منبع پایان نامه ارشد درباره سبک هویت، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

ا، متغیر سبک هویت اطلاعاتی پیشبینیکننده ای برای انطباق اجتماعی است اما متغیر کمال و تعهد برای انطباق اجتماعی پیش بینیکننده نبود.

4-7-15-محاسبه پانزدهم:(ضرایب رگرسیونی،بین سبک هویت اطلاعاتی،تعهد، شکوفایی اجتماعی)

1– آیا متغیر سبکهویت اطلاعاتی پیشبینی کنندهی شکوفایی اجتماعی است یا نه؟
4-7-15-1 جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت اطلاعاتی
746/18
124/0-
853/0
031/0

290/0
970/21
955/3-
001/0
001/0
290/0
084/0

* در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت اطلاعاتی پیش بینیکننده شکوفایی اجتماعی است.
2– آیا متغیر سبکهویت اطلاعاتی پیشبینی کنندهی کمال و تعهد است یا نه؟
6-7-15-2جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایب استاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)

سبکهویت طلاعاتی
714/22

232/0-

905/0

033/0

690/0

091/25

975/6-
001/0

001/0
690/0
152/0

**در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت اطلاعاتی پیش بینیکننده کمال و تعهد است.

3–آیا کمال و تعهد به عنوان متغیر واسطهای بین متغیرهای سبک هویت اطلاعاتی و شکوفایی اجتماعی نقش دارد یا نه؟
4-7-15-3- جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)

سبکهویتاطلاعاتی
003/19

133/0

860/0

032/0

307/0-

097/22

211/4-

001/0

001/0
307/0
094/0

با توجه به جدول با توجه به اینکه سطح اطمینان بزرگتر از 05/0 است متغیر بالندگی حذف شده به عبارتی با توجه به مندرجات جدول بالا، متغیر سبک هویت اطلاعاتی پیشبینیکننده ای برای شکوفایی اجتماعی است اما متغیر کمال و تعهد برای شکوفایی اجتماعی پیش بینیکننده نبود.
4-8- فرضیه دوم: بین سبک هویت هنجاری و مولفههای سلامت اجتماعی مولفههای تفکر انتقادی نقش واسطهای دارد(ضمن بررسی فرض اول: سبک هویت هنجاری پیشبینی کنندهی سلامت اجتماعی و تفکر انتقادی است.)
4-8-16-محاسبه شانزدهم:(ضرایب رگرسیونی،بین سبک هویت هنجاری،خلاقیت، انسجام اجتماعی)
1– آیا متغیر سبکهویت هنجاری پیشبینی کنندهی انسجام اجتماعی است یا نه؟
4-8-16-1-جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت هنجاری
722/19
120/0-
283/1
048/0

146/0
373/15
523/2-
001/0
012/0
146/0
021/0

* در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت هنجاری پیش بینیکننده انسجام اجتماعی است.
2– آیا متغیر سبکهویت هنجاری پیشبینی کنندهی خلاقیت است یا نه؟
4-8-16-2-جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت هنجاری
694/48
256/0-
243/2
083/0

188/0
710/21
082/3-
001/0
01/0
188/0
036/0

**در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت هنجاری پیش بینیکننده خلاقیت است .

3–آیا خلاقیت به عنوان متغیر واسطهای بین متغیرهای سبک هویت هنجاری و انسجام اجتماعی نقش دارد یا نه؟
66- جدول4 ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایب استاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت هنجاری
146/10
115/0
615/1
038/0

251/0
282/6
022/4
001/0
001/0
251/0

063/0

*با توجه به جدول با توجه به اینکه سطح اطمینان بزرگتر از 05/0 است متغیرخلاقیت حذف شده به عبارتی با توجه به مندرجات جدول بالا، متغیر سبک هویت هنجاری پیشبینیکننده ای برای انسجام اجتماعی است اما متغیر خلاقیت برای انسجام اجتماعی پیش بینی کننده نبود.

4-8-17-محاسبه هفدهم:(ضرایب رگرسیونی،بین سبک هویت هنجاری،خلاقیت، پذیرش اجتماعی)
1– آیا متغیر سبکهویت هنجاری پیشبینی کنندهی پذیرش اجتماعی است یا نه؟
4-8-17-1-جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت هنجاری
853/20
178/0
146/1
042/0

278/0
189/18
233/4-
001/0
001/0
287/0
770/0

* در همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت هنجاری پیش بینیکننده پذیرش اجتماعی است.

2– آیا متغیر سبکهویت هنجاری پیشبینی کنندهی خلاقیت است یا نه؟
4-8-17-2-جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت هنجاری
694/48
256/0-
243/2
083/0

188/0
710/21
082/3-
001/0
01/0
188/0
036/0

**در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت هنجاری پیش بینیکننده خلاقیت است.

3–آیا خلاقیت به عنوان متغیر واسطهای بین متغیرهای سبک هویت هنجاری و پذیرش اجتماعی نقش دارد یا نه؟
4-8-17-3- جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایب استاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت هنجاری
331/11
115/0
333/1
032/0

295/0
501/8
624/3
001/0
001/0
259/0

314/0

067/0

098/0

مقادیر(ثابت)
خلاقیت
سبکهویت هنجاری
832/14
102/0
109/0-

921/1
032/0
043/0

229/0
179/0
722/7
200/3
499/2-
001/0
001/0
011/0

*در با توجه به اینکه سطح اطمینان کوجکتر از 05/0 است متغیر بالندگی حفظ شده به عبارتی با توجه به مندرجات جدول بالا، متغیر سبک هویت اطلاعاتی پیشبینیکننده ای برای پذیرش اجتماعی است و همچنین متغیرخلاقیت برای پذیرش اجتماعی نیز پیش بینی کننده بود. از آن جا شرط چهارم(b1b3) در این مولفهبرقرار نشد(314/0278/0) میتوان گفت که امکان نقش تعدیلگر برای تفکر انتقادی میرود.
4-8-18-محاسبه هجدهم:(ضرایب رگرسیونی،بین سبک هویت هنجاری،خلاقیت، مشارکت اجتماعی)
1– آیا متغیر سبکهویت هنجاری پیشبینی کنندهی مشارکت اجتماعی است یا نه؟
4-8-18-1-جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت هنجاری
801/13
143/0
519/1
056/0

145/0
085/9
546/2
100/0
011/0
145/0
021/0

* در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت هنجاری پیش بینیکننده مشارکت اجتماعی است.

2– آیا متغیر سبکهویت هنجاری پیشبینی کنندهی خلاقیت است یا نه؟
4-8-18-2-جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت هنجاری
694/48
256/0-
243/2
083/0

188/0
710/21
082/3-
001/0
01/0
188/0
036/0

**در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت هنجاری پیش بینیکننده خلاقیت است .

3–آیا خلاقیت به عنوان متغیر واسطهای بین متغیرهای سبک هویت هنجاری و مشارکت اجتماعی نقش دارد یا نه؟
4-8-18-3- جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایب استاندارد

t

سطح اطمینان

R

R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت هنجاری
499/6
266/0
883/1
045/0

355/0
451/3
936/5
001/0
001/0
355/0

416/0

126/0

166/0

مقادیر(ثابت)
خلاقیت
سبکهویت هنجاری
893/0-
297/0
277/0
701/2
044/0
061/0

396/0
221/
331/0-
681/6
370/3

741/0
001/0
001/0

*در با توجه به اینکه سطح اطمینان کوچکتر از 05/0 است متغیرخلاقیت حفظ شده به عبارتی با توجه به مندرجات جدول بالا، متغیر سبک هویت اطلاعاتی پیشبینیکننده ای برای مشارکت اجتماعی است و همچنین متغیرخلاقیت برای مشارکت اجتماعی نیز پیش بینی کننده بود از آن جا شرط چهارم(b1b3) در این مولفهبرقرار نشد(416/0145/0) میتوان گفت که امکان نقش تعدیلگر برای تفکر انتقادی میرود.
4-8-19-محاسبه نوزدهم:(ضرایب رگرسیونی،بین سبک هویت هنجاری،خلاقیت، انطباق اجتماعی)
1– آیا متغیر سبکهویت هنجاری پیشبینی کنندهی انطباق اجتماعی است یا نه؟
4-8-19-1 جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیراستاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت هنجاری
316/11
094/0
263/1
047/0

328/0
333/11
006/2
100/0
046/0
328/0
016/0

* در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت هنجاری پیش بینیکننده انطباق اجتماعی است.

2– آیا متغیر سبکهویت هنجاری پیشبینی کنندهی خلاقیت است یا نه؟
4-8-19-2-جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت هنجاری
694/48
256/0-
243/2
083/0

188/0
710/21
082/3-
001/0
01/0
188/0
036/0

**در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت هنجاری پیش بینیکننده خلاقیت است .

3- –آیا خلاقیت به عنوان متغیر واسطهای بین متغیرهای سبک هویت هنجاری و انطباق اجتماعی نقش دارد یا نه؟
4-8-19-3- جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایب استاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت هنجاری
511/12
102/0
599/1
038/0

183/0
823/7
683/2
001/0
008/0
183/0

119/0

034/0

052/0

مقادیر(ثابت)
خلاقیت
سبکهویت هنجاری
457/9
107/0
105/0
195/2
038/0
052/0

193/0
137/0
309/4
837/2
015/2

001/0
005/0
045/0

*در با توجه به اینکه سطح اطمینان کوچکتر از 05/0 است متغیرخلاقیت حفظ شده به عبارتی با توجه به مندرجات جدول بالا، متغیر سبک هویت اطلاعاتی پیشبینیکننده ای برای انطباق اجتماعی است و همچنین متغیرخلاقیت برای انطباق اجتماعی نیز پیش بینی کننده بود از آنجا که شرط چهارم(b1b3) :ضریب مستقل به وابسته در نظر گرفتن نقش واسطه کوچکتر از مستقل به وابسته است متغیر مستقل به تنهایی پیشبینی کنندهی مستقل به وابسته است (119/0<328/0). بعبارتی نقش واسطهای تفکر انتقادی(خلاقیت) تایید شد.
4-8-20-محاسبه بیستم:(ضرایب رگرسیونی،بین سبک هویت هنجاری،خلاقیت، شکوفایی اجتماعی)

1– آیا متغیر سبکهویت هنجاری پیشبینی کنندهی شکوفایی اجتماعی است یا نه؟
4-8-20-1-جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت هنجاری
337/18
108/0-
333/1
0490

162/0
768/13
177/2-
001/0
031/0
162/0
026/0

* در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0>p) سبک هویت هنجاری پیش بینیکننده شکوفایی اجتماعی است.

2– آیا متغیر سبکهویت هنجاری پیشبینی کنندهی خلاقیت است یا نه؟
4-8-20-2-جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت هنجاری
694/48
256/0-
243/2
083/0

188/0
710/21
082/3-
001/0
01/0
188/0
036/0

**در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت هنجاری پیش بینیکننده خلاقیت است .

3–آیا خلاقیت به عنوان متغیر واسطهای بین متغیرهای سبک هویت هنجاری و شکوفایی اجتماعی نقش دارد یا نه؟
4-8-20-3-جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t

سطح اطمینان

R

R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره سبک هویت، مشارکت اجتماعی، پذیرش اجتماعی، انسجام اجتماعی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره سبک هویت، انسجام اجتماعی، رگرسیون، مشارکت اجتماعی