منبع پایان نامه ارشد درباره خود کارآمدی، مصرف مواد، درخودماندگی، سلامت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

بهبود می‌بخشد (شولتزو شولتز، ترجمه سید محمدی،1383) که بادی‌های برنجی متغییر مستقل پژوهش که روابط والد- فرزند وقتی تقویت می‌شود به تبع آن انتظارات افراد در مورد توانایی‌هایشان بیشتر شده و نتیجه به دست آمده از پژوهش قابل تبیین می‌باشد.
همچنین قابل‌ذکر می‌باشد که کسانی که خیلی خود بسنده هستند، انتظار دارند موفق شوند و غالباً موفق می‌شوند و کسانی که چندان خود کارآمد نیستند، در مورد توانایی خود در انجام تکالیف شک دارند و به همین جهت نیز کمتر موفق می‌شوند از همین رو عزت نفس آن‌ها کم است (شارف، ترجمه فیروز بخت،1381). همچنین بندورا (1998، به نقل از جباری،1382) خود کارآمدی را به عنوان باورهای در مورد توانایی شخصی برای سازمان دادن و طی کردن مسیرهای عمل به منظور دستیابی به پیشرفت تعریف کرده است که در تشکیل این توانایی شخصی که خود کارآمدی را پیش‌بینی می‌کند نبود تعارض با والدین و به طبع آن ارتباط مناسب با دیگران و تأیید شدن توسط دیگران خیلی موثر می‌باشد. از آن جایی که هویت یابی فرد و تأیید توانایی‌های شخصی و به طبع آن برقراری سلامت وابسته به ارتباط با دیگران است این نتیجه به دست آمده قابل پیش‌بینی بود که نتیجه نیز آن را تأیید نموده است. همچنین پژوهش حاضر همسو با پژوهش‌های استرت149(1998) با استفاده از نظریه شناختی-اجتماعی بندورا مداخله‌ای را برای شرکت‌کنندگان جهت افزایش خود کارآمدی تصمیم‌گیری تشکیل دادند. این طرح که طی ده جلسه برای افراد جویای کار اجرا شد نشان داد که خود کارآمدی این افراد پس از جلسات افزایش یافت. مطالعه بعدی تحت عنوان”رشد خود کارآمدی و دانش‌آموزان دارای ناتوانی یادگیری”است که توسط پاناگوس ودابیوس (2000) انجام شد. این مطالعه عقاید و باورهای خود کارآمدی را بررسی می‌کند که این عقاید و باورها شامل منابعی از اطلاعات کارآمدی، متغیرهای درون دادی شخصی و پیامدهای مورد انتظار در رابطه با رغبت‌های نوجوانان دارای ناتوانی یادگیری( LD ) است. نمونه این پژوهش شامل 96 دانش‌آموز دبیرستانی دارای اختلال یادگیری و شامل تنوع و گوناگونی در زمینه جنسیت، نژاد و زمینه‌های اجتماعی-اقتصادی است. سیستم ترجیح حرفه‌ای کالیفرنیاCOP برای ارزیابی رغبت‌های کارآمدی و پیامدهای مورد انتظار در رابطه با مناطق و نواحی حرفه‌ای به کار می‌رود. متغیرهای درون داد شخصی دیگر، مثل استعداد نیز شامل این طرح پژوهشی می‌شوند. مهاجری و همکاران (1392) در پژوهشی مورد منفرد با عنوان اثربخشی تعامل والد-کودک بر خود کارآمدی والدگری مادران کودکان دچار درخودماندگی با کنش وری بالا به این نتیجه رسیدند که درمان تعامل والد – کودک اجمالاً باعث بهبود ضعیف تا متوسط خود کارآمدی والدگری مادران کودکان دچار درخودماندگی با کنش وری بالا می‌شود.
سرایی جماب، حسن‌آبادی، مشهدی و اصغری نکاح (1390) در پژوهشی با عنوان تأثیر آموزش والدین بر خود کارآمدی مادران کودکان مبتلا به درخودماندگی به این نتیجه رسیدند که برنامه آموزش والدین و پروراندن مهارت‌ها بر افزایش خود کارآمدی والدین موثر نبوده است.
ابوالقاسمی، پورکرد و نریمانی (1388) در مطالعه‌ای دریافتند که بین خود کارآمدی با گرایش به مصرف مواد در نوجوانان رابطه معناداری وجود دارد و افراد دارای خود کارآمدی پایین از مصرف مواد برای مقابله با مشکلات استفاده می‌کنند.
ویتینگهام، سوفرونوف، شفیلد و ساندرز150(2009) در پژوهشی با عنوان اثربخشی درمان مبتنی بر برنامه فرزند پروری مثبت بر مادران کودکان دچار اختلال‌های طیف درخودماندگی، به این نتیجه رسیدند که برنامه آموزش مدیریت رفتار به والدین تأثیر معناداری بر خود کارآمدی والدین ندارد.
در مطالعه تتی و گلف‌اند151(1991)؛ به وندی وماش152(1999)؛ گروس، فاگ، وبستر- استراتون، گاروی، جولیون و گاردی153(2003) به خوبی نشان داده‌شده والدینی که از آموزش شیوه‌های فرزند پروری استفاده کردند خود کارآمدی بالاتری داشتند، قواعد کمتر سخت‌گیرانه ای را وضع می‌کردند، و رفتارهای مثبت تری را نسبت به فرزندانشان بروز می‌دادند. در مقابل، افرادی که خود کارآمدی ضعیف تری دارند با احتمال بیشتری به صورت پرخاشگرانه، اجبارگونه و خصومت‌آمیز رفتار می‌کنند، حساسیت کمتری نشان می‌دهند و ناتوان تر بودند.
یاماموتو، سوزوکی و هالووی154(2005،2006) در تحقیقات خود نشان داده‌اند که مشکلات حاکی بر روابط والد – کودک، والدین را مستعد حالات خودسر زنشی و تردید نسبت به توانایی و خود کارآمدی‌شان می‌کند و این امر نقش مهمی در ابعاد مختلف تحول کودک دارد. اثربخشی مهارت‌های حل مسئله و خودکار آمدی در کاهش تعارضات والد- نوجوان در پژوهش‌های مرادی و ثنایی (1385) تأیید شده است.
فارسي نژاد (1383) رابطه سبک‌های هويتي با سلامت اجتماعي و خود کارآمدی تحصيلي دانش‌آموزان دختر و پسر پایه دوم دبیرستان‌های شهر تهران ر ا بررسي كرد. نتايج اين پژوهش نشان داد نوجوانان اطلاعات مدار و هنجارمدار و كساني كه از تعهد هويتي بالايي برخوردار بودند، سلامت اجتماعي بيشتري داشتند؛ اما نوجواناني كه در برخورد با مسائل هويتي، شیوه اجتنابي را به كار می‌گرفتند، ميزان تعهد احساس خود کارآمدی و سلامت اجتماعي آن‌ها پايين تر بود. از آنجایی که مسائل هویتی با روابط والد فرزند و تأیید شدن و ایجاد اعتمادبه‌نفس در شخصیت همسو است با نتایج به دست آمده از پژوهش همسو می‌باشد (فارسي نژاد، 1383).
فرضیه دوم پژوهش حاضر عبارت بود از آموزش مبتنی بر رابطه والد –فرزند بر بهزیستی اجتماعی والدین معتاد شهر اصفهان دارای تأثیر مثبت معنادار است. که نتایج به دست آمده از پژوهش این فرضیه را تأیید کرده است. در تبیین این یافته قابل‌ذکر می‌باشد که افرادی که از سلامت اجتماعی برخوردارند عملکرد و روابطشان با نوجوانشان و با دیگر افراد بهتر است و دیدگاه ثابت و واضح درباهره ی خودشان و دنیایی که در آن زندگی می کنند دارند.
پژوهشگران معتقدند که ارتباطات مثبت والد- نوجوان باعث سلامت روان سطوح بالای عزت نفس، رضایت زندگی و به طور کلی شادکامی، به همان اندازه سطوح پایین علائم پریشانی جسمی، خودکشی و پریشانی عاطفی می‌شود و بعلاوه ادراک نوجوان از این ارتباطات مثبت نقش- حمایتی در برابر مصرف سیگار، الکل و سایر مواد مخدر دارد (هیرو و همکاران155، 2009). مطالعات نشان داده است که از میان تعیین‌کننده‌های سلامت، سهم هر دسته از عوامل تقریباً به قرار زیر است: سهم نظام ارائه خدمات، 25 درصد؛ سهم عوامل زیستی،15 درصد؛ سهم عوامل اجتماعی،50 درصد (مرندی،1385). که بر اساس این مباحث که بهزیستی اجتماعی فرد وابسته به ارتباط والد- نوجوان می‌باشد نتایج به دست آمده از فرضیات دوم تا هفتم که مربوط به بهزیستی اجتماعی فرد است قابل تبیین می‌باشد.
سطوح بالای تعارض به صورت مدام می‌توان باعث ایجاد مشکلات روانی – اجتماعی و سایر مشکلاتی شود که در طول نوجوانی گسترش می‌یابد و می‌تواند باعث ایجاد مشکل و نقص در پیوندهای رابطه‌ای و تبدیل و مشکلات در زندگی بعدی گردد (کولیتز156 و لارسن،1992) که در این شرایط انطباق اجتماعی فرد کاهش‌یافته که این مبحث مرتبط با فرضیه ششم پژوهش می‌باشد که نشان می‌دهد نتایج به دست آمده از پژوهش مورد تأیید و تبیین است.
سلامت و بیماری نتیجه تعامل میان نیروهای زیستی، روانی و اجتماعی است. دیدگاه کنونی درباره سلامت و بیماری، دیدگاهی وسیع است که شامل تأثیر متقابل جنبه‌های زیستی، روانی و اجتماعی زندگی شخص است. این دیدگاه جدید را الگوی زیستی-روانی-اجتماعی می‌خوانند. در این مدل، سلامت و بیماری محصول ترکیب عوامل زیر در نظر گرفته می‌شود:
الف)-ویژگی‌های زیست‌شناختی (مثلاً، زمینه‌های ژنتیکی)
ب)-عوامل رفتاری (مثلاً، سبک زندگی، استرس و باورهای سلامتی) و
ج)-شرایط اجتماعی (مثلاً، تأثیرات اجتماعی، روابط خوشایندی و حمایت اجتماعی)(اگدن157،2008)
فرد سالم از نظر اجتماعی، اجتماع را به صورت یک مجموعه معنادار، قابل‌فهم و بالقوه برای رشد و شکوفایی دانسته و احساس می‌کند که به جامعه تعلق دارد، از طرف جامعه پذیرفته می‌شود و در پیشرفت آن سهیم است. بین مفهوم سلامت روانی و سلامت اجتماعی فاصله نزدیکی وجود دارد. همچنین، نتایج مطالعات نشان داده‌اند که معیارهای (مقیاس‌های) سلامت اجتماعی همبستگی مثبت با معیارهای سلامتی روانی دارند (سام آرام،1389). در تبیین نتایج به دست آمده از فرضیات دوم تا هفتم قابل‌بیان می‌باشد که وقتی ما الگوی ارتباطی و تعارضات والد- فرزند را تعدیل دهیم به تبع آن جنبه‌های زیستی، روانی و به خصوص اجتماعی فرد را تعدیل داده‌ایم که بر اساس آن مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی، انطباق اجتماعی و شکوفایی اجتماعی فرد را تعدیل و تغیر داده‌ایم که بر این اساس نتایج به دست آمده از فرضیات دوم تا هفتم که در بالا به آن اشاره شده است قابل تبیین می‌باشد.
نتايج پژوهش فرجاد و همكاران (1383) نشان می‌دهد كه اكثر جوانان معتاد، به خانواده‌هایی تعلق داشتند كه داراي مشكلات خانوادگي از قبيل: عدم روابط صحيح و سالم در خانواده، كم بودن سطح سواد والدين، كم بودن در آمد و كم بودن سطح فرهنگي و اجتماعي بودند. طرد فرزندان توسط والدين نيز در گرايش آن‌ها به گروه‌های منحرف و مصرف مواد از اهميت بالايي برخوردار است که در نتیجه باعث کاهش بهزیستی اجتماعی افراد و کاهش انطباق اجتماعی آنان می‌شود.
یافته‌های پژوهش رحمتي و همكاران (1385)، تيلسن و مك بريد158 (1998) و رپتي و تايلر (1992) نشان می‌دهد در زمینه عوامل خطر و محافظت‌کننده سطوح بالاي ارتباطات بين والدين و فرزندان، وجود فضاي آرام و خالي از تنش در خانواده را يك عامل محافظت‌کننده تلقي مي نمايندومحيط خانوادگي، ارتباط‌های حياتي را برای درك سلامت روان و سلامت فيزيكي فرزندان در گستره زندگي فراهم می‌کند.
شمسي ميمندي (1387) در پژوهش خود روابط بين فردي و بهداشت رواني خانواده را از عوامل مؤثر در گرايش فرزند به اعتياد بيان نموده، از ديدگاه او عدم صميميت و توجه، نقص روابط، اختلاف با والدين و سخت‌گیری‌های بی‌مورد در كنار اعتماد بيش از حد به فرزندان، عبارت‌هایی بودند كه در زیرمجموعه روابط بين فردي قرار گرفتند. طلاق، اختلاف بين والدين و متشنج بودن محيط خانواده و به خصوص تنبيه بدني فرزندان، اجبار خانواده در تأمين مصرف مواد، چندهمسري پدر و بی‌وفایی در زیرمجموعه بهداشت رواني خانواده قرار گرفتند. مديريت ضعيف در خانواده، فقدان انتظارات روشن و واضح والدين در مورد رفتارهاي كودكان، فقدان نظارت بر فرزندان، تنبيه شديد يا نامتناسب با خطاي كودك، از جمله مسائل مربوط به مديريت ضعيف در خانواده است كه می‌توانند مشكلات را براي كودكان به وجود آورند و به طبع آن مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی، انطباق اجتماعی و شکوفایی اجتماعی را کاهش می‌دهد که با آموزش روابط والد- فرزند این عوامل منفی کاهش و بهزیستی اجتماعی فرد افزایش می‌یابد که همسو با نتایج به دست آمده از فرضیات دوم تا هفتم است.
اهميت سلامت اجتماعي در حدي است كه اشخاص برخوردار از سلامت اجتماعي، با موفقيت بيشتري می‌توانند با مشكلات ناشي از ايفاي نقش‌های اصلي اجتماعي كنار بيايند. آنان در خانواده‌هایی زندگی می‌کنند كه ثبات و انسجام بيشتري دارند و از مهارت‌های ارتباطی بهتری برخوردارند و احتمالاً می‌توانند در فعالیت‌های جمعي بيشتر مشاركت كنند و بايد انتظار داشت تطابق آنان با هنجارهاي اجتماعي بيشتر باشد. اين وضعيت می‌تواند نقش مهمي داشته باشد در پيشگيري از انحراف كه ابعادي فراتر از قلمرو رفتارهاي فردي دارد (عبدالله زاده، 1387). روابط مطلوب با والدين لازمه‌ی بهزيستي رواني و جامعه‌پذیری است و همچنين یافته‌ها نشان می‌دهد كه ادراك كودكان از روابط با والدين اهميت فراواني دارد (واندلر، پرز و شوبي 2007 نقل از اصغري، 1388).
پل در سال 2007، پژوهشي را به منظور بررسي رابطه بين عملكردهاي ارتباطي، سلامت اجتماعي، معنوي و كيفيت زندگي افراد مبتلا به سرطان، بين سنين 35 تا 80، انجام داد. نتايج اين پژوهش نشان داد كه سلامت معنوي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره متغیر مستقل، والدین معتاد، شهر اصفهان، خود کارآمدی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مشارکت اجتماعی، پذیرش اجتماعی، سلامت اجتماعی، شهر اصفهان