منبع پایان نامه ارشد درباره رهبری کارآفرینانه، اتوبوسرانی، صلاحیت شخصی، مبانی نظری

دانلود پایان نامه ارشد

ه شده است:
H0: بین میانگین قابلیت های رهبری کارآفرینانه مشاهده شده مدیران اختلاف معنی داری وجود ندارد.
H1: بین میانگین قابلیت های رهبری کارآفرینانه مشاهده شده مدیران اختلاف معنی داری وجود دارد..
نتایج این آزمون در جدول شماره 1-14 آورده شده است.
در جدول 4-14: نتایج آزمون آنالیز واریانش قابلیت های رهبری کارآفرینانه

مجموع مربعات
درجه آزادی
مجذورمیانگین
آماره فیشر
سطح معناداری
مقایسه بین گروه ها
۱۷٫۱۱۱
۱۳
۱٫۳۱۶
۱٫۱۹۸
.۲۷۹
درون گروه ها
۳۶۹٫۰۷۲
۳۳۶
۱٫۰۹۸

کل
۳۸۶٫۱۸۳
۳۴۹

با توجه به نتایج درج گردیده شده در جدول شماره 4-14 مشخص می گردد مثدار سطح معنی داری آزمون آنالیز واریانس بالاتر از 0.05 گزارش گردیده شده است و این مهم نشان دهنده تایید فرضیه صفر بوده و به عبارتی میان میانگین های مشاهده اختلاف معنی داری وجود ندارد.
بر همین اساس نتایج نشان می دهد که میانگین ویژگی های مورد بررسی اختلاف قایل توجهی را گزارش نمی نمیاد.

تجزیه و تحلیل بر اساس مدل سازی معادلات ساختاری
در این بخش به بررسی برازش مدل تحقیق با استفاده از نرم افزار smart-pls پرداخته شده است. در شکل ذیل مدل اجرا شده همراه با ضرایب بارهای عاملی آورده شده است.
سنجش بارهای عاملی مدل

شکل 4-5 : مدل اجرا شده پژوهش همراه با ضرایب بارهای عاملی
بارهای عاملی از طریق محاسبه مقدار همبستگی شاخص های یک سازه با آن سازه محاسبه می شود که اگر این مقدار برابر و یا بیشتر از مقدار 0.4 شود، موید این مطلب است واریانس بین سازه و شاخص های آن از واریانس خطای اندازه گیری آن سازه بیشتر بوده و پایایی در مورد آن مدل اندازه گیری قابل قبول می باشد. با توجه به نتایج درج گردیده شده در شکل شماره 4-5 می توان بیان داشت که در تمامی موارد مقدار ضرایب بارهای عاملی بزرگتر از مقدار 0.4 بوده و این مهم نشان دهنده برازش مناسب مدل می باشد.

سنجش مدل اعداد معنی داری
اصلی ترین معیار برای سنجش رابطه بین سازه ها در مدل(بخش ساختاری)، اعداد معنی داریt می باشد. در صورتی که مقدار این اعداد از 1.96 بیشتر شود، نشان از صحت رابطه بین سازه ها و در نتیجه تایید فرضیه های پژوهش در سطح اطمینان 95% درصد دارد.

شکل 4-6 : مدل ترسیم شده پژوهش همراه با ضرایب معناداری Z
در این بخش نیز مقدار اعداد معنی داری درج گردیده شده بر روی مدل نشان دهنده برازش مناسب مدل و تایید روابط میان متغیرهای پژوهش بوده است.

فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه
هر تحقیق علمی بر اساس هدف مشخصی انجام می شود ؛ یعنی هدف محقق از تحقیق یا مبنایی و بنیادی است که به گسترش حوزه معرفت علم می انجامد، یا کاردبردی یا عملی است که غرض از آن حل مسئله و معضل یا ارتقای سطح کیفیت یا کمیت است، از این رو محقق باید با در نظر داشتن هر یک از هدف های مذبور و بر اساس نتایج حاصل از تحقیق ، نظریه خود را اعلام دارد(حافظ نیا، 1383).
بر همین اساس با توجه به مبانی نظری و مروری بر ادبیات و متون مرتبط در این پژوهش به تدوین فرضیات تحقیق و همچنین پرسشنامه مربوطه پرداخته شد و قابلیت های رهبری کارآفرینانه بر همین اساس مورد شرکت اتوبوسرانی استان البرز مورد بررسی قرار گرفت که بررسی مبانی نظری و تحلیل داده ها در فصول قبل انجام گردید و در این فصل نتایج حاصل از آن به صورت خلاصه و به شرح ذیل تدوین گردیده شده است.
در بخش اول این فصل به صورت خلاصه روش تحقیق بکار بسته شده در این پژوهش بیان می گردد و در ادامه یافته های حاصل از پژوهش در دو بخش نتایج حاصل از تحلیل توصیفی و استنباطی به صورت خلاصه شده بیان گردیده است. پس از این مهم به مقایسه یافته های حاصل از پژوهش با سایر سایر مطالعات انجام شده در این زمینه پرداخته شده است. در پایان نیز پیشنهادات تحقیق بر اساس پیشنهادات مبتنی بر یافته های پژوهش و پیشنهادات مرتبط با سایر پژوهش های آتی ارائه شده است.

خلاصه روش شناسی تحقیق
ابن مطالعه با عنایت به هدف تحقیق، از نظر هدف کاربردی ، از نوع بررسی به صورت میدانی(در استان البرز و به صورت موردی در سازمان اتوبوسرانی استان البرز)، از نظر گردآوری داده ها به صورت پیمایشی(با توجه به استفاده از ابزار پرسشنامه) و از لحاظ تحلیل داده ها از نوع توصیفی بود که در آن به شناسایی و سنجش قابلیت‌های رهبری کارآفرینانه مدیران این سازمان پرداخته شد. به همین منظور ابتدا با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای و بررسی مبانی نظری مرتبط به تدوین چارچوب نظری پژوهش پرداخته شد و بر همین اساس فرضیات مبتنی بر این نظریات و پرسشنامه مربوطه تهیه گردیده شد. این پرسشنامه های با هماهنگی قبلی با مدیران سازمان اتوبوسرانی (با جامعه آماری 25 نفره) در بازه زمانی سه روزه توزیع، تکمیل و گرد آوری گردیده شد. لازم به ذکر است که در تهیه این ابزار علاوه بر بررسی دقیق سایر مطالعات از نظرات متخصصین و بویژه استاد محترم راهنما به منظور تایید روایی ابزار بهره جسته شد و به منظور تعیین میزان پایایی آن نیز از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان ضریب بالاتر از مقدار 0.7 گزارش گردید و پایایی ابزار مورد تایید قرار گرفته شد. پس از این مهم داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزارهای spss و smart.pls.3 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شد که نتایج آن به صورت خلاصه در ادامه آورده شده است.

نتایج و یافته های تحقیق:
در این پژوهش از دو تحلیل توصیفی و استنباطی بهره جسته شد. در تحلیل توصیفی به بررسی شاخص های مرکزی و پراکندگی و همچنین نمودارهای هیستوگرام پرداخته شد و در تحلیل استنباطی داده ها نیز از آزمون های تی یک نمونه ای(به منظور بررسی وضعیت قابلیت های رهبری کارآفرینانه در بین مدیران سازمان) و آزمون آنالیز واریانس در تعیین وجود اختلافات معنی دار بین هر یک از قابلیت های بهره جسته شد. در پایان نیز به منظور تعیین برازش مدل تحقیق با توجه به محدود بودن نمونه های پژوهش از نرم افزار smart.pla.3 نسخه 2013 استفاده گردید.

تحلیل توصیفی متغیرها
متغیرهای این پژوهش با توجه به بررسی مبانی نظری به بعد اصلی قابلیت های عملکردی و شخصی تقسیم بندی گردیده شد و در هر یک به تحلیل توصیفی مولفه های اصلی پرداخته شد. در پایان هر یک از این بررسی ها نیز برایند نمرات کلی مولفه ها (در هر یک از دو بعد اصلی) مورد بررسی قرار گرفته شد.
الف) نتایج تحلیل توصیفی مولفه هایِ قابلیت های عملکردی
بررسی ها در این بخش نشان داد که قابلیت های عملیاتی در بین گروه مخاطبین تحقیق حاضر از پایین ترین مقدار با میانگین 2.93 برخوردار بوده است(این مقدار با توجه به طیف پنج گزینه ای بکار برده شده لیکرت در پرسشنامه می توانست نمره ای بین 1 الی 5 را گزارش نماید که خط منفصل آن را نمره عددی 3 تعیین می نماید). بنابراین مقدار میانگینِ قابلیت های عملیاتی در بین جامعه اماری مورد مطالعه نزدیک به متوسط (با وزن عددیِ 3) را گزارش نمود. بر همین اساس ویژگی پاداش نیز بالاترین میانگین را در بین مدران سازمان با مقدار عددی 3.56 در این بخش نشان داده است. بررسی سایر مولفه های قرار گرفته شده در بین این دو متغیر نیز به ترتیب بر اساس میانگین مقادیر دریافتی برابر بوده است با شایستگی امور (3.04)، فرهنگ سازمانی (3.16)، تفویض اختیار (3.2)، بازاریابی (3.24)، تامین نیروی کار(3.32) و پاداش با میانگین (3.56). لذا به طور کلی مشاهده گردیده شده که در بعد قابلیت های عملکردی، مدیران سازمان به طور کلی مقدار نزدیک به متوسط و بالاتر از آن را گزارش نموده اند و میزان برخورداری آنان از این قابلیت ها در حد متوسط بوده است. همچنین لازم به ذکر است تحلیل توصیفی کلی صلاحیت عملکردی که برآیندی از میانگینِ تمامی میانگین های 7 مولفه صلاحیت عملکردی بوده نشان داد که به طور کلی نیز مدیران سازمان اتوبوسرانی با میانگین 3.208 دارای مقدار صلاحیت عملکردی بزرگتر از مقدار متوسط یعنی عدد 3 می باشند. در تمامی مولفه های مورد بررسی در این بخش نیز انحراف از معیار داده ها مقدار پایین را گزارش نمود و بررسی نحوه توزیع داده ها با استفاده از ترسیم نمودارهای هیستوگرام و برپایی آزمون اسمیرنوف-کولموگروف مورد بررسی قرار گرفت شد که نرمال بودن توزیع داده ها مورد تایید قرار گرفته شده است.
ب) نتایج تحلیل توصیفی مولفه هایِ قابلیت های شخصی
تحلیل توصیفی متغیر صلاحیت شخصی نیز نشان داد که ویژگی ریسک پذیری در بین گروه مخاطبین تحقیق حاضر از پایین ترین مقدار(با میانگین 3.28) برخوردار بوده است. همچنین ویژگی حرکت از من به ما نیز با مقدار میانگین عددی 3.72 بیشتر از سایر ویژگی های صلاحیت شخصی در بین مدیران سازمان مشاهده می گردد. در این بین به ترتیب میانگین مقادیر سایر ویژگی های مورد بررسی به ترتیب برابر بوده است با بهبود مهارت ها (3.3)، اعمال یکپارچگی (3.34)، نوآوری (3.4)، روحیه گسترش سازمانی (3.62) و پاداش با میانگین (3.62). بر همین اساس در این بخش نیز مشاهده می گردد که تمامی این ویژگی ها نیز در بین مدیران مورد بررسی دارای مقادیر بزرگتر از 3 بوده است. همچنین بررسی کلی صلاحیت شخصی که برآیندی از میانگینِ 7 مولفه صلاحیت شخصی می باشد نشان داد که به طور کلی نیز جامعه آماری مورد مطالعه با میانگین 3.47 دارای مقدار صلاحیت شخصی بزرگتر از مقدار متوسط یعنی عدد 3 بوده است. در ابن بخش نیز در تمامی مولفه های قابلیت و با صلاحیت شخصی انحراف از معیار داده ها مقدار پایین را گزارش نمود و بررسی نحوه توزیع داده ها مشابه بخش قابلیت های عملکردی با استفاده از ترسیم نمودارهای هیستوگرام و برپایی آزمون اسمیرنوف-کولموگروف مورد بررسی قرار گرفت شد که نرمال بودن توزیع داده ها در این بخش نیز مورد تایید قرار گرفته شده است.
ج) برایند کلی حاصل از تحلیل توصیفی:
برایند کلی حاصل از تحلیل توصیفی هر دو بعد اصلی در این پژوهش نشان می دهد که مدیران این سازمان به طور کلی از میزان قابلیت مناسبی برخوردار بوده و با بررسی بیشتر و افزایش سطح آگاهی و دانش مدیران این سازمان، می توان این سازمان را به سمت یک سازمان پویا با قابلیت ایجاد یک سازمان کارآفرینانه هدایت نمود و نسبت به شکوفایی سازمان با بهره گیری از ایده ها و نوآروی ها بویژه در بعد خدمات نسبت به افزایش سطح رضایت مشتریان و افزایش سطح بهره وری سازمان اقدام نمود.
تحلیل استنباطی متغیرها
در این بخش از دو آزمون تی یک نمونه ای و آنالیز واریانس بهره جسته شد.
الف) نتایج آزمون تی یک نمونه ای
با توجه به آن که مقادیر بدست آمده در بخش تحلیل توصیفی مقادیر میانگین عددی نزدیک به مقدار عددی 3 را گزارش می نمود به منظور اطمینان از بزرگتر بودن مقادیر میانگین محاسبه شده، از مقدار متوسط یعنی عدد 3 از این آزمون بهره جسته شد. در آزمون تی یک نمونه ای با در نظر گرفتن مقدار عددی 3 و سطح اطمینان 95 درصدی به بررسی فرض های آماری به شرح ذیل پرداخته شد:
H0: میانگین قابلیت عملکردی و شخصی مدیران اتوبوسرانی برابر با 3 می باشد.
H1: میانگین قابلیت عملکردی و شخصی مدیران اتوبوسرانی مخالف (بزرگتر) از 3 می باشد.
نتایج بررسی آزمون تی یک نمونه ای (دو دامنه) در این بخش نشان داد که در تمامی مولفه های مورد بررسی فرض صفر مبنی بر برابر بودن مقادیر میانگین های مورد بررسی با مقدار عددی 3 مورد تایید قرار گرفته و مقدار سطح معنی داری آزمون بالاتر از 0.05 گزارش گردیده شد. این مهم نشان می دهد که میزان میانگین برخورداری مدیران سازمان اتوبوسرانی از قابلیت های عملکردی و شخصی در حد میانه بوده است هرچند که در بخش تحلیل توصیفی این میزان کمی بالاتر از مقدار عددی 3 گزارش گردیده شد. بر همین اساس این مهم نشان می دهد که می توان با افزایش بیشتر سطح آگاهی و قابلیت های مدیران، میزان بالاتری از قابلیت های رهبری کارآفرینانه را در این سازمان مشاهده نمود و سازمان مستعد و آمادگی شکوفایی در ارائه خدمات نوین و نوآورانه را

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره صلاحیت شخصی، سطح معنادار، ریسک پذیری، اتوبوسرانی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی آستان قدس رضوی، مبانی نظری، ترجمه متون، آسیای مرکزی