منبع پایان نامه ارشد درباره دادرسی مدنی، دیوان عالی کشور

دانلود پایان نامه ارشد

دفتر دادگاه ظرف 2 روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت 10 روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید .
نکات:
1ـ با توجه به آنچه که در بند پذیرش دادخواست ولو ناقص گذشت و دفتر دادگاه ملکف به پذیرش دادخواست ناقص بود این نکته درخور اهمیت است که دادخواست ناقص پذیرفته می شود، ولی برای به جریان افتادن آن باید تکمیل شود که در این خصوص مدیر دفتر مکلف است ظرف 2 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به صدور اخطار رفع نقص اقدام نماید .
2ـ اگر دادخواست فارسی نباشد یا روی اوراق رسمی نباشد به هیچ وجه پذیرفته نمی شود و مورد برای اخطار رفع نقص پیدا نمی کند.12
3ـ با استناد به ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی اخطار رفع نقص باید به تفصیل باشد بنابراین دفتر دادگاه در اخطار رفع نقص هزینه دادرسی ، باید مبلغ کسر تمبر را صریحاً قید کند و ننویسید عرضحال از جهت کسر تمبر ناقص است حکم شماره 1869ـ27/10/28 شعبه ششم دیوان کشور در همین مورد صادر شده است.13
4ـ دراخطار رفع نقص باید مهلت اقدام به رفع نقص ذکر شود ولی به موجب حکم شماره 4355 مورخ 24/6/1327دادگاه عالی انتظامی اگر در اخطاریه بجای ذکر مهلت مزبور اشاره شود که طبق ماده 85 یا496 (54،55،345کنونی ) نظائر آنها اقدام به رفع نقص کند این امر کافی می باشد به عقیده ما این رأی برخلاف ماده 54 ق. آ. د. م. باشد .
5ـ به موجب رویه اصراری عمومی تمیز رفع نقص خارج از موعد قانونی کان لم یکن است. 14
6ـ هرگاه در موارد توقیف دادخواست و اخطار رفع نقص ،دفتر دادگاه اقدام شایسته نکند دادرس دادگاه که ناظر اعمال مدیر دفتر است باید مانع جریان دادخواست گردد تا نقیصه مرتفع شود بموجب حکم شماره 1036 مورخ 27/10/1315 دادگاه انتظامی …(از نکات لازم الرعیاه عرضحال و شرط قابل جریان بودن آن، ذکر تمام ادله مثبت دعوا با قید انحصار آن می باشد و با این وصف به جریان انداختن عرضحالی که این نکته درآن رعایت نشده بود تخلف است )
ب: صدر ماده 66 می گوید:
در صورتی که دادخواست ناقص باشد ودادگاه نتواند رسیدگی کندجهات نقص را قید نموده پرونده را به دفتر اعاده می دهد موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می شود .
ج:فراز اخیر ماه 39 می گوید :
وکیلی که دادخواست تقدیم کرد در صورت استعفاء مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ می شود، رفع نقص با موکل است .
نکات :
1ـ این ماده در باب مربوط به وکالت دردعاوی است که ناظر به تکلیف وکیل در زمان استعفاء است .
2ـ در این ماده از « دادگاه » نام برده شده است که بمنظور از دادگاه همان دفتر دادگاه است و مسامحه در تعبیر است.15
3: به دلالت این ماده دفتر بادو تکلیف مواجه است :
الف: موضوع استعفای وکیل به موکل ابلاغ شود.
ب:چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد. برابر ماده 54ق.آ.د.م مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به موکل اطلاع داده تا از تاریخ ابلاغ ظرف 10 روز نسبت به رفع نقص اقدام نماید.
4ـ چنانچه موکل ظرف مهلت مقرر نسبت به رفع نقص اقدام ننماید و دادخواست تقدیمی توسط مدیر دفتر دادگاه رد شود مسئولیتی متوجه وکیل نیست .
5ـ در صورتی که دادخواست تقدیمی وکیل مستعفی از حیث هزینه دادرسی یا سایر جهات ناقص باشد مدیر دفتر مکلف است ظرف 2 روز از تاریخ رسید دادخواست نقایص را به طور کتبی و مفصل به موکل اطلاع داده تا از تاریخ ابلاغ ظرف 10 روز نسبت به رفع نقص اقدام نماید .
د: قسمت اخیر ماده 45 می گوید :
در خصوص این ماده ، دادخواست تجدید نظر و فرجام وکیل مستعفی قبول می شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به طور کتبی به موکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده و یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد نقص آن را برطرف نماید.
نکات :
1ـ این ماده در باب مربوط به وکالت در دعاوی است که ناظر به موردی است که وکیل با عنایت به مدلول وکالت نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور را داشته باشد و در موقع ابلاغ رأی استعفاء دهد .
2ـ به دلالت این ماده از وکیل مستعفی با اجتماع شرایط مقرر در صدر ماده 45ق.آ.د.م دادخواست تجدید نظر و فرجام پذیرفته می شود.
3ـ موضوع استعفای وکیل باید توسط دفتر دادگاه وفق فراز اخیر ماده 39 ق.آ.د.م (بند ج) به موکل ابلاغ شود .
4ـ منظور از عبارت « شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند » با عنایت به قسمت اول ماده 39 ق.آ.د.م که مقرر می دارد: در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد دادگاه به موکل اخطار می کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب نماید بنظر می رسد ادامه رسیدگی و تعقیب پرونده می باشد .
5ـ در صورتی که دادخواست تقدیمی وکیل مستعفی ازحیث هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر و فرجامی یا سایر جهات ناقص باشد مدیر دفتر مکلف است ظرف 2 روز از تاریخ رسید دادخواست نقایص را به طور کتبی و مفصل به موکل اطلاع داده تا از تاریخ ابلاغ ظرف 10 روز نسبت به رفع نقص اقدام نماید .
6ـ چنانچه موکل ظرف مهلت مقرر نسبت به رفع نقص اقدام ننماید و دادخواست تقدیمی توسط دادگاه رد شود، مسئولیتی متوجه وکیل نیست .
بند پنجم: صدور قرار رد دادخواست
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی در مواد 56،55،54 و 64 مدیر دفتر را مکلف کرده است که قرار رد دادخواست نخستین را صادر نماید ودر مواد 339 و345 نیز پیش بینی شده است که مدیر دفتر باید پرونده را به نظر رئیس دادگاه برساند تا دادگاه مبادرت به صدور قرار رد دادخواست تجدید نظر نماید که به شرح موارد مذکور در مباحث مربوطه خواهیم پرداخت .
الف ـ قسمت اخیر ماده 54 می گوید :
چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید ، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می کند، رد می گردد .
نکات :
1ـ با ابلاغ رفع نقص خواهان مکلف است ظرف 10 روز نسبت به رفع نقص اقدام نماید در صورتی که خواهان به این تکلیف عمل ننماید بعبارتی دادخواستی که ناقص بوده و مدیر دفتر به تجویز قانون آن را پذیرفته و به جریان افتادن آن مشروطه به تکمیل شدن آن بوده است ولی خواهان با ابلاغ اخطاریه رفع نقص ،در فرجه مقرر آن را تکمیل ننماید مدیر دفتر مکلف است قرار رد دادخواست صادر نماید ناگفته نماند در غیبت مدیر دفتر جانشین وی مکلف به صدور قرار می باشد.
2ـ قرار مذکور ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می باشد طرح چنین شکایتی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد بلکه بصورت برگ عادی اعلام می شود و نیاز به پرداخت هزینه دادرسی نیست مدیر دفتر پس از وصول لایحه اعتراض آن را ثبت و پرونده را به انضمام این لایحه بنظر دادگاه می رساند دادگاه با مداقه در دادخواست و منضمات آن و بررسی نکات مورد نظر مدیر دفتر و موارد مقید در اخطاریه رفع نقص ،در صورتی که به جهتی از جهات نظیر عدم ابلاغ صحیح یا عدم قید موارد نقص بطور کامل و دقیق یا فقدان نقص یا نقایص که مدیر دفتر اشاره نموده و نتیجاً قرار معترض عنه را صحیح نداند با اعلام فسخ آن تصمیم مقتضی مبنی بر رفع نقص و یا تعیین وقت دادرسی اتخاذ می نماید.
3ـ اگر همین دادخواست بیش از یک نقص داشته باشد و نسبت به بعضی از نواقص آن ، اخطار رفع نقص بعمل آید و مدعی اقدام به رفع نقص نکند نمی تواند دادخواست را ردکرد و باید اخطار نقص جامع جمیع نواقص باشد تا در صورت عدم اقدام مدعی به رفع نقص بتوان دادخواست را رد کرد (حکم تمیزی شماره 989 ـ 13899 مورخ 3/5/1316 ) در همین مورد اگر اخطار رفع نواقص جامع باشد و مدعی ، اقدام به رفع نقص بطور جامع نکند و فقط پاره ای از نواقص را مرتفع سازد باز هم دادخواست رد می شود مثلاٌ اگر تمبر قانونی الصاق نکرد و رونوشت مصدق مدرک منحصر خود را که یک برگ سفته است نداده باشد و پس از رفع نقص فقط تمبر را الصاق کند دادخواست رد می شود .16
4ـ هرگاه اخطار رفع نقص مطابق مقرراتی قانونی نباشد عدم اقدامی مدعی به رفع نقص موجب رد دادخواست نمی شود (حکم تمیزی شماره 3576 مورخ 30/10/1319 ) و نیز رأی اصراری هیأت عمومی تمیز به شماره 2255 مورخ 25/10/1355 مقررد می دارد : « اگر در اخطار رفع نقص از دادخواست ، بطور تفصیل به دادخواست دهنده اعلام نگردد چنین اخطاری مجوز رد دادخواست نخواهد بود بنابراین باتوجه به مواد 85ـ296 ـ534 ق. آ. د. م. (54و383کنونی ) که اعلام نواقص را بطور تفضیل ، تکلیف دفتر دادگاه قرار داده است، هرگاه میزان و مبلغ هزینه دادرسی (درمواردی که دادخواست از این جهت ناقص است) تفصیلاً در اخطاریه قید نگردد نمی توان دادخواست را رد کرد .17
5ـ به موجب حکم تمیزی شماره 786 ـ 12/5/27 شعبه هشت اگر در برگ اخطاریه فقط نوشته شود (دادخواست شما از حیث مدارک ناقص است )بدون اینکه تفصیلاًنقیصه مذکور توضیح داده شده باشد چون اخطاریه مزبور مفهم مقصود نیست عدم اقدام مدعی در رفع نقصیه با این وضع موجب رد دادخواست او نخواهد بود. 18
6ـ به موجب رأی تمیزی شماره 2129 ـ11/10/1335: اگر دادخواست ناقص بدون اخطار رفع نقص جریان یافته یارفع نقص در خارج از مدت قانونی بعمل آمده باشد، چنین دادخواستی در دادگاه استان باید رد شود. 19

7ـ به موجب حکم تمیزی شماره 1447 ـ28/6/1318 شعبه سوم اگر در هنگام ورود مدعی به دفتر دادگاه برای رفع نقص ازتعطیل اداره بیش از دو سه دقیقه نگذشته باشدعرفاً قابل تسامح و آخر وقت محسوب است و نباید دادخواست را رد کرد.20
8 ـ برای صدور قرار رد دادخواست بعلت عدم رفع نقص تعیین جلسه و احضار طرفین دعوا ضرورت ندارد.
9ـ طرح چند سوال :
• سوال اول: چنانچه قبل از اخطار رفع نقص و تکمیل دادخواست خواهان اعلام کند که از دعوا صرفنظر کرده است آیا دادگاه مجاز به صدور قرار مقتضی است یا آنکه پس از صدور اخطار رفع نقص باید تصمیم بگیرد؟
در مقام پاسخ به این سوال باید گفت با استناد ماده 48 قانون آئین دادرسی مدنی که شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است تقدیم دادخواست و تکمیل آن، قائم به درخواست رسیدگی خواهان و به منظور جریان دعوا و حل و فصل اختلاف است بنابراین اگر دادخواست ناقص باشد و خواهان قبل از تکمیل دادخواست اعلام کند که از داعوا صرفنظر کرده است . انصراف خواهان از تعقیب دعوا ایجاب می کند که دفتر پرونده را برای صدور قرار مقتضی بنظر داداگاه برساند و دیگر صدور اخطاریه رفع نقص برای تکمیل دادخواست ضرورت ندارد21.
• سوال دوم : در مواردی که دادخواست ناقص است و خواهان قبل از ابلاغ اخطار رفع نقص فوت شده باشد برای تکمیل دادخواست چگونه باید اقدام کرد ؟
با اتحاد ملاک از ماده 105 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اقدام به تکمیل ناقص متوقف بر تعیین جانشین خواهان متوفی است که در این صورت اخطاریه رفع نقص باید به ورثه، وصی، ولی یا قیم در صورت حجر وارث ابلاغ شود 22.
ب ـ ماده 55 : در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه ازتاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تادیه نشود ، دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد، این قرار داد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه می باشد، جز درمواردی که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که در این صورت مدت یک ماه یاد شده از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد .
نکات :
1ـ درمواردی که انتشار آگهی ضرورت دارد مدیر دفتر مکلف است :
الف: اخطاریه پرداخت هزینه انتشار آگهی را صادر نماید.
ب: در صورتی که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد مدت یکماه از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به مشارالیه محسوب خواهد شد بعبارتی چنانچه خواهان ضمن طرح دعوا تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نموده باشد و تقاضای ایشان رد شود.
مکلف است ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار نسبت به تادیه هزینه انتشار آگهی اقدام نماید والا دادخواست

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره زبان فارسی، دادرسی مدنی، قوانین موضوعه Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره ثبت اسناد، ادارات دولتی، سفارتخانه