منبع پایان نامه ارشد درباره دانش ضمنی، دانش سازمانی، داده ها و اطلاعات، روش شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

متدولوژی (روش شناسی) یا علم اصول و نحوه انجام فنون است (ویگ12)
دانش مجموعه ای از نگرش ها، تجربیات و مراحلی است که به صورت درست و صحیح در کنار هم قرار گرفته اند. از این رو، راهنمای مناسبی برای افکار، رفتارها و ارتباطات است ( روم. ون دراسپک و اسپیکروت13)
دانش، استدلال درباره اطلاعات و داده ها برای دسترسی به کارایی، حل مسائل، تصمیم گیری ، یادگیری و آموزش است (بک من14)
دانش، سازمانی اجتماعی از سرمایه های متمرکز انسانی، سرمایه های استعدادهای فکری و سرمایه های ساختار است (بروکینگ15)
2
دانش سازمانی به اطلاعات پردازش و جاسازی شده از جریانات عادی و مراحلی که قابلیت اقدام دارند و نیز دانش به دست آمده به وسیله سیستم های سازمانی، مراحل، تولیدات، قوانین و فرهنگ اطلاق می شود (مایر16)

2-2-3- مفهوم داده، اطلاعات و دانش

2-2-3-1- داده
به نظر بارنی17 داده ها اولين سطح مديريت دانش را تشكيل مي دهند و عبارتند از ارقام، اعداد ، نمودارها و نظاير اين ها كه به خودي خود معني نمي دهند .در واقع مي توان گفت كه داده ها ، رشته واقعيتهاي عيني و مجرد در مورد رويدادها هستند (ابطحی و صلواتی،1385،ص5) به عنوان مثال زماني كه فردي به يك سازمان مراجعه و در ازاي پرداخت مبالغي پول ، خدمات يا كالاهايي را دريافت مي كند معامله اي اتفاق افتاده كه مي توان آن را به عنوان داده توصيف نمود چنين واقعيتهاي هرگز روشن نمي كنند كه آيا اين سازمان به خوبي اداره مي شود يا خير . همه سازمانها به انواع داده ها نياز دارند . نگهداري سوابق و بايگاني نقطه كانوني فرهنگ داده به شمار مي رود و مديريت موثر داده ها در موفقيت آن ها نقش به سزايي دارد.
داده ها را مي توان مواد خام عناصر مورد نياز براي تصميم گيري به شمار آورد چرا كه نمي توانند عمل لازم را تجويز كنند . داده ها نشانگر ربط ، بي ربطي و اهميت خود نيستند . اما به هر حال براي سازمان ها و مخصوصا سازمان هاي بزرگ اهميت زيادي دارند .(کیدول18،2000،ص27)
2-2-3-2- اطلاعات
دومين سطح مديريت دانش را اطلاعات تشكيل مي دهد . اين سطح داده هاي كمي خلاصه شده را در بر مي گيرد كه گروه بندي ، ذخيره ، پالايش و سازماندهي شده اند تا بتوانند معني دارشوند. اين داده ها هم نقش دانش را نشان نمي دهند آنها نشانگر آغاز مديريت اطلاعات هستند . اطلاعات غالبا تشكيل اعداد و ارقام ، كلمات و گزاره هاي انباشته شده را به خود گرفته و معنايي را ارائه مي كند كه بزرگتر از آن چيزي است كه از داده هاي خام مكشوف مي گردد ولي نظريه پردازان و دست اندركاران دانش همگي بر اين باورند كه اين اطلاعات است نه دانش. (ابطحی و صلواتی،1385،ص6).
اطلاعات در حقیقت داده های خلاصه شده رادر بر می گیرد که گروه بندی، ذخیره،پالایش وسازماندهی شده اند تا بتوانند زمینه را روشن سازند. می توان با بررسی اطلاعات به اتخاذ تصمیمات پرداخت. (نوروزیان،1384،ص25)
2-2-3-3- دانش
پيچيدگي مفهوم دانش باعث شده است كه ديدگاه هاي مختلفي در خصوص آن شكل بگيرد رادينگ معتقد است كه براي برخي دانش سازماني ، فرزانگي است كه نتيجه يادگيري و تجربه است . براي برخي ديگر دانش سازماني فقط يادگيري يا فقط تجربه است . دانش فراتر از داده ها و اطلاعات است . اكثر مردم به طور شهودي فكر مي كنند كه دانش وسيع تر ، عميق تر و غني تر از داده ها و اطلاعات است. مردم معمولا هنگام گفت و گو درباره صاحبان دانش ، تصويركساني را ارائه مي دهند كه در زمينه اي خاص داراي اطلاعاتي زياد ، عميق و قابل اعتماد بوده و اشخاصي هوشمند و تحصيل كرده اند.
دانش مخلوط سیالی از تجربیات، ارزشها،اطلاعات موجود و نگرش های نظام یافته است که چارچوبی برای ارزشیابی و بهره گیری از تجربیات و اطلاعات جدید به دست می دهد. دانش در ذهن دانشور به وجود می آید و به کار می رود. دانش در سازمان ها نه تنها در مدارک و ذخایر دانش بلکه در رویه های کاری، فرآیندهای سازمانی، اعمال و هنجارها نیز مجسم می شود. دانش در درون افراد وجود دارد و بخشی از پیچیدگی ندانسته های انسانی است. تبدیل داده به اطلاعات و سپس دانش، محور اصلی مدیریت دانش است ( جعفری مقدم، 1382،ص9).
2-2-4- دانش سازمانی
توانایی سازمان برای یادگیری، ایجاد و حفظ دانش، وهمچنین شرایطی که چنین توانایی را توسعه دهد، برای عملیات و سلامت استراتژیک سازمان حیاتی است. این امر بدیهی است زیرا بر اساس منابع مشاهده شده، دانش یک منبع استراتژیک است که کپی کردن آن سخت است و برای صاحب آن منحصر به فردی فراهم می کند و به طور ذاتی برای کسی که از آن نگهداری می کند مزیت ایجاد می کند. بنابراین، هر روش و رویکردی که تسهیل رشد دانش و کاربرد آن را در نظر داشته باشد به عنوان موفقیت کسب و کار حیاتی است. با این حال، آن تا زمانی موفق است که اهمیت دانش سازمانی مورد تأکید باشد (لی19،2007،ص11).
دانش، مخلوط سیالی از تجارب، ارزش‌ها، اطلاعات موجود، و نگرش‌های کارشناسی و نظام‌یافته است که چارچوبی برای ارزشیابی و به‌کارگیری تجارب و اطلاعات جدید به دست می‌دهد. دانش در سازمان‌ها نه تنها در مدارک و ذخائر دانش، بلکه در رویه‌های‌‌کاری، فرایندهای سازمانی، اعمال و هنجارها تجلی می‌یابد. عملکرد و فعالیت سازمان‌ها به میزان زیادی به تولید اطلاعات منتهی می‌شود. سازمان‌ها بر اثر تعامل با محیط پیرامون خود،اطلاعات را جذب و آن‌ها را به دانش تبدیل می‌کنند. سپس این دانش را با تجارب، ارزش‌ها و مقررات داخلی خود درهم‌می‌آمیزند تا به این ترتیب، مبنایی برای اقدامات خود به دست آورند. سازمان بدون دانش نمی‌تواند خود را سامان دهد و به عنوان نظامی زنده و پویا به حیات خود ادامه دهد. سازمان‌ها به یقین، در پی کسب دانش و استفاده از آن بوده‌اند. مدیرانی که تصمیم‌گیری‌های سخت انجام می‌‌دهند، بیشتر به دنبال افراد باتجربه هستند تا به جای جستجو برای یافتن اطلاعات در پایگاه‌های اطلاعاتی، دانش خود را مرتباً در معرض تصمیم‌گیری قرار دهند. براساس مطالعات انجام‌شده، مدیران دو سوم اطلاعات و دانش خود را از طریق مراجعه به نوشته‌ها و مدارک به دست می‌آورند («داونپورت»، 1379).
وان کروخ دانش سازمانی را دارای چهار ویژگی زیر می داند:
1- بی نظیر بودن : هر شخصی در سازمان دانش پایه را بر اساس برداشت شخصی که از اطلاعات درون و برون سازمانبه دست می آورد، دراختیار دارد.
2- نادر و کمیاب بودن: دانش سازمان حاصل مهارت ها، آگاهی ها و روش های کاری کارمندان است، زیرا آن کارکردها به دانش و تجربیات گذشته و اخیر کارمندان بستگس دارد و بر اساس دانش قبلی همین سازمان ها به وجود می آید.
3- ارزشمند بودن: دانش سازمانی جدید، باعث بهبود تولیدات، فرآیندها، فناوری ها یا خدمات می شود و سازمان را قادر می سازد که رقابت و کارایی خود را ادامه دهد. دانش جدید به سازمان ها کمک می کند تا با رویکردی جدید به حل مسائل و مشکلات خود بپردازند و خود را با تغییرات فن آوری مرتبط و هماهنگ نمایند.
4- غیرقابل جایگزین بودن: یعنی دانش سازمانی به وجود آمده در یک سازمان، قابل به کارگیری در سازمان های دیگر، به عنوان جایگزین نیست، چرا که همان کارکردها، تجربه ها و افراد، نمی توانند در جای دیگر دوباره تکرار شوند (یمین فیروزه، 1382).
2-2-4-1- دانش صریح20
دانشي است كه عيني بوده و مي تواند به صورت رسمي و زبان سيستماتيك بيان شود نوناكا معتقد است كه اين نوع دانش مستقل از كاركنان بوده و در سيستم هاي اطلاعات كامپيوتري ، كتاب ها ، مستندات سازماني و نظاير اين ها وجود دارد . دانش صريح داراي قابليت كدگذاري و بيان از طريق گويش است . علوم دانشگاهي مثال بارز اين نوع دانش است.(ابطحی و صلواتی، 1385، ص5). دانش صریح بیشتر به دانشی اطلاق می‌شود که جنبه‌ی عینی‌تر، عقلانی‌تر و قوی‌تری دارد. دانش صریح به طور معمول هم به خوبی قابل ثبت است و هم قابل دسترسی است. پولانی در تمایز میان دو دانش می‌گوید: «می‌توانیم بیش از آنکه به زبان می‌آوریم، بدانیم». او در اصل چنین می‌گوید که بیان کردن دانش ضمنی با واژه‌ها دشوار است. فناوری اطلاعات، به طور سنتی روی استفاده از دانش صریح متمرکز شده است. با این حال، سازمان ها اکنون دریافته‌اند که برای انجام مؤثر کارهای‌شان، نیازمند یکپارچه کردن هر دو نوع دانش هستند. از این رو، در حال ایجاد روش شناسی خاص به منظور تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح هستند که می‌تواند تدوین شود و بنابراین، دیگران می‌توانند آن را ثبت، ذخیره، منتقل، از آن استفاده و بر طبق آن عمل کنند.
2-2-4-2- دانش ضمنی21
دانشي است كه انتزاعي بوده و دست يابي به آن آسان نيست . لي و چوي به نقل از پولاني دانش نهفته را به اين صورت تعريف مي كنند.
” دانشي كه منابع و محتواي آن در ذهن نهفته است و به آساني قابل دست يابي نبوده و غير ساختارمند است .” اين دانش از طريق تجربه و يادگيري عملي كسب مي گرددو كدگذاري شده نيست اين دانش ، دانش نانوشته
سازمان است كه بيانگر ميزان تجربه و مهارت كاركنان است . در اين زمينه زيباترين تعبير را خود پولاني ارائه داده است ” ما بيشتر از آن چه مي گوييم ، مي دانيم”
نوناکا و تاکوچی به طور مبسوط‌تری به طرح دانش ضمنی می پردازند. طبق نظر آنان «دانش ضمنی مهمترین نوع دانش است که با زبان رسمی قابل بیان نیست. این نوع دانش جنبه فردی داشته و ریشه‌های آن در تجارب فرد نهفته است. دانش ضمنی شامل عوامل ناملموسی از قبیل عقیده شخصی، خصیصه‌های فردی و سیستم مبتنی بر ارزش می‌باشد.» بر این اساس مفهوم دانش ضمنی بیش از همه بر باورها دلالت دارد.
هاولز ، واه، فلک، کلیس و وینیپس و مک آدام و همکاران در تعاریف دانش ضمنی به انتقال پذیری آن توجه کرده‌اند. هاولز آن را فن غیر کدپذیر و غیر قابل تجسمی در نظر می‌گیردکه از طریق دریافت غیر رسمی از رفتارها و رویه‌های یادگرفته شده کسب می‌گردد. به نظر می‌رسد مراد از دریافت غیر رسمی، انتقال دانش ضمنی از طریق استعاره، تمثیل، نمایش و داستان باشد که واه به آن پرداخته است.
کلیس و وینیپس با تغییر دانش ضمنی به مهارت، دانش چگونگی و دانش کاربردی از مصادیق انتزاعی دانش ضمنی فاصله گرفته و تعریف ملموس تری از آن ارائه می کنند. از دیدگاه آنان دانش ضمنی دانش نهفته در کارکنان است که آن را مفصل بندی نمی‌کنند. دانش ضمنی با اصطلاحاتی چون مهارت، دانش چگونگی، دانش کاربردی و خبرگی به کار می‌رود که دانش و توانایی انجام کار را شرح می‌دهند. دانش ضمنی با یادگیری غیر معمول و نیز یادگیری سازمانی ارتباط دارد. بنابراین دانش ضمنی قابل یادگیری است و می‌تواند منتقل شود. کلیس و وینیپس به ذکر رابطه دانش ضمنی با یادگیری اکتفا می‌کنند .
2-2-5- دانش شخصی در مقابل دانش سازمانی
شماری از محققان همانند «ویک» (1978) و «سایمون» (1976) بر این باورند که سازمانها قابلیتهای یادگیری ندارند و در سازمانها بیشتر افراد هستند که یاد می گیرند. با وجود این، برخی از محققان نظیر «استاربوک» (1983)، «نلسون» و «وینتر» (1982) براین عقیده اند که سازمانها ازطریق قابلیتهای یادگیری خود تکامل می یابند. سازمانها یاد می گیرند و دانش را ازطریق مستندات و برنامه های روزمره خود کسب می کنند که در سوابق سازمانی خاصی قرار دارند (نلسون و وینتر 1982). روشی که ازطریق آن دانش مستندات و برنامه های روزمره مختلف با هم منسجم و هماهنگ و دانش جدید خلق می شود به وسیله سوابق و فرهنگ سازمانی شکل می گیرد (بارنی 1986). دراین دیدگاه ســـازمان به عنوان عنصری مواجه شونده با مسئله و حل کننده آن درنظر گرفته می شود. به عبارت دیگر، یادگیری موجود درسازمان به مقدار زیادی از پیچیدگی وظایف و محیط سازمانی آن تاثیر می پذیرد.
همان طوری که اشاره شد دانش شخصی و دانش سازمانی از همدیگر متمایز است با وجود این، هنوز به هم وابسته اند. اندازه تعاملات هر فرد با دیگران به فرهنگ سازمانی وابسته است (بات 1999). مـــا این دیدگاه را از این جهت می پذیریم که در محیط کنونی، افراد در درون سازمانها به منظور حل مشکلات مشتریان نیاز به اخذ تصمیمات سریع دارند. یعنی به

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مدیریت دانش، عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی، دانش سازمانی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مدیریت دانش، سازمان های دولتی، مدیریت دانش در سازمان، دانش سازمانی