منبع پایان نامه ارشد درباره سازمان ملل، پولشویی، جرایم سازمان یافته

دانلود پایان نامه ارشد

ضروری است، به اجرا درآورند.
در مواردی که مجرمیت دوگانه، شرط معاضدت قضایی است، اگر هر دو کشور طرف معاضدت قضایی، عمل مرتبط با جرم مورد نظر را جرم انگاری کرده باشند، شرط مذکور تحقق یافته تلقی می شود و این موضوع که آیا هر دو کشور جرم مورد نظر را در دسته مشابهی از جرایم قرار داده اند یا اینکه از عنوان واحدی برای جرم مورد نظر استفاده کرده اند یا خیر؛ مورد توجه قرار نمی گیرد.
کشورها باید اطمینان دهند از میان اختیارات و شیوه های مذکور در توصیه شماره 31 و سایر اختیارات و شیوه هایی که مقامات ذيصلاح از آن ها برخوردارند، اختیارات زیر به مقامات ذیربط نیز داده شود تا بر اساس آن بتوانند به درخواست های معاضدت قضایی و در صورت مطابقت با قوانین داخلی   به درخواست های مستقیم مراجع یا ضابطان قضایی خارجی از همتایان داخلی خود، پاسخ دهند:
الف. اختیارت و روش هایی که به تهیه، جستجو و ضبط اطلاعات، مستندات و یا قرائن (از جمله سوابق مالی) موسسات مالی یا سایر اشخاص و نیز به ثبت اظهارات شهود مربوط می شود؛ و ب. گستره وسیعی از سایر اختیارات و شیوه های تحقیقاتی.
به منظور اجتناب از تعارض صلاحيت ها برای رسیدگی به جرایم- در مواردي که متهمان در بيش از يک کشور تحت پيگرد قرار دارند و براي اجراي عدالت، بايد سازِکارهايي براي تعيين مناسب ترین حوزه رسيدگي قضایی ، در نظر گرفته شوند.
کشورها هنگام دریافت درخواست معاضدت قضایی، باید حداکثر تلاش خود را انجام دهند تا اطلاعات حقوقی و شرح ماوقع مربوط را به طور کامل به کشورهای درخواست کننده ارائه کنند. این امر سبب می شود کشورها بتوانند درخواست های دریافتی را به ویژه در مواقع اضطراری به موقع و به طور موثر پاسخ بدهند. همچنین، کشورها باید در خواست های خود را با استفاده از سریع ترین ابزارهای ارتباطی، ارسال کنند. کشورها باید پیش از ارسال درخواست خود، نسبت به الزامات و تشریفات قانونی لازم برای دریافت معاضدت قضایی آگاهی پیدا کنند.
مراجع مسئول معاضدت های قضایی باید از منابع مالی، انسانی و فنی کافی برخوردار باشند. کشورها باید فرآیندهایی را تدوین کنند تا از طریق آن ها مطمئن شوند کارکنان این گونه مراجع از بالاترین سطوح استانداردهای حرفه ای از جمله استانداردهای مربوط به رازداری و نیز از سلامت اخلاقی و تخصص متناسب، برخوردار باشند.

توصیه شماره 38 : معاضدت قضایی: توقیف و مصادره
کشورها باید اطمینان دهند که از توانایی لازم برای اقدام فوری در پاسخ به درخواست های ارائه شده از سوی کشورهای خارجی مبنی بر شناسایی، مسدود کردن، توقیف و مصادره اموال تطهیر شده از طریق پولشویی، عواید حاصل از پولشویی، جرایم منشأ و تأمین مالی تروریسم، امکانات مورد استفاده یا به قصد استفاده برای ارتکاب این گونه جرایم و یا اموال دارای ماهیت مشابه برخوردار هستند. این توانایی باید قدرت پاسخگویی به درخواست های به عمل آمده بر مبنای مصادره بدون محکومیت کیفری و اقدامات موقت مرتبط را شامل شود، مگر آنکه این امر با اصول بنیادین قوانین داخلی آنها در تضاد باشد. همچنین، شورها باید از سازِکارهای موثری برای اداره اینگونه اموال، امکانات یا اموال دارای ماهیت مشابه و نیز از ترتیبات لازم برای هماهنگ کردن آیین های مربوط به توقیف و مصادره برخوردار باشند به گونه ای که موضوع تسهیم دارایی های مصادره ای را نیز شامل شوند.

توصیه شماره 39 : استرداد
کشورها باید به صورت سازنده و به نحو موثری درخواست های استرداد مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بدون هیچ تأخیر غیر موجهی اجابت کنند.
همچنین کشورها باید تمامی اقدامات ممکن را به عمل آورند تا اطمینان یابند بهشت امنی برای افراد متهم به تأمین مالی تروریسم، اقدامات تروریستی یا سازمان های تروریستی نیستند. به طور اخص، کشورها باید:
الف. اطمینان يابند که در قوانین کشورشان، پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جرایم قابل استراداد به شمار می آیند؛
ب. اطمینان یایند که برای اجرای به موقع درخواست استرداد و در صورت لزوم بر اساس اولویت بندی، از فرآیندهای شفاف و موثری برخوردارند؛
پ. برای اجرای درخواست استرداد، شروط محدود کننده غیر معقول یا غیر موجه اعمال نمی کنند؛
ت. اطمینان یابند که از یک چارچوب قانونی در زمینه استرداد برخوردارند.
هر کشوری بايد تبعه خود را یا مسترد کند و يا اگر صرفاً به دليل مسئله تابعيت چنین نکند، آن کشور بايد بنا به درخواست کشور خواهان استرداد، پرونده مورد نظر را بدون تأخير غير موجه و به قصد رسیدگی قضایی به جرايم مطروحه در درخواست استرداد، به مقامات ذيصلاح خود ارجاع دهد.
مقامات ذيصلاح بايد به مانند ساير جرايم جدي و طبق قوانین داخلي، به جرایم موضوع استرداد رسیدگی و اقدام به صدور رای کنند. کشورهاي ذيربط بايد بويژه در زمینه ابعاد مرتبط با فرآیند دادرسي و ارائه ادله، با یکدیگر همکاري داشته باشند تا از موثر بودن این گونه رسیدگی های قضایی، اطمينان حاصل كنند.87
در مواردی که استرداد، مستلزم وجود شرط مجرمیت دوگانه باشد، لازم است برای احراز الزام مذکور، این موضوع نادیده گرفته شود که آیا هر دو کشور (طرفین استرداد) جرم مورد نظر را در یک دسته از جرایم و یا تحت عناوین یکسان طبقه بندی می کنند، به شرط آنکه هر دو کشور عمل مبتنی بر جرم مزبور را جرم تلقی کنند.
کشورها باید مطابق با اصول بنیادین قوانین داخلی خود، سازِکارهای ساده ای برای استرداد داشته باشند ازجمله اینکه اجازه دهند درخواست های بازداشت موقت به طور مستقیم برای مقامات ذيصلاح ارسال گردد، استرداد اشخاص صرفاً بر اساس دستور یا حکم قضایی انجام پذیرد و یا سازِکار ساده ای برای استرداد فردی که فرآیندهای رسمی استرداد را نادیده می گیرد در نظر داشته باشد. منابع مالی، انسانی و فنی کافی باید در اختیار مراجع مسئول استرداد قرار داده شود. کشورها باید فرآیند هایی داشته باشند تا اطمینان یابند کارکنان چنین مراجعی از سطح بالایی از استاندارد های تخصصی از جمله استانداردهای مربوط به محرمانه بودن برخوردار بوده و واجد درجه بالایی از سلامت اخلاقی و مهارت های مناسب هستند.

توصیه شماره 40 : سایر اشکال همکاری بین المللی
کشورها بايد اطمينان دهند که مقامات ذيصلاح آن ها می توانند به سرعت، به صورت سازنده و به نحوی موثر، گسترده ترین سطح همکاری بین المللی را در زمينه مبارزه با پولشویی، جرایم منشأ مرتبط و تأمین مالی تروریسم به عمل آورند. کشورها باید هم به صورت خودجوش و هم بنا به درخواست سایر کشورها، همکاری های بین المللی داشته و از یک مبنای قانونی برای چنین
همکاری هایی برخوردار باشند. کشورها باید مراجع ذيصلاح خود را مجاز كنند از موثر ترین ابزارها برای همکاری استفاده کنند. چنانچه، یک مرجع ذيصلاح به توافقنامه ها یا ترتیبات دوجانبه یا چند جانبه نظیر یادداشت تفاهم نیاز داشته باشد، این توافقات و ترتیبات، باید به موقع و با بیشترین تعداد از همتایان خارجی، مذاکره شده و به امضا برسند.
مراجع ذيصلاح باید از مجاری و سازِکارهای شفاف برای انتقال و اجابت موثر درخواست اطلاعات یا سایر کمک ها استفاده کنند. این مراجع باید از فرایند های شفاف و موثری برای اولویت بندی و اجابت به موقع درخواست ها و نیز برای حفاظت از اطلاعات دریافتی برخوردار باشند.

فصل چهارم
مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران

پولشویی و تامین مالی تروریسم دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی،‌ کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین. تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها ـ همگام با مراجع بین المللی ـ در صدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم و اجرایی کردن آن ها، از وقوع این جرم در موسسات مالی پیشگیری نموده و یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.
جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایی است که با تصویب قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن، در صدد مقابله با این پدیده مذموم برآمده است. علاوه بر این به بیشتر کنوانسیون های بین المللی در این خصوص الحاق شده است که در این فصل به آنها می پردازیم.

4-1- وضعیت الحاق ایران به کنوانسیونهای بین المللی
‌4-1-1- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان
ایران در تاریخ 17/9/1370 قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان بر اساس ماده واحده زیر را تصویب نمود.
‌ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود که به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب‌کنفرانس مورخ 20 دسامبر 1988 برابر با 29 آذر 1367 در ششمین جلسه عمومی، با توجه به بند (1) “‌الف” ماده (28) کنوانسیون ، مشروط بر آنکه ‌مفاد کنوانسیون در مواردی که با قوانین داخلی و موازین اسلام معارض گردد از طرف جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد، ملحق و اسناد آن را‌مبادله نماید.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل یک مقدمه و سی و چهار ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سوم آذر ماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1370.9.17 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.88

4-1-2- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(دسامبر 2000)
کنوانسیون ملل متحد راجع به جرایم سازمان یافته فراملی به تاریخ 15 نوامبر 2000 در پنجاه و پنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک توسط 149 کشور پذیرفته و تقریباً سه سال بعد در 29 سپتامبر 2003 بر اساس ماده (38) آن لازم الاجرا شد. هم اکنون 179 کشور طرف متعاهد این کنوانسیون تلقی می شوند. تا کنون 50 کشور مبادرت به صدور بیانیه و اعلام حق شرط حین امضاء، تصویب، پذیرش یا الحاق به کنوانسیون کرده اند و 82 کشور نیز اعلامیه های مرتبط با برخی مواد این کنوانسیون را صادر و نزد سازمان ملل متحد ثبت کرده اند.
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی که بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه به تصویب هیئت وزیران رسیده است در تاریخ 17/9/1392 از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: نظر به اینکه جمهوری اسلامی ایران در مواردی قربانی جرایم سازمان یافته فراملی نظیر قاچاق و خرید و فروش زنان و کودکان است و با توجه به اینکه امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاب می کند از شکل گیری باندهای جنایتکار مافیایی جلوگیری به عمل آید، مناسب است جمهوری اسلامی ایران نسبت به تصویب کنوانسیون بین المللی بر ضد جنایات سازمان یافته فراملی(پالرمو) بر اساس قطعنامه شماره 25/55 مورخ 15 نوامبر 2000 مجمع عمومی سازمان ملل متحد اقدام کند تا بتواند در مبارزه با جرایم سازمان یافته، از کمک و امکانات و همکاری سایر دولت ها نیز برخوردار شود. لذا لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می شود.
بر اساس ماده واحده این لایحه، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با لحاظ شروطی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی مصوب کنفرانس دیپلماتیک مورخ 21 دسامبر 2000 برابر با 21 آذر 1379 در پالرمو ایتالیا، ملحق شده و سند تصویب را نزد امین کنوانسیون (دبیر کل سازمان ملل متحد) تودیع کند.
بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران خود را ملتزم به

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره پولشویی، تامین مالی، دارایی ها Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره سازمان ملل، دیوان بین المللی، مجلس شورای اسلامی