منبع پایان نامه ارشد درباره رشد حرکتی، آزمون رشد حرکتی درشت، رضایتمندی، گروه کنترل

دانلود پایان نامه ارشد

امکان داشت در جریان مداخله پیش بیاید، بصورت آزمایشی یک جلسه مداخله اجرا شد. روایی صوری برنامه طراحی شده نیز با نظر سنجی از اساتید رفتار حرکتی تایید شد. سپس مداخله اصلی آغاز شد و با دو رویکرد اجرا شد. در هر دو رویکرد محتوا، مدت زمان کل مداخله وتعداد جلسات در هفته یکسان بود و فقط نحوه ارائه مداخله متفاوت بود.

دو رویکرد مداخله عبارتنداز:
مداخله با رویکرد معلم- محور:
در این رویکرد، برنامه طراحی شده با اجرای اصول تدریس معلم- محور (تدریس به شیوه سنتی) پیگیری شد (طرح درس در ضمیمه آمده است)
مداخله با جوانگیزه تبحر:
در این رویکرد، مداخله با رعایت اصول جوانگیزه تیحر(کودک- محور) و با اجرای ساختارهای برنامه TARGET پیگیری شد (طرح در س در ضمیمه آمده است).
هر دو گروه بمدت 10 هفته و هر هفته 2 جلسه مداخله دریافت کردند. مدت هر جلسه نیز 45 دقیقه بود. هردو گروه مداخله را در روزهای یکسان در هفته دریافت میکردند و در ابتدا گروه اول (کودک- محور) و سپس گروه دوم (معلم- محور)، بصورت جداگانه مداخله دریافت کردند.
در هر جلسه و در هر دو گروه، 3مهارت دستکاری تمرین میشد. بدین ترتیب در هر هفته یکبار همه مهارتهای دستکاری تمرین میشد. مدت زمان هر جلسه 45 دقیقه بود که شامل 8 دقیقه گرم کردن با رعایت اصل ویژگی تمرین، 30 دقیقه تمرین مهارتهای دستکاری و 7 دقیقه سرد کردن بود. قبل از شروع مداخله، رضایتنامه کتبی از والدین کودکان گرفته شد. همچنین آزمودنیها از نظر سلامت جسمانی و نداشتن بیماری بررسی شدند. در صورت غیبت بیشتر از یک جلسه، آزمودنی از جریان مداخله حذف میشد و نمونه تحقیق هیچگونه ریزشی نداشت. همچنین پرسشنامه مشخصات فردی شامل، سن، جنس، وزن، قد، تاریخ تولد و سابقه شرکت در کلاسهای ورزشی حین مدت مداخله تکمیل شد. از یک مربی کمکی آموزشدیده خانم که کارشناس ارشد رفتار حرکتی بود، استفاده شد.
برای همگنسازی آزمودنیها، کودکانی که تجربه شرکت در کلاسهای منظم ورزشی و تفریحی را داشتند، از مطالعه حذف شدند.
ب- متغییر وابسته:
کفایت حرکتی واقعی:
کفایت حرکتی واقعی، شامل امتیازی است که فرد از اجرای مهارتهای حرکتی بنیادی دستکاری و جابجایی کسب میکند. این امتیاز با اجرای آزمون رشد حرکتی درشت(TGMD-2) محاسبه میشود. این آزمون شامل دو خرده مقیاس مهارتهای دستکاری و جابجایی است. که بنابه موضوع تحقیق، ما فقط مجموع امتیازات آزمودنیها در خرده مقیاس دستکاری را محاسبه کردیم. امتیازات هر آزمودنی برای ارزیابی کفایت حرکتی واقعی اینگونه محاسبه شد: هر یک از آزمودنیها 6 مهارت دستکاری را بطور جداگانه اجرا کردند. سپس بر اساس چک لیست، به اجرای آزمودنیها در هر بخش امتیاز داده میشد. چنانچه آزمودنی هر بخش از مهارت را بر اساس چک لیست، صحیح اجرا میکرد، نمره 1 دریافت میکرد و چنانچه الگو را بصورت صحیح نمایش نمیداد، نمره صفر به او تعلق میگرفت. سپس نمرات هر یک از بخشهای هر مهارت جمع میشد و بعنوان امتیاز اجرای مهارت محاسبه میشد. آزمودنیها هر مهارت را دو بار اجرا میکردند و میانگین نمرات دوبار محاسبه میشد. میانگین امتیازات هر یک از مهارتهای 6 گانه دستکاری جمعشده و بعنوان امتیاز کلی برای کفایت حرکتی واقعی در نظر گرفته شد.
2-کفایت حرکتی ادراک شده:
برای ارزیابی کفایت حرکتی ادراکشده از ابزاری با عنوان مقیاس ادراک لیاقت هارتر(HPCS) استفاده شد. این مقیاس 28 مادهای، اندازهگیری لیاقت ادراکشده را در 4 بعد امکانپذیر میسازد که عبارتند از لیاقت شناختی، فیزیکی، اجتماعی و رضایتمندی کلی. خرده مقیاس لیاقت فیزیکی یکی از آزمونهای این ابزار است که لیاقت جسمانی یا حرکتی ادراک شده را اندازهگیری میکند که متمرکز بر ورزشها و بازیها میباشد و منجر به خود ارزیابی آزمودنی ها از لیاقت جسمانی و حرکتی آنها میشود. مانند خوب ظاهر شدن در ورزشها، بازیکن یا تماشاچی بودن و … . این خرده مقیاس داری 7 سوال میباشد که هر سوال 4 مولفه از 2 تا 4 دارد. نمره 4 نشاندهنده بالاترین لیاقت ادراک شده و نمره 1 نشاندهنده پایینترین لیاقت ادراک شده می باشد. هر یک از آزمودنی بصورت جداگانه پرسشنامه را تکمیل کردند. برای سهولت در تکمیل پرسشنامه و همچنین بمنظور افزایش دقت در پاسخگویی به سوالات، بصورت اختصاصی با آزمودنیها مصاحبه صورت گرفت. سپس امتیازات هر یک از سوالات جمع شد و میانیگین آنها بعنوان امتیاز لیاقت جسمانی ادراکشده در نظر گرفته شد.

ابزار جمعآوری اطلاعات
پرسشنامه ویژگیهای فردی
این پرسشنامه شامل ویژگیهای فردی آزمودنیها میباشد که مشخصاتی مانند سن، وزن، قد، سابقه شرکت در کلاسهای ورزشی و سابقه بیماری در آن مطرح است.

آزمون رشد حرکتی درشت- ویرایش دوم(TGMD-2)
این آزمون برای ارزیابی کیفی مهارتهای حرکتی درشت در سال 1985 توسط اولریخ دانشمند آلمانی تهیه شد و در سال 2000 ویرایش جدید آن ارائه شد. این آزمون مهارتهای جابجایی و دستکاری را قالب دو خرده آزمون اندازهگیری میکند. خرده آزمون دستکاری شامل ارزیابی مهارتهای دریافت، پرتاب، ضربه با پا، ضربه با دست از پهلو، دریبل ساکن و غلتاندن توپ از پایین دست میباشد. همچنین خردهآزمون جابجایی شامل دویدن، پریدن، لی لی کردن، یورتمه رفتن، سرخوردن و سکسکه دویدن است. مجموع امتیازات کسب شده در هر دو خردهآزمون، بعنوان کفایت حرکتی واقعی در نظر گرفته میشود. در این تحقیق مشابه با دیگر تحقیقات در زمینه مهارت های دستکاری، از مجموع امتیازات خردهآزمون دستکاری بعنوان ملاک کفایت حرکتی واقعی استفاده شد.
نحوه امتیاز دهی آزمون TGMD-2:
این آزمون دارای چک لیست مخصوص برای ارزیابی هر مهارت است که هر مهارت در آن به چند جزء تقسیم شده است و هر جز دارای امتیاز مخصوص به خود است. پس از توضیح و نمایش هر مهارت، از آزمودنی خواسته میشود دو بار مهارت را اجرا کند. در هر بار اجرا، به نحوه اجرای هر یک از مهارتهای امتیاز داده میشود. چنانچه الگو صحیح اجرا شود، امتیاز 1 و چنانچه صحیح اجرا نشود امتیاز صفر داده خواهد شد. سپس نمرات هر دو بار اجرای مهارت با هم جمع شده و میانگین آن گرفته می شود. بدین صورت امتیاز کسب شده برای هر یک از مهارت بدست میآید. سپس امتیازات همه مهارتها را با جمع کرده و امتیاز کلی کفایت حرکتی حاصل میشود. برای افزایش دقت، از دو دوربین که یکی درسمت چپ بدن و یکی در روبروی آزمودنیها قرار داشت استفاده شد، سپس فیلمهای ضبط شده از اجرای آزمودنیها، با استفاده از نرم افزار Slow Motion بر اساس چک لیست هر مهارت، بررسی شد.

اعتبار و روایی ابزار:
اعتبار و روایی این ابزار ابتدا برای کودکان 3 تا 10 ساله آمریکایی گزارش شد و روایی 96% و پایایی ان برای خردهآزمونها 87% میباشد. روایی و پایایی این ابزار در ایران توسط زارع زاده و فرخی در سال 1388 در داخل کشور به تایید رسیده است. بر پایه این مطالعه، ضریب پایایی و همسانی درونی برای نمره جابجایی و دستکاری و همچنین نمره کل مرکب به ترتیب 78%، 74% و 80% گزارش شده است (زارع زاده، 2009).

مقیاس ادراک لیاقت هارتر (HPCS):
این ابزار توسط پرفسور سوزان هارتر(1982) برای تعیین میزان لیاقت ادراک شده ساخته شد و دارای 28 ماده است. این ابزار ادراک لیاقت را در 4 بعد شناختی، اجتماعی، جسمانی و رضایتمندی کلی میسنجد. هر مولفه داری 8 ماده یا سوال می باشد و کلیه مولفهها، ادراک لیاقت را بصورت یک ساختار واحد اندازه میگیرد. این ابزار برای دامنه سنی 8 سال به بالا طراحی شده است. هر یک از ابعاد درای 8 سوال بوده و هر سوال یک مقیاس 4 گزینهای از 1 تا 4 دارد. نمره 4 نشاندهنده ادراک لیاقت بالا، نمره 3 نشاندهنده ادراک لیاقت متوسط بالا، نمره 2 نشاندهنده ادراک لیاقت متوسط پایین و نمره 1 نشاندهنده ادراک لیاقت پایین است. هر یک از سوالات بصورت مصاحبه به آزمودنیها ارائه میشود و سپس پاسخ آزمودنی ثبت شد. برای هریک از ابعاد ادراک لیاقت، امتیاز کسب شده در هر 7 سوال، جمع شده و میانگین آنها گرفته میشود. بدین ترتیب 4 میانگین برای هر 4 مولفه ادراک لیاقت محاسبه میشود و این میانگینها با هم جمع شده و بعنوان امتیاز ادراک لیاقت کلی در نظر گرفته میشود.
در این تحقیق با توجه به موضوع و در راستای تحقیقات مشابه در این زمینه، برای ارزیابی کفایت حرکتی ادراکشده، فقط از سوالات مربوط به خردهآزمون ادراک لیاقت جسمانی استفاده شد.
اعتبار و روایی ابزار:
اسمعیلی(1374) با استفاده از مشخصههای آماری سوال (آلفا)، ضریب پایایی هر یک از مولفهها را محاسبه و اینگونه گزارش کرد: مقیاس ادراک لیاقت شناختی 66%، مقیاس ادراک لیاقت اجتماعی 80%، مقیاس ادراک لیاقت جسمانی 70% و مقیاس رضایتمندی کلی 81% ضریب کلی پایایی برای هر چهار مولفه 74% .
روایی این ابزار نیز 72% می باشد.

ابزار مورد نیاز
قد سنج دیواری: این ابزار برای اندازهگیری قد آزمودنیها استفاده شد و از نوع سپیده ماهان میباشد.
ترازوی دیجیتال: برای اندازهگیری وزن آزمودنیها از ترازوی دیجیتال سپیده ماهان استفاده شد.
دوربین فیلمبردای: برای ارزیابی دقیق اجرای آزمودنیها در هر یک از مهارتهای دستکاری، از دوربین فیلم برداری سامسونگ مدل es81zpb استفاده شد.

شیوه اجرا
پس از انتخاب نمونه، پیشآزمون مربوط به کفایت حرکتی واقعی با آزمون رشد حرکتی درشت (TGMD-2) و پیشآزمون کفایت حرکتی ادراک شده با پرسشنامه مقیاس ادراک لیاقت هارتر گرفته شد. برای امتیازدهی آزمون رشد حرکتی درشت، فیلم اجرای آزمودنی ها تهیه شد و سپس براساس چک لیست امتیازهدهی شد. پس از اینکه دادههای پرت از نمونه خارج شدند، آزمودنیها بر اساس سن، قد وسابقه فعالیت ورزشی همگن شدند و بصورت تصادفی در سه گروه کنترل، کود- محور و معلم- محور قرار گرفتند. گروه کنترل هیچ مداخلهای دریافت نکرد. هر دو گروه کودک-محور و معلم- محور یک برنامه مداخله با محتوا و زمان یکسان را دریافت کردند. تنها تفاوت این دو گروه در نحوه ارائه (تدریس) مداخله بود. گروه کودک- محور، مداخله را با رویکرد جوانگیزه تبحر دریافت کرد و گروه معلم- محور، مداخله را با رویکرد آموزش سنتی(معلم- محور) دریافت کرد. محتوای برنامه مداخله برای هر دو گروه شامل برنامه طراحی شده برای مهارتهای دستکاری بود.
این برنامه بمدت 10 هفته، هر هفته 2 جلسه و هر جلسه 45 دقیقه بود. در هر جلسه 8 دقیقه با رعایت اصل ویژگی تمرین، برای گرم کردن، 30 دقیقه مداخله اصلی و 7 دقیقه سرد کردن در نظر گرفته شد. در کل همه آزمودنیها در هر دو گروه کودک-محور و معلم- محور، 20 جلسه مداخله بمدت 900 دقیقه که 600 دقیقه آن به تمرین مهارتهای دستکاری و 300 دقیقه به فعالیتهای گرم کردن و سرد کردن اختصاص داشت، دریافت کردند. دو هفته پس از پایان آخرین جلسه مداخله، پس آزمون از آزمودنیها گرفته شد. هدف از قرار دادن فاصله دو هفتهای پس از مداخله، حذف اثرات یادداری در آزمودنیها بود.

روش آماری
برای تحلیل دادهها از آمار استنباطی و توصیفی استفاده شد. شاخص های پراکندگی و مرکزی، با آمار توصیفی بررسی شد. برای بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون کلوموگرف اسمیرنف استفاده شد. برای بررسی تفاوت بین گروهها ابتدا از آزمون t جفت شده استفاده شد با مشخص شدن وجود تفاوت در پیشآزمون و پسآزمون گروهها، سپس از تحلیل کوواریانس استفاده شد. همچنین از آزمون تعقیبی LSD برای بررسی تفاوت میانگینها استفاده شد. سطح معنیداری برای تجزیه و تحلیلها P<0/05 در نظر گرفته شد. نرم افزار SPSS19 برای تجزیه و تحلیلهای آماری مورد استفاده قرار گرفت.
فصل چهارم
تحلیل آماری

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره محیط یادگیری، تربیت بدنی، فعالیت بدنی، حمایت اجتماعی Next Entries مقاله رایگان با موضوع محیط حسابداری، رگرسیون، نوسان پذیری، صورتهای مالی