منبع پایان نامه ارشد درباره روابط عمومی، پیشبرد فروش، فروش تلفنی

دانلود پایان نامه ارشد

عدد سطر و ستون k را تشکيل مي‌دهد.

3- محاسبه ماتريس ارتباط کامل

4- ايجاد نمودار علي: causal diagram
– جمع عناصر هر سطر (D) براي هر عامل نشانگر ميزان تأثیرگذاری آن عامل بر ساير عامل‌هاي سيستم است. (ميزان تاثير گذاري متغيرها)
– جمع عناصر ستون (R) براي هر عامل نشانگر ميزان تاثيرپذري آن عامل از ساير عامل‌های سيستم است. (ميزان تأثیرپذیری متغيرها)
– بنابراين بردار افقي (D + R) میزان تأثیر و تاثر عامل مورد نظر در سيستم است. به عبارت ديگر هرچه مقدار D + R عاملي بيشتر باشد، آن عامل تعامل بيشتري با ساير عوامل سيستم دارد.
– بردار عمودي (D – R) قدرت تأثیرگذاری هر عامل را نشان مي‌دهد. به طور کلي اگر D – R مثبت باشد، متغير يک متغير علي محسوب مي‌شود و اگر منفي باشد، معلول محسوب مي‌شود.
– در نهايت يک دستگاه مختصات دکارتي ترسيم مي‌شود. در اين دستگاه محور طولي مقادير D + R و محور عرضي بر اساس D – R مي‌باشد. موقعيت هر عامل با نقطه‌اي به مختصات (D + R, D – R) در دستگاه معين مي‌شود. به اين ترتيب يک نمودار گرافيکي نيز بدست خواهد آمد.

فصل چهارم
تجزيه‌وتحليل داده

4-1- مقدمه
دستيابي به هدف‌هاي علم يا شناخت علمي ميسر نخواهد شد مگر زماني كه با روش شناسي درست صورت پذيريد. به عبارت ديگر پژوهش از حيث روش است كه اعتبار مي يابد نه موضوع پژوهش. (خاكي‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، 1378 : 8) روش علمي يا روش تحقيق علمي فرايند جستجوي منظم براي مشخص کردن يک موقعيت نامعين است. اگر يک مطالعه با روش علمي و مبتني بر روش تحقيق صحيح صورت گيرد صحت و دقت داده هاي برآورد شده بسيار بيشتر خواهد شد.
پژوهش علمي يک کوشش نظامند جهت پاسخ دادن به پرسش‌هاي مطرح شده است. يکي از بخش‌هاي اصلي هر پژوهش علمي، جمع‌آوري و تجزيه و تحليل داده‌ها جهت آزمون فرضيات بيان شده توسط محقق است. انتخاب يک روش پژوهش مناسب، محقق را تا حد زيادي در پيشگيري از بروز اشتباهات ياري مي‌رساند. به کارگيري آزمون‌هاي آماري مناسب با روش پژوهش منجر به حصول اطمينان از دقت و صحت نتايج بدست آمده مي‌گردد. لذا در اين فصل پس از طرح مسأله پژوهش، روش‌هاي تحليل مناسب جهت تأييد يا رد فرضيات تبيين شده، ارايه خواهد شد.
4- 2- طراحي مدل فرآيند تحليل شبكه اي (ANP)
با توجه به هدف پژوهش نخست بر اساس معيارها و زیر معیارهای شناسائي شده به طراحي مدل مناسب تحليل شبکه در نرم افزار سوپر دسيژن اقدام شده است. بر اساس اين مدل نمودار فرايند تجزيه‌وتحليل شبکه‌اي (ANP) به صورت شکل 4-1 خواهد بود.

نمودار 4-1- نمودار ANP اولويت شاخص‌ها در نرم افزار سوپردسيژن

جدول 4-1- معيارها و زیر معیارهای مدل و نمادهاي مورد استفاده
معيارها
نماد
زیر معیارها
نماد
تبلیغات و آگهی
C1
تلویزیون
S11

رادیو
S12

مطبوعات
S13

تابلوهای تبلیغاتی
S14
پیشبرد فروش
C2
جوايز و هداياي تبليغاتي
S21

کوپن‌های تخفيف
S22

شركت در نمایشگاه‌ها
S23

اعطاي جايزه به نيروهاي فروش
S24
روابط عمومی
C3
نشر مقالات علمی
S31

کنفرانس‌ها خبری
S32

برگزاری سمینار
S33

چاپ نشریه بروشور و پوستر
S34

انجام امور خیریه و مناسبت‌های اجتماعی
S35
فروش شخصی
C4
فروش حضوری
S41

فروش تلفنی
S42

چون در اين مطالعه از نظر بيش از يک کارشناس استفاده شده است بنابراين از تکنيک ميانگين هندسي براي اولويت بندي نهایی ديدگاه کارشناسان استفاده شده است. یکی از بهترين روش‌ها براي ترکيب جدول‌هاي مقايسه‌اي اعضاي گروه، استفاده از ميانگين هندسي است. ميانگين هندسي کمک خواهد کرد ضمن در نظر گرفتن قضاوت هر عضو، قضاوت گروه درباره هر مقايسه زوجي سنجش شود. (عادل آذر، 1374 : 25) ميانگين هندسي مناسب‌ترين قاعده رياضي براي ترکيب قضاوت‌ها در AHP است. به اين خاطر که اين ميانگين خاصيت معکوس بودن در ماتريس مقايسه زوجي را حفظ مي‌کند. (اکزل ، ساعتي، 1983 : 102)
4-3- تعیین اولویت بر اساس هدف
براي انجام تحليل نخست معيارهاي اصلي بر اساس هدف به صورت زوجي مقايسه شده‌اند. براي اين منظور از نظر گروهی از خبرگان استفاده شده است و با استفاده از تکنيک ميانگين هندسي و نرمال سازی مقادير بدست آمده، بردار ويژه محاسبه گرديده است. بنابراين با استفاده از تکنيک ميانگين هندسي و نرمال سازی مقادير بدست آمده، بردار ويژه محاسبه گرديده است. اعداد بدست آمده ضريب اهميت هر يک از معيارهاي اصلي را نشان مي‌دهد. محاسبات انجام شده در جدول 4-2 ارائه شده و بردار ويژه نيز به صورت W1 نمايش داده شده است.
جدول 4-2- تعيين اولويت معیارهای اصلي بر اساس هدف
 
تبلیغات و آگهی
پیشبرد فروش
روابط عمومی
فروش شخصی
بردار ویژه
تبلیغات و آگهی
1
0.801
1.049
1.678
0.267
پیشبرد فروش
1.248
1
1.217
1.360
0.294
روابط عمومی
0.953
0.822
1
1.857
0.269
فروش شخصی
0.596
0.735
0.538
1
0.171

بر اساس جدول 4-2 بردار ويژه اولويت معيارهاي اصلي به صورت W1 خواهد بود.

نرخ ناسازگاري نيز 011/0 بدست آمده است که نشان مي‌دهد مقايسه‌هاي زوجي مطلوب است. برونداد نرم‌افزار سوپردسيژن براي اولويت‌بندي معيارهاي اصلي براساس هدف پژوهش در شکل 4-2 به تصوير درآمده است.

نمودار 4-2- برونداد نرم‌افزار سوپردسيژن برای معیارهای اصلی

بر اساس بردار ویژه به دست آمده:
معیار پیشبرد فروش با وزن نرمال شده 0.294 در اولویت اول قرار دارد.
معیار روابط عمومی با وزن نرمال شده 0.269 در اولویت دوم قرار دارد.
معیار تبلیغات و آگهی با وزن نرمال شده 0.267 در اولویت سوم قرار دارد.
و در نهایت معیار فروش شخصی با وزن نرمال شده 0.171 در اولویت آخر قرار دارد.
4-4- مقايسه زوجي زيرمعيارها
در گام بعدی زيرمعيارهاي مطالعه به صورت زوجي مورد مقايسه قرار گرفته‌اند. در اين گام نيز مقايسه‌هاي زوجي در چهار مرحله (تعداد معیارها) صورت گرفته است. در هر مرحله زیرمعیارهای مربوط به هر معیار اصلی به صورت زوجی مورد مقایسه قرار گرفته است.

4-4-1- تعيين اولويت زیر معیارهای تبلیغات و آگهی
محاسبات انجام شده براي تعيين اولويت زیر معیارهای تبلیغات و آگهی در جدول شماره 4-3 ارائه شده است. چون این معیار از 4 شاخص تشکیل شده است بنابراین 6 مقايسه زوجي انجام گرفته است.

جدول 4-3- تعيين اولويت زيرمعيارهاي تبلیغات و آگهی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد ارتباط منسجم، استراتژی محصول، بهبود عملکرد Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد ابزار ارتباط، توسعه بازار، قدرت بازار