منبع پایان نامه ارشد درباره سبک هویت، تفکر انتقادی، سلامت اجتماعی، سطح معنادار

دانلود پایان نامه ارشد

4- مفروضهی خطی بودن متغیرهای پژوهش سبکهای هویت و سلامت اجتماعی
جدول 4-4-1- آزمون تحلیل واریانس جهت بررسی وضعیت خطی بودن دو متغیر مولفههای سلامت اجتماعی با سبک هویت اطلاعاتی
منبع تغیرات
خطی بودن
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
انسجام اجتماعی
548/630
26
252/24
263/3
001/0
پذیر ش اجتماعی
565/254
26
791/9
147/2
002/0
مشارکت اجتماعی
457/884
26
018/34
244/3
001/0
انطباق اجتماعی
017/193
25
721/7
289/1
005/0
شکوفایی اجتماعی
328/198
24
264/8
841/8
006/0

بر اساس نتایج مندرج در جدول4-4-1-بین مولفههای سلامت اجتماعی با سبک هویت اطلاعاتی روابط خطی برقرار است ، چون سطح معناداری مقادیر F آزمون خطی بودن کمتر از میزان خطای 05/0 است.
جدول4-4-2-نمره کل بین مولفه سبک هویت اطلاعاتی با مولفههای سلامت اجتماعی

R
R^2
η
η^2
انسجام اجتماعی با سبک هویت اطلاعاتی
پذیرش اجتماعی.با سبک هویت اطلاعاتی
مشارکت اجتماعی با سبک هویتاطلاعاتی
انطباق اجتماعی با سبک هویت اطلاعاتی
شکوفاییاجتماعی با سبک هویتاطلاعاتی
422/0
330/0
449/0
125/0
290/0
178/0
111/0
122/0
016/0

084/0
504/0
485/0

502/0

360/0

360/0

254/0
235/0

252/0

130/0

230/0

جدول 4-4-3- آزمون تحلیل واریانس جهت بررسی وضعیت خطی بودن مولفههای سلامت اجتماعی با سبک هویت هنجاری
منبع تغیرات
خطی بودن
مجموع مجذورات
درجهآزادی
میانگین مجذورات
F
سطحمعناداری
انسجام اجتماعی
709/244
21
653/11
230/1
005/0
پذیرش اجتماعی
866/216
19
414/11
492/2
001/0
مشارکت اجتماعی
380/593
21
256/28
303/2
001/0
انطباق اجتماعی
947/188
17
115/11
810/1
008/0
شکوفایی اجتماعی
969/137
16
623/8
880/1
006/0

بر اساس نتایج مندرج در جدول4-4-3-بین مولفههای سلامت اجتماعی با سبک هویت هنجاری روابط خطی برقرار است ، چون سطح معناداری مقادیر F آزمون خطی بودن کمتر از میزان خطای 05/0 است.
جدول 4-4-4- نمره کل بین مولفه سبک هویت هنجاری با مولفههای سلامت اجتماعی

R
R^2
η
η^2
انسجام اجتماعی با سبک هویتهنجاری
پذیرش اجتماعی باسبک هویتهنجاری
مشارکت اجتماعی باسبک هویتهنجاری
انطباق اجتماعی باسبک هویت هنجاری
شکوفاییاجتماعی باسبک هویت هنجاری
146/0
278/0
145/0
328/0
162/0
021/0
077/0
021/0
016/0
026/0
295/0
441/0
382/0
342/0
398/0
087/0
195/0
146/0
117/0
158/0

4-4-5- آزمون تحلیل واریانس جهت بررسی وضعیت خطی بودن سلامت اجتماعی با سبک هویت سردرگم/اجتنابی
منبع تغیرات
خطی بودن
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
انسجام اجتماعی
294/301
21
014/14
1/470
008/0
پذیرش اجتماعی
511/189
19
974/9
163/2
005/0
مشارکت اجتماعی
638/248
20
432/12
005/1
006/0
انطباق اجتماعی
599/112
20
630/5
874/0
001/0
شکوفایی اجتماعی
055/158
19
319/8
829/1
004/0

بر اساس نتایج مندرج در جدول4-4-5-بین مولفههای سلامت اجتماعی با سبک هویتسردرگم/اجتنابی روابط خطی برقرار است ، چون سطح معناداری مقادیر F آزمون خطی بودن کمتر از میزان خطای 05/0 است.
*نتیجه کلی آنکه، بین متغیر مولفههای سبکهای هویت با مولفههای سلامت اجتماعی، رابطه خطی وجود دارد چون سطح معناداری مقادیر F آزمون خطی بودن کمتر از میزان خطای 05/0 است.
جدول 4-4-6- نمرهی کل بین مولفه سبک هویت سردرگم/اجتنابی با مولفههای سلامت اجتماعی

R
R^2
η
η^2
انسجام اجتماعی با سبک هویتسردرگم
پذیرش اجتماعی باسبک هویت سردرگم
مشارکت اجتماعی باسبک هویتسردرگم
انطباق اجتماعی باسبک هویت سردرگم
شکوفاییاجتماعی باسبک هویت سردرگم
202/0-
217/0-
140/0-
341/0-
207/0-
041/0
047/0
020/0
020/0
043/0
329/0
421/0
268/0
270/0
428/
108/0
171/0
072/
083/0
183/0

4-5-مفروضهی خطی بودن متغیرهای پژوهش سبکهای هویت و تفکر انتقادی
4-5-1-آزمون تحلیل واریانس جهت بررسی وضعیت خطی بودن دادههای دو متغیر سبکهای هویت اطلاعاتی با تفکر انتقادی
منبع تغیرات
خطی بودن
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
سبک هویت اطلاعاتی باخلاقیت
074/2587
25
483/103
266/6
001/0
سبک هویت اطلاعاتی بابالندگی
830/498
24
287/20
922/1
008/0
سبک هویت اطلاعاتی با تعهد
540/5228
25
142/209
029/9
001/0

*بر اساس نتایج مندرج در جدول4-5-1-بین مولفههای تفکر انتقادی و سبک هویت اطلاعاتی روابط خطی برقرار است ، چون سطح معناداری مقادیر F آزمون خطی بودن کمتر از میزان خطای 05/0 است
جدول 4-5-2- نمره کل مولفه سبک هویت اطلاعاتی با مولفههای تفکر انتقادی

R
R^2
η
η^2
خلاقیت با سبک هویت اطلاعاتی

بالندگی با سبک هویت اطلاعاتی

کمال و تعهد با سبک هویتاطلاعاتی
586/0
157/0

609/0
343/

025/0

0370/0
652/0

486/0

675/0

425/0
165/0
456/0

4-5-3-آزمون تحلیل واریانس جهت بررسی وضعیت خطی بودن سبکهای هویت هنجاری با تفکر انتقادی
منبع تغیرات
خطی بودن
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
سبک هویت هنجاری با خلاقیت
923/867
21
330/41
703/1
001/0
سبک هویت هنجاری با بالندگی
249/336
20
812/16
437/1
005/0
سبک هویت هنجاری با تعهد
839/1680
22
402/76
138/2
003/0

*بر اساس نتایج مندرج در جدول4-5-3- بین مولفههای تفکر انتقادی و سبک هویت هنجاری روابط خطی برقرار است ، چون سطح معناداری مقادیر F آزمون خطی بودن کمتر از میزان خطای 05/0 است.
جدول 4-5-4- نمره کل بین مولفه سبک هویت هنجاری با مولفههای تفکر انتقادی

R
R^2
η
η^2
خلاقیت با سبک هویت هنجاری
بالندگی با سبک هویت هنجاری
کمال و تعهد با سبک هویت هنجاری
188/0
115/0

186/0
036/0
013/0

035/0
361/0
313/0
336/0
131/0
098/0

134/0

4-5-5-آزمون تحلیل واریانس جهت بررسی وضعیت خطی بودن سبکهای هویت سردرگم باتفکر انتقادی
منبع تغیرات
خطی بودن
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
سبک هویت سردرگم با خلاقیت
861/839
20
993/41
864/1
006/0
سبک هویت سردرگم با بالندگی
836/594
21
326/28
920/2
001/0
سبک هویت سردرگم با تعهد
188/1134
20
709/56
623/1
007/0

*بر اساس نتایج مندرج در جدول4-5-5-بین مولفههای تفکر انتقادی و سبک هویت سردرگم /اجتنابی روابط خطی برقرار است ، چون سطح معناداری مقادیر F آزمون خطی بودن کمتر از میزان خطای 05/0 است.
*نتیجه کلی آنکه، بین متغیر مولفههای سبکهای هویت با مولفههای تفکر انتقادی، رابطه خطی وجود دارد چون سطح معناداری مقادیر F آزمون خطی بودن کمتر از میزان خطای 05/0 است.
جدول4-5-6-نمره کل بین مولفه سبک هویت سردرگم/ اجتنابی با مولفههای تفکر انتقادی

R
R^2
η
η^2
خلاقیت با سبک هویت سردرگم
بالندگی با سبک هویت سردرگم
کمال و تعهد با سبک هویتسردرگم
250/0-
212/0-

128/.-
062/0
045/0

016/0
382/0
447/0
323/
145/0
200/0

014/0

4-6- بررسی فرضیهها با روش رگرسیون سلسه مراتبی
برای بررسی نقشگری واسطهای متغیر گرایش به تفکر انتقادی، 3 محاسبه رگرسیون و 4 شرط مورد نظر قرار میگیرد آن سه محاسبه عبارتنند: 1-رگرسیون متغیروابسته به مستقل 2- رگرسیون متغیر وابسته به مستقل 3-رگرسیون متغیر وابسته به مستقل و واسطه.
چهار شرط مد نظر نیز عبارتنند از:1-متغیر مستقل برای وابسته پیشبینی کننده باشد. 2- متغیر مستقل برای واسطه پیشبینی کننده باشد 3- متغیر واسطه برای وابسته پیشبینی کننده باشد. 4-میزان ضریب مسیر متغیر مستقل به وابسته محاسبه سوم از ضریب مسیر متغیر مستقل محاسبه اول کمتر باشد. در صورت عدم تایید این نقش ممکن متغیر ذکر شده نقش تعدیلگر را ایفا میکند که برای بررسی این نقش هم 3 رگرسیون نامبرده شده به علاوهی سه شرط نامبرده شده باید برقرار باشد. در کل 45 محاسبه، با اعمال سه رگرسیون، برای هر یک از 3 فرضیه مطرح شده در پژوهش حاضر انجام شده است که البته لازم به ذکر است در بطن هر فرضیه، دو فرض که رابطهی دوتایی متغیرها را مسنجد بررسی آنها نیز گنجانیده شده است که شرح آنها بدین قرار است:
4-7- فرضیهاول: بین سبک هویت اطلاعاتی و مولفههای سلامت اجتماعی و مولفههای تفکر انتقادی نقش واسطهای دارد. (ضمن بررسی فرض اول: سبک هویت اطلاعاتی پیشبینی کنندهی سلامت اجتماعی و تفکر انتقادی است.)
4-7-1- محاسبه اول: (ضرایب رگرسیونی، بین سبک هویت اطلاعاتی، خلاقیت، انسجام اجتماعی)
1– آیا متغیر سبکهویت اطلاعاتی پیشبینی کنندهی انسجام اجتماعی است نه؟
4-7-1-1-جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت اطلاعاتی
121/23
274/0-
875/0
032/0

422/0
428/26
701/7
001/0
001/0

422/0
178/0

*با توجه به مندرجات در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت اطلاعاتی پیش بینیکننده انسجام اجتماعی است.

2– آیا متغیر سبکهویت اطلاعاتی پیشبینی کنندهی خلاقیت است یا نه؟
4-7-1-2- جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیراستاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)

سبکهویتاطلاعاتی
395/75

581/0-
443/1

052/0

586/0
778/39

106/11
001/0

001/0
586/0
343/0

*در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت اطلاعاتی پیش بینیکننده خلاقیت است

3- آیا خلاقیت به عنوان متغیر واسطهای بین متغیرهای سبک هویت اطلاعاتی و انسجام اجتماعی نقش دارد یه نه؟
4-7-1-3- جدول ضرایب

مدل
ضرایب استاندارد
ضرایبغیراستاندارد

t

سطح اطمینان

R

R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویتاطلاعاتی
123/23
243/0-
944/0
034/0

426/0
487/24
060/7-
001/0
001/0
426/0
181/0

*** با توجه به جدول با توجه به اینکه سطح اطمینان بزرگتر از 05/0 است متغیر خلاقیت حذف شده به عبارتی با توجه به مندرجات جدول بالا، متغیر سبک هویت اطلاعاتی پیشبینیکننده ای برای انسجام اجتماعی است اما متغیر خلاقیت برای انسجام اجتماعی پیش بینی کننده نبود.
4-7-2- محاسبه دوم: (ضرایب رگرسیونی، بین سبک هویت اطلاعاتی، خلاقیت، پذیرش اجتماعی)
1– آیا متغیر سبکهویت اطلاعاتی پیشبینی کنندهی پذیرش اجتماعی است یا نه؟
4-7-2-1- جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت اطلاعاتی
070/20
146/0-
796/0
029/0

330/0
222/25
097/5
001/0
001/0
330/0
111/0

* در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت اطلاعاتی پیش بینیکننده پذیرش اجتماعی است.

2– آیا متغیر سبکهویت اطلاعاتی پیشبینی کنندهی خلاقیت است یا نه؟
4-7-2-2- جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)

سبکهویت اطلاعاتی
395/75

581/0-
443/1

052/0

586/0
778/39

106/11
001/0

001/0
586/0
343/0

*در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت اطلاعاتی پیش بینیکننده خلاقیت است.

3- آیا خلاقیت به عنوان متغیر واسطهای بین متغیرهای سبک هویت اطلاعاتی و پذیرش اجتماعی نقش دارد یه نه؟
4-7-2-3- جدول

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره سلامت اجتماعی، رگرسیون، سطح معنادار، پذیرش اجتماعی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره سبک هویت، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی