منبع پایان نامه ارشد درباره رشد حرکتی، پردازش اطلاعات، مهارت حرکتی، مبانی نظری

دانلود پایان نامه ارشد

ادراک لیاقت جسمانی، بعنوان کفایت حرکتی ادراک شده مورد بررسی قرار گرفت (ادواردز، 2010).
5-جوانگیزشی تبحر:
جو انگیزشی تبحر، در تحقیق حاضر بر اساس ساختار 6 بعدی TARGET اجرا شد (ادواردز، 2010).
6-رویکرد معلم- محور:
در تحقیق حاضر این رویکرد به این شیوه اجرا خواهد که معلم برنامه مداخله را از قبل طراحی کرده، هر تکلیف را در یک سطح دشواری بر اساس تشخیص خود ارائه میدهد و زمان لازم برای اجرای هر تکلیف را تعیین میکند و کودک در تغییر قوانین اختیاری نخواهد داشت (ادواردز، 2010).

7-برنامه مداخلهای:
برنامه مداخلهای که در این تحقیق استفاده شد، برای ارتقاء سطح مهارتهای دستکاری که یکی از مهارتهای بنیادی میباشد، و بر 6 مهارت دستکاری اصلی تمرکز دارد (گالاهو، اوزمون و گودوی، 2012).
8-کودکان دبستانی:
در این تحقیق کودکانی که در دامنه سنی 9 سال قرار داشتند، بعنوان آزمودنی شرکت داده شدند (گابارد، 2008).

فصل دوم:
مبانی نظری و پیشینه

مقدمه
رشد حرکتی فرایند متوالی و مداوم تغییر رفتار حرکتی در طول حیات است که به پیشرفتهای فردی از حرکات ساده، غیر نظامدار و حرکات غیر ماهرانه تا پیشرفت مهارتهای حرکتی پیچیده و سازماندار عالی، وبالاخره به مهارتهایی که با کهنسالی همراهاند، مربوط است. رشد حرکتی تاثیر عمیقی بر رشد و تکامل همهجانبه کودک، بویژه در دورههای اولیه زندگی دارد (پاین و ایساکس، 2011). اسکیلینگ حرکت را شکل اولیه و اساسی ارتباط محیطی انسان میداند (گالاهو و کلیلند، 2003). با اینکه رشد حرکتی ابتدایی کودک روند ناآموختهای است، بطور طبیعی از درون همراه با تقلید و آزمایش و خطا شکل میگیرد، اما آزادی حرکت و ایجاد فرصتهای محیطی مناسب برای پیشرفت این روند بسیار ضروری است. رشد حرکتی در انزوا، محیطهای محروم و کنترلهای شدید پیشرفت نمیکند و باید فرصتهایی برای یادگیری مهارتهای حرکتی فراهم شود.
دستکاری و کنترل محیط برای مداخله مثبت در رشد حرکتی، نه فقط اثرات سازنده و مفیدی بر سایر جنبههای رشد دارد بلکه در یادگیری مهارتهای حرکتی بعدی وحضور فعال در مراکز اجتماعی تاثیر دارد. مهارتهای حرکتی بنیادی12 (FMS) زیر بنای حرکات فرد در آینده است و بعنوان بلوکهای ساختمانی حرکات آینده در نظر گرفته میشود که خزانه حرکتی فرد را تشکیل داده و هر چه غنیتر باشد فرد در آینده مشکلات کمتری خواهد داشت (گالاهو، اوزمون و گودوی، 2012؛ گابارد،2010). ناتوانی در رشد و اصلاح مهارتهای حرکتی بنیادی و تخصصی در سالهای حساس پیش از مدرسه و سالهای اولیه مدرسه موجب ناتوانی در انجام آنها در نوجوانی و بزرگسالی میشود. ناتوانی در رشد الگوهای بالیده مانند پرتاب کردن، دریافت کردن و ضربه زدن، مانع موفقیت کودک در بازیها و ورزشها میشود. در صورتیکه کودکان مهارتهای حرکتی لازم را در یک فعالیت را یاد نگرفته باشند، نمیتوانند آن را بطور موفق انجام دهند. عوامل محیطی زیادی در نمو و بالیدگی تأثیر دارد. معمولاً از فعالیت جسمانی به عنوان یک عامل مؤثر یاد میشود (گالاهو، ازمون و گودوی، 2012).
مداخله و تعامل بدون تدبیر ممکن است نتایج منفی را بدنبال داشته باشد. بنابراین آگاهی از رشد و تکامل حرکتی، قوانین و اصول رشد روانی- حرکتی برای معلمین و والدین ضروری است. آگاهی از دورههای حساس و سرنوشت ساز و نیز آگاهی از پتانسیل جسمانی، ذهنی و هیجانی کودک در یادگیری مهارتهای حرکتی آینده نقش اساسی دارد. نوع و مدت مداخله، شدت مداخله و اینکه زمان مناسب ارائه مداخله چه وقت باشد تا منجر به رشد حرکتی مطلوب شود، سؤالات مهمی هستند که تنها با بهرهگیری از دانش رشد و تکامل حرکتی به جواب مناسب میرسد.
این فصل در دو بخش ادامه خواهد داشت. ابتدا مبانی نظری مربوط به این مطالعه ارائه می شود و سپس به بیان پیشینه تحقیق خواهیم پرداخت. در بخش مبانی نظری از رشد حرکتی و عوامل موثر بر آن، مراحل رشد حرکتی و مدلهای طبقهبندی مهارتهای حرکتی، اهمیت مهارتهای بنیادی، نظریههای رشد حرکتی، رابطه فعالیت بدنی وکفایت حرکتی، روشهای ارائه مداخلات و تئوری انگیزشی بحث خواهد شد. در بخش پیشینه، مطالعات انجام شده در زمینه نقش مداخلات حرکتی بر مهارتهای بنیادی و علیالخصوص مهارتهای دستکاری مورد بررسی قرار میگیرد.
اصطلاحات رایج در رشد حرکتی
رشد13
رشد یک واژه کلی است و به تغییرات کمی (ساختاری) و کیفی (عملکردی) و تغییرات مثبت (پیشرونده) و منفی (پسرونده) در طول عمر، از زمان تشکیل سلول تخم تا زمان مرگ اشاره دارد (مالینا و بوچارد، 2005).
رشد حرکتی14
رشد حرکتی در انسان، چگونگی توسعه حرکات از شکل بازتابی و ابتدایی تا رسیدن به شکل ارادی و پیشرفته را بررسی میکند. در تعریف رشد حرکتی نظرات مختلفی ارائه شده است و تعاریف متعددی برای آن وجود دارد: تغییراتی در رفتار حرکتی افراد که در نتیجه تعامل ارگانیسم در حال رشد و محیط اتفاق میافتد (پاین و ایساکس، 2011). رشد حرکتی تغییرات پیشرونده و پسرونده رفتار حرکتی در طول عمر است که نتیجه تعامل بین نیازهای تکلیف، زیست شناختی فرد (بالیدگی عصبی- عضلانی، نمو و بالیدگی، اندازه ترکیب بدن) و شرایط محیطی (تغذیه، بهداشت و تجارب حرکتی) است (گالاهو، اوزمون و گودوی، 2012). تعریف دیگری از رشد حرکتی، به “تغییرات تطبیقی به سوی کفایت حرکتی” اشاره دارد (کاف و ساگدن، 1985). این تعریف نشان میدهد فرد برای کسب کفایت حرکتی نیازمند سازگاری یا تناسب، تطبیق و تغییر در سراسر زندگی است. رشد حرکتی به مراحل مختلفی تقسیم میشود. این مراحل همیشه ثابت است ولی این بدین معنا نیست که همهی افراد بتوانند تمام این مراحل را طی کنند و به بالاترین مرحله رشد حرکتی برسند. در هر مرحله رفتارهای قبلی با رفتارهای جدید ترکیب شده و هیچ بازگشتی در مراحل وجود ندارد (فرایند تحکیم). همچنین ظهور یک مرحله جدید در رشد حرکتی، مصادف با یک مرحله بی تعادلی میان ساختارهای ذهنی و تحریکات محیطی است (فرایند تعادل). هر مرحله بر پایه مراحل قبلی رشد میکند (فرایند یکپارپگی سلسله مراتبی) دستیابی افراد به مراحل بالای رشد حرکتی و رسیدن به تبحر در مهارتهای ورزشی بستگی به شرایط محیطی پیرامون و فرصتهای حرکتی آنها دارد (گالاهو و ازومون 2012).
الگوی حرکت15
الگوی حرکت یک رشته حرکات سازمان یافته و مرتبط به هم است. هر یک از حرکات بازتابی، مقدماتی، بنیادی و تخصصی در مراحل رشد دارای الگوی خاص خود هستند (شجاعی و دانشفر، 1391).
مهارت حرکتی16
مهارت حرکتی، عملی اکتسابی است که دارای هدف خاص بوده و ماهیت ارادی دارد و نیازمند حرکت چند بخش بدن میباشد (گالاهو، اوزمون و گودوی، 2012). مگیل (2011)، دو ویژگی را برای مهارت حرکتی در نظر گرفته است که عبارتند از هدفدار بودن و ارادی بودن حرکت.
نظریههای رشد حرکتی
مطالعه نظریهها برای درک تغییرات رشد و ارتباط بین عوامل تاثیرگذار بر آن الزامی است. با نظریهها قادر هستیم به تفسیر و ترکیب واقعیتها پرداخته و آن را در درون دنیای خود معنا دهیم. درک این واقعیتها منجر به شناخت بهتر عوامل موثر در زمینه رشد حرکتی کودکان میشود. نظریههای متفاوتی در مورد رشد وجود دارد که با توجه به هدف تحقیق در ادامه به توضیح آنها خواهیم پرداخت.

دیدگاه بالیدگی
این نظریه توسط آرنولد گزل (1928، 1945) بر بالیدگی عصبی بعنوان محرک اصلی جنبههای فیزیکی و حرکتی رفتار انسان تاکید دارد. گزل مقاطع سنی جامعی را برای کسب انواع گستردهای از تواناییهای حرکتی مقدماتی طی دوران نوزادی شرح داده و اثبات میکند و به تکالیفی مبتنی بر بالیدگی بعنوان شاخصهای مهم رشد عاطفی و اجتماعی نگاه میکند. همچنین سنین متفاوتی را که کودکان در مقاطع حساس و یا نامتعادل با محیط خود هستند، توصیف میکند. مرحله حساس، مقطعی از بالیدگی است که طی آن کودک سطح بسیار بالایی از مهارت را در محیط به نمایش گذاشته و رفتار متعادلی دارد و در مجموع بهنجار است. در مقابل این وضعیت، حالت ناسازگاری نیز وجود دارد و آن مقطعی است که کودک در مهارتهای محیطی ضعیف عمل میکند، رفتاری نامتعادل دارد و در مجموع ناهنجار است. این دیدگاه رشد حرکتی را به بالیدگی سیستم عصبی مرکزی نسبت میدهد و از دیگر سیستمهای بدن چشم پوشی میکند.
بر اساس این دیدگاه، مهارتهای حرکتی بطور خودکار ظاهر شده و تحت تاثیر محیطهای متغییر، مثل تمرین و یا محدودیتهای حرکتی قرار نمیگیرد. بنابراین برنامههای آموزشی تربیت بدنی در مدارس ضروری نمیباشد و باعث اتلاف وقت و سرمایه میشود. از اواسط دهه 1940 تا 1970، متخصصان رشد حرکتی به توصیف حرکت و تهیه هنجارهای سنی پرداختند. امروزه نظریه بالیدگی در سطح وسیعی قابل قبول نیست ولی به نظر میرسد بستری مناسب برای مطالعات رشد و تکامل حرکتی کودک فراهم ساخته باشد.

دیدگاه توصیفی
این دیدگاه بر توصیف کیفی حرکت و تغییر ضوابط گروههای سنی تاکید دارد (کلارک و ویتال، 1989). این دیدگاه خود شامل دو جزء میباشد: دیدگاه توصیف هنجاری و توصیف زیست مکانیکی
دیدگاه رفتاری
این دیدگاه فرد را موجودی واکنشی میداند که تحت تاثیر محرکهای خارجی است و نسبت به آنها از خود واکنش نشان میدهد. در این دیدگاه بر خلاف دیدگاه بالیدگی به تاثیر محیط تاکید دارد.
دیدگاه پردازش اطلاعات
این دیدگاه نظری در سال 1970 ظهور کرد و در دهههای 1970 و 1990 در بین روانشناسان تجربی، روانشناسان رشدی و متخصصان یادگیری حرکتی بویژه در تربیت بدنی، بعنوان دیدگاه برتر شناخته شد (اشمیت و ریسبرگ2004؛ اشمیت و لی، 2005).
این دیدگاه یک دیدگاه نظری متفاوت بود که بر عوامل رفتاری یا محیطی رشد تمرکز داشت. این دیدگاه اغلب با نوعی رفتار حرکتی و رشدی ارتباط داشت که پردازش اطلاعات خوانده شد. بر اساس این دیدگاه، مغز مشابه یک کامپیوتر عمل کرده و پس از دریافت اطلاعات و پردازش آنها فرمان حرکت را صادر میکند. بنابراین فرایند یادگیری و رشد حرکتی مشابه اعمال یک کامپیوتر است که توسط ورودیهای محیطی انجام میگیرد.این دیدگاه روی مفاهیمی از قبیل شکلگیری محدودیتهای محرک-پاسخ، بازخورد وآگاهی از نتیجه تاکید دارد. امروزه دیدگاه پردازش اطلاعات هنوز هم یک روش کارآمد برای مطالعه رشد حرکتی بشمار میرود. بعضی از متخصصان رشد، مطالعه رشد ادراکی- حرکتی کودکان را در چهارچوب این دیدگاه ادامه می دهند. این کار در دهه 1960 با این پیشنهاد آغاز شد که ناتوانیهای یادگیری ناشی از تاخیر رشد ادراکی- حرکتی کودکان هستند. تحقیقات اولیه دهه 1970 با تمرکز بر این موضوع و با اتخاذ راهبردهای پژوهشی پردازش اطلاعات، توجه خود را بر رشد تواناییهای حسی و ادراکی معطوف کردند. بنابراین بیشتر دانستههای ما در زمینه رشد ادراکی- حرکتی، از فعالیت محققانی حاصل شده است که دارای این دیدگاه هستند.
دیدگاه شناختی
این دیدگاه معتقد به تعامل فرد و محیط است. این دیدگاه در مقابل دیدگاه رفتاری مطرح شد. در این دیدگاه فرد غیر فعال نبوده، بلکه در مقابل جنبههای معینی از محیط کاملآ فعال است.
دیدگاه بوم شناختی
دیدگاه بومشناختی که گاهی نظریه زمینهای نامیده میشود، یکی از دیدگاههای نسبتا جدید در رشد است که در دهه 1980 مطرح شده است. این دیدگاه بر ارتباط بین فرد، محیط و تکلیف تاکید دارد و ظاهر شدن مهارتهای حرکتی را حاصل اثر متقابل این عوامل میداند. دیدگاه بومشناختی دارای دو شاخه متفاوت است که یکی کنترل حرکتی و هماهنگی و دیگری ادراک را مورد توجه قرار میدهد (گالاهو، ازمون و گودوی، 2012).
بطور کلی این دیدگاه را بومشناختی مینامند به این دلیل که تاکید آن بر روی روابط متقابل فرد، محیط و تکلیف است. دیدگاه بومشناختی هنگام مشاهده رشد مهارتهای حرکتی در طول عمر، به بیان علت بسیاری از سیستمهای مختلف بدن از قبیل قلبی- عروقی و عضلانی و خارج از بدن از قبیل زیستی، اجتماعی و فرهنگی میپردازد.
بر اساس این دیدگاه بایستی تعامل تمام اجزاء را مد نظر قرار داد تا توانست ظهور مهارت حرکتی را درک کرد (رابرتن، 1989). دو رویکرد معروف در بین نظریهپردازان رشد حرکتی، تنظیم رفتار(ادراک-عمل) که بر روی ادراک تاکید دارد و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره پیش دبستانی، فعالیت بدنی، رشد حرکتی، مهارت های بنیادی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره رشد حرکتی، پردازش اطلاعات، الگوی حرکتی، زندگی روزمره