منبع پایان نامه ارشد درباره سبک هویت، مشارکت اجتماعی، پذیرش اجتماعی، انسجام اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

نان کوچکتر از 05/0 است متغیر بالندگی حفظ شده به عبارتی با توجه به مندرجات جدول بالا، متغیر سبک هویت اطلاعاتی پیشبینیکننده ای برای مشارکت اجتماعی است و همچنین متغیر بالندگی برای مشارکت اجتماعی نیز پیش بینی کننده بود. از آنجا که شرط چهارم(b1b3) :ضریب مستقل به وابسته در نظر گرفتن نقش واسطه کوچکتر از مستقل به وابسته است متغیر مستقل به تنهایی پیشبینی کنندهی مستقل به وابسته است (248/0<449/0). بعبارتی نقش واسطهای تفکر انتقادی(بالندگی) تایید شد.
4-7-9-محاسبه نهم: (ضرایب رگرسیونی،بین سبک هویت اطلاعاتی، بالندگی، انطباق اجتماعی)

1– آیا متغیر سبکهویت اطلاعاتی پیشبینی کنندهی انطباق اجتماعی است یا نه؟
4-7-9-1- جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویتسردرگم/اجتنابی
532/5
063/0
837/0
032/0

125/0-
229/21
948/1-
001/0
053/0
125/0
016/0

** در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0>p) سبک هویت اطلاعاتی پیش بینیکننده انطباق اجتماعی است.

2– آیا متغیر سبکهویت اطلاعاتی پیشبینی کنندهی بالندگی است یا نه؟
4-7-9-2-جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)

سبکهویتاطلاعاتی
794/31

110/0-
180/1

043/0

157/0

942/26

550/2
100/0

011/0
157/0
025/0

**در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت اطلاعاتی پیش بینیکننده بالندگی است .

3– آیا بالندگی به عنوان متغیر واسطهای بین متغیرهای سبک هویت اطلاعاتی وانطباق اجتماعی نقش دارد یه نه؟
4-7-9-3جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیراستاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت سردرگم/اجتنابی
976/10
202/0
473/1
051/0

264/0
453/7
979/3
001/0
001/0
264/0
069/0

با توجه به جدول با توجه به اینکه سطح اطمینان بزرگتر از 05/0 است متغیر بالندگی حذف شده به عبارتی با توجه به مندرجات جدول بالا، متغیر سبک هویت اطلاعاتی پیشبینیکننده ای برای انطباق اجتماعی است اما متغیر بالندگی برای انطباق اجتماعی پیش بینی کننده نبود.

4-7-10-محاسبه دهم: (ضرایب رگرسیونی،بین سبک هویت اطلاعاتی، بالندگی، شکوفایی اجتماعی)

1– آیا متغیر سبکهویت اطلاعاتی پیشبینی کنندهی شکوفایی اجتماعی است یا نه؟
4-7-10-1 جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت اطلاعاتی
746/18
124/0-
853/0
031/0

290/0
970/21
955/3-
001/0
001/0
290/0
084/0

* در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت اطلاعاتی پیش بینیکننده شکوفایی اجتماعی است.

2– آیا متغیر سبکهویت اطلاعاتی پیشبینی کنندهی بالندگی است یا نه؟
4-7-10-2-جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)

سبکهویتاطلاعاتی
794/31

110/0-
180/1

043/0

157/0

942/26

550/2
100/0

011/0
157/0
025/0

*در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت اطلاعاتی پیش بینیکننده بالندگی است .

3- آیا بالندگی به عنوان متغیر واسطهای بین متغیرهای سبک هویت اطلاعاتی و شکوفایی اجتماعی نقش دارد یه نه؟
4-7-10-3-جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت اطلاعاتی
250/18
105/0-

919/0
034/0

242/0-

851/19
090/3-
001/0
002/0
242/0

318/0
059/0

101/0
مقادیر(ثابت)
بالندگی
سبکهویت اطلاعات
874/22
113/0-
150/0-
947/1
03/0
056/0

263/0-
207/0-

746/11
400/3-
678/2-
001/0
001/0
008/0

*در با توجه به اینکه سطح اطمینان کوچکتر از 05/0 است متغیر خلاقیت حفظ شده به عبارتی به عبارتی با توجه به مندرجات جدول بالا، متغیر سبک هویت اطلاعاتی پیشبینیکننده ای برای مشارکت اجتماعی است و همچنین متغیر بالندگی برای شکوفایی اجتماعی نیز پیش بینی کننده بود. از آن جا شرط چهارم(b1b3) در این مولفهبرقرار نشد(318/0290/0) میتوان گفت که امکان نقش تعدیلگر برای تفکر انتقادی میرود.
4-7-11-محاسبه یازدهم: (ضرایب رگرسیونی،بین سبک هویت اطلاعاتی،تعهد،انسجام اجتماعی)
1-آیا متغیر سبکهویت اطلاعاتی پیشبینی کنندهی انسجام اجتماعی است یا نه؟
4-7-11-1- جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیراستاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)

سبکهویتاطلاعاتی
121/23

274/0-
875/0

032/0

422/0
428/26

701/7-
001/0

001/0

422/0
178/0

*در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت اطلاعاتی پیش بینیکننده انسجام اجتماعی است.

2– آیا متغیر سبکهویت اطلاعاتی پیشبینی کنندهی کمال و تعهد است یا نه؟
4-7-11-2جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایب استاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)

سبکهویت طلاعاتی
714/22

232/0-

905/0

033/0

690/0

091/25

975/6-
001/0

001/0
690/0
152/0

**در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت اطلاعاتی پیش بینیکننده کمال و تعهد است .

3–آیا کمال و تعهد به عنوان متغیر واسطهای بین متغیرهای سبک هویت اطلاعاتی و انسحام اجتماعی نقش دارد یه نه؟
4-7-11-3-جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)

سبکهویت طلاعاتی
714/22

232/0-
905/0

033/0

390/0-

091/25

975/6-

001/0

001/0
390/0
152/0

*با توجه به جدول با توجه به اینکه سطح اطمینان بزرگتر از 05/0 است متغیر بالندگی حذف شده به عبارتی با توجه به مندرجات جدول بالا، متغیر سبک هویت اطلاعاتی پیشبینیکننده ای برای انسجام اجتماعی است اما متغیر کمال و تعهد برای انسجام اجتماعی پیش بینی کننده نبود.
4-7-12-محاسبه دوازدهم: (ضرایب رگرسیونی،بین سبک هویت اطلاعاتی،تعهد، پذیرش اجتماعی)

1– آیا متغیر سبکهویت اطلاعاتی پیشبینی کنندهی پذیرش اجتماعی است یا نه؟
4-7-11-1 ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t

سطح اطمینان

R

R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت اطلاعاتی
070/20
146/0-
796/0
029/0

330/0
222/25
097/5-
001/0
001/0
330/0
111/0

* در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت اطلاعاتی پیش بینیکننده پذیرش اجتماعی است.
2– آیا متغیر سبکهویت اطلاعاتی پیشبینی کنندهی کمال و تعهد است یا نه؟
53-7-12-2جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایب استاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)

سبکهویت طلاعاتی
714/22

232/0-

905/0

033/0

690/0

091/25

975/6-
001/0

001/0
690/0
152/0

**در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت اطلاعاتی پیش بینیکننده کمال و تعهد است .
3- آیاکمال و تعهد به عنوان متغیر واسطهای بین متغیرهای سبک هویت اطلاعاتی و پذیرش اجتماعی نقش دارد یه نه؟
54- 4 جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت اطلاعاتی
279/9
550/4

303/0
165/1
024/0

818/10
110/0
001/0
001/0
303/0

382/0

092/0

110/0
مقادیر(ثابت)
تعهد
سبکهویت اطلاعاتی
311/6
062/2
056/2

182/0
182/0-
398/2
032/0
040/0

133/15
066/0
082/-
001/0
040/0
041/0

*در با توجه به اینکه سطح اطمینان کوچکتر از 05/0 است متغیر بالندگی حفظ شده به عبارتی با توجه به مندرجات جدول بالا، متغیر سبک هویت اطلاعاتی پیشبینیکننده ای برای پذیرش اجتماعی است و همچنین متغیرکمال و تعهد برای پذیرش اجتماعی نیز پیش بینی کننده بود.از آن جا شرط چهارم(b1b3) در این مولفهبرقرار نشد(382/0330/0) میتوان گفت که امکان نقش تعدیلگر برای تفکر انتقادی میرود.
4-7-13-محاسبه سیزدهم: (ضرایب رگرسیونی،بین سبک هویت اطلاعاتی،تعهد، مشارکت اجتماعی)

1– آیا متغیر سبکهویت اطلاعاتی پیشبینی کنندهی مشارکت اجتماعی است یا نه؟
4-7-13-1-ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t

سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویتاطلاعاتی
216/24
242/0-
074/1
039/0

449/0
552/22
192/6-
001/0
001/0
449/0
122/0

4 * در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت اطلاعاتی پیش بینیکننده مشارکت اجتماعی است.

2– آیا متغیر سبکهویت اطلاعاتی پیشبینی کنندهی کمال و تعهد است یا نه؟
4-7-13-2جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایب استاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)

سبکهویت طلاعاتی
714/22

232/0-

905/0

033/0

690/0-

091/25

975/6-
001/0

001/0
690/0
152/0

**در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت اطلاعاتی پیش بینیکننده کمال و تعهد است .

3- آیا کمال و تعهد به عنوان متغیر واسطهای بین متغیرهای سبک هویت اطلاعاتی مشارکت اجتماعی نقش دارد یه نه؟
4-7-13-3-جدول ضرایب

مدل
ضرایب استاندارد
ضرایبغیراستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت اطلاعاتی
348/24
274/0-
115/1
041/0

354/0-
844/21
081/6
001/0
001/0
354/0

273/0

119/0

139/0

مقادیر(ثابت)
تعهد
سبکهویت اطلاعات

331/17
169/0-
103/0
961/2
050/0
040/0

236/0-
180/0
853/5
359/3
553/2

001/0
001/0
011/0

*در با توجه به اینکه سطح اطمینان کوچکتر از 05/0 است متغیر بالندگی حفظ شده به عبارتی با توجه به مندرجات جدول بالا، متغیر سبک هویت اطلاعاتی پیشبینیکننده ای برای پذیرش اجتماعی است و همچنین متغیرکمال و تعهد برای مشارکت اجتماعی نیز پیش بینی کننده بود. از آنجا که شرط چهارم(b1b3) :ضریب مستقل به وابسته در نظر گرفتن نقش واسطه کوچکتر از مستقل به وابسته است متغیر مستقل به تنهایی پیشبینی کنندهی مستقل به وابسته است (273/0<449/0) بعبارتی نقش واسطهای تفکر انتقادی(تعهد) تایید شد.
4-7-14-محاسبه چهاردهم:(ضرایب رگرسیونی،بین سبک هویت اطلاعاتی،تعهد، انطباق اجتماعی)
1– آیا متغیر سبکهویت اطلاعاتی پیشبینی کنندهی انطباق اجتماعی است یا نه؟
4-7-14-1- جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویتسردرگم/اجتنابی
532/5
063/0
837/0
032/0

125/0-
229/21
948/1-
001/0
053/0
125/0
016/0

** در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0>p) سبک هویت اطلاعاتی پیش بینیکننده انطباق اجتماعی است.

2– آیا متغیر سبکهویت اطلاعاتی پیشبینی کنندهی کمال و تعهد است یا نه؟
59-7-14-2جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایب استاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)

سبکهویت طلاعاتی
714/22

232/0-

905/0

033/0

690/0

091/25

975/6-
001/0

001/0
690/0
152/0

**در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت اطلاعاتی پیش بینیکننده کمال و تعهد است .

3- آیا کمال و تعهد به عنوان متغیر واسطهای بین متغیرهای سبک هویت اطلاعاتی انطباق اجتماعی نقش دارد یه نه؟
60- 4 جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t

سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت سردرگم/اجتنابی
106/11
119/0
327/1
027/0

272/0
371/8
363/4
001/0
001/0
272/0
074/0

با توجه به جدول با توجه به اینکه سطح اطمینان بزرگتر از 05/0 است متغیر بالندگی حذف شده به عبارتی با توجه به مندرجات جدول بالا،

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره سبک هویت، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره سبک هویت، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی