منبع پایان نامه ارشد درباره زمانبندی پروژه، برنامه زمان بندی، کشورهای توسعه یافته، یکپارچه سازی

دانلود پایان نامه ارشد

طرح و عملیات کارگاهی
پیش ساختگی
بهرهبرداری و نگهداری
تجسم طرح
یکی از بدیهیترین کاربردهای سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) هم برای طراحان و هم برای پیمانکاران، تبادل تصمیمات طراحی با اعضای تیم کاری و کارفرما میباشد. برای بسیاری از افراد، تجسم حالت نهایی پروژه از روی نقشههای دوبعدی و مشخصات ارائه شده مشکل است. بنابراین مدل سه بعدی BIM علاوه بر اینکه پروژه کامل شده را به صورت مجازی نشان میدهد، قابلیت تبادل آرایهای از اطلاعات در مورد سیستمها، مصالح و محصولات بکار رفته در ساخت آن را نیز به همراه دارد. از سوی دیگرBIM امکان اجرای شبیه سازی سناریوهای مختلف طراحی و یا ساخت و به تبع آن تحلیل گزینههای مختلف را به تیم کاری پروژه میدهد. نهایتاً به سبب امکان ارتباط BIM با قابلیتهای تکنولوژی عینکهای سینمای سه بعدی22، تجسم طرح بهبود چشمگیری مییابد و به عنوان مثال میتوان با حرکت مجازی در داخل فضای یک ساختمان درک واقعیتری از چگونگی شکلگیری آن ساختمان بدست آورد.
مرور مراحل ساخت و کمک به طراحی
یکی از مزایای مهم سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان این است که قبل از شروع عملیات، به پیمانکار و تیم آن، اجازه تحلیل و آزمایش چندین روش اجراء و وسایل مورد نیاز آن عملیات را میدهد. این قابلیت باعث آشکار شدن به موقع مشکلات ریز و درشت احتمالی در طی انجام عملیات پروژه خواهد شد که در صورت کشف دیرهنگام آنها، ممکن است فرآیند اجرای عملیات با چالش جدی روبرو باشد. پس از کشف اشکالات اجرایی قبل از شروع عملیات، پیمانکار موضوع را با طراح در میان خواهد گذاشت تا نسبت به اصلاح طرح اقدام گردد. این مزیت مهم یکی از عمدهترین کاربردهای سیستم BIM است. بعلاوه، این مرورکاری از سوی دیگر میتواند منجر به تایید استانداردهای کیفیت و ارزیابی وضعیت ایمنی ساخت و ساز در عملیات ساختمانی گردد.
برنامه ریزی تجهیز کارگاه
برنامهریزی تجهیز کارگاه یکی از موضوعات خطیر در رابطه با مدیریت سایت اجرای پروژه میباشد که تاثیر چشمگیری در موفقیت کلی پروژه خواهد داشت. به کمک سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان، مدیر پروژه و پیمانکار میتوانند در مورد بررسی وسایل کمکی موجود و پیشنهادی، مسیرهای دسترسی، روشهای تخلیه کارگاه در مواقع اضطراری و خطر، مسائل ایمنی، برنامهریزی گودبرداری و شمع بندی، تعیین موقعیت جرثقیل و بالابرها، تعیین محلهای دپوی مصالح، نحوه جمعآوری آبهای سطحی و بسیاری از موارد دیگر بطور همزمان تصمیمگیری نمایند.
برنامه زمان بندی و توالی عملیات ساخت
برنامهریزی و زمانبندی عملیات ساختمانی یکی از مهمترین موضوعات فرآیند کنترل و مدیریت ساخت در پروژههای عمرانی میباشد. این تلاشها در حین فرآیند ساخت ادامه مییابد و بطور مداوم در تمام مراحل تحت نظر قرار میگیرد تا پروژه از مسیر صحیح خارج نشود. با اضافه کردن دادههای برنامه زمانبندی به مدل اطلاعات ساختمانی سه بعدی، بعد چهارم که زمان میباشد، به آن اضافه می گردد. این مزیت، سیستم BIM را به ابزاری قدرتمند جهت طراحی بدل کرده است.
بدین ترتیب، بعد چهارم مدل یعنی زمان به دست اندرکاران پروژه این امکان را میدهد که قادر به تجسم برنامه زمانبندی پروژه شوند و عملاً متوجه گردند که توالی صحیح عملیات ساخت، تا چه حد در موفقیت کلی پروژه موثر است.
برنامه زمانبندی چهار بعدی یک ابزار توانمند برای مرحله بندی، هماهنگی و تبادل عملیات برنامه ریزی شده با پیمانکاران جزء، طراحان، کارفرمایان و سایر دست اندرکاران پروژه میباشد. تعیین برنامه زمانبندی با سیستم BIM باعث بهینه شدن توالی عملیات ساخت و مدیریت تدارکات پروژه میگردد [29].
تخمین هزینه ساخت
یکی از ویژگیهای اصلی سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) این است که هر جزء تعریف شده در آن، دارای اطلاعات مربوط به طول و عرض و ارتفاع و هر چیز دیگری که برای تخمین کمی پروژه لازم است، میباشد. بنابراین با بیرون کشیدن مصالح و اجزاء مدل و مرتبط کردن اطلاعات کمی آنها با برنامههای تخمین مالی در یک سیستم BIM، میتوان برآورد دقیقی از قیمت پروژه بدست آورد. در این سیستم، طرح و تخمین کمی پروژه به نحوی به هم وابسته میباشند که با اعمال کوچکترین تغییری در طراحی، اثرات کمی و مالی آن به راحتی برای تمام دست اندرکاران پروژه در همان لحظه قابل رویت است. بنابراین، به کمک سیستم BIM احتمال بررسی جلو افتادن طرح از هزینه پروژه و نهایتاً ورشکستگی پروژه بعید است .
یکپارچه سازی23 اطلاعات پیمانکاران جزء و تامین کنندگان
در پروژههای عمرانی کشورهای توسعه یافته بسیار متعارف است که پیمانکاران جزء و تامین کنندگان مصالح، گونهای از سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) مخصوص به خود را ایجاد نمایند. این مدلها نسبت به مدل ایجاد شده توسط پیمانکار اصلی، از جزئیات بیشتری برخوردار بوده و مشتمل بر اطلاعاتی هستند که در اختیار پیمانکار اصلی نیست. اطلاعات مزبور، شامل مشخصات محصولات، جزئیات ساخت و روشهای نصب میباشند. نهایتاً این مدلها، جهت مرورکامل هماهنگیها و تحلیل سیستمها با جزئیات کامل، قابلیت یکپارچه شدن با مدل پیمانکار اصلی را در بر دارد. صرفهجویی زمانی و هزینهای این یکپارچهسازی زود هنگام، بسیار زیاد است.
هماهنگی بین سیستم ها
یکی از مهمترین ویژگیهای سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) توانایی تشخیص تصادم یا تداخل24 اجزای ساختمانی است. این ویژگی، مشابه عملکرد غلطیابی نرمافزارهای ویراستار متن میباشد. ویژگی، تشخیص تصادم، شناسایی، مشاهده و گزارشدهی تداخل بین اجزاء و سیستمهای مختلف را در مدل سه بعدی امکانپذیر میسازد. یک مثال در این مورد، گزارش عبور یک تیر سازهای از کانال و لولههای تاسیساتی، توسط سیستم BIM است. با این قابلیت، هرگونه تداخل بین اجزای تاسیساتی و سازهای با یکدیگر یا با بخش معماری قبل از کارگاه و در مدل BIM شناسایی میشوند. گزارشات بسیاری از پیمانکاران در رابطه با شناسایی این تداخلها قبل از اجراء ثبت شده است. بدیهی است شناسایی تداخل اجزاء قبل از شروع عملیات ساخت، منجر به صرفهجویی زمانی و هزینهای بسیاری در انجام پروژه خواهد شد. به عنوان یکی از نتایج ملموس هماهنگی بین سیستمها توسط BIM، کاهش شدید تقاضای اطلاعات، دادهها و نامهنگاری بین پیمانکار و طراح به دلیل اشکالات نقشهها در حین اجرا یا به اختصار RFI تا حدود 80 درصد میباشد .
پیاده سازی طرح و عملیات کارگاهی
پس از هماهنگیهای کامل طرح، اطلاعات موجود در سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان جهت تعیین محل قرارگیری مصالح و سیستمها در کارگاه، قابل کاربرد است. اطلاعات مربوط به پیادهسازی طرح و عملیات کارگاهی از مدل BIM، مستقیماً قابلیت انتقال به تجهیزات نقشهبرداری را دارا میباشند [7].
پیش ساختگی
یکی دیگر از کاربردهای سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان که ممکن است فرصتهای بسیاری جهت بهبود مدیریت عملیات ساخت ایجاد نماید، پتانسیل بالای آن برای اعمال روشهای پیشساختگی است. با داشتن یک مدل هماهنگ BIM، امکان جداسازی، تجزیه و تحلیل و همچنین بهینهسازی هر بخشی از پروژه قابل انجام است.
مفهوم این موضوع آن است که پیمانکار میتواند جهت تحویل بخشهای مختلف کار، مخصوصاً جهت قسمتهای تکراری، از تکنیکهای پیشساختگی استفاده نماید. بدیهی است پیشساختگی متناظر با کیفیت بالاتر و هزینه کمتر در اجرای پروژه خواهد بود.
بهره برداری و نگهداری
یکی از جذابیتهای استفاده از سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)، مفهوم قابلیت پاسخگویی آن به پروژه از مرحله آغاز تا پایان یا به اصطلاح “از مرحله گهواره تا گور” آن است که شامل کلیه عملیات بهرهبرداری و نگهداری پس از پایان پروژه می باشد.
از آنجایی که مدل BIM در حین ساخت، بطور مداوم به روز25 میگردد، بنابراین مدل تحویل داده شده به مهندس مسئول بهرهبرداری و نگهداری تجهیزات، همان نقشههای اجرایی نهایی26 خواهند بود. علاوه بر آن، تمام اطلاعات مربوط به محصولات، مصالح و سیستمهای نصب شده در پروژه، بطور مستقیم به دفترچه راهنمای استفاده از آنها که مورد استفاده مسئول آن قرار میگیرد، مرتبط میگردد .
چالشهای پیش روی سیستم BIM
علیرغم مزایای بسیار زیادی که درخصوص سیستم نوین BIM ذکر شد، برخی از چالشها و مشکلات مرتبط با آن نیز وجود دارد که این مشکلات در بعضی موارد میتواند بسیار حائز اهیمت باشد. در زیر برخی از چالشها که بیشتر به نحوه اجرا و اداره نرمافزارهای BIM مربوط است، مورد بررسی قرار گرفته است:
مالکیت حقوقی مدل
یکی از چالشهای اولیه، تعیین مالک و صاحب داده‌های BIM است که چگونه تهیه کپی از آن را مدیریت کند.
چگونگی جلوگیری از کپی شدن 
سازندگان و تولیدکنندگان، اطلاعات محصولات خود را بصورت دقیق مدل کرده و در اختیار دیگران می‌گذارند که این موضوع می‌تواند موجب سوء استفاده شود.

مسئولیت و کنترل ورود اطلاعات
این موضوع که چه کسی و با چه سازوکاری بتواند به مدل BIM اطلاعات بدهد، بسیار حیاتی است؛ چراکه عدم دقت در ورود اطلاعات نیاز به فرایند طولانی چک کردن و اصلاح دوباره داده‌ها را ایجاد می‌نماید.
عدم وجود نرم‌افزارها با کارکرد یکپارچه
برای اجرای کامل BIM باید نرم‌افزارهای بکار گرفته شده در تمامی بخشهای طراحی، مدیرت و اجرا به صورت یکپارچه عمل کنند، در غیر این صورت اطلاعات در هر بخش بصورت مجزا تولید می‌شوند و قابلیت بازخوانی و تحلیل برای دیگر بخشهای دخیل در پروژه وجود نخواهد داشت .
هزينه هاي بكارگيري تكنولوژي BIM
هزينههاي بكارگيری BIM به عوامل متعددي از جمله ميزان جزئيات پروژه، پيچيدگي پروژه و ميزان تخصص تيم طراحي بستگي دارد. هزينههاي خريد پكيج نرمافزارهاي BIM بسيار بيشتر از مدلهای دوبعدي CAD است. علاوه بر این در حال حاضر برنامههاي CAD تقريباً بر روي تمامي کامپیوترها و لپتاپهاي موجود در بازار قابل اجرا میباشند؛ این در حالیست که اما با توجه به طراحيهاي پيچيده و بارگذاریهاي27 سنگين در BIM، كامپيوترهاي مخصوص با خصوصيات كاربردي بسيار بالا نياز خواهد بود. هزينههاي مربوط به آموزش افراد كليدي و مرتبط درون كارگاه از ديگر هزينههایی است که در بکارگیری از سیستم BIM با آن مواجه خواهیم بود. بكارگيري يك تيم طراح متخصص براي پيادهسازي اين تكنولوژي در پروژه نيز به ميزان تخصص تيم و پيچيدگي پروژه وابسته است . هریک هزینههای مربوط به خود را میطلبد.
در نهايت میتوان گفت که كليه هزينههاي اجراي BIM در پروژهها كمتر از 2 درصد کل هزينههای پروژه برآورد گرديده است [12]. كه اين رقم با توجه به فوايد و سوددهي نهايي پروژه در صورت استفاده از پروژه بسيار ناچيز است.
نرم افزارهای کاربردی برای بکارگیری سیستم BIM
نرمافزار سه بعدی اتوکد، نماهای سه بعدی در شکل خطوط و پلانها به وجود آورده و فایلهای اطلاعاتی چندگانه را ذخیره میکند. در حالی که یک مدل BIM براساس دادههای مجزا با توانایی تولید نماهای سه بعدی ثابت و چندگانه شکل گرفته است. این تفاوت مهم تاثیرات عمیقی در تعالیم و نحوه آموزش دارد.
تعداد کمی از فروشندگان محصولات مرتبط با پیشرفت تکنولوژی BIM را عرضه میکنند. در چندین سال اخیر، کمپانی Autodesk Revit ® بودجهای برای مهندسی عمران و محیط زیست، با استفاده رایگان از نرمافزار، پشتیبانی فنی، و همکاری حرفهای در WPI ارائه کرده که منجر به بهبود تحقیقات دانشجویی و حرفهای شده است. نویسندگان این برنامه Autodesk Revit از طراحان و سازندگان فعال میباشند که شامل نمایندگان صنعت و شرکتهای مشاورهای و محققان دیگر میباشند که در جستجوی راهی برای پیشرفت هرچه بیشتر تکنولوژی BIM در ساخت و سازهای جدید هستند .
در این میان، شرکتهای عمده تولیدکننده نرمافزارهای فنی و مهندسی، معماری و ساختمانی از قبیل Autodesk، Technologies، Gehry، Geraphisoft، Bentley و … بستههای نرمافزاری اصلی لازم براي ایجاد یک مدل BIM را فراهم مینمایند. علیرغم اینکه کاربران عمده این بستههای نرمافزاری معماران هستند، ولی استفاده از آنها بين طراحان و مجريان تاسيسات ساختمان با سرعت در حال افزايش است. علت این امر آن است كه این

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مصرف انرژی، یکپارچه سازی، تصویرسازی، محیط مجازی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره سازي، بعدي، Autodesk، طراحي