آموزش والدین و پروراندن مهارت‌ها بر افزایش خود کارآمدی والدین موثر نبوده است.
به طور کلی یافته هاي بررسی محرری و همکاران(1391). گویاي آن هست که به کارگیري روشهاي تربیت سازنده در والدین، باعث بهبود مهارتهاي فرزند پروري، رضایت و کفایت والدین در تربیت فرزند، کاهش اختلاف نظرهاي والدین، کاهش مشکلات مربوط به تربیت فرزند و کاهش افسردگی، اضطراب و فشار روانی والدین می شود.
2-5-2 تحقیقات صورت گرفته در زمینه پژوهش در خارج کشور
پژوهش می (2005) به بررسی نقش‌های بالقوه خود کارآمدی والدین (PSE) در سازگاری والد-فرزند و نقش شناخت‌های والدینی در درک رفتار و احساسات درون خانواده می‌پردازد. که نتایج پژوهش شواهد قاطعی مبنی بر ارتباط میان خود کارآمدی والدین باصلاحیت والدین و عملکرد روان‌شناختی والدین و روابط والد فرزند وجود دارد.
مک دونالد و همکاران (1998) با مطالعه‌ی افراد 16 تا 41 ساله متوجه شدند که هرچه خود کارآمدی و حمایت اجتماعی بیشتر باشد فرد بیشتر از شیوه‌های حل مسئله برای مقابله با تغییرات ناگهانی استفاده می‌کند.
سوانسون و گور134 (2000، نقل از نیستول، 2003) از مرور پژوهش‌های انجام‌شده در زمینه خود کارآمدی بیان داشتند که پژوهش‌های زیادی از ارتباط بین علایق شغلی، خود کارآمدی و دستیابی به نتایج مطلوب در روابط با دیگران حمایت کردند.
در تحقیق دیگری تحت عنوان”خود کارآمدی حرفه‌ای و تصورات از حمایت والدین در رشد حرفه‌ای نوجوانان” که توسط ترنر135 و ریچاردنی لاپان136(2002) انجام شد، نقش و سهم حمایت خویشاوندی هم نزدیک و هم دور را در رابطه با رغبت‌های شغلی در خود کارآمدی حرفه‌ای در یک نمونه 139 نفری از نوجوانان دوره متوسطه را مورد بررسی قراردادند.
در رابطه با تئوری شغلی شناختی-اجتماعی آنچه یافت شده است عبارت است از:
خود کارآمدی حرفه‌ای و کاوش و طرح‌ریزی حرفه‌ای به صورت باثباتی بر طبق طبقه‌بندی هال‌اند، رغبت‌های حرفه‌ای دانش‌آموزان جوان را پیش‌بینی می‌کند.
جنسیت و مشاغل مخصوص یک جنس و رغبت‌ها را در حرفه‌های اجتماعی، جستجوگرانه و واقع گرایانه پیش‌بینی می‌کند.
حمایت‌های دریافتی از والدین برای 29 درصد تا 43 درصد از واریانس کل در خود کارآمدی حرفه‌ای برای همه دسته‌های شغلی هالند به حساب می‌آید.
کییز (1998) در تحقیق خود به بررسی رابطه‌ی بین سلامت اجتماع، از خود بیگانگی و ناهنجاری‌های اجتماعی پرداخته است. وی در مطالعه‌ی سلامت اجتماعی در ایالات‌متحده نتایج زیر را به دست آورده است: بین سلامت اجتماعی با رفتارهای اجتماع پسند و مسئولیت‌پذیری زندگی اجتماعی رابطه‌های مثبت زیادی مشاهده شد. همچنین سطوح سلامت اجتماعی به خصوص انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی در افرادی که با اطرافیان خود برای حل مسائل و مشکلات همکاری و همفکری می‌کردند در مقایسه با افرادی که با اطرافیان خود ارتباط نداشتند میزان بالاتری داشت.
بلانکو و دیاز137 (2007) در مقاله‌ای با عنوان (نظم اجتماعی و سلامت روانی با رویکردی به سلامت اجتماعی) سعی کردند تا ارتباط بین ابعاد سلامت اجتماعی را به عنوان شاخص منظم اجتماعی با جنبه‌های دیگری از سلامت مثل میزان افسردگی، عزت نفس، سلامت درک شده، محرومیت، میزان انومی و کنش‌های متقابل اجتماعی، احساسات مثبت ومنفی و رضایت را مورد بررسی قرار دهند.
بر اساس یافته‌های پژوهش کییز و شاپیرو (2004) وضعیت شغلی برای سلامت اجتماعی زنان مهم تر از مردان است. زنانی که وضعیت شغلی پایین تری داشتند، سلامت اجتماعی کمتری را در مقایسه با مردان با همان جایگاه شغلی گزارش کرده‌اند (کییز و شاپیر138و، 2004).
کیکوگنانی و همکاران (2008) در پژوهشی سعی کردند تا به ارزیابی ارتباط بین مشارکت اجتماعی، درک از اجتماع در میان دانشجویان ایتالیایی، آمریکایی و ایرانی و تأثیر این دو متغیر بر سلامت اجتماعی بپردازند. در این پژوهش جهت تهیه سؤالات سلامت اجتماعی از پرسشنامه کییز (1998) استفاده گردید که شامل 33 گویه می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد مشارکت اجتماعی، درک از اجتماع و سلامت اجتماعی در میان دانشجویان آمریکایی در سطح بالایی قرار دارد و همچنین مشارکت اجتماعی تنها در میان دانشجویان ایتالیایی به طور مثبتی سلامت اجتماعی را پیش‌بینی می‌کند.
کوردک139(1992) به مطالعه‌ی رابطه‌ی بین کیفیت روابط والدین-نوجوانان و سازگاری نوجوانان پرداخته و دریافته است که فقدان گرمی و مهارت‌های حل مسئله که از ویژگی‌های روابط پر تعارض هستند، رابطه‌ای منفی با مشکلات سلامتی و استفاده از مواد مخدر دارد.
در تحقیقی که لارسن140 و همکاران در سال (1998) با عنوان بررسی کردن تغییرات در رابطه والد-فرزند در طول دوره‌ی نوجوانی انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که میزان تعارض اوایل دوره‌ی نوجوانی تا نیمه‌ی نوجوانی و از نیمه‌ی نوجوانی تا اواخر نوجوانی کاهش می‌یابد اما تأثیر تعارض از اوایل دوره‌ی نوجوانی تا نیمه‌ی نوجوانی افزایش می‌یابد. نتایج همبستگی مثبتی را بین تعارض

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره سلامت اجتماعی، خود کارآمدی، ناسازگاری، گروه کنترل Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره متغیر مستقل، خود کارآمدی، سطح معنادار، پیش آزمون