منبع پایان نامه ارشد درباره خود کارآمدی، آموزش مهارت، پیش آزمون، روش پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

و بلوغ نشان داد.
لانگ141(2001) با ترکیب دو روش درمانی مهارت‌های ارتباطی / حل مسئله و درمان تغییر رفتار به بهبود تعارضات والدین-نوجوانان پرداخت. نتایج تحقیق او نشان داد که ترکیب درمان مهارت‌های ارتباطی/ حل مسئله و درمان تغییر رفتار منجر به بهبود قابل‌توجه مهارت‌های حل مسئله و مهارت‌های ارتباطی و در نتیجه کاهش تعارض والد-نوجوان می‌شود.
در تحقیقی که جفی142 و همکاران (2003) به بررسی رابطه‌ی بین سبک‌های حل تعارض و بزهکاری پرداختند نتیجه گرفتند که به طور قابل‌توجهی بین سبک‌های حل تعارض نوجوانان-والدین با بزهکاری رابطه وجود دارد و بزهکاری در پسران نوجوان سطوح بالاتری را از دختران نشان می‌دهد.
ویتینگهام، سوفرونوف، شفیلد و ساندرز143(2009) در پژوهشی با عنوان اثربخشی درمان مبتنی بر برنامه فرزند پروری مثبت بر مادران کودکان دچار اختلال‌های طیف درخودماندگی، به این نتیجه رسیدند که برنامه آموزش مدیریت رفتار به والدین تأثیر معناداری بر خود کارامدی والدین ندارد.
هیر144 و همکاران (2009) در یک مطالعه طولی برسی کردند که چگونه کیفیت زندگی زناشویی در بین خانواده‌های سالم به طور متقابل بر کیفیت ارتباط والد-نوجوان برای پیش‌بینی سلامت جسمی، سلامت روانی، سوءمصرف مواد در میانه نوجوانی و اوایل بزرگسالی موثر است. نتایج نشان داد که نوجوانانی که والدینشان کیفیت ارتباط پایینی را داشتند و ارتباط ضعیفی با والدینشان داشتند کمترین نتایج سلامت را داشتند و نوجوانانی که والدینشان کیفیت ارتباط بالایی داشتند و ارتباط والد-نوجوان خوبی باهر دو والد داشتند، به طور موافق بهترین نتایج را داشتند.

فصل سوم
روش پژوهش

1-3 مقدمه
در اين فصل ابتدا روش پژوهش، سپس جامعه‌ي آماري، نمونه و روش نمونه‌گيري شرح داده مي‌شود. در ادامه معرفي ابزار پژوهش و ويژگي روان‌سنجي آن خواهد آمد. سپس نحوه مداخله و شيوه اجرا و روش‌هاي تحليل داده‌ها و اطلاعات و شيوه‌هاي آماري بيان مي‌شود.
2-3 روش پژوهش
روش اين پژوهش نیمه تجربي است و در طرح این پژوهش، پيش آزمون- پس آزمون با گروه گواه استفاده شده است. دياگرام اين پژوهش در جدول (3-1) آمده است.

جدول.1-3 دياگرام پژوهش
پس آزمون
متغیر مستقل
پيش آزمون
انتخاب تصادفی
گر وها
T2

X1
T1
RE
گروه آموزش مبتنی بر روابط والد فرزند
T2

T1
RC
گروه کنترل

همان طور که در جدول (3-1) آمده است، طرح پژوهش از نوع پيش آزمون- پس آزمون با گروه گواه (کنترل) است.T1 و T2 به ترتيب نشان‌دهنده پيش آزمون و پس آزمون و X نشاندهنده متغير مستقل (آموزش مبتنی بر روابط والد فرزند) است. متغیر کنترل در اين پژوهش خود کارآمدی و بهزیستی اجتماعی بود.
3-3 جامعه آماري
جامعه آماري شامل کليه معتادان شهرستان اصفهان که در سال 1392-1393 می‌باشند که به مراکز ترک اعتیاد مراجعه نموده‌اند.
4-3 روش نمونه گيري و اجرا
در پژوهش حاضر با توجه به شرایط خاص جامعه پژوهش از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد. حجم نمونه کلاً شامل 30 نفر بود که از این 30 نفر در گروه آزمايش 15 نفر و در گروه کنترل 15 نفر با استفاده از روش تصادفی قرار داده شد. شرایط ورود اعضا نمونه به پژوهش حاضر شامل؛ داشتن حداقل سواد خواندن نوشتن، دارای فرزند نوجوان بودن، نداشتن سن بالای 45سال، همسر معتاد با حداقل 14 سال زندگی مشترک و شرایط خروج اعضا نمونه از پژوهش شامل؛ نداشتن سواد خواندن و نوشتن، غیبت2 جلسه به بالا، جدا زندگی کردن زوجین از همدیگر، نتایج t یک در تعیین افراد نمونه نقش داشته اند.
5-3 روش گردآوری اطلاعات
در این پژوهش از روشهای مطالعه کتابخانه ای و پرسشنامه ای به منظور گردآوری اطلاعات و بهره گیری از آنها در پژوهش استفاده شده است.
6-3 ابزار پژوهش
1-6-3 مقیاس خود کارآمدی عمومی (GSES)
شرر و همکاران145(1982) معتقدند که نظریه‌ی خود کارآمدی، الگویی از فرآیندهای شناختی برای سازش یافتگی می‌باشد و برای اولین بار مقیاسی جهت اندازه‌گیری این باور عمومی تحت عنوان مقیاس خود کارآمدی ساختند که اختصاص به موقعیت خاصی از رفتار ندارد. مقیاس خود کارآمدی عمومی شرر و همکاران دارای 17 گویه است. شرر و همکاران، بدون مشخص کردن عوامل و گویه های آن‌ها معتقدند که این مقیاس سه جنبه از رفتار شامل میل به آغازگری رفتار، میل به گسترش تلاش برای کامل کردن تکلیف و مقاومت در رویارویی با موانع را اندازه‌گیری می‌کند.
شرر و همکاران همبستگی پیرسون بین مقیاس خود کارآمدی عمومی شرر با مقیاس مسند مهار گذاری،287/0- را به دست آوردند. وودروف و کاشمر146 (1993)، در بررسی مقیاس خود کارآمدی عمومی شرر روایی این مقیاس را تأیید کردند (به نقل از اصغرنژاد و همکاران،1385). در پژوهش اصغرنژاد و همکاران (1385) نیز برای بررسی روایی ملاکی مقیاس خود کارآمدی عمومی شرر، همبستگی این مقیاس با مقیاس مسند مهار گذاری راتر147)1996) محاسبه شد که این همبستگی 342/0- به دست آمد. وودروف و کاشمر (1993)، در بررسی مقیاس خود کارآمدی عمومی شرر و همکاران پایایی این مقیاس را تأیید کردند (به نقل از اصغرنژاد و همکاران،1385). در پژوهش اصغرنژاد و همکاران (1385) به منظور بررسی همسانی درونی گویه های کل مقیاس، ضریب آلفای کرونباخ در مطالعات شرر و همکاران (1982) 86/0، در پژوهش وودورف و کاشمر (1993) 84/0 و در پژوهش اصغرنژاد و همکاران (1385) 83/0 گزارش شده است.
2-6-3 پرسشنامه بهزیستی اجتماعی
پرسشنامه بهزیستی اجتماعی 33 گویه ای توسط کییز (1998) بر اساس مدل نظری او از سازه بهزیستی اجتماعی طراحی شده است که معمولاً به عنوان مقیاس عمومی در روان‌شناسی سلامت اجتماعی جهت تعیین میزان سلامت و بهزیستی اجتماعی به کار می‌رود. پرسشنامه بهزیستی اجتماعی ابتدا توسط صفاری نیا و تبریزی (1391) به زبان فارسی ترجمه و سپس نسخه ترجمه‌شده فارسی به انگلیسی برگردانده شد. پس از آن قابل‌فهم و رسا بودن متن، توسط اساتید روان‌شناسی مورد بررسی قرار گرفت و پرسشنامه به تعدادی از دانشجویان داده شد تا اشکالات موجود احتمالی مشخص گردد و به این ترتیب نسخه فارسی پرسشنامه بهزیستی اجتماعی 33 گویه ای تهیه و بر روی 400 زن و مرد شهر تهران اجرا شده است
نمره‌گذاری: این پرسشنامه که از نوع مداد-کاغذی و خود گزارش دهی است، مشتمل بر 33 گویه و 5 خرده مقیاس “انطباق اجتماعی”،”انسجام اجتماعی”،”مشارکت اجتماعی”،”شکوفایی اجتماعی” و “پذیرش اجتماعی” می‌باشد. نمره‌گذاری گویه ها روی مقیاس لیکرت پنج درجه‌ای “کاملاً موافق=5″،”موافق=4″،”نظری ندارم=3″،”مخالف=2″و “کاملاً مخالف=1″انجام می‌شود. بنابراین، حداقل و حداکثر نمره‌ای که به دست می‌آید به ترتیب برابر با 33 و 165 خواهد بود. لازم به ذکر است که گویه های 1،2،5،6،7،9،10،12،14،15،19،21،23،24،25،26،27،29،32،33 به صورت معکوس نمره‌گذاری می‌شوند.
پایایی و روایی: در پژوهش صفاری نیا و تبریزی (1391) پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه برابر با 85/0 به دست آمد که میزان رضایت بخشی است. همچنین نتایج پژوهش جهت تعیین روایی محتوایی با استفاده از نظر متخصصان حاکی از روایی محتوایی پرسشنامه و نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مؤلفه‌های اصلی pcاز طریق چرخش واریماکس موید وجود پنج عامل دارای ارزش ویژه بزرگ‌تر از یک تحت عنوان”همبستگی اجتماعی”،”انسجام اجتماعی”،”مشارکت اجتماعی”،”شکوفایی اجتماعی”و پذیرش اجتماعی ” بوده است.

7-3 شيوه‌ي اجراي متغير مستقل
مهارت‌هاي روابط والد فرزند (متغير مستقل) در 10 جلسه آموزش داده‌شده‌ که شرح جلسات در جدول (3-6) آمده است.
جدول (2-3). شيوه اجراي آموزش مهارت والد- فرزند
تعداد جلسات درمان
محتواي جلسات
جلسه اول
1- آشنایی، معرفی فرایند جلسات، مرور برنامه‌ها
2- آشنایی با مفهوم ارتباط و موانع ارتباطی
جلسه دوم
1- آموزش مهارت‌های ارتباطی (کلامی و غیرکلامی)
2- بهبود مهارت‌های ارتباط کلامی والدین(مادران) با نوجوان
جلسه سوم
1 – مهارت ابراز وجود و خشم
2- آموزش مهارت حل مسئله (1)
جلسه چهارم
1- آموزش مهارت‌های حل مسئله (2)
2- آموزش مهارت‌های حل مسئله (3)
جلسه پنجم
1- حمایت کردن از نوجوان، کار کردن روی نقش‌ها، ساختار خانواده (شامل شناخت مرزها، ائتلاف‌ها، تعارضات و…) و الگوهای تعاملاتی خانواده
2- داشتن ارتباط درست و صادقانه، بررسی نشانه‌های فردی در خانواده
جلسه ششم
1- اصلاح مرزبندی‌ها و تعین نمودن محدودیت‌ها، توجه به استقلال نوجوان
2- دادن مسئولیت و آموزش مسئولیت‌پذیری به نوجوان
جلسه هفتم
1- آموزش به اعضا برای بحث و بررسی ارتباط با نوجوانان در مورد مقاومت در برابر فشارهای منفی همسالان برای مقابله با رفتارهای پر خطر مانند استفاده از مواد و…
2- آموزش هیجانات آسیب‌زای والدین
جلسه هشتم
1- افشاسازی والدین
2- خطاهای شناختی و بازسازی شناختی
جلسه نهم
1- شناسایی چرخه مرضی
2- اختلال در چرخه مرضی
جلسه دهم
1- گفت و گوی متقابل
2- مرحله تثبیت جلسات و اجرای پس آزمون.

ابتدا از دو گروه پیش آزمون به عمل آمد سپس گروه‌های آزمایش به مدت 10 جلسه در معرض آموزش متغیر مستقل (آموزش روابط والد فرزند) قرارگرفته و گروه گواه هیچ آموزشی دریافت نکردند. بعد از آخرین جلسه آموزشی از هر دو گروه آزمایش و گواه پس آزمون به عمل آمد.
8-3 شیوه‌ی تجزيه تحليل اطلاعات
براي تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيات از شاخص‌هاي آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است. در آمار توصيفي از شاخص‌هاي ميانگين و انحراف استاندارد و در آمار استنباطي از آزمون تحليل کوواريانس يک متغيره148استفاده شد و به منظور بررسي همساني واريانس ها از آزمون لوين استفاده گردید است.

فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده

1-4 مقدمه
در اين فصل نتايج حاصل از تحليل دادههاي آماري و آزمون فرضيهها ارائه ميشود. ابتدا با استفاده از شاخصهاي گرايش مرکزي و شاخصهاي پراکندگي، خلاصهسازي دادهها صورت ميگيرد و در بخش يافتههاي استنباطي، به آزمون فرضيههاي پژوهش پرداخته ميشود.
2-4 روش آماری توصيفي
جدول (1-4) تعداد والدین را در گروه آزمايش و گواه نشان ميدهد.
جدول (1-4). تعداد والدین در گروه آزمايش و گواه

گروه گواه
گروه آزمايش
تعداد والدین
15
15
مجموع
30

جدول (2-4) روند حضور و افت تعداد افراد نمونه را نشان مي‌دهد.

نمودار (1-4) وضعيت تحصيلات افراد نمونه در دو گروه آزمايش و گواه

3-4 بررسی فرضیه ها
1-3-4 فرضيه اول: فرضيه اول پژوهش عبارت است از آموزش مبتنی بر رابطه والد –فرزند بر خود کارآمدی والدین معتاد شهر اصفهان دارای تأثیر مثبت معنادار است.
جدول 4-4 مقايسه ميانگين و انحراف معيار نمرات خود کارآمدی در دو گروه آزمايش و گواه در مراحل پيش آزمون و پس آزمون
گروه
ميانگين
انحراف استاندارد
تعداد
پیش آزمون خود کارآمدی
آزمایش
47.33
7.31
15

گواه
44.13
5.57
15

کلی
45.73
6.59
30
پس آزمون خود کارآمدی
آزمایش
54.60
6.19
15

گواه
43.47
5.06
15

کلی
49.03
7.93
30
نتایج جدول (4-4) گویای آن است که تفاوت میانگین نمرات گروه آزمایش و گواه در مقیاس خود کارآمدی در مرحله پیش آزمون کم بوده درحالی‌که در مرحله پس آزمون تفاوت میانگین‌های پیش و پس آزمون گروه آزمایش و کنترل زیاد می‌باشد. این مطلب نشان‌دهنده‌ی اثربخشی متغیر مستقل (مداخله الگوی روابط والد فرزند) بر ميزان خود کارآمدی می‌باشد درحالی‌که در گروه گواه، میانگین تغيير محسوسي نيافته است. این یافته ها در نمودار (2-4) نیز نمایش داده شده است.

نمودار (2-4) میانگین نمرات خود کارآمدی در دو گروه آزمايش و گواه در مراحل پيش آزمون و پس آزمون

جدول 5-4: نتايج آزمون لوين مبني بر پیش‌فرض تساوي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره سلامت اجتماعی، خود کارآمدی، ناسازگاری، گروه کنترل Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره متغیر مستقل، خود کارآمدی، سطح معنادار، پیش آزمون