منبع پایان نامه ارشد درباره زنجیره تامین، زنجیره ارزش، کسب و کار، بازاریابی

دانلود پایان نامه ارشد

دارد.این صنعت به طور کلی با دیگر بخش های رسانه ماند مجلات ،روزنامه ها و نشر مجلات متفاوت است.(تیان و همکاران،2009)کتابها با توجه به مواجه شدن با شکست برای جذب مخاطب ،قابل اطمینان نیستند.چاپ و نشر کتاب با توجه به تعدد عوامل متعلق به آن از جمله طیف متنوع محصول ،رقابت،تعداد نقش آفرینان در فرایند ایجاد،تولید و توزیع آن ،و درجه ی بالای ریسک ،کسب و کاری پیچیده ای می باشد.(گریکو22،2005) با این وجود بخش قابل توجهی از خوانندگان عمومی کتاب و بسیاری از مردم معتقدند که بر اساس عواملی از قبیل تداوم تقاضا و اثر اجتماعی –فرهنگی،نشر کتاب در وضعیت کنونی چاپ گرا بودن این صنعت به مدت حداقل 20 سال دیگر باقی خواهد ماند.(گریکو و همکاران 2007) .با این وجود جایی برای خشنودی وجود ندارد و این صنعت نیاز به تدوین و فرموله کردن پاسخ های مناسب به مجموعه ای از چالش های موجود دارد.یکی از بازتابهای ماهیت این چالشها اینست که هر دو سطح مصرف کننده به ازای هر خواننده کتاب ،و ساعتی که هر فرد در سال به خواندن کتاب اختصاص می دهد،با رکود مواجه شده است.همچنین ،ساعاتی که هر فرد در سال به اکتشاف فرمت های الکترونیکی ،به ویژه اینترنت اختصاص می دهد به طور چشمگیری افزایش یافته است(گریکو،2005)
علاوه بر این ،این چالش ها شامل توسعه ی سریع فناوری و تغییرات جمعیت شناختی در مشتریان اصلی و پایه ای کتاب می شود.همچنین پذیرش گسترده ای وجود دارد که صنعت نشر کتاب در قبول آن و در پاسخ به تغییر نسبتاً ثابت بوده و اینکه این نگرش غالب شده مانع از به کارگیری روش های مترقی و شیوه های مرتبط با چاپ و نشر دیجیتال شده است.(دانشنامه صنایع جهانی،2003)اگرچه عدم اطمینان از تاثیر بالقوه ی آنچه که انقلاب دیجیتال نامیده می شود،ادامه دارد(تامپسون،2005).انقلاب دیجیتال در صنعت چاپ و نشر رو به گسترش و غیر قابل پیش بینی است(کاسدورف23،2003)
در حال حاضر ناشران امروزی به نوعی با فرایندهای دیجیتال سر و کار دارند ،چرا که محتوا به صورت چاپی یا الکترونیکی است.با این حال هیچ یکنواختی قابل توجهی در روش ،به عنوان اینکه هر ناشر رفتار دیجیتال خاص خود را در نشر دارد ،وجود ندارد.ناشران ملزومات مختلف،ویژگی ها و بازار های هدف متفاوتی با توجه به دیجیتالی شدن فرایندها دارند.در هر حال انقلاب دیجیتال ثروت در حال گسترش گزینه ها و فرصت های آیننده را فراهم می آورد.(کاسدورف،2003)
تاریخچه ی کوتاهی از نشر کتاب:
به منظور درک کامل صنعت چاپ و نشر امروزی و پیش بینی تحولات آینده ،لازم است به عقب برگشته و مختصرا خلاصه ای از تاریخ نشر را بررسی کنیم.پس از آغاز به کار نشر به عنوان یک نهاد تجاری در اواخر سال 1600 ،تفاوت قائل شدن بین نقش ناشر و چاپگر مشکل بود.(تیان و همکاران،2009).سپس با افزایش سریع فعالیتهای چاپ ،لازم شد که ناشران از نقش چاپگر فاصله گرفته و نقش کارآفرینانه ای با توجه به انتخاب محتوا و ریسک پذیری در صنعت را اتخاذ کنند.(تامپسون ،2005).با ظهور بازار انبوه برای کتاب در ایالات متحده در نیمه ی دوم قرن نوزدهم،ساختارهای رسمی تر چاپ و نشر توسعه یافت که هنوز هم مشهود است.(تیان و همکاران،2009).از ویژگی های مهم صنعت نشر که در طول دهه ی 1800 پدید آمده بود،توسعه ی حق تألیف که حفاظت از محصول فکری نویسنده را فراهم می آورد،بود.
در طول سالها،تغییرات در قوانین کپی رایت و شیوه های اطمینان حاصل کردن از تضمین یکپارچگی در سراسر مرز ها رخ داده ،اگرچه مشکلاتی باقی ماند اما می تواند به عنوان نتیجه ای از دیجیتالی شدن محسوب شود.(دانشنامه ی صنایع جهانی،2003)امروزه،ناشران ،اساسا سازمان های ریسک پذیر و محتوا گرایی هستند که به سمت تولید نوع خصی از کالاهای فرهنگی پیش می روند.ناشر به شدت متکی بر جنبه های متنوع بازاریابی به منظور ترویج و ارتقای محصول با امید به منتج شدن به فروش بیش از هزینه های اولیه می باشد.(تامپسون،2005)
صنعت نشر کتاب:
چاپ و نشر کتاب یک صنعت پیچیده و بسیار متفاوت است اما بدون نظم و ترتیب نیست.این صنعت با وجود تعدد زمینه هایی که ویژگیهای خاص خود را دارند و باوجود روابط شبکه ،زنجیره های عرضه،رقابت و مصرف کنندگانی که در یکی یا چند تا از این زمینه ها فعالیت می کنند،ساختار یافته است. ناشران معمولا در یک یا چند زمینه ،بسته به نوع کتابی که در آن تخصص داشته و بازار هدفشان فعالیت می کنند. (تیان و همکاران،2009)
ظهور تغییرات در صنعت نشر کتاب:
در طی تکامل صنعت چاپ و نشر کتاب ،تغییرات ساختاری زیادی در نتیجه ی تاثیرات دو نیروی خارجی و داخلی رخ داده است.این اثرات که منجر به ظهور مدلهای کسب و کاری متفاوت می شوند به شرح زیر می باشد:
نیروهای خارجی:
نیروهای خارجی بسیاری وجود دارد که بر صنعت نشر کتاب تاثیر گذار است که به شرح زیر می باشد:
1)جهانی شدن بازار ها و شرکت های نشر.
2)مالکیت و ادغام.
3)تغییر فناوری
4)تغییرات تقاضای مصرف کنندگان
5)رقابت.
6)سیاستهای دولت
7)کتابهای الکترونیک
8)رسانه های جدید
نیروهای داخلی:نیروهای داخلی عمدتا شامل فعالیت های مدیریتی که با فشار نیروهای خارجی مواجه می شوند و منجر به یک سری تصمیمات استراتژیک با اشاره به بازار ها ،محصولات و خدمات و استراتژی ها ی سازمانی می شود.قابل توجه ترین نتیجه ی این تصمیمات در رابطه با اتخاذ استراتژی های برون سپاری شده ،تمرکز بر ساختارهای جدید (مانند ایجاد بخش دیجیتال)،منطبق شدن با توانمندسازی تکنولوژی های حمایتی و تلاش برایدستیابی به تغییر در فرهنگ سازمانی می باشد.بهره برداری از این نیروها در حال حاضر در نظر گرفته شده است(تیان و همکاران،2009).نیروهای موثر داخلی و خارجی در شکل 3-2 نشان داده شده است.

شکل ‏23 نیروهای موثر داخلی و خارجی

مدل کسب وکار و ارزش پیشنهادی:
ارتباط نزدیک مدلهای کسب وکاری و اصل ارزش اساسا از نیاز به خلق رویکردهای جدید برای ایجاد و به دست آوردن ارزش در اینترنت و فضای تجارت الکترونیک نشات می گیرد.در حال حاضر ارزش به عنوان گزاره ای محسوب می شود که از ویژگی های ذاتی و لاینفک محصول یا خدمت می باشد.اما اکثر ادبیات موجود مربوط به مدل کسب و کار فاقد تعریف صحیح و راهنمایی برای چگونهگی به کارگیری جنبه ارزش در مهندسی کسب و کار هستند در حالی که تعریف مشخصی هم برای مدل کسب وکار در ادبیات موجد ارائه نشده است.(ایزابل24 و همکاران،2013)در هر حال با توجه به رابطه ی مدل های کسب و کاری و ارزشهای پیشنهادی و همچنین با توجه به اینکه ارزش پیشنهادی قلب کانواس ارائه شده از طرف آستروالدر محسوب می شود در این بخش از ادبیات تحقیق به معرفی زنجیره تامین،زنجیره ارزش،شبکه ارزش و نهایتا رابطه ی میان زنجیره ارزش و مدل کسب و کار می پردازیم.
زنجیره تامین ،زنجیره ارزش و شبکه ارزش نشر کتاب:
از آنجایی که نخستین حوزه در دستیابی به مزیت کسب وکار، توسعه ی زنجیره ارزش قدرتمند برای رقابت در بازاری که همه ی سهامداران تقریبا سهم یکسانی از بازار را به خود اختصاص داده اند،مورد توجه قرار می گیرد و مستلزم توجه است در این بخش از ادبیات مدل کسب وکار صنعت نشر به بررسی زنجیره تامین ،زنجیره ارزش و شبکه ارزش در صنعت چاپ و نشر کتاب می پردازیم.
زنجیره تامین:
زنجیره تامین عبارتست ازگامهایی که لازم است محصول از مبدا تا رسیدن به مشتری طی می کند.زنجیره های تامین کارامد بر بهره برداری،هزینه های سیستم و نرخ بازگشت موجودی تاکید دارند.در اصل مفهوم زنجیره تامین به جای بهبود محصول بر توزیع همراه با حداقل کردن هزینه در هر مرحله می باشد.(تیان و همکاران،2009)
زنجیره تامین نشر کتاب
زنجیره تامین نشر شامل شبکه ای از سازمانها و فعالیتهای درگیر در انتشار،فروش و توزیع کتاب می باشد.زنجیره تامین شامل یکسری از سازمانهای مستقل اما مرتبط ،که در نقاط متنوع زنجییره قرار داشته و فعالیت و وظیفه ی مشخصی را انجام می دهند.زنجیره تامین شامل وظایفی از قبیل ایجاد و توسعه ی متون ،طراحی ،کنترل کیفیت،بازاریابی ،چاپ و فروش می باشد(تامپسون،2005).زنجیره تامین صنعت کتاب کاملا پیچیده است و شامل تعداد زیادی محصول و طیف گسترده ای از بازیگران مختلف ،فرایندهای رایج و جریان های اطلاعاتی مربوطه (خرید،توزیع،فروش ،خدمات مشتری،بازگشت ها)می باشد.به طور کلی زنجیره تامین را می توان به سه مرحله دسته بندی کرد:نشر،چاپ و خرده فروشی.در شکل زیر زنجیره تامین سنتی صنعت نشر کتاب نشان داده شده است.

شکل ‏24 زنجیره تامین سنتی نشر کتاب(تیان وهمکاران،2009)
زنجیره تامین در نشر دیجیتال
ویژگیهای نشر دیجیتال سبب تغییراتی در زنجیره ی تامین و تولید محصولات و همچنین کانلهای توزیع
خواهد شد.شکل 2-5 تغییرات ایجاد شده در زنجیره تامین صنعت نشر در اثر دیجیتالی شدن را نشان می دهد.

شکل ‏25 زنجیره ارزش نشر دیجیتال(تیان و همکاران،2009)

نشر دیجیتال نهایتا درباره در دسترس بودن محتوای دیجیتال آماده در بازار است و محتوا هسته ی نشر محسوب می شود.دانیلز 25 خاطر نشان می سازد که کار نشر همچنان می تواند خصوصیات فیزیکی را داشته باشد اما ممکن است به صورت پرینت بر اساس تقاضا26،توزیع از طریق دانلود،بر روی سی دی رام ها و دی وی دی ها یا آنلاین نیز صورت بگیرد.فروش و بازاریابی می تواند از طریق کانالهای توزیع جدید آنلاین و سنتی و در بعضی موارد به صورت رو در رور ومستقیم با کاربر نهایی انجام پذیرد.داشتن محتوای دیجیتال در دسترس به منظور بیشینه کردن انتخاب ها و ارائه ی پاسخ مناسب به تغییر شرایط و افزایش فرصتها در بازار ضروری به نظر می رسد.از این رو ضروری است که ناشران رویکردی انعطاف پذیر که آنها را در به کارگیری مکانیزم های تحویل مناسب یاری رساند،اتخاذ کنند.با ظهور دیجیتالی شدن نظرات مختلفی برای طراحی زنجیره تامین مناسب مطرح شد.زنجیره تامین بهینه نشردیجیتال از دیدگاه دانیلز در شکل 6-2 نشان داده شده است. (تیان و همکاران،2009)

شکل ‏26 زنجیره تامین بهینه نشر دیجیتال(تیان و همکاران،2009)
تغییرات در زنجیره تامین منجر به زنجیره ارزش های متفاوتی خواهد شد.همچنین فعالیتهای لازم به منظور افزدن ارزش تغیر خواهدکرد.در عصر دیجیتال ،عنصر ارزش اصلی در زنجیره تامین این خواهد بود که چه چیزی بر مشتریان متمرکز خواهد بود. (تیان و همکاران،2009)
زنجیره ارزش :پورتر (1985 ) زنجیره ارزش عمومی را به عنوان فعالیتهای پشت سر همی که از طریق آن یک شرکت مزیت رقابتی خود را توسعه داده و برای سهامداران ارزش ایجاد می کند ،توصیف می کند.زنجیره ارزش شامل دو دسته فعالیتهای اصلی خواهد بود،فعالیتهای اولیه و فعالیتهای پشتیبانی.فعالیتهای اولیه شامل حوزه ی فعالیتهای لجیستیک درونی ،عملیاتها،بازاریابی و فروش و خدمات می باشد.فعالیتهای پشتیبانی شامل زیرساخت های شرکت،مدیریت منابع انسانی ،توسعه تکنولوژی و خرید است.کلیه ی این فعالیتها ارزشهایی را به خدمات شرکت اضافه کرده و به منظور دستیابی به مزیت رقابتی برای شرکت ضروری هستند.در حالی که زنجیره تامین فرایندهای پشت سر هم از تولید تا تحویل محصول یا خدمت را توصیف می کند،زنجیره ارزش مجموعه ای از فعالیتهایی که ارزش را با توجه به محصول یا خدمت خاصی برای ارائه در دپارتمان شخصی و یا کل سازمان خلق کرده و می سازند،را شامل می شود.
در روزهای اولیه ی صنعت نشر ،زنجیره ارزش اساسا شامل نویسنده و چاپگر بود.با پیشرفت صنعت چاپ زنجیره ارزش نیز پیچیده تر شد.(تامپسون،2005)شرکت‌ها با هدف اینکه برای مشتری سود آوری داشته باشد و حاشیه سود شرکت نیز بالا برود ،سعی دارند به خدمات و
محصولاتشان ارزشهایی را بیفزایند تا به مزیت رقابتی پایدار دست یابند.(تیان و همکاران،2009)
دانیلز زنجیره ارزش صنعت نشر کتاب را به صورت نشان داده شده در شکل 7-2 ارائه کرده است.به اعتقاد او این زنجیره ارزش شامل 8 جز می

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره کسب و کار، مدل کسب و کار، مدل کسب وکار، تحلیل داده Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره زنجیره ارزش، کسب و کار، فناوری اطلاعات، بازاریابی