منبع پایان نامه ارشد درباره ساختار بازار، روش پژوهش، دانشگاه تهران، کلانشهر تهران

دانلود پایان نامه ارشد

تقسيمات داخلي منطقه 1 شهر تهران ………………………….. 116
نقشه شماره 5 : موقعيت درکه در منطقه 1 و 2 شهر تهران …………………………………………….. 119
نقشه شماره 6: محدوده محله درکه در منطقه 1 و 2 ……………………………………………………….. 121
نقشه شماره 7 : نقشه راه هاي اصلي در ارتباط محله درکه با مرز محله …………………………. 121
نقشه شماره 8 : موقعيت محله قيطريه در منطقه 1 …………………………………………………………. 126
نقشه شماره 9 : نقشه مرز و محدوده محله درکه در سال 1365 ………………………………….. 130
نقشه شماره 10 : نقشه مرز و محدوده محله درکه در سال 1375…………………………………… 131
نقشه شماره 11 : نقشه مرز و محدوده محله درکه در سال 1392………………………………….. 132
نقشه شماره 12 : نقشه مرز و محدوده محله قيطريه در سال1365 ………………………………. 133
نقشه شماره 13 : نقشه مرز و راه هاي محله قيطريه در سال 1365………………………………… 133
نقشه شماره 14: نقشه مرز و محدوده محله قيطريه در سال 1392 ………………………………. 134

فهرست تصاوير:
تصوير شماره 1: تصوير google earth محله درکه و کوهسار………………………………………. 121
تصوير شماره 2 : تصوير google earth محله قيطريه …………………………………………………. 126
تصوير شماره 3: تصوير زير محله هاي پيشنهادي محله درکه ………………………………………….. 236
تصوير شماره 4: تصوير زير محله هاي پيشنهادي محله قيطريه………………………………………… 237

چکيده:
محله به عنوان کوچکترين فضاي شهري، سلول حيات شهري و عنصري پويا در حکمروايي شايسته شهري مد نظر است. تقسيمات و مرزبندي محله هاي شهري از دوره اسلامي تا دوره جديد دستخوش تغيير و تحول شده است. محله بندي در گذشته بر اساس شاخصهاي اجتماعي و اقتصادي صورت گرفته است اما در دوره معاصر اصول فرهنگ بومي _ اسلامي و درون گرايي محله هاي شهري کم رنگ شده با احداث خيابانهاي متقاطع و وسيع همچنين جابجايي گسترده جمعيتي با ايجاد مشاغل جديد باعث از هم گسيختگي ساختار بازار و محلات قديمي، گسست اجتماعي محلات سنتي و افزايش تراکم در بعضي از محلات گرديد. محله بندي در دوره معاصر بر اساس شاخصهاي کالبدي، سياسي و اقتصادي مانند تصميمات اداري _ سياسي، ساخت و سازهاي جديد و فعاليت هاي عمراني به ويژه احداث شبکه هاي جديد ارتباطي صورت گفته که کاهش حس تعلق و هويت اجتماعي محلات را به دنبال داشته است.
منطقه 1 شهر تهران نيز که شامل روستاهاي قديمي تغيير شکل يافته و محله هاي جديد شهري است، با توجه به شرايط پيش آمده، ناشي از مرزبندي هاي جديد با مشکلاتي چون جدايي گزيني اجتماعي ، تفکيک فضايي درون محله، درهم ريختگي کاربري ها و محدوديتها و مشکلات خدمات رساني روبرو است.
در اين پايان نامه، از روش پژوهشي مبتني بر رويکرد سيستمي استفاده شده است از اينرو در ارتباط با وضع گذشته و موجود با توصيف عناصر و عوامل اصلي در مرزبندي محله هاي شهري به تحليل آثار حاصله پرداخته شده، از روش تحليلي آزمون t تک گروهي، آزمون فريدمن همچنين توجه نظرات کارشناسي (روش دلفي) استفاده گرديد. نتيجه حاصل از اين پژوهش پس از مطالعه و بررسي روند تغييرات تقسيمات محله اي در منطقه 1 شهرداري تهران خصوصا در دو محله ي درکه و قيطريه، به صورت مدل ايجاد زير محلات با رعايت انسجام اجتماعي و فرهنگي پيشنهاد گرديد. تلفيق شاخصهاي اجتماعي، فرهنگي با شاخصهاي سياسي، اداري، کالبدي و اقتصادي که کارايي بيشتري در مرزبندي محلات به همراه خواهد داشت. بعنوان راهکار نهايي پژوهش ارائه شد در نتيجه شاخصهاي مذکور با در نظر گرفتن شرايط بومي، تاکيد بر عناصر طبيعي محلات( رود دره و کوه)، ويژگي هاي مشترک فرهنگي ساکنان، ويژگي هاي اجتماعي و اقتصادي محلات، منافع مشترک مادي و معنوي با توجه به نشانه هاي هويت زا و با در نظر گرفتن مشارکت مردم در تعيين حدود محله حائز اهميت است.

واژگان کليدي: مديريت شهري، توسعه پايدار شهري، مديريت محله اي، برنامه ريزي محله محور ، محله، تقسيمات محله اي (محله بندي)، منطقه يک شهرداري تهران.

فصل 1: کليات تحقيق

1-1 بيان مسئله :
ضرورت بررسي محله و شناخت ابعاد آن در برنامه ريزي شهري، ضمن دارا بودن ارزشهاي نظري، از ابعاد کاربردي کاملا مشخص نيز در عرصه مديريت و برنامه ريزي شهري و به ويژه در کلانشهرها برخوردار مي باشد.
تقسيمات محله اي و مرزبندي محله هاي شهري از دوره اسلامي که بر اساس گروه هاي شغلي و صنفي و قومي انجام مي گرفت تا دوره جديد که از اصول و روشهاي مرزبندي اداري _ سياسي تبعيت مي کند، دستخوش تغيير و تحول شده است. محله بندي در گذشته بر اساس شاخصهاي اجتماعي و اقتصادي صورت گرفته است اما در دوره معاصر اصول فرهنگ بومي _ اسلامي و درون گرايي محله هاي شهري کم رنگ گرديد و احداث خيابانهاي متقاطع و وسيع باعث از هم گسيختگي ساختار بازار و بافت هاي شهري و محلات تاريخي شد. امروزه الگوي توسعه برونزا بر محله هاي شهري و ساختار شهري مسلط شده است. در اين دوران، محله در چارچوب قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري به عنوان يکي از سطوح سلسله مراتب تقسيمات شهري تعريف گرديد. در قانون تشکيل شوراهاي اسلامي در سال 1361 نيز براي اداره ي چنين واحد شهري خرد مقياس در شهر، تشکيل شوراي محله پيش بيني گرديد و بر اساس تبصره 2 ماده 4 قانون تقسيمات کشوري مصوب 15/4/1363 محله يکي از مهمترين و اساسي ترين تقسيمات کشوري معرفي شد.
کلانشهر تهران نيز با قدمت تاريخي و به عنوان مهمترين شهر کشور در دوره هاي رشد و گسترش خود با تغيير مرزهاي محله اي رو به رو بوده است. مرز بندي محله هاي شهري تهران نيز در گذر زمان متناسب با دگرگوني هاي نظام هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي متحول شده است. احداث شبکه هاي جديد ارتباطي، جابجايي وسيع جمعيتي درون شهري و بوجود آمدن مشاغل جديد، همراه با برنامه هاي خدماتي شهر بر روي اين نوع مرزبندي ها تاثير گذاشته، به گونه اي که مرزبندي محله هاي شهري تهران بعد از انتخابات شوراي شهر در سال 1378 و آغاز فعاليت شوراياري ها در سال 1380 دستخوش تغيير و تحول گرديد.
تقسيم بندي محلات در دهه هاي اخير نه تنها موجب جدايي گزيني شهري شده، بلکه اعتبار و اهميت محله هاي شهري را نيز به عنوان کوچکترين واحد حياتي شهر دچار اختلال نموده و موجب ضعف همبستگي ساکنين اين محلات شده است.
امروزه محله بندي و معيارهاي و شاخص هاي تقسيم بندي محلات با آنچه که در گذشته جريان داشته تفاوت دارد. به صورتيکه بعضي از محله هاي کنوني با تقسيم و جدا شدن محلات قبلي بوجود آمده اند به نحويکه خط تقسيم و تفکيک محله اي موجب گسست اجتماعي محلات سنتي و قديمي شده است. اين مشکلات در شهرهاي بزرگ و کلان شهرها که بدون کنترل رشد يافته اند نمايان تر است. انضمام روستاها به شهر، تغيير شکل محله هاي قديمي، محله هاي مهاجرپذير و افزايش تراکم در بعضي از محلات بر مشکلات افزوده است.
منطقه 1 شهر تهران نيز که شامل روستاهاي قديمي تغيير شکل يافته و نيز محله هاي جديد شهري است، با توجه به شرايط پيش آمده، در نتيجه مرزبندي هاي جديد با مشکلاتي چون جدايي گزيني اجتماعي ، تفکيک فضايي درون محله، درهم ريختگي کاربري ها و محدوديتها و مشکلات خدمات رساني روبرو است.
در اين پژوهش سعي مي شود تا با مطالعه و بررسي روند تغييرات تقسيمات محله اي در تهران، به ويژه منطقه 1 شهرداري تهران و تعيين عوامل تاثيرگذار بر آن و شاخص سازي، الگوي بهينه براي دستيابي به پايداري شهري ارائه شود.

2-1 سؤالات تحقيق :
1. عوامل موثر در تغيير مرزبندي محله هاي شهري منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
2. کدام يک از شاخصها بهتر مي توانند براي تعيين مرزهاي محله اي در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

3-1 فرضيات تحقيق :
1. تصميمات اداري _ سياسي، ساخت و سازهاي جديد و فعاليت هاي عمراني به ويژه احداث شبکه هاي جديد ارتباطي موجب تغيير مرزهاي قديمي محلات منطقه 1 شده است.
2. استفاده از شاخصهاي اجتماعي _ فرهنگي در مرزبندي محله هاي منطقه 1 شهر تهران، به ويژه با تاکيد بر همبستگي اجتماعي و تعلق مکاني، کارائي بيشتري نسبت به شاخصهاي کالبدي و اقتصادي دارند.

4-1 اهداف تحقيق:
1- شناخت وضعيت گذشته و موجود تقسيمات محله اي
2- ارائه شاخصهاي تعيين حد و مرز تقسيمات محله اي
3- ارائه پيشنهادات و الگوي بهينه در نحوه مرزبندي تقسيمات محله اي در راستاي بررسي فرصتها با در نظر گرفتن شاخصهاي تعيين شده
5-1 جنبه جديد بودن تحقيق :
در ارتباط با تبيين و تحليل شاخصهاي مرزبندي محله هاي شهري در منطقه 1 شهر تهران بر مبناي شاخص هاي اجتماعي و فرهنگي در مرزبندي محله هاي شهري تحقيقات اندکي صورت گرفته است. اين مطالعه داراي نوآوري در ارائه ي الگوي بهينه در نحوه مرزبندي محله اي مي باشد.
6-1 روش شناسي تحقيق:
الف ) روش تحقيق :
مطالعه به صورت سيستمي بوده است ابتدا وضعيت موجود، تکوين محلات بررسي شده است و سپس با تعيين عناصر تاثيرگذار بر مرزبندي محله اي سعي شده است تا شاخص هاي مورد نياز انتخاب و با مقايسه آنها و تاثير آن بر ساختار محله اي به تعيين مهم ترين شاخصها پرداخته شود.
بنابراين روش پژوهش با توجه به رويکرد سيستمي در اين پايان نامه در ارتباط با وضع گذشته و موجود توصيفي و در بخش تحليل آثار حاصله، از روش تحليلي استفاده شده است.

ب ) تکنيک کار / ابزار گردآوري اطلاعات :
1- شناخت شاخصها و معيارهاي تقسيم بندي محله هاي شهري در دوره هاي مختلف
2- تعيين عوامل اثرگذار بر تقسيم بندي محله اي با استفاده از اسناد ومدارک
3- مقايسه تطبيقي مرزهاي محلات با روشهاي آماري ، نقشه ها در محيط GIS ، پرسشنامه و مصاحبه هاي علمي و کارشناسي
4- کاربرد روش دلفي، آزمون t تک گروهي، آزمون فريدمن و تحليل عوامل به صورت ترکيبي در تعيين وزن شاخص ها
5- ارائه شاخصهاي ترکيبي و جديد با توجه به وزن هاي تعيين شده
6- ارائه الگوي مناسب

7-1 جامعه آماري و حجم نمونه:
محله هاي منطقه 1 شهر تهران، در ابتدا به صورت مقدماتي مورد بررسي قرار مي گيرند. از بين 26 محله ي شهري منطقه 1 تهران، 2 محله ي درکه و قيطريه که داراي تغييرات بيشتري مي باشند، انتخاب مي شوند.

8-1 موانع و محدوديت ها :
کمبود يا نبود لايه هاي GIS ، AUTO CAD و نقشه هاي کاغذي محله و مرزبندي محله ها در دوره هاي مختلف جزء موانع اين پژوهش به حساب مي آيد. کمبود نقشه هاي بزرگ مقياس در سطح محله و به روز نبودن نقشه هاي شهرداري از مشکلات ديگر به شمار مي رود. هم چنين عدم همکاري بعضي از مسئولين و شوراياران به دليل عدم آگاهي و تجربه کم در اين زمينه موانعي را بر سر تحقيق بوجود آورد.
9-1 روش تحليل اطلاعات و داده ها :
از روشهاي آمار توصيفي مانند شاخصهاي تمرکز و پراکندگي براي نمايش وضع موجود استفاده شده است. با آزمون T تک گروهي و آزمون فريدمن سعي در تحليل اطلاعات در محيط نرم افزاري SPSS شد. تغييرات مرزبندي نيز با روش ترسيمي در محيط GIS نمايش داده شده است.
10-1 پيشينه تحقيق :
با توجه به جديد بودن موضوع شاخصهاي تقسيمات محله اي در ايران و شهرداري تهران تا کنون مطالعات محدودي در مورد آن صورت گرفته که به اختصار به آن اشاره مي شود :
1-10-1 پايان نامه ها
1-1-10-1 مهدي تحصيلدار و حبيب فزنلق در پايان نامه اي جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته شهرسازي دانشگاه تهران با عنوان ضوابط و معيارهاي تعيين محله شهري، ابتدا مراحل تکوين مفهوم محله و شاخص هاي مرزبندي محله هاي شهري را به طور توصيفي در دوره هاي باستان ، قرون وسطي، رنسانس، دوره انقلاب صنعتي،

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره نقشه راه Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مشارکت مردم، دانشگاه تهران، دوران باستان، کلانشهر تهران