منبع پایان نامه ارشد درباره رهبری کارآفرینانه، اتوبوسرانی، شایستگی ها، عملکرد شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

سزايي در بالا بردن كيفيت و كميت اتفاقات كارآفرينانه (منظر كارآفرينانه) در زندگي افراد دارد و در حالت برابري فرصت هاي كارآفرينانه افرادي با اين خصوصيات كنش هاي كارآفرينانه ي بيشتري بروز مي دهند. با توجه به نقش هاي زيادي كه كارآفرين در ابتداي شكل گيري كسب و كار دارد و تنوع مهارتي ان ها و با در نظر گرفتن توانايي هاي محدود هر فرد در ايفاي نقش هاي گوناگون استرس كارآفرينانه را مي توان بررسي نمود ، استرس كارآفرينانه حالت رواني كارآفرينان تنها در مواجهه با گروه هاي متنوع در كسب و كار مي باشد و در صورت عدم وجود توانايي رهبري كارآفرينانه و همسو سازي گروه هاي مختلف مي تواند به يكي از بزرگترين چالش هاي كارآفريني مبدل شود. منظر كارآفرينانه قوي در يك فرد توانايي رهبري بالايي بوجود مي آورد و او را در مواجهه با استرس كارآفرينانه تقويت مي نمايد ، همچنين وجود يك منظر قوي كارآفرينانه در فرد توانايي رويا پردازي و طرح ريزي يك چشم انداز خيره كننده از ادامه كسب و كار را در او قوت مي بخشد(بوتنر و آکنده77،1992).
رهبري كارآفرينانه و خلاقيت سازماني
در يك طبقه بندي استراتژي هاي رهبري نوآورانه به دو دسته تقسيم مي شوند:
1- جسارت سازمان78: در اين استراتژي يك كسب و كار جديد به سازمان اضافه مي شود و مي توان در سه سطح داخلي ( مانند اضافه كردن يك سالن توليد به سازمان) ، خارجي (مانند خريد يك كارخانه در حال كار) و همكاري با يك سازمان ديگر از آن استفاده نمود.
2- كارآفريني استراتژِيك : در اين استراتژي يك سازمان نسبتا كوچك براي رقابتي شدن و گسترش برنامه اي را دنبال مي كند تا از طريق ارايه يك محصول بستر را براي ارايه محصول بعدي بسازد و در نهايت بدون تكيه بر بدهي و سرمايه هاي خارج از سازمان محصولات ، بازار ، ساختار يا مدل تجاري خود را بازسازي كرده و گسترش دهد(دونالد و کوراکتو،2007).
چالش اصلي رهبري كارآفرين در درون سازمان بوجود آورد بازار داخلي براي ايده ها كاركنان است تا هم سازمان از نوآوري منتفع شود و هم نيرو هاي خلاق در سازمان باقي بمانند . سبك رهبري مشاركتي براي اين امر مناسب است. خلاقيت به عنوان به كارگيري توانايي هاي ذهن براي ايجاد فكر يا مفهوم جديد شناخته مي شود ، نوآوري معرفي و كاربرد آگاهانه ايده ها براي طراحي وارايه محصولات ، يا فرآيندي جديد است كه منجر به تامين نياز افراد ، گروه ها سازمان ها ، يا اجتماع مي شود. در ارتباط ميان سبك رهبري و نوآوري در سازمان خلاقيت تيم هاي سازماني نيز موثر است ، چرا كه رهبري فقط مي تواند با بوجود آوردن جو مناسب خلاقيت در سازمان ظرفيت خلاقيت را بوجود آورد و استفاده از اين ظرفيت و انجام نوآوري در سازمان به ميزان استعداد كاركنان در استفاده از اين جو بستگي دارد. همچنين وسعت سازمان تاثير كنترلي بر اين رابطه دارد و با ايجاد تنوع مهارت تاثير افزايشي و با سخت شدن هماهنگي سازماني تاثير كاهشي بر خلاقيت سازماني مي گذارد(مینگ هوی79، 2007).
چشم انداز كارآفرينانه و رهبری کارآفرینانه
سبك رهبری مشاركتي با ايجاد رضايت دروني كاركنان مي تواند جو بهتري براي خلاقيت در سازمان برقرار نمايد اما تاثير سبك رهبري مشاركتي بر سازمان بيش از اين است . اگر دورنماي سازمان كه با مسئوليت رهبر تدوين مي گردد مورد قبول كاركنان بوده و با مشاركت آن ها هدف گذاري صورت گيرد كاركنان به علت منافع شخصي و اهداف مشترك خود با سازمان يكسو مي گردند(دونالد و کوراکتو،2007).
چشم انداز كارآفرينانه تفاوت ظريفي با چشم انداز يك سازمان معمولي دارد. در ابتدا سازمان مساوي با فرد كارآفرين است ، پس او بايد بقيه را متقاعد كند در جهت نياز هايش )چشم انداز اوليه( حركت كنند . چشم انداز كارآفرينانه در حقيقت ديدگاه كلي و جزئي كارآفرين نسبت به تفاوت حال و آينده ي مطلوب است و معمولا خوشبينانه ، خواستني ، چالشي ، شفاف ، مختصر ، هدفگرا ، نوآورانه و عملياتي است تا بتوان با بيان آن ديگر ذينفعان را با كارآفرين همسو نمود(روزنبالت و لازارویتز80،2009).

قابلیت های رهبری کارآفرینانه
قابلیت های رهبری کارآفرینانه را می توان مطابق شکل زیر بر اساس دو قابلیت تعریف نمود.

شکل 2-1 : ابعاد اصلی قابلیت های رهبری کارآفرینانه
صلاحیت عملکردی به عنوان شایستگی مشتمل بر چهار بعد تعریف شده عبارتند از:
قابلیت های عملیاتی،
قابلیت ها در امور مالی،
قابلیت ها در بازاریابی،
قابلیت ها در منابع انسانی.

که در بعد منابع انسانی، قابلیت های رهبری کارآفرینانه خود به چهار دسته به شرح ذیل تقسیم بندی می گردند: تامین نیروی کار، ترغیب یا پاداش، تفویض اختیار و واگذاری کنترل و فرهنگ سازمانی.
مجموعه دوم از شایستگی ها و یا قابلیت ها، شامل رهبری کارآفرینی به عنوان شایستگی های شخصی (قابلیت های فردی) مطرح شده است.
قابلیت های فردی کمتر ملموس شده و صلاحیت غیر کاربردی تعریف می گردد که به رهبری فردی مربوط می باشد.
  شش شایستگی اصلی شخصی در رهبران مشخص شده است که به شرح ذیل می باشند:
یکپارچگی فکری،
حرکت از من به ما،
روحیه گسترش سازمانی،
ایجاد یک سازمان پایدار،
توجه بهبود مهارت های کارآفرینانه،
و تقویت ریسک پذیری.(اسورز و لیدون ،2014).
چارچوب نظری تحقیق
با توجه به مبانی نظری مورد بررسی می توان بیان داشت ابعاد و مولفه های ذیل به عنوان برایندی از نتایج سایر مطالعات صورت گرفته در این زمینه، مدل پژوهش را تشکیل داده است. لازم به ذکر است که بخش اصلی این ابعاد از مطالعه جدید اسورز و لیدون (2014) استخراج شده است.
ابعاد اصلی
مولفه ها
نویسنده (سال)
صلاحیت عملکردی
(اسورز و لیدون ،2014)
(Functional competencies)
قابلیت های عملیاتی
(اسورز و لیدون ،2014).

شایستگی در امور مالی
(اسورز و لیدون ،2014) (بوتنر و آکنده ،1992).

بازاریابی
(اسورز و لیدون ،2014).

منابع انسانی
تامین نیروی کار
(اسورز و لیدون ،2014).

پاداش
(اسورز و لیدون ،2014) (دنيسون،2000)، (کوراتکو و هودگیتز، 2007)..

تفویض اختیار
(اسورز و لیدون ،2014).

فرهنگ سازمانی
(اسورز و لیدون ،2014) (آنتونسدي و هيسدريچ،2001) (اسچيپرز و همکاران،2008)
شایستگی های شخصی
(اسورز و لیدون ،2014)
(Self competencies)
اعمال یکپارچگی فکری
(اسورز و لیدون ،2014) (اسچيپرز و همکاران،2008) (کوراتکو و هودگیتز، 2007)..

حرکت از من به ما
(اسورز و لیدون ،2014).

روحیه گسترش سازمانی
(اسورز و لیدون ،2014) (اسچيپرز و همکاران،2008).

ایجاد سازمان پایدار
(اسچيپرز و همکاران،2008) (یداللهی، 1387)
(باقریا و زیاداتول، 2013)

توجه بهبود مهارت های کارآفرینانه
(یداللهی، 1387) (آنتونسدي و هيسدريچ،2001).

تقویت ریسک پذیری
(هيندونن و کدورو ا،2002) (آنتونسدي و هيسدريچ،2001).

ایده و نوآوری
. (اسچيپرز و همکاران،2008) (باقریا و زیاداتول، 2013)

سوابق تحقیق
تحقیق های محدودی درباره ی رفتارهای کارآفرینانه ی مدیران که به سازمان ها و شرکت هایشان برای تبدیل شدن به سازمان کارآفرین کمک می کنند، انجام شده است. برای مثال در مطالعه ای میدانی پیرس، کارمر و رابینز، رفتارها و شایستگی های رهبران کارآفرین را شناسایی و تحلیل کرده اند. آنها بر اساس نتایج تحلیل عاملی، یازده قابلیت رهبری کارآفرینانه را شناسایی کرده اند (روبینز،کرامر،پییرس81،1997) که ایراد مطرح شده برای تحقیق آنان آن است که قابلیت های شناسایی شده تنها بیانگر مشارکت غیر مستقیم و غیر فعال رهبر کارآفرین در فرآیند کارآفرینی بوده اند.
کرامر و روبینر(1997) در مطالعه خود به بررسی رفتارها و شایستگی های رهبران کارآفرین پرداخته که به این منظور به بررسی این فاکتورها در بین جامعه آماری 883 نفره اقدان نموده است. بر اساس این مطالعه با به کارگیری تکنیک تحلیل عاملی به شناسایی یازده رفتار مدیریتی کارآفرینانه پرداخته شده است. اما لازم به ذکر است که تمامی این رفتارها بیان گر تنها نقش تسهیل گری رهبری کارآفرین بوده اند.
ایچولز و نیک نیز (1998) در مطالعه خود به بررسی اثرگذاری رفتارها و ساختارها بر موفقیت کارآفرینی سازمانی پرداخته اند و یافته های آنان به شناسایی سه نوع رفتار کارآفرینانه ی رهبران ختم گردیده شده است که عبارت بوده اند از: کشف فرصت، تسهیل فرصت و انگیزه ی بهره برداری از فرصت.
لومکین و دیز نیز (2001) در پژوهشی ازطریق مصاحبه با124کارشناس و94 شرکت به بررسی ارتباط بین دو بعد گرایش کارآفرینانه وعملکرد شرکت، نقش تعدیل گر محیط و چرخه عمر صنعت پرداخته و بررسی فرآیند ایجاد راهبردهای مرتبط با فعالیت های کارآفرینانه فاکتورهایی به این شرح را نشان داده است: استقلال طلبی، نوآوری خطرپذیری، پیشگامی و رقابت تهاجمی. لازم به ذکر است که یافته های آنان همچنین نشان دهنده رابطه ی مثبت پیشگامی با عملکرد و ارتباط بسیار کم رقابتی تهاجمی با عملکرد شرکت بوده است.
تورنبری نیز (2006) در مطالعه خود تحت عنوان مانند یک کارآفرین، رهبری کنید به ایفای نقش های فعال و تسهیل گر توسط رهبر کارآفرین در شناسایی، ارزیابی و بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه و تمرکز انرژی کارآفرینانه در داخل یا خارج سازمان پرداخته است. و در پایان نیز به ارائه الگوی توصیفی راهبردهای چهارگانه ی رهبری کارآفرینانه مبتنی بر ( شتاب گری، کاوش گری، جستجوگری، تلفیق گری ) ختم گردیده است.
برخی تحقیقات که تا حدی مرتبط با موضوع تحقیق می باشند به شکل جدول ذیل خلاصه شده اند:
جدول 2-6: خلاصهی برخی از نتایج تحقیق های رهبری کارآفرینانه و گرایش کارآفرینانه
عنوان تحقیق
خلاصه روش و نتایج تحقیق
رفتارها و شایستگی های رهبران کارآفرین (روبینز،کرامر،پییرس،1997)
شناسایی یازده نوع با به کارگیری تکنیک تحلیل عاملی رفتار مدیریتی کارآفرینانه (n=883).همه ی این رفتارها بین گر تنها نقش تسهیل گری رهبری کارآفرین بوده اند.
اثرگذاری رفتارها و ساختارها بر موفقیت کارآفرینی سازمانی(اچلس و نیک82،1998)
شناسایی سه نوع رفتار کارآفرینانه ی رهبران: کشف فرصت، تسهیل فرصت و انگیزه ی بهره برداری از فرصت.
بررسی ارتباط بین دو بعد گرایش کارآفرینانه وعملکرد شرکت، نقش تعدیل گر محیط و چرخه عمر صنعت (لامپین و دس83،2001)

بررسی فرآیند ایجاد راهبردهای مرتبط با فعالیت های کارآفرینانه شامل استقلال طلبی، نوآوری خطرپذیری، پیشگامی و رقابت تهاجمی(ازطریق مصاحبه با124کارشناس و94 شرکت)
نتیجه:رابطه ی مثبت پیشگامی با عملکرد و ارتباط بسیار کم رقابتی تهاجمی با عملکرد شرکت.

مانند یک کارآفرین، رهبری کنید(تورنبری84،2006)

ایفای نقش های فعال و تسهیل گر توسط رهبر کارآفرین در شناسایی، ارزیابی و بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه و تمرکز انرژی کارآفرینانه در داخل یا خارج سازمان.
ارائه الگوی توصیفی راهبردهای چهارگانه ی رهبری کارآفرینانه ( شتاب گری، کاوش گری، جستجوگری، تلفیق گری )

معرفی اجمالی سازمان اتوبوسرانی کرج و حومه:
سازمان اتوبوسرانی کرج و حومه در سال 1370 به منظور حسن اداره امور اتوبوسرانی شهرداری کرج و حومه و مراقبت و بهره‌برداری صیحیح از وسایل حمل و نقل و مسافر (اتوبوس و مینی‌بوس) و توسعه و تکیمل تاسیسات مربوطه از قبیل تعمیرگاه، توقفگاه‌ها ، ترمینال‌ها و غیره تأسیس گردید.
از بدو تأسیس تا کنون سازمان اتوبوسرانی با توجه به روند افزایش و توسعه شهر کرج محدوده خدماتی خود را گسترش داده است و هم اکنون با تعداد بالغ بر 1000 دستگاه اتوبوس در قالب بخش خصوصی و ملکی در تعداد 65 خط اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی به شهروندان کرج و حومه خدمات حمل و نقل عمومی ارائه می‌نماید و روزانه حدود 000/380 نفر مسافر توسط ناوگان تحت پوشش سازمان جابجا می‌شوند.
سازمان اتوبوسرانی در حال حاضر 480 نفر پرسنل شاغل دارد که با توجه به واگذاری بهره‌برداری حدوداً 70% درصدی از ناوگان به بخش‌خصوصی، صدها نفر در قالب راننده، بهره‌بردار و فروش و شارژ بلیط الکترونیک به طور مستقیم با

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره رهبری کارآفرینانه، سازمان کارآفرین، پردازش اطلاعات، اعتماد متقابل Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره تجزیه و تحلیل آماری، تحلیل آماری، تفویض اختیار، فرهنگ سازمانی