منبع پایان نامه ارشد درباره دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، آمادگی الکترونیکی

دانلود پایان نامه ارشد

نظر شده است(Dada, 2006).

مدل های آمادگی الکترونیکی در سطح سازمانی تا کنون بسیار اندک بوده و صرفا فقط متناسب با آن منطقه می باشد. معروفترین مدل های آمادگی الکترونیکی در سطح سازمان عبارتند از :
نمونه بلوغ كسب و كار الكترونيك EMM
مدل آمادگي الكترونيك مشاهده شده PERM68
مدل KPMG
مدل P3I3
2-2-2-1- مدل بلوغ كسب و كار الكترونيك EMM 69
نمونه اي كه با همكاري دانشگاه ملون كامجي تهيه شده يك چهارچوب ارزيابي را براي كسب و كار الكترونيك توسعه داده و به نام نمونه بلوغ كسب و كار الكترونيك EMM نامگذاري شده است. نمونه EMM از 9بعد تشكيل شده است كه هر كدام از 10 شاخص ارزيابي استفاده مي كنند(Wilson, R.F, 2005 ). ابعاد اين نمونه عبارتند از:
سياست
سازمان و شايستگي ها
مديريت عملكرد
تحويل و عمليات
فرايندهاي ارزش شبكه
امنيت و حريم شخصي
شبكه ها
تكنولوژي
ماليات و قانون
هنگامی که یک شرکت امادگی کسب و کار الکترونیکی خود را می سنجد، باید یکی از سه گزینه ای را انتخاب نماید که برای هر شاخص ارزیابی عبارتند از : ” انجام شده “، ” در حال پیشرفت : یا ” انجام نشده ” به این سه گزینه به ترتیب ارزش های “0”، “50”، “100” داده شده است.
یکی از بزرگترین مشکلات این مدل همین سه گزینه می باشد که ممکن است وضعیت واقعی آمادگی الکترونیکی یک شرکت را منعکس نسازد، به عنوان مثال ، اگر یک شاخص ارزیابی به صورت ” انجام شده ” برای یک شرکت انتخاب شود، آیا این بدین معناست که با موفقیت انجام شده یا حقیقتاً (بسادگی) انجام شده ولی موفقیت امیز نبوده است؟ این مدل ارزیابی نمی تواند این مشکل که احتمالاٌ در شرکت ها وجود دارد را نشان دهد(شول، 1384).
2-2-2-2- مدل آمادگي الكترونيك مشاهده شده (PERM ):
نمونه PERM كه با همكاري دانشگاههاي منچستر و اوكلند در سال 2003 ارائه شده است. از اين نمونه براي بررسي ميزان پذيرش تجارت الكترونيك از سوي سازمانها در كشورهاي در حال توسعه استفاده شده است(Alemayehu, Paul, 2005 ). چالش های کسب و کار در کشور های در حال توسعه با آنچه در کشور های توسعه یافته با آن مواجه اند، متفاوت است. به عنوان مثال کسب و کار در کشور های توسعه یافته زیر ساخت های نسبتاٌ خوب توسعه یافته، قابل دسترس و تهیه شده را بکار گرفته اند، در حالیکه در اغلب کشورهای در حال توسعه، پذیرش تجارت الکترونیک بوسیله کیفیت، موجودیت و هزینه دسترسی به چنین زیر ساختی محدود شده است.
در این مدل، آمادگی الکترونیکی مشاهده شده به عنوان ارزیابی سازمان از وضعیت های تجارت الکترونیک، مدیریتی، سازمانی و محیط خارجی در تصمیم گیری در مورد پذیرش تجارت الکترونیک تعریف می شود.
اين نمونه از دو ساختار شكل گرفته است:
آمادگي الكترونيكي سازماني دريافتي ( POER )70
آمادگي الكترونيك خارجي دريافتي ( PEER )71
با در نظر گرفتن PEER و POER با هم می توان فرضیه ای ارائه داد که از طریق آن پذیرش تجارت الکترونیک را پیش بینی کرد و متغیرهای مهمی در سطح پذیرش تجارت الکترونیک را مشخص ساخت.
POER یک ارزیابی سازمانی و PEER ارزیابی عوامل محیط خارجی وابسته (ویژگی های الزام محیطی) را نشان می دهد. شکل 2 ساختار مدل PERM را نشان می دهد.

مدل PERM
این مدل به صورت پرسشنامه ارائه شده است و متشکل از یک سری متغیر های قابل اندازه گیری و ارزیابی است که با سنجش آنها میزان پذیرش تجارت الکترونیک مشخص می شود. POER به عنوان ارزیابی مدیریت از میزان آگاهی، منابع (سازمانی، فنی و انسانی)، تعهد و هدایت و راهبری سازمان برای پذیرش تجارت الکترونیک است(Molla , 2004).
PEER به اعتقاد مدیران، میزان آمادگی نیروهای بازار، دولت و دیگر صنایع پشتیبانی برای کمک به بکارگیری تجارت الکترونیک سازمان ها تعریف می شود.
تعريف متغيرهای POER و PEER به طور خلاصه به شرح زير مي باشد:
متغيرهاي POER
آگاهي : آگاهي از عناصر كسب و كار الكترونيك در محيط ، دريافت معني آنها از طريق درك فن آوري اطلاعات، نمونه هاي كسب و كار، نيازمندي ها، فوائد و تهديدات و طرح ريزي روندهاي آتي كسب و كار و اثرات آن را نمايش مي دهد.
منابع انساني: به موجود بودن كارمندان با تجربه در زمينه فن آوري اطلاعات و ارتباطات و ديگر مهارت ها (هم چون بازاريابي و سياست كسب و كار ) كه براي انجام نو آوري ها و پروژه هاي كسب و كار الكترونيك به اندازه كافي نياز است، اشاره مي كند.
منابع كسب و كار: اين منبع رنج وسيعي از قابليت ها‌( ظرفيت ها) و اغلب دارايي هاي غير قابل لمس سازمان را پوشش مي دهد. اين منبع شامل آزاد بودن ارتباطات سازماني، رفتار خطر پذيري ، روابط كسب و كار موجود و سرمايه گذاري براي پروژه هاي فن آوري اطلاعات مي باشد.
منابع فني : به پايه فن آوري اطلاعات و ارتباطات يك سازمان اشاره مي كند و گسترش كامپيوتري شدن، انعطاف پذيري شبكه هاي موجود و تجربه كاربردهاي متني بر شبكه را ارزيابي مي كند.
تعهد: نيروي كافي براي پشتيباني از كسب و كار الكترونيك را در تمام بخش هاي يك سازمان و به خصوص از جنبه استراتژيك منعكس مي كند. اين موضوع هم چنين به داشتن يك چشم انداز و سياست كسب و كار الكترونيك اشاره مي كند كه توسط مديريت ارشد و پشتيباني فراگير سازمان از ايده ها و پروژه هاي كسب و كار الكترونيك حمايت مي شود.
راهبري و هدايت: نمونه عملياتي ، فني و استراتژيك سازمان ها كه فعاليتهاي كسب و كار و نوآوري هاي الكترونيك (مبتني بر فن آوري اطلاعات ) در سازمان را اداره مي كند.
متغير هاي PEER :
آمادگي الكترونيك نيروهاي بازار : ميزان آمادگي شركاي كسب و كار يك سازمان مانند مشتريان و تاٌمين كنندگان كه اجازه انجام فعاليت هاي الكترونيك را به سازمان مي دهند.
آمادگي الكترونيك دولت: ارزيابي سازمان ها از آمادگي الكترونيك دولت و مؤسسات گوناگون آن براي ترويج، حمايت، تسهیل و تنظيم كسب و كار الكترونيك و نيازمندي هاي گوناگون آن مي باشد.
آمادگي الكترونيك صنايع پشتيبان: با ازريابي حضور، توسعه، سطح خدمات و ساختار هزينه مؤسسات پشتيباني دهنده اشاره مي كند كه فعاليت ها يشان ممكن است بر روي نوآوري هاي كسب و كارهاي الكترونيك در كشورهاي در حال توسعه اثر بگذارد.
2-2-2-3- مدل KPMG
اين نمونه توسط شركت مشاوره اي KPMG در سال 2000 و با عنوان “آزمون ظرفيت دولت الكترونيك” براي استفاده در سطح سازمان هاي دولت فدرال كشودر كانادا طراحي شده است. هدف اين نمونه كمك به سازمان ها در ارزيابي توانمندي هاي آن ها براي پياده سازي خدمات رساني الكترونيك به شهروندان كانادايي تعريف شده اس (کاظم خانلو ، 1382). آزمون ظرفیت دولت الکترونیکی از 6 عنصر کلیدی زیر تشکیل شده است :
استراتژی الکترونیکی (به کجا می رویم ؟) : این عنصر، در معیاری برای ارزیابی ظرفیت سازمان و یا بیانی روشن و واضح، چشم انداز کامل خود را برای دولت الکترونیکی تعریف می کند و شامل عواملی همچون چشم انداز الکترونیکی، هدایت و رهبری، استراتژی ها، طرح ها، سیاست ها و تخصیص منابع می باشد.
معماری (چه چیزی طراحی می کنیم ؟) : این عنصر، معیاری برای ارزیابی ظرفیت سازمان در تدوین و طراحی معماری های لازم برای پیاده سازی دولت الکترونیکی تعریف می کند و شامل عوامل چون مدل کسب و کار، امنیت، داده ها، کاربردها (نرم افزار)، تکنولوژی و شبکه می باشد.
مدیریت ریسک و پروژه ( چگونه مدیریت می کنیم؟ ) : این عنصر معیاری برای ارزیابی ظرفیت سازمان در مدیریت تلاش های آغازین در حوزه دولت الکترونیکی تعریف می کند و شامل عواملی چون مدیریت ریسک، مدیریت سبد سرمایه گذاری، مدیریت پروژه و تحول کسب و کار می باشد.
قابلیت های سازمانی (چه شایستگی های نیاز داریم؟ ) : این عنصر معیاری برای ارزیابی ظرفیت سازمان در رشد مهارت ها و توسعه منابع انسانی و فنی لازم برای دولت الکترونیکی تعریف می کند و شامل عواملی چون قابلیت های دولت الکترونیکی، ابزار و فنون دولت الکترونیک و یادگیری سازمانی می باشد.
مدیریت زنجیره ارزش (چگونه با سازمان های همکار و مشتریان کار می کنیم؟ ): این عنصر معیاری برای ارزیابی ظرفیت سازمان در یکپارچه سازی و ادغام همکاران و مشتریان در طرح های دولت الکترونیکی تعریف می کند و شامل عواملی چون روابط با همکاران، یکپارچگی زنجیره ارزش و ارزیابی آمادگی عمومی می باشد.
مدیریت عملکرد (چگونه عمل کنیم؟ ): این عنصر معیاری برای ارزیابی ظرفیت سازمان در اندازه گیری میزان موفقیت و پیشرفت دولت الکترونیکی تعریف می کند و شامل عواملی چون رضایت مندی مشتری، رعایت حریم شخصی، پایش دستاوردها، پیش بینی پذیری و گزارش دهی از بلوغ دولت الکترونیکی می باشدWilson, 2005)).
در این مدل 6 معیار اصلی ذکر شده در بالا شامل 25 عامل است که برای حضور موفق هر سازمان در عرصه دولت الکترونیکی ضروری می داند. این شش معیار و عوامل آنها عبارتند از :
استراتژی الكترونيكی (به كجا مي رويم؟ )
چشم انداز الكترونيكی
هدايت و راهبري
استراتژي ها، طرح ها و سیاست ها
تخصيص منابع
معماري ( چه چيز طراحي مي كنيم ؟ )
مدل كسب و كار
امنيت
داده ها
كاربردها (نرم افزار ها )
تكنولوژي
شبكه
مديريت ريسك و پروژه ( چگونه مديريت مي كنيم؟ )
مديريت ريسك
مديريت سبد سرمايه گذاري
مديريت پروژه
تحول كسب و كار
قابليت هاي سازماني (چه شايستگي هايي نياز داريم؟ )
قابليت هاي دولت الكترونيك
ابزار و فنون دولت الكترونيك
يادگيري سازماني
مديريت زنجيره ارزش (چگونه با سازمان هاي همكار و مشتريان كار مي كنيم؟ )
روابط با همكاران
يكپارچگي زنجيره ارزش
ارزيابي آمادگي عمومي
مديريت عملكرد (چگونه عمل كنيم؟ )
رضايت مندي مشتري
رعايت حريم شخصي و پايش دستاوردها
این مدل آینده نگر است و بر روی آن دسته از قابلیت ها تمرکز خود را در هر یک از عوامل 25 گانه ارزیابی می کنند. در پرسشنامه مزبور برای هر عامل 5 گزینه وضعیت وجود دارد که به ترتیب میزان پیشرفت سازمان را در آن عامل مشخص می کند. از جمع عوامل موثر در هر یک از دسته های 6 گانه اصلی وضعیت سازمان در آن دسته تعیین می شود و از جمع کلی این 6 دسته سطح آمادگی کلی سازمان محاسبه می شود.
برخی ویژگی های متعدد مدل/ آزمون ظرفیت دولت الکترونیکی که عناصر و عوامل تشکیل دهنده آن ذکر شد، عبارتند از:
به جای ریزش نیرو ها و کوچک کردن سازمان که گرایش معمول در سازمان ها برای کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری است، این مدل بر توسعه و بهبود قابلیت ها تمرکز می کند.
این مدل به صورت ضمنی تایید می کند که سازمان ها در یک زمان مشخص نمی توانند همه حوزه ها را بهبود بخشند و در همه آنها در بهترین وضعیت به سر ببرند، بلکه در هر زمان تنها می توانند بر روی بهبود مجموعه ای از حوزه ای که بر اساس اولویت بندی انتخاب شده اند تمرکز کنند.
تمرکز این مدل بر روی سازمان های دولتی است و به دیگر بخش ها و حوزه ها نظیر کل دولت، بخش خصوصی، سازمان های غیر دولتی و جامعه نمی پردازد.
این مدل ابزاری برای خود ارزیابی مستقیم سازمان است نه ابزاری برای بازنگری سازمان. اطلاعات لازم برای این ارزیابی از طریق مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری می شود(شول ، 1384).
2-2-2-4- مدل P3I3 ( مدل ارزيابي هدايت و رهبري الكترونيك ادارات / وزارتخانه هاي دولتي)
گروه تكنولوژي الكترونيك IMRB مدلی اي را براي ارزيابي سطح هدايت و رهبري الكترونيك ادارات و وزارت خانه هاي دولتي ارائه داد. اين نمونه بعد از مطالعه مدل هاي بين المللي آمادگي الكترونيك و تحليل مطالعات انجام شده در زمينه هدايت و رهبري الكترونيك ارائه شد. اين مدل در هند پياده سازي شده است(eTechnology Group, 2003).
نمونه P3I3 سطح كلي آمادگي الكترونيك ادارات و وزارت خانه هاي دولتي را ارزيابي مي كند. اين مدل هم چنين عوامل گوناگون تأثير گذار بر آن را اندازه گيري مي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع احساس عدالت Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع احساس عدالت