منبع پایان نامه ارشد درباره سازمان ملل متحد، سازمان ملل، حقوق بشر، مجمع عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

حقوق زنان
برنامه محوری کنوانسیون در دفاع از حقوق ضایع شده زنان جهان، شعار «برابری و تساوی زن و مرد در همه شئون» میباشد. این شعار مبتنی بر یکی از دو گزاره زیر میباشد:
الف) زنان و مردان هیچ تفاوت زیستی و جنسیتی با یکدیگر نداشته و تفاوتهای فیزیولوژیکی میان آنها، منشأ زیستی و طبیعی ندارد، بلکه معلول جبر زمانه میباشد و در طول تاریخ توسط مردان، علیه زنان اعمال شده است. این نظریه اعتقاد فمینیسمهای رادیکال یا افراطی میباشد. ایشان
نابرابریهای جنسی را حاصل نظام مستقل مردسالاری دانسته و آن را شکل اصلی نابرابریهای اجتماعی میدانند. نتیجه چنین نگرشی، تردید و تشکیک در جنبههای خاص زندگی زنان میباشد که اکنون «طبیعی» تلقی میشوند. دیدگاه فوق که محصول دهههای 60 و 70 میباشد، تأکید به کاهش تفاوتهای ساختگی موجود در میان زن و مرد داشته و زنان را به زندگی کردن همچون مردان فرا میخواند. ناگفته پیداست که بدیهیترین نتیجه این دیدگاه، برابری و تساوی زن و مرد در همه شئون است.
ب) تفاوتهای زیستی و طبیعی میان زن و مرد، موجود میباشد. لیکن این تفاوتها نمیتواند منشأ ایجاد تمایز و اختلاف در وضع حقوق و قوانین گردد. تصدیق تفاوتهای زیستی و طبیعی میان زن و مرد از یک سو و تأکید بر لزوم نادیده انگاری این تفاوتها در وضع قوانین از سوی دیگر، از مؤلفههای محوری و مورد پذیرش فمینیستهای معتدل و فرامدرن میباشد. افراطگری فمینیستهای رادیکال و تقابل آشکار دیدگاههای آنان با یافتههای علمی در خصوص تفاوتهای زیستی انکارناپذیر زنان و مردان، آنان را به عقبنشینی تئوریک مجبور ساخت. در نتیجه از دهه 70 به بعد،
فمینیستهای جدید و متأثر از دیدگاههای پست مدرنیستی ظهور کردند که تفاوتهای طبیعی و زیستی میان زن و مرد را باور دارند، لیکن تشابه حقوق زن و مرد در خانواده و جامعه را خواستارند. تحت تأثیر این جریان معتدل فمینیستی، کنوانسیون محو تبعیض در اواخر دهه 70 شعار «تساوی و برابری زن و مرد به رغم تفاوتهای زیستی» را در دستور کار خود قرار داد.48

2-4- پروتکل اختیاری کنوانسیون محو تمامی اشکال تبعیض علیه زنان
اعلام شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مورخ 6 اکتبر 1999 (قطعنامهی A/RES/54/4)دولتهای معاهد (همپیمان) پروتکل حاضربا توجه به اینکه منشور ملل متحد، مجدداً اعتقاد به حقوق اساسی فرد، منزلت و ارزش شخص انسان و برابری حقوق زنان و مردان را مورد تأیید قرار میدهد.
و نیز با توجه به اینکه اعلامیهی جهانی حقوق بشر اعلام میدارد که همهی موجودات بشر در منزلت و در حقوق، آزاد و برابر به دنیا میآیند و اینکه هر کس میتواند بدون هیچ تمایزی، به ویژه جنسی، خواهان تمامی حقوق و کلیهی آزادیهای مذکور در اعلامیه باشد، با تذکر اینکه پیمانهای بینالمللی مربوط به حقوق بشر و دیگر اسناد بینالمللی مربوط به حقوق بشر، تبعیض مبتنی بر جنسیت را ممنوع میکنند، ضمن یادآوری کنوانسیون محو تمامی اشکال تبعیض نسبت به زنان (کنوانسیون) که در آن دولتهای معاهد، تبعیض نسبت به زنان را محکوم میکنند و میپذیرند که به کمک همهی وسایل مناسب، و بدون تأخیر، سیاستی را دنبال کنند که در راستای حذف تبعیض نسبت به زنان باشد، با تأکید بر اینکه (این دولتها) مصمماند اعمال کامل حقوق اساسی و
آزادیهای اساسی توسط زنان، در شرایطی برابر، تضمین شود و تدابیر مؤثری برای جلوگیری از نقض این حقوق و آزادیها اتخاذ کنند، پذیرفتهاند که:
ماده نخست:
هر دولت معاهد پروتکل («دولت معاهد») صلاحیت کمیتهی رفع تبعیض نسبت به زنان («کمیته») را در پذیرفتن و بررسی ابلاغیههایی که مشمول اجرای مادهی 2 میباشند، به رسمیت میشناسد.
ماده 2:
ابلاغیههایی میتوانند از طرف اشخاص، گروههایی از اشخاص یا به نام اشخاص یا گروههایی از اشخاص مربوط به حوزهی قضایی یک دولت معاهد ارائه شوند که مدعیاند که توسط این دولت معاهد قربانی نقض یکی از حقوق مذکور در کنوانسیون شدهاند. ابلاغیه به نام اشخاص یا گروههایی از اشخاص فقط با رضایت آنها میتواند ارائه شود، مگر اینکه نویسنده (ابلاغیه)بتواند ثابت کند که بدون چنین رضایتی به نام آنها عمل میکند.
ماده 3:
ابلاغیهها باید به صورت کتبی ارائه شوند و نمیتوانند (به امضای ناشناس باشند. ابلاغیهی مربوط به یک دولت معاهد کنوانسیون که معاهد پروتکل حاضر نیست، توسط کمیته پذیرفته نمیشود.

ماده 4:
1- هیچ ابلاغیهای بدون اینکه همهی دادرسیهای داخلی بدون نتیجه مانده مورد بررسی قرار نمیگیرد، مگر اینکه روال دادرسی از مهلت معقول درگذرد یا اینکه بازپس گرفتن حق متقاضی از این طریق نامحتمل شود.
2- کمیته اعلام میدارد، ابلاغیهای غیرقابل وصول است که:
الف) مربوط به امری است که قبلاً بررسی کرده و یا هنوز موضوع بررسی در چارچوب جریان تحقیق دیگری هست و یا بوده و یا در حوزهی مقررات بینالمللی است.
ب) با مفاد کنوانسیون ارتباطی ندارد.
ج) آشکارا بیاساس یا بدون دلایل کافیست.
د) ارائهی چنین ابلاغیههایی سوءاستفاده از حقوق باشد.
هـ) به موارد پیش از تاریخ به اجرا درآمدن این پروتکل در مورد دولتهای معاهد بازگردد، مگر اینکه موارد پس از تاریخ ادامه یافته باشد.
ماده 5:
1- کمیته پس از وصول ابلاغیه، و پیش از تصمیمگیری در محتوای آن، هر زمان میتواند درخواستی اضطراری تسلیم دولت معاهد مربوطه کند، تا تدابیر حفاظتی لازم برای احتراز از وارد آمدن خسارت غیرقابل جبران به قربانیان نقض احتمالی (حقوق) اتخاذ کند.
2- کمیته در تصمیم خود دربارهی قابل وصول بودن یا محتوای ابلاغیه طبق اختیاری که بند 1 این ماده به او میدهد، از پیش داوری نمیکند.
ماده 6:
1- کمیته، ابلاغیههایی را که به موجب این پروتکل به او ارائه شده، به شرطی که (شخص) ذینفع یا (اشخاص) ذینفع از علنی شدن هویتشان نزد دولت معاهد رضایت داشته باشند، به طور محرمانه به نظر دولت معاهد ذینفع میرساند، مگر اینکه آن را یکسره بدون ارجاع به دولت معاهد ذینفع، غیرقابل وصول تشخیص دهد.
2- دولت معاهد ذینفع، ظرف شش ماه، با ذکر تدابیر اصلاحی که بسته به مورد اتخاذ کرده است و توضیحات یا تصریحات شامل دقایق موردی را که موضوع ابلاغیه است، کتباً به کمیته ارائه میکند.
ماده 7:
1- کمیته با بررسی ابلاغیههایی که طبق پروتکل حاضر وصول میکند، تمامی اطلاعاتی را که به وسیلهی اشخاص یا گروههایی از اشخاص یا به نام آنها توسط دولت معاهد ذینفع به ایشان داده شده، مورد توجه قرار میدهد، ضمن قبول اینکه این اطلاعات باید به طرفهای مربوطه انتقال داده شوند.
2- کمیته ابلاغیههایی را که به موجب این پروتکل به او ارجاع شده، در پشت درهای بسته، بررسی میکند.
3- کمیته پس از بررسی یک ابلاغیه، ملاحظات خود را در آنباره، احتمالاً همراه با توصیههای خود، به طرفهای مربوطه میدهد.
4- دولت معاهد، ملاحظات و توصیههای احتمالی کمیته را به طور کامل بررسی میکند و ظرف شش ماه، با ارائه یک پاسخ کتبی به کمیته، او را از کلیهی اقداماتی که با توجه به ملاحظات و
توصیهها انجام داده، مطلع مینماید.
5- کمیته میتواند از دولت معاهد دعوت کند که از تدابیری که در پاسخ به ملاحظات و
توصیههای احتمالی او اتخاذ کرده و نیز، در صورت تشخیص کمیته، در گزارشهای بعدی که دولت معاهد، طبقمادهی 18 کنوانسیون، موظف به ارائه به اوست، اطلاعات گستردهتری در اختیار کمیته بگذارد.
ماده 8:
1- اگر کمیته با استفاده از اطلاعات معتبری، مطلع شود که دولت معاهد شدیداً یا به طور سیستماتیک حقوق مذکور در کنوانسیون را نقض میکند، این دولت را به مذاکره دربارهی مواردی که به او گزارش شده دعوت میکند و ملاحظات خود را ارائه میدهد.
2- کمیته میتواند براساس ملاحظاتی که احتمالاً توسط دولت معاهد ذینفع عنوان شده و نیز هر اطلاع قابل اعتماد دیگری که دارد، یک یا چند تن از اعضای خود را به انجام تحقیقات و ارائهی گزارش نتایج آن، بدون تأخیر، بگمارد. این تحقیقات، زمانی که لازم شد و با موافقت دولت معاهد، میتواند شامل دیدارهایی در قلمروی این دولت شود.
3- کمیته، پس از مطالعهی نتایج تحقیق، آن را در صورت مقتضی، همراه با ملاحظات و توصیهها به دولت معاهد تسلیم میکند.
4- دولت معاهد، پس از اطلاع از نتایج تحقیق و ملاحظات و توصیههای کمیته، ملاحظات خود را ظرف شش ماه به کمیته تسلیم میکند.
5- تحقیقات محرمانه است و در تمامی مراحل نیاز به همکاری دولت معاهد دارد.
ماده 9:
1- کمیته میتواند از دولت معاهد ذینفع دعوت کند تا در گزارشی که طبق مادهی 18 کنوانسیون، موظف به ارائه آن است، دربارهی تدابیری که در پی تحقیقات انجام شده طبق مادهی 8 پروتکل حاضر اتخاذ کرده است، توضیحاتی عرضه کند.
2- کمیته میتواند پس از پایان مهلت شش ماهه مذکور در بند 4 مادهی 8، در صورت مقتضی، دولت معاهد ذینفع را دعوت به ارائهی اطلاعات دربارهی تدابیری کند که در پی چنین تحقیقاتی اتخاذ کرده است.
ماده 10:
1- کلیه دولتهای معاهد میتوانند، زمانی که پروتکل حاضر را امضا یا تصویب میکنند یا به آن
میپیوندند، اعلام کنند که صلاحیتی را که مواد 8 و 9 به کمیته میدهند، به رسمیت نمیشناسند.
2- کلیهی دولتهای معاهد که مفاد مذکور در بند 1 این ماده را عنوان کردهاند، میتوانند در هر زمان اظهارات خود را از طریق اخطاریهای خطاب به دبیر کل، پس بگیرند.
ماده 11:
دولت معاهد، کلیهی اقدامات لازم را به کار میبرد تا اشخاصی که در حوزهی قضایی او با کمیته مکاتبه میکنند، مورد بدرفتاری و ارعاب قرار نگیرند.
ماده 12:
کمیته در گزارش سالانهی که طبق مادهی 21 کنوانسیون تنظیم میکند، خلاصهی فعالیتهایی را که به عنوان پروتکل حاضر انجام داده است، متذکر میشود.

ماده 13:
کلیهی دولتهای معاهد متعهد میشوند که کنوانسیون را به نحو وسیعی بشناسانند و منتشر کنند، نیز پروتکل حاضر و دسترسی به اطلاعات مربوط به ملاحظات و توصیههای کمیته را، به ویژه مواردی را که به این دولت معاهد مربوط میشود، تسهیل نمایند.
ماده 14:
کمیته، مقررات داخلی خود را متوقف کرده و به وظایفی عمل میکند که پروتکل حاضر، طبق این مقررات، به او محول میکند.
ماده 15:
1- پروتکل حاضر برای امضای کلیهی دولتهایی که کنوانسیون را امضا کرده، تصویب نموده یا به آن پیوستهاند، مفتوح است.
2- پروتکل حاضر، به تصویب کلیهی دولتهایی میرسد که کنوانسیون را تصویب کرده یا بدان پیوستهاند. اسناد برای تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل متحد گذاشته خواهد شد.
3- پروتکل حاضر برای پیوستن کلیهی دولتهایی که کنوانسیون را تصویب کردهاند یا به آن پیوستهاند، مفتوح است.
4- پیوستن از طریق تسلیم سند پیوستگی نزد دبیر کل سازمان ملل متحد انجام میشود.
ماده 16:
1- پروتکل حاضر سه ماه پس از تاریخ تسلیم دهمین سند تصویب یا پیوستن، لازمالاجرا میشود.
لازمالاجرا شدن، به این پروتکل برای هر دولتی که پروتکل حاضر را تصویب میکند یا پس از
لازمالاجرا شدن، به آن میپیوندد، سه ماه پس از تاریخ تصویب یا پیوستن از طرف این دولت آغاز میشود.
ماده 17:
این پروتکل هیچ قید و شرطی را نمیپذیرد.
ماده 18:
1- کلیهی دولتهای معاهد میتوانند پیشنهاد اصلاحی در مورد این پروتکل تسلیم دبیر کل سازمان ملل متحد کنند. دبیر کل، پیشنهاد را به دولتهای معاهد منتقل کرده و از ایشان میخواهد اگر چنانچه با فراخواندن یک کنفرانس دولتهای معاهد برای بررسی و به رأی گذاشتن پیشنهاد موافقت دارند، به او اطلاع دهند. اگر حداقل یک سوم دولتهای معاهد با چنین کنفرانسی اعلام موافقت کردند، دبیر کل، کنفرانس را زیر نظر سازمان ملل متحد فرا میخواند. اصلاحاتی که توسط اکثریت دولتهای معاهد حاضر و رأیدهنده در کنفرانس تصویب شد، برای تأیید به مجمع عمومی ملل متحد ارائه میشود.
2- تبصرههای اصلاحی، زمانی لازمالاجرا میشوند که توسط مجمع عمومی ملل متحد تصویب شده و توسط دو سوم دولتهای معاهد پروتکل حاضر، طبق روال پیشبینی شده در قانون اساسی هر یک، پذیرفته شده باشد.
3- زمانی که تبصرههای اصلاحی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره انقلاب فرهنگی، حقوق بشر، وزارت امور خارجه، قرن نوزدهم Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره سازمان ملل، سازمان ملل متحد، خدمات بهداشتی، تنظیم خانواده