منبع پایان نامه ارشد درباره خود کارآمدی، عملکرد تحصیلی، سلامت جسمانی، عملکرد شغلی

دانلود پایان نامه ارشد

کارآمدی نقش محوری دارد.
11-2-2 خود کارآمدی و سلامت جسمانی
معلوم شده است که خود کارآمدی بر سلامت جسمانی هم تأثیر می‌گذارد. سلامت به طور متقابل ملاحظه‌ای وابسته به سبک زندگی است و سبک زندگی که مردم به مناسبت خود تنظیمی38 انتخاب می‌کنند، به طور عمده توسط خود کارآمدی تعیین می‌شود (بندورا، 2001، به نقل از کلونینجر، 2004، به نقل از زمانی، 1385).
مداخلات سلامتی مانند برنامه کاهش وزن، تمرینات و توقف سیگار کشیدن اگر خود کارآمدی بالا باشد احتمالاً بیشتر منجر به موفقیت می‌شود (دشارینز39، بویلون40، گودین41، 1986، گارسیا42، اسمیتز43 و دورفلر44، 1990، اولری45، 1958، 1992، وینبرگ46 و همکاران، 1984 و جیک47، 1998، نقل از کلونینجر، 2004، نقل از زمانی، 1385).
خود کارآمدی به افراد کمک می‌کند تا درد را کنترل کنند (دولس48، 1987، کورس و همکاران49، 1990، نقل از کلونینجر، 2004، نقل زا زمانی، 1385). در برخی از موارد، افرادی که معتقد بودند درد خود را تسکین دهند، قادر به انجام آن بودند. در یک بررسی، زنان حامله‌ای که برای کاهش درد زایمان، آرمیدگی و تمرین تنفس را آموخته بودند، از نظر مقدار کنترلی که فکر می‌کردند بر درد دارند، فرق داشتند (مانینگ50 و وایت51، 1984، نقل از شولتز و شولتز، ترجمه سید محمدی، 1383). هر چه خود کارآمدی و احساس‌های کنترل آن‌ها بالاتر بو، توانایی تحمل در آن‌ها در مدت زایمان، بیش از درخواست مسکن درد، طولانی تر بود. هر چه کارایی شخصی بالاتر بود، مسکن کمتری درخواست می‌شد (شولتز و شولتز، ترجمه سید محمدی، 1383).
پژوهش دیگری نیز بین ادراک کارایی شخصی و تحمل درد، رابطه مثبت و نیرومندی را نشان داده است. با کارایی شخصی بیشتر تحمل درد بیشتر بود. شیوه‌های کنار آمدنی که کارایی شخصی را افزایش می‌دهند می‌توانند تولید آندروفین ها یعنی دردکش‌های طبیعی بدن را به مقدار زیاد افزایش دهند (بندورا، البری، تبلور، گایتر و گوسارد، 1987، نقل از شولتز و شولتز، ترجمه سید محمدی، 1383).
بررسی‌ها در مورد نوجوانان نشان می‌دهد که هر چه کارایی شخصی آن‌ها بیشتر باشد در برابر تأثیرات همسالان برای شروع سیگار کشیدن مقاوم تر هستند (استاسی، ساسمن، دنت، بورتون و فلوی، 1992، نقل از شولتز و شولتز، ترجمه سید محمدی، 1383). خود کارآمدی به بهبودی از بیماری جسمانی نیز مربوط است. برای مثال یک مطالعه دریافت افراد دارای کارایی شخصی زیاد در مورد بیماری‌های ریوی بهتر از آن‌هایی که کارایی شخصی کمی دارند به درمان‌های شناختی و رفتاری پاسخ می‌دهند (کاپلان، آتکینس و رینش، 1984، نقل از شولتز و شولتز، ترجمه سید محمدی، 1383).
12-2-2 خود کارآمدی و کنار آمدن با استرس
عقاید خود کارآمدی بر میزان استرس، اضطراب و افسردگی که افراد در موقعیت‌های تهدیدکننده یا موقعیت‌های مسئولیت بر انگیز تجربه می‌کنند تأثیر می گذارد (پروین، سروان و جان، 1999، نقل از زمانی، 1385).
بالا بودن خود کارآمدی و احساس کنترل بر رویدادهای موجود در زندگی شخصی به صورت مثبت به توانایی کنار آمدن با استرس و به حداقل رساندن اثرات زیان‌بخش آن بر کارکرد زیستی مربوط است. کنترل‌پذیری با توجه به ماهیت استرس اصل تشکیل‌دهنده‌ی مهمی است این شرایط زندگی استرس زا به خودی خود نیست که آثار زیان‌بخش زیستی را تولید می‌کند، بلکه ناتوانی ادراک‌شده در کنترل آن‌هاست (بندورا، 1995، ص 26، نقل از شولتز و شولتز، ترجمه سید محمدی، 1383).
کارایی شخصی زیاد، با تقویت ایمنی بدن، کاهش آزاد شدن هورمون‌های مربوط به استرس و کاهش آسیب‌پذیری نسبت به عفونت‌های تنفسی، مربوط بوده است (بندورا، کوهن، تیرل و اسمیت، 1991، ریدن فیلد، آلری، بندورا، لوین و راسکا، 1990، نقل از شولتز و شولتز، ترجمه سید محمدی، 1383).
13-2-2 خود کارآمدی و عملکرد تحصیلی
پژوهش بین کارایی شخصی و عملکرد تحصیلی رابطه‌ی مثبت معناداری را نشان می‌دهد (مولتون، براون ولنت، 1991، نقل از شولتز و شولتز، ترجمه سید محمدی، 1383).
معلمان دارای در جه ای بالای خود کارآمدی در توانایی‌های تدریس خود، فرصت‌های بیشتری را برای عملکرد موفق دانش‌آموزان به وجود می‌آورند (جیسون و دمیو، 1984، نقل از شولتز و شولتز، ترجمه سید محمدی، 1383) معلوم شده است که کارایی شخصی در دانش‌آموزان به طور مثبت به انگیزش، سطح تلاش و استقامت در کلاس درس وابسته است (زیمرمن، 1995، شولتز و شولتز، ترجمه سید محمدی، 1383).
14-2-2 خود کارآمدی و تنظیم عملکرد انسان
عقاید خود کارآمدی عملکرد انسان را در چهار مرحله‌ی عمده تنظیم می‌کند (بندورا، 1997، نقل از پروین و جان، 1999، نقل از زمانی، 1385) شناختی، انگیزشی، هیجانی و مراحل انتخاب.
مسیر شناختی شکل‌های گوناگونی به خود می‌گیرد. عملکرد عمده افکار این است که افراد را قادر می‌کند نا رویدادها و فعالیت‌هایی که برای افراد مهم هستند را کنترل و پیش‌بینی کنند. افراد با خود کارآمدی بالاتر، منابع، منابع شناختی بیشتر راهکارهای انعطاف‌پذیرتر و مدیریت موثرتر بر محیطشان دارند (بوفارد52، بوچارد53، پرنت54 و لاریو55، 1991، وود56 و بندورا، 1989، نقل از زمانی، 1385).
عقاید خود کارآمدی نقش مرکزی در تنظیم انگیزش دارند. انگیزه بیشتر انسان‌ها به طور شناختی تولید می‌شود. این عقاید خود کارآمدی است که تعیین می‌کند افراد کدام هدف چالش‌برانگیز را انتخاب کنند، چه مقدار تلاش صرف آن کنند و در برخورد با مشکل چقدر استقامت بورزند (بندورا، 1991، لوک57 و لاتام58، 1990، به نقل از زمانی، 1385).
کنترل جریان فکر عامل کلیدی در خود تنظیمی حالت‌های هیجانی است. به علاوه افراد می‌توانند بر حالت‌های احساسی‌شان با تمرین کردن شیوه‌های تسکینی، بدون تغییر دادن سبب برانگیختگی هیجانی کنترل پیدا کنند. افرادی با خود کارآمدی پایین از وظایف مشکل اجتناب می‌کنند چون آن‌ها را به عنوان یک تهدید نگاه می‌کنند.
15-2-2رابطه خود کارآمدی و انتظار
مفهوم خو کارآمدی به طور خیلی زیادی شبیه مفهوم انتظار است. تفاوت عمده آن‌ها این است که انتظار مربوط به فعالیت خاص در زمان معین است، درحالی‌که خود کارآمدی مربوط به احساس کلی است که یک فرد احساس توانایی یا عدم توانایی در بعضی از حیطه‌های زندگی می‌کند، مانند بازی کردن تنیس، به طور آشکار این دو مفهوم به هم وابسته هستند، شخصی که خود کارآمدی بالایی دارد، انتظار بالایی نیز دارد، اما این دو یکی نیستند، نظریه‌ی خود کارآمدی و انتظار در پیش‌بینی اینکه مسائلی را که افراد معتقد هستند می‌توانند آن‌ها را خوب انجام دهند و موفق شوند، موفق هم می‌شوند باهم توافق دارند. تئوری انتظار همچنین تأثیر انگیزش را در پاداش در نظر می‌گیرد، موضوعی که در تئوری خود کارآمدی به آن پرداخته نمی‌شود (اسپکتور، 2003، به نقل از زمانی، 1385).
بندورا معتقد است که قضاوت در مورد خود کارآمدی از نتایج مورد انتظار و یا انتظاراتی که فرد از نتیجه رفتار دارد متفاوت می‌باشد. زیرا اشخاص باور دارند که یک عمل خاص، پیامدهای شخصی را در پی خواهد داشت. اما آنها به این باورشان عمل نمی‌کنند زیرا می‌پرسند که آیا واقعاً قادر به انجام فعالیت‌های ضروری آن کار می‌باشند. ساختار خود کارآمدی و نتایج مورد انتظار ادراک افراد از واقعیت هستند. لذا این ادراکات ممکن است واقعی باشند یا نباشند. توجه به این نکته در تصمیم‌گیری اهمیت دارد که ادراک افراد از واقعیت بیشتر از واقعیت عینی، تعیین‌کننده رفتار آن‌ها فرض شده است (سوانسون و فواد، ترجمه موسوی، 1383).

16-2-2 خود کارآمدی و عملکرد شغلی
انتخاب حرفه‌ای تحت تأثیر کارآمدی است در یک تحقیق درباره دانش‌آموزان دبیرستانی با دو گروه همگن، آن‌هایی که از خود کارآمدی گسترده‌تری برخوردار بودند، دامنه وسیع تری را در نظر می‌گرفتند. آن‌ها همچنین از علایق و رغبت‌های بیشتری برخوردار بودند (بورس59، رنگل60، چارچ61، زندر62 و ریوز63، 1990، نقل از کلونینجر، 2004، نقل از زمانی، 1385).
گزارش شده است کارمندان دارای کارایی شخصی زیاد در مقایسه با آن‌هایی که کارایی شخصی کمی دارند، هدف‌های شخصی عالی تر را تعیین می‌کنند و تعهد بیشتری به این هدف‌ها دارند (لاک و لاتمن، 1990، وود و بندورا، 1989، نقل از شولتز و شولتز، ترجمه سید محمدی، 1383).
مطالعه‌ای که به طور مستقیم به موقعیت‌های کاری ربط دارد توسط لوک و همکارانش (1984) انجام شده است. آنان دریافتند که عقاید خود کارآمدی با عملکرد در کارهای خلاق رابطه‌ی مثبت دارد. خود کارآمدی از طریق برآوردهای عینی شایستگی انجام کار و اطمینان از انجام آن کار در سطحی شایسته اندازه‌گیری می‌شود. خود کارآمدی به طور مستقیم عملکرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد، حتی هنگامی که توانایی کنترل شده باشد. عقاید مربوط به خود کارآمدی نیز به طور مستقیم بر عملکرد تأثیر می‌گذارد. زیرا افراد دارای عقاید خود کارآمدی بالاتر، هدف‌های بالاتری را انتخاب می‌کنند و اهداف بالاتر، رابطه‌ی مثبتی با عملکرد دارد. خود کارآمدی مربوط به توانایی و عملکرد گذشته است (اوبرین، ترجمه غضنفری و یزدانی، 1382). در سازمان‌ها خود کارآمدی و دیگر مفاهیم شناختی پیش‌بینی کننده آرزوهای شغلی و عملکرد شغلی است (لنت و هاکت، 1987، استاجکویک و لوتانز، 1998، نقل از کلونینجر، 2004، نقل از زمانی، 1385).
خود کارآمدی میزان تلاش برای رسیدن به اهداف را افزایش می‌دهد (کلونینجر، 2004، نقل از زمانی، 1385). خود کارآمدی عملکرد خوب تصمیم‌گیری مدبرانه را در تجارب در بین تحصیل‌کرده‌ها افزایش می‌دهد (بندورا و وود، 1989، بندورا و وود بایلی، 1990، نقل از کلونینجر، 2004، نقل از زمانی، 1385).
تئوری خود کارآمدی تئوری مفید برای محیط کاری است. طبق این نظریه انگیزه و عملکرد را با بالا بردن خود کارآمدی می‌توان افزایش داد. بندورا (1982) بحث می‌کند که چگونه می‌توان خود کارآمدی را با انجام کارهایی که از نظر میزان مشکل بودن از آسان به سخت تنظیم‌شده‌اند افزایش داد. سازمان‌ها می‌توانند این اصل را با تدارک دیدن تکالیفی برای کارکنان به طوری که با موفقیت همراه باشد به کار گیرند تا سطح خود کارآمدی آن‌ها را افزایش دهند. تجربه موفق کارکنان در وظایف مشکل و مشکل تر باعث افزایش خود کارآمدی خواهد شد (اسپکتور، 2003، نقل از زمانی، 1385). کارل64 و همکاران (1993، نقل از اسپکتور، به نقل از زمانی، 1385). استفاده از این رویکرد را در برنامه‌های آموزشی پیشنهاد می‌کنند.
ادراک افراد از خود کارآمدی‌شان در کسب مهارت‌ها و تکالیف متنوع نقش مهمی را در پیش‌بینی انتخاب‌های شغلی و به همان نسبت در پشتکار آن‌ها برای انجام اهدافشان دارد (سوانسون و فواد، ترجمه موسوی، 1383).
3-2 متغیر بهزیستی اجتماعی
1-3-2بهزیستی اجتماعی
سلامت موضوعی مطرح در بسیاری از فرهنگ‌ها است. در واقع هر جامعه به عنوان بخشی از فرهنگ خود از سلامت مفهوم خاصی در نظر دارد. از میان تعریف‌هایی که هنوز هم به کار می‌رود، شاید دیرینه‌ترین تعریف آن باشد که:”سلامتی عبارت است از بیمار نبودن” در برخی از فرهنگ‌ها سلامت و هماهنگی مترادف یکدیگرند و هارمونی عبارت است از “سازگار بودن با خود، با جامعه، با خدا رو با جهان”. آراء هندیان و یونانیان باستان در مفهوم سلامت مشترک بوده و بیماری را به اختلال تعادل بدنی نسبت به آنچه “اخلاط” منتسب می‌کردند. در فرهنگ وبستر سلامت وضع خوب و عالی بدن، اندیشه و روح و به ویژه بر کنار بودن از درد یا بیماری جسمی تعریف شده است. در فرهنگ آکسفورد به معنی وضع عالی جسم یا روح و حالتی که اعمال بدن به موقع و به گونه موثر انجام شود آمده است. جالینوس سلامت را عبارت از وجود نسبت معینی از عناصر گرمی، سردی، رطوبت و خشکی تعریف می‌کند. ابن‌سینا معتقد است: سلامت سرشت یا حالتی است که در آن اعمال بدن به درستی انجام می‌گیرد نقطه مقابل آن بیماری است (سجادی،:1383).
در سالهای اخیر با گنجانده شدن “توانایی داشتن یک زندگی مثمر از نظر اقتصادی و اجتماعی” این تعریف کامل تر شده است. سلامت بیشتر به عنوان ابزاری برای رسیدن یک هدف منظور شده است که می‌توان آن را از لحاظ کارکردی به

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره خود کارآمدی، دوران کودکی، عوامل بیرونی، جمعیت شناختی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره سلامت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، پذیرش اجتماعی، سلامت روان