منبع پایان نامه ارشد درباره دارایی ها، کیفیت حسابرسی، حق الزحمه، اقلام تعهدی

دانلود پایان نامه ارشد

حسابرس :
دراین پژوهش برای اندازه گیری استقلال حسابرس، از مدیریت سود(اقلام تعهدی اختیاری) به منزله شاخص معکوسی از کیفیت حسابرسی می شود. ازآنجا که اقلام تعهدی اختیاری، در اختیار و قابل اعمال نظر از سوی مدیریت است، ازآن به عنوان شاخصی در کشف مدیریت سود استفاده می شود. برای اندازه گیری مدیریت سود از مدل تعدیل شده جونز(۱۹۹۵) استفاده می شود(باد آوار نهندی و خانقاه،1392).
در این مدل اولین قدم، ارتباط مجموع اقلام تعهدی برای یک دوره زمانی مشخص که به دوره رویداد معروف است، به شرح زیر اورده می شود :
(1-1) 〖TA〗_(i,t)=〖OE〗_(i,t)-〖CFO〗_(i,t)
که درآن:
〖TA〗_(i,t): مجموع اقلام تعهدی شرکت i درپایان سال t
〖OE〗_(i,t): سود عملیاتی شرکت شرکت i درپایان سال t
〖CFO〗_(i,t): جریان های نقدی عملیاتی شرکت شرکت i درپایان سال t
حال از مدل تعدیل شده جونز برای سنجش مدیریت سود که از روی اقلام تعهدی اختیاری قابل تشخیص است به شرح زیر برای هرسال _ صنعت یک مدل رگرسیون به صورت زیر به صورت جداگانه برآورد می شود:
(TAi,t)/(ASSeti,t-1) = β1 (1/(Asseti,t-1)) + β2 ((〖∆SALE〗_(j,t) 〖 – ∆REC〗_(j,t ) )/(Asseti,t-1)) + β3(PPE_(j,t)/(Asseti,t-1) ) + ᶓi,t
(1-2)
که در آن:
:∆Revi,tتغییرات درآمد فروش شرکت i بین سال های t و t-1
∆ARi,t: تغییرات در حساب های دریافتنی شرکت i بین سال های t و t-1
PPEi,t:ارزش ناخالص املاک، ماشین آلات و تجهیزات شرکت i در سال های t
مقادیر متغیر های بالا برحسب جمع دارایی های سال t-1 شرکت i استاندارد می شوند.
حال با استفاده از ضرایب به دست امده ازمعادله(1-1) مقدار اقلام تعهدی غیر اختیاری(عادی) محاسبه می شود:
NAi,t = β1 (1/(Asseti,t-1)) + β2 ((〖∆SALE〗_(j,t) 〖 – ∆REC〗_(j,t ) )/(Asseti,t-1)) + β3(PPE_(j,t)/(Asseti,t-1) )
(1-3)
و در پایان مقدار اقلام تعهدی اختیاری (غیرعادی) برآورد می گردد:
AAi,t = (TAi,t)/(ASSeti,t-1) – NAi,t
(1-4)
قدر مطلق ارزش بدست امده رابطه بالا، جایگزین مدیریت سود در این تحقیق خواهد شد یعنی│AAi,t│= DAi,t که مقادیر بزرگتر آن نشان دهنده مدیریت سود بیشتر است (باد آوار نهندی و خانقاه،1392).
3. حق الزحمه حسابرس:
این متغیر مشابه با اغلب تحقیقات مرتبط با سنجش عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی از لگاریتم طبیعی حق الزحمه پرداخت شده توسط شرکت بابت خدمات حسابرسی مستقل در طی سال برای پژوهش استفاده خواهد شد. اطلاعات مرتبط با حق الزحمه حسابرسی از یادداشت های همراه صورتهای مالی و از بخش هزینههای عمومی و اداری شرکتها اقتباس شده است(علوی طبری، وهمکاران،۱۳۹۱) .
4.دوره تصدی حسابرس:
اگر طول مدت رابطه حسابرس با مشتری حداقل 3سال باشد عدد۱ غیر این صورت عدد”0″
5.درجه اهمیت صاحبکارحسابرسی:
برای تعیین درجه اهمیت(اعتبار) صاحبکاران برای حسابرسان به روش ذیل عمل میکنیم: (2014، O.OKOLiel).
کل دارایی های یک صاحبکار تقسیم بر کل دارایی های صاحبکاران حسابرس در نمونه
6.تخصص حسابرس در صنعت:
دراین پژوهش سهم بازار شاخصی است که برای اندازه گیری تخصص حسابرس در صنعت استفاده می شود. زیرا اولویت صنعت را نسبت به سایر حسابرسان نشان می دهد. هر چه سهم بازار حسابرس بیشتر باشد، تخصص صنعت و تجربه حسابرس نسبت به سایر رقبا بالاتر است. همچنین داشتن سهم بالای بازار(سهم غالب بازار) به این نکته اشاره دارد که حسابرس، به طور موفقیت آمیزی خودش را از سایر رقبا از لحظ کیفیت حسابرسی متمایز می کند.
برای تعیین تخصص حسابرس در صنعت به روش زیر عمل می کنیم :(باد آوار نهندی و خانقاه،1392).
کل دارایی های تمام صاحبکاران یک موسسه خاص در صنعت خاص تقسیم بر مجموع دارایی های صاحبکاران در این صنعت.
1-۸-2) متغیر وابسته
ضریب واکنش سود(ERC):
دراین تحقیق جهت ارزیابی ضریب واکنش سود از مدل زیر استفاده می شود:(مرادی و همکاران،1389).
(1-5) ARi,t = β 0 + β1 UEi,t + ei,t
ARi,t: بازده غیرعادی سهم iدرسال انتشار واعلان سود
β1 : ضریب واکنش سود
UEi,t: سودغیرمنتظره
: ei,t خطای تصادفی
محاسبه ARi,t به این صورت خواهد بود:
از آنجايي كه نمي توان گفت، اطلاعات مربوط به سود شركت ها، دقيقاً در چه تاريخي در اختيار استفاده كنندگان قرار گرفته است و با توجه به محدوديت در افزايش يا كاهش قيمت در طول روز و وقفه هاي معاملاتي طولاني در بورس اوراق بهادار تهران، امكان محاسبه بازده غيرعادي سهام به صورت هفتگي يا ماهانه حول و حوش تاريخ اعلان سود، وجود ندارد، در اين تحقيق، بازده غيرعادي سهام به صورت سالانه پس از پايان سال مالي شركت ها (يعني در سال انتشار و اعلان سود) محاسبه خواهد شد.
منظور از بازده غيرعادي هر سهم، عبارت است از تفاوت بازده واقعي و بازده مورد انتظار آن سهم.
در اين پژوهش از مدل بازده تعديل شده بازار استفاده شده است. طبق اين مدل فرض مي شود بازده مورد انتظار، براي تمام اوراق بهادار مشابه است و بازده هر ورقه بهادار مشابه بازده بازار است. از اين رو خواهیم داشت:
(1-6) E(Ri,t) = E(Rm)
باتوجه به توضیحات یاد شده،بازده غیرعادی نیز به شرح زیر است:
(1-7) ARi ,t = Ri,t _ R m
در اينجا فرض مي شود بازده مورد انتظار، براي تمام اوراق بهادار مشابه است و بازده هر ورقه بهادار مشابه بازده بازار است.
بازده بازار به صورت زير محاسبه شده است:
(1-8) Rm,t=(I1- I0)/I0
که I0 شاخص كل قيمت بازار سهام عادي اعلان شده توسط بورس اوراق بهادار تهران در ابتداي سال وI1 شاخص قيمت بازار در پايان سال است.
بازده واقعي براي هر سهم نيز به صورت زير محاسبه شده است:

(1-9) (p1(1+α)+D-[p0+α(1000)])/(p0+α(1000)) = Ri,t
به طوری که :
Ri : بازده سهم i درسال t P1 : قیمت سهم در پایان سال t
D : سودنقدی هرسهم P0: قیمت سهم درابتدای سال
α : درصد افزایش سرمایه
1-۸-3) متغیر های کنترلی
۱.جریان وجوه نقد حاصل از عملیات((CFO :
جریان وجوه نقد از حاصل عملیات باید تقسیم بر جمع دارایی های پایان سال شود.
۲.فرصت رشد شرکت ( :(GWTH
نرخ فرصت های رشد به وسیله تقسیم ارزش بازارسهام بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام محاسبه می شود .
۳.اندازه شرکت ( SIZE):
لگاریتم طبیعی کل دارایی های شرکت
۴.اهرم (Lev):
جمع بدهی تقسیم بر حقوق صاحبان سهام
۵.سود غیر منتظره((UE:
در این پژوهش نیز جهت محاسبه سود غیرمنتظره از رویکرد زیراستفاده شده است:
(1-10)
UEi,t = (EPSt _ EPSt-1)/(EPSt-1)
: UEi,t سود غیرمنتظره سهم شرکت در سالt
: EPSt سود هر سهم در سال جاری
EPSt-1: سود هرسهم درسال گذشته
1-۹) مدل تحقیق
این مطالعه توصیفی است و برای اندازه گیری ارتباط بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود از مدل زیر استفاده می شود:
ERCi,t = β0 + β1AFSi,t + β2ATi,t + β3ACIi,t+β4 SPECi,t+ β5 AFi,t+ β6 AIi,t+ β7Sizei,t+β8 CFOi,t+ β9Gwthi,t + β10Levi,t + β11UEi,t +β12 [UEi,t*UEi,t] + ξj,t
(1-11)
جدول 1-1 معرفی متغیرها
نوع متغیر
نام اختصاری
نام کامل
مستقل
AFSi,t
اندازه موسسه حسابرسی
مستقل
ATi,t
دوره تصدی حسابرس
مستقل
ACIi,t
درجه اهمیت صاحبکارحسابرسی
مستقل
SPECi,t
تخصص حسابرس در صنعت
مستقل
AFi
حق الزحمه حسابرس
مستقل
AIi,t
استقلال حسابرس
وابسته
ERCi,t
ضریب واکنش سود
کنترلی
CFOi,t
جریان وجوه نقدحاصل از عملیات
کنترلی
Gwthi,t
فرصت رشد شرکت
کنترلی
Levi,t
اهرم
کنترلی
UEi,t
سود غیر منتظره
کنترلی
Sizei,t
اندازه شرکت

:[UEi,t*UEi,t] بابت یک رابطه غیرخطی دررگرسیون ضریب واکنش سود که دررابطه خطی فریدمن و تسه (۱۹۹۲) و لایپ(۱۹۱۸) مطرح شده است.
1-1۰) جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران از ابتدای سال های ۱۳۸8 تا۱۳۹۲ می باشد. شرایط انتخاب نمونه به شرح زیر می باشد:
۱) شرکت ها از ابتدای سال ۱۳۸8 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند.
۲) اطلاعات مالی در دسترس باشد.
3) سال مالی شرکت ها منتهی به پایان اسفند هر سال باشد.
4) در طی دوره مورد مطالعه سهام شرکت ببیش6 ماه توقف معاملات نداشته باشد .
5) شرکت های انتخابی از شرکت های واسطه ای و سرمایه گذاری نباشد.
1-۱۱) حدودمطالعاتی
1-۱۱-1) قلمرو موضوعی
بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود
1-۱۱-2) حدود زمانی
قلمرو زمانی این پژوهش پنج سال از سال 1388 تا 1392 میباشد.
1-۱۱-3) حدود مکانی
قلمرو پژوهش از لحاظ مکانی، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
1-۱۲) روش و ابزار گردآوري داده‏ها
در این تحقیق برای جمع آوری داده ها واطلاعات، ابتدا از روش کتابخانه ای استفاده شده است. تجزیه و تحلیل های انجام گرفته در این پژوهش مبنای مفهومی و نظری ادبیات مطالعه را فراهم می کند. سپس اطلاعات مورد نیاز، از طریق سایت های اینترنتی بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار ره آورد نوین و صورت های مالی ارایه شده توسط سازمان بورس استخراج گردید. همچنین تجزیه وتحلیلهای آماری به وسیله نرم افزار Eviews انجام میشود.
1-۱۳) واژگان کلیدی و اصطلاحات
کیفیت حسابرسی:
يك تعريف معمول از كيفيت حسابرسي پس از سال ها پژوهش توسط دی آنجلو(۱۹۸۱) به اين صورت مطرح شده است: «سنجش و ارزیابی بازار از توانایی حسابرسی درکشف تحريفات با اهميت و گزارش تحريفات كشف شده»، همچنين دي آنجلو تأكيد كرده كه حسابرسي كه موارد نادرست را كشف و گزارش نمايد، حسابرس مستقل به معناي واقعي كلمه است. وقتي دي آنجلو اين مفاهيم را به كار گرفت، فرض اساسي وي اين بود كه بازار، كيفيت حسابرسي را كه نمايانگر كيفيت واقعي حسابرسي است درك ميكند(حساس یگانه، آذین فر، 1389).
استقلال حسابرس :
مجموعه ای از قواعد حرفه ای و اخلاقی که حسابرس را در اجرای فرایند حسابرسی یعنی شناخت و ارزیابی سیستم های کنترل داخلی و جمع آوری شواهد قابل اتکا و ارائه اظهار نظر همراهی می کند تا حسابرس بتواند اضهار نظر عاری از تحریف ارائه نماید. استقلال حسابرس را شکل میدهد (حسن زاده وهمکاران،1392).
اندازه موسسه حسابرسی :
مهمترین تحقیقات انجام شده در رویکردعرصه حسابرسی مطالعه تاثیر اندازه موسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی است.بسیاری از تحقیقات از رابطه مثبت بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی پشتیبانی می کند.
دی آنجلو (۱۹۸۱) معتقد است که موسسه های حسابرسی بزرگتر انگیزه قویتری برای ارائه حسابرسی با کیفیت بالاتر دارند زیرا علاقه مند هستند که شهرت بهتری در بازار به دست آورند.
حق الزحمه حسابرس:
حق الزحمه حسابرسی، منعکس کننده هزینه اقتصادی حسابرسان کارآمد میباشد. از منظر حسابرس، حسابرسان به دنبال حداقل کردن کل هزینه ها از طریق تراز کردن هزینه های منابعخود(هزینه های انجام کار حسابرسی بیشتر) و زیانهای آتی ناشی از بدهی قانونی میباشند. تلاش حسابرسی بیشتر، احتمال اینکه حسابرسان متحمل زیانهای بدهی شوند را کاهش میدهد و حسابرس حجمی از کار حسابرسی را که کل هزینهها را حداقل میکند، ارایه مینماید (حضرتی و پهلوان، ۱۳۹۱).

دور

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره کیفیت حسابرسی، ضریب واکنش سود، بازار سرمایه، صورتهای مالی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره کیفیت حسابرسی، گزارشگری مالی، ضریب واکنش سود، کیفیت اطلاعات