منبع پایان نامه ارشد درباره رگرسیون، روش پژوهش، آزمون های آماری، اقلام تعهدی

دانلود پایان نامه ارشد

انجام میشود. فرضیات این آزمون به صورت زیر است :

H0: Pooled Model
H1: Fixed Effect Model
فرضیه اول براساس مقادیر مقید و فرضیه مقابل آن براساس مقادیر غیر مقید است. آمارهی آزمون چاو بر اساس مجموع مربعات خطای مدل مقید و مدل غیر مقید به صورت زیر است:
(3-21)
این آماره دارای توزیعF با درجه آزادی N-1 و NT-N-K است. اگر ارزش آماره F مقید از ارزش آماره F جدول کمتر باشد، در سطح معنی داری تعیین شده، فرضیه H0 رد میشود و اثر معنیداری برای مقاطع وجود خواهد داشت. بنابراین، مدل اثر ثابت انتخاب میشود، در این غیر این صورت از مدل دادههای تلفیق شده استفاده میشود (اشرفزاده و مهرگان، 1387).
3-9-11) آزمون هاسمن
آزمون هاسمن122 برای تعیین استفاده از مدل اثر ثابت در مقابل اثر تصادفی انجام میشود. آزمون هاسمن بر پایهی وجود یا عدم وجود ارتباط بین خطای رگرسیون تخمین زده شده و متغیرهای مستقل مدل شکل گرفته است. اگر چنین ارتباطی وجود داشته باشد، مدل اثر ثابت و اگر این ارتباط وجود نداشته باشد، مدل اثر تصادفی کاربرد خواهد داشت. فرضیه H0 نشان دهنده عدم ارتباط متغیرهای مستقل و خطای تخمین و فرضیه H1 نشان دهندهی وجود ارتباط است. (زراءنژاد و انواری، 1384)
H0: Random Effect
H1: Fixed Effect
انجام آزمون هاسمن تخمین مقدار واریانس q را با V(q)نشان داده میشود و آماره M به صورت زیر ارائه می شود. (مادالا123 ،1998)
(3-22)
3-10) خلاصه ای از آزمون های آماری تحقیق
با توجه به مطالب ارایه شده در قبل ملاحظه گردید که در طی مراحل مختلف تحقیق از آزمونهای متعدد استفاده میشود و نتایج حاصله ، مطالب و نکات جدیدی از فرایند تحقیق را آشکار مینمایند. لذا بطورخلاصه میتوانیم آزمون های آماری که در این تحقیق استفاده خواهند شد را در طی یک جدول به شرح زیر نشان دهیم که پاره ای از آنها در مراحل بعدی ملاک عمل خواهند بود.

جدول 3-3:آزمون های آماری لازم جهت تحلیل مباحث مورد نظر تحقیق
توضیحات
نوع آزمون مورد استفاده
نوع آماره مورد استفاده

بررسی متغیرها
آزمون نرمال بودن متغیر وابسته
جارک-برا

آزمون همخطی بین متغیرهای مستقل
پیرسون

انتخاب مدل مناسب
آزمون انتخاب بین مدلهای عرض از مبدا مشترک و عرض از مبدا متفاوت
آماره F لیمر

آزمون انتخاب بین مدلهای اثرات ثابت و اثرات تصادفی
آزمون هاسمن ( H )

آزمون کلیه فرضیات
آزمون معنی دار بودن تک تک ضرایب مدل
آماره t

آزمون معنی دار بودن کل معادله رگرسیون
آماره F

آزمون خود همبستگی
دوربین – واتسن (DW)
3-11 ) روش پژوهش
تحقيق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقيقات كاربردي محسوب ميشود. هدف تحقيقات كاربردي توسعه دانش كاربردي در زمينه خاصي است. همچنين، از نظر نحوه گردآوري دادهها، اين تحقيق توصيفي و از آن جهت كه به شناخت بيشتر شرايط موجود و ياري دادن به فرآيند تصميمگيري ميانجامد. به منظور تركيب دادههاي سري زماني و داده هاي مقطعي، در اين تحقيق از روش دادههاي تركيبي استفاده مي كنيم. در روش داده هاي تركيبي، متغيرها را هم در ميان جامعه آماري شركت و هم در طول زمان سال اندازهگيري ميكنيم. به اين ترتيب، با دو بعد سر و كار داريم بعد زمان و بعد مقاطع، كه آن را دادههاي گروهي – زماني نيز ميگويند. در ساده ترين حالت فرض مي كنيم رابطه رگرسيوني زير برقراراست :
(3-23) Y =α + X β +U
Xit ، متغير وابسته Yit ، ثابت جملهα كه در آن
ماتريس متغيرهاي مستقل كه در آن Uit جمله خطاست كه ميتوان آن را به صورت زير نوشت:
كه μ i تأثيرات فردي غير قابل مشاهده و Vit باقيمانده است. در اينجا دو حالت پيش رو داريم:
نخستين حالت اين است كه آثار فردي غير قابل كه (μ i) در مدل وجود نداشته باشد و جمله (Vit ) خطا فقط از جمله خطاي باقيمانده تشكيل شده باشد: حالت دوم اين است كه آثار فردي غيرقابل مشاهده در مدل وجود دارد؛ آزمون چاو استفاده ميشود. فرضهاي اين آزمون به صورت زير بيان مي شود:
H0: Pooled Model
H1: panel Model
فرض H0 بر پايه عدم آثار فردي غير قابل مشاهده است وفرض H1 بر پايه وجود آثار فردي غير قابل مشاهده قرار دارد. اگر فرضH 0 پذیرفته شود، به اين معناست كه مدل فاقد آثار فردي غيرقابل مشاهده است، بنابراين، ميتوان آن را از طريقH مدل رگرسيون تلفيقي تخمين زد، اما اگر فرض H1 پذيرفته شود، به اين معني خواهد بود كه در مدل آثارفردي غير قابل مشاهده وجود دارد. اكنون بايد آزمون شود كه آيا اين آثار فردي با متغيرهاي توضيحي مدل همبستگي دارند يا خير.
بدين منظور، از آزمون هاسمن استفاده ميشود. آزمون هاسمن بر پايه وجود يا عدم ارتباط بين خطاي رگرسيون تخمين زده شده و متغيرهاي مستقل مدل قرار دارد. اگر چنين ارتباطي وجود داشته باشد، مدل اثر ثابت و اگر اين ارتباط وجود نداشته باشد، مدل نشان اثر تصادفي كاربرد خواهد داشت. فرضيهH0 نشان دهنده عدم ارتباط متغيرهاي مستقل و خطاي تخمين وH1 نشان دهنده وجود ارتباط است.
H0: Random Effect
H1: Fixed Effect
آزمونهاي مانايايي متغيرهاي تحقيق قبل از تجزيه و تحليل دادههاي تحقيق، مانايايي متغيرهاي پژوهش بررسي شد. مانايايي متغيرهاي پژوهش، به اين معني است كه ميانگين و واريانس متغيرها در طول زمان و كوواريانس متغيرها بين سالهاي مختلف ثابت بوده است. در نتيجه، استفاده از اين متغيرها در مدل، باعث به وجود آمدن رگرسيون كاذب نميشود. بدين منظور، از آزمون لوين، آزمون لین، پسران و شين و آزمون ديكي فولر استفاده شده شده است.
3-12) خلاصه فصل
در این فصل ابتدا به بیان روش پژوهش، معرفی متغیرهای مستقل و وابسته و شیوه محاسبه این متغیرها پرداخته شد. سپس توضیحاتی در خصوص نحوه جمع آوری دادهها، جامعه و نمونه آماری تحقیق و فرضیههای تحقیق پرداخته شد. در مرحله بعد معنادار بودن ضرایب توسط آماره tو آماره ازمون (F-statistic) و روش همبستگی پیرسون آزمون می شوند. همچنین وجود یا عدم وجود عارضه های خود همبستگی و ناهمسانی واریانس با استفاده از آزمون دوربین واتسون و آزمون هم خطی هم مشخص گردید.

فصل چهارم

تجزيه و تحليل داده‏ها

4-1) مقدمه
تجزيه و تحليل اطلاعات به عنوان بخشي از فرآيند روش پژوهش علمي، يکي از پايههاي اصلي مطالعه و بررسي است. در اين فصل پژوهشگر براي پاسخگويي به مسأله تدوين شده و يا تصميمگيري در مورد تأييد يا رد فرضيه يا فرضيههايي که براي پژوهش در نظر گرفته است، از روشهاي مختلف تجزيه و تحليل استفاده ميکند. پس از آنکه در فصل گذشته روش پژوهش مشخص شد، اکنون نوبت آن است که داده‏هاي مورد نياز براي آزمون فرضيه ها جمع‏آوري شوند و با استفاده از روش‏هاي آماري متناسب با روش پژوهش و نوع متغيرها، دستهبندي و تجزيه و تحليل گردند.
همانطور که در فصل قبل بیان شد، پژوهش حاضر دارای دو مدل جانبی(برای محاسبة متغیرهای مستقل و وابسته124) و دو مدل نهایی (برای آزمون فرضیه های پژوهش) می باشد. لذا در این فصل ابتدا به منظور محاسبة متغیرهای مورد نیاز در مدل رگرسیون اصلی(مستقل و وابسته)، مدل های جانبی برآورد می شود، سپس در نهایت پس از محاسبة کلیة متغیرهای لازم، مدل های نهایی جهت آزمون فرضیه ها به طور مفصل مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.
4-2) آزمون هاي آماري لازم جهت تحلیل رگرسیون چند متغیره
در این تحقیق از تحلیل رگرسیونی و روش داده هاي ترکیبی، براي آزمون فرضیات و مدل های جانبی استفاده شده است. تحلیل رگرسیونی روشی براي مطالعه سهم یک یا چند متغیرِ مستقل در پیش بینی متغیر وابسته است.
لازم به ذکر است که در این تحقیق با محدودیت در دسترس نبودن اطلاعات مربوط به متغیر حق الزحمه حسابرس از گزارشات هیئت مدیره در تمامی شرکت های مورد بررسی روبه رو شده؛ به طوریکه در بعضی از سال ها اطلاعات حق الزحمه در دسترس ولی در باقی سال ها در دسترس نبود. این موضوع سبب شد تا شرکتها در نمونة مذکور پخش و بدون ساختار شوند، بر این اساس از روش رگرسیونی(مقطعی)125 Unstructured براي آزمون فرضیة فرعی پنجم استفاده شده است.
آزمون هاي آماري لازم و نوع آماره استفاده شده جهت تحلیل رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان95% در جدول شماره(4-1) آورده شده است.

جدول شماره(4-1):آزمون های آماری جهت تعیین رگرسیون چندمتغیره
مدل ها
نوع آزمون استفاده شده
نوع آماره استفاده شده
“کلیه فرضیه ها و مدل های جانبی”
آزمون نرمال بودن (وابسته-پسماند)*126
جارک-برا

آزمون نرمال سازی (در صورت نیاز)
تبدیل جانسون

آزمون هم خطی*
پیرسون

معنادار بودن مدل رگرسیون
F

آزمون معناداربودن ضرایب
آماره T

عدم خودهمبستگی جملات خطا*
دوربین واتسون
کلیة فرضیه های فرعی و مدل های جانبی
(روش داده های ترکیبی)
آزمون مانایی
Levin, lin

تشخیص نوع داده های ترکیبی
F مقید

تعیین نوع روش برآورد
هاسمن

آزمون همسانی واریانس خطا*
بارتلت
فرضیه فرعی پنجم
(روش داده های مقطعی)
آزمون همسانی واریانس خطا*
وایت

آزمون خودهمبستگی مرتبه دوم*
بریوش-گادفری

4-3) تجزیه و تحلیل مدل های جانبی
4-3-1) آمار توصیفی
4-3-1-1) آمار توصیفی مدل جانبی اول(برای برآورد متغیر مستقلِ استقلال حسابرس)
جدول(4-2) آمار توصیفی مربوط به متغیرهای127 مدل جانبی اول را نشان می دهد که بیانگر پارامترهای توصیفی برای هر متغیر به صورت مجزا می باشد. این پارامترها عمدتاً شامل اطلاعات مربوط به شاخص های مرکزی، نظیر بیشینه، کمینه، میانگین و میانه و همچنین اطلاعات مربوط به شاخص های پراکندگی نظیر واریانس، چولگی و کشیدگی است. در این جدول تعداد مشاهدات برای هر متغیر برابر550 مشاهده است.
مهمترین شاخص مرکزی میانگین است که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص مناسبی برای نشان دادن مرکزیت داده هاست. برای مثال میانگین متغیر جمع اقلام تعهدی(TA) برابر با 02/0 می باشد، که نشان می دهد بیشتر داده های مربوط به این متغیر حول این نقطه تمرکز یافته اند. میانه یکی از شاخص های مرکزی است که وضعیت جامعه را نشان می دهد. همانگونه که در جدول(4-2) مشاهده میشود میانه متغیر جمع خالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات (PPE) برابر با 25/0 می باشد که نشان می دهد نیمی از داده ها کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار هستند.
پارامترهای پراکندگی، به طور کلی معیاری برای تعیین میزان پراکندگی داده ها از یکدیگر یا میزان پراکندگی آنها نسبت به میانگین است. از جمله مهمترین پارامترهای پراکندگی انحراف معیار است. مقدار این پارامتر برای متغیر تفاضل تغییرات فروش و حسابهای دریافتنی (∆sales -∆REC) برابر982/3 و برای متغیر تغییرات حساب های دریافتنی(∆REC) برابر 10/0 است که نشان می دهد در بین متغیرهای پژوهش، تفاضل تغییرات فروش و حسابهای دریافتنی (∆sales -∆REC) و تغییرات حسابهای دریافتنی (∆REC)به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان پراکندگی می باشند.
میزان عدم تقارن منحنی فراوانی را چولگی می نامند. اگر ضریب چولگی صفر باشد، جامعه کاملاً متقارن است و چنانچه ضریب مثبت باشد، چولگی به راست و اگر منفی باشد، چولگی به چپ وجود خواهد داشت. به عنوان مثال ضریب چولگی متغیر جمع اقلام تعهدی (TA) برابر با 09/23 میباشد، یعنی این متغیر چولگی به راست دارد و به این اندازه از مرکز تقارن انحراف دارد. متغیر تغییرات فروش و حسابهای دریافتنی (∆sales -∆REC) بیشترین و متغیر جمع خالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات (PPE)کمترین عدم تقارن را نسبت به توزیع نرمال دارد.

جدول (4-2): آمار توصیفی مدل جانبی اول
متغیر
آماره
جمع اقلام تعهدی
تغییرات فروش
تغییرات حسابهای

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره رگرسیون، ریشه واحد، ضریب همبستگی، ضریب همبستگی پیرسون Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره ریشه واحد، داده های ترکیبی، انحراف معیار، همبستگی پیرسون