منبع پایان نامه ارشد درباره حمل و نقل، متصدی حمل، حمل و نقل هوایی، جبران خسارات

دانلود پایان نامه ارشد

كنوانسيون است. بند3ماده‌ي1كنوانسيون ورشو حمل و نقلي را كه توسط چند متصدي حمل و نقل از طريق هوا انجام شود را متوالي مي‌داند.
ماده‌ي 30 كنوانسيون ورشو بيان مي‌دارد:
«در مورد حمل و نقلي كه مشمول بند سوم ماده‌ي 1 بوده و متواليا توسط چند متصدي حمل و نقل انجام گيرد هر متصدي حمل و نقل كه مسافر يا لوازم شخصي يا بار قبول كند تابع مقررات اين كنوانسيون خواهد بود و در آن قسمت از قرارداد حمل و نقل كه تحت نظارت او انجام مي‌شود يكي از طرف هاي قرارداد حمل و نقل تلقي خواهد شد».
پس حمل و نقل متوالي بايستي توسط هواپيما انجام گيرد و اين حمل بايد پشت سر هم انجام شود و بنابر بند3 ماده‌ي1 و ماده‌ي30 كنوانسيون ورشو معيار حمل واحد يا متوالي يك معيار ذهني است و با احراز قصد مشترك طرفين اين امر مشخص مي‌شود.
اگر طرفين همه‌ي حمل هاي صورت گرفته را يك عمل واحد بدانند ولو اينكه متواليا توسط چند متصدي انجام شود يا چندين قرارداد منعقد شود حمل، واحد به شمار مي‌آيد.
در كنوانسيون مونترال 1999بند3 ماده‌ي1 به اين نوع حمل اختصاص يافته است.
«حمل و نقلي كه توسط چندين متصدي حمل و نقل هوايي متوالي انجام گيرد، وقتي كه در نظر طرفين قرارداد به عنوان عمليات واحدي تلقي مي‌گردد از نظر اين كنوانسيون حمل و نقل واحد محسوب مي‌گردد، اعم از اين كه در چارچوب قرارداد واحد يا مجموعه اي از قراردادها‌ مورد توافق قرار گرفته باشد. اين نوع حمل و نقل به صرف اين كه طي قرارداد واحد يا مجموعه اي از قراردادها بطور كامل در قلمرو يك دولت عضو انجام گيرد خصيصه‌ي بين المللي خود را از دست نمي‌دهد».
در مقايسه دو متن كنوانسيون ورشو و مونترال اين نتيجه به دست مي‌آيد كه همان مسائلي كه در كنوانسيون ورشو بيان شده، در كنوانسيون مونترال بدون هيچ تغييري مجددا وضع گرديده است.

4-حمل و نقل مركب
زماني از حمل و نقل مركب استفاده مي‌شود كه وسايل حمل متفاوت باشد، مثلا در امر حمل از كشتي و هواپيما و … استفاده شود. تفاوتي كه بين حمل ونقل متوالي و مركب وجود دارد همين موضوع است كه در حمل متوالي وسيله همان هواپيما مي‌باشد درحالي كه در حمل مركب وسايل متعدد است.
كنوانسيون ورشو فصل چهارم خود را به مقررات حمل و نقل مركب(مختلط) اختصاص داده است. در ماده 31 بند اول اشعار مي‌دارد:
«در مورد حمل و نقل مختلطي كه قسمتي ار آن با هواپيما و قسمتي با هر وسيله حمل و نقل ديگري صورت گيرد مقررات كنوانسيون حاضر نسبت به آن قسمتي كه با هواپيما انجام شده اعمال مي‌گردد مشروط برآن كه حمل و نقل هوايي مندرجه در ماده‌ي1رعايت شده باشد».
كنوانسيون مونترال در ماده38 در فصل چهارم حمل و نقل مركب را تعريف مي‌كند:
«در مورد حمل و نقل مركب كه بخشي از آن از طريق هوا و بخشي ديگر از طريق ساير شيوه هاي حمل و نقل صورت مي‌گيرد مقررات اين كنوانسيون، با رعايت بند4 ماده‌ي‌ِ18 تنها به بخش حمل و نقل هوايي حاكم خواهد بود مشروط بر اين كه حمل و نقل از طريق هوا مشمول شرايط مذكور در ماده1 شود».
پس حمل و نقل مركب بر اساس اين دو كنوانسيون، حمل و نقلي است كه از چند وسيله براي جابجايي مسافرين استفاده شود.

ج- وظایف متصدی حمل و نقل
هریک از طرفین قرارداد حمل و نقل با توجه به موقعیت خود دارای وظایفی هستند. طرفین قرارداد حمل، متصدی حمل و نقل و مسافر می‌باشند. در حمل و نقل هوایی بیشترین و مهمترین تعهدات و وظایف بر عهده‌ي متصدی حمل است و کنوانسیون‌های ورشو و مونترال نحوه صدور اسناد حمل و نقل، حقوق و تکالیف متصدی حمل، فرستندگان و گیرندگان کالا را تعیین کرده‌اند. به موجب بند 1 ماده 3 کنوانسیون ورشو، متصدی حمل و نقل باید برای مسافر بلیت صادر و به وی تحویل نماید. بلیت مسافر حاکی از وجود قرارداد بین مسافر و متصدی حمل و نقل است و شخص خسارت دیده با استناد به آن و مشخص نمودن نقاط مبداً و مقصد، اجرای کنوانسیون مربوطه را درباره خود خواستار می شود. اولین وظیفه‌ای که بر عهده‌ي متصدی حمل و نقل است صدور و تسلیم بلیت به مسافر است. در بند دوم همین ماده بیان می‌دارد« … معهذا هرگاه متصدی حمل و نقل مسافری را بدون تسلیم بلیت به مسافرت بپذیرد نمی‌تواند به مقررات این کنوانسیون که متصدی حمل ونقل را یا از مسئولیت مبری و یا مسئولیت او را محدود می‌کند استناد نماید». در صورت عدم صدور بلیت و ورود خسارت به مسافر، متصدی مسئولیتی بیشتر از آن چه قانون‌گذار برای آنان در نظر خواهد داشت که اصطلاحاً در حقوق هوایی گفته می‌شود مسئولیت متصدی حمل و نقل نامحدود است.
مطابق ماده3 کنوانسیون ورشو، برای حمل مسافر، متصدی باید بلیتی حاوی نکات ذیل صادر نماید:
الف- محل و تاریخ صدور
ب- نقاط مبدا و مقصد
ج- توقف های پیش بینی شده؛ به شرط آن که متصدی حمل در صورت لزوم مجاز باشد محل آن را تغییر دهد بدون آنکه اعمال این حق جنبه بین المللی حمل نقل را نفی نماید.
د- نام و نشانی متصدی یا متصدیان حمل و نقل
هـ – شرحی مبنی براینکه حمل و نقل مزبور مشمول مقررات مربوط به مسئولیت مقرر در کنوانسیون ورشو می‌باشد.
ماده 3 پروتکل لاهه، ماده 3 کنوانسیون ورشو در خصوص مندرجات بلیت را به صورت زیر اصلاح نموده است:
الف – ذکر نقاط مبدا و مقصد
ب- اگر نقاط مبدا و مقصد در سرزمین یک طرف متعاهد کنوانسیون واقع باشد و یک یا چند توقف در سرزمین یک دولت دیگر پیش بینی شده باشد ذکر حداقل یکی از محل‌های توقف مزبور.
ج- شرحی به این مضمون که چنانچه مسافر به مقصد کشوری غیر از کشور مبدا سفر کند یا در چنین کشوری توقف نماید در آن صورت مسافرت وی مشمول کنوانسیون ورشو خواهد بود که بر طبق آن مسئولیت متصدی حمل و نقل در صورت فوت یا صدمه بدنی و نیز در صورت مفقود یا معیوب شدن لوازم شخصی مسافر در اغلب موارد محدود می‌باشد.
بلیت هواپیما باید قبل از مسافرت و در زمان مناسب تحویل داده شود که چنانچه مسافرت هوایی مستلزم برخی اقدامات از جمله مراجعه به کنسول و یا سفارتخانه ای باشد، مسافر زمان کافی جهت تصمیم گیری داشته باشد. این که صدور و تسلیم بلیت از وظایف متصدی حمل و نقل قلمداد شده صرفاً وظیفه نیست بلکه مزایایی برای متصدی نیز دربر خواهد داشت که می‌توان به مسئولیت محدود در کنوانسیون ورشو اشاره کرد. تغییر مکان مسافر از نقطه‌ای به نقطه دیگر توسط متصدی، نقش اساسی در حمل و نقل هوایی مسافر را ایفاء می‌کند. این امر وسیله‌ای مناسب و دارای امکانات لازم جهت اجرای عملیات پرواز را در زمان معین و از مکان مشخص می‌طلبد. بنابراین متصدی متعهد است، جایگاه مناسب در هواپیما برای مسافر اختصاص دهد، لکن از طرفی نیز مسافر ملزم است از قبل صندلی مورد نظر خود را رزرو کند. بنابراین دومین وظیفه متصدی حمل را می‌توان جابجایی مسافر در زمان مقرر دانست. هرگونه تاخیر در جابجایی و یا عدم اجرای آن ممکن است برای متصدی حمل ایجاد مسئولیت نماید. ماده 19 کنوانسیون ورشو عنوان نموده است: « متصدی حمل ونقل مسئول خساراتی است که از تاخیر در حمل و نقل هوایی مسافر، لوازم شخصی یا کالا ناشی می‌گردد». همچنین در ماده 19 کنوانسیون مونترال از تاخیر در پرواز صحبت به میان آمده است، که مقرر نموده است: « متصدی حمل و نقل مسئول خسارات ناشی از تاخیر در حمل و نقل هوایی مسافر، بار همراه مسافر یا کالا می‌باشد. مع هذا، اگر متصدی حمل ثابت نماید که وی، مأموران و نمایندگانش کلیه اقداماتی را که به طور معقول برای اجتناب از ورود خسارت لازم بوده به عمل آورده‌اند یا اینکه ثابت کند برای او، مأموران و نمایندگانش انجام چنین اقداماتی ناممکن بوده است، مسئول خسارت ناشی از تاخیر نخواهد بود».
از دیگر وظایف متصدی حمل و نقل هوایی در برابر مسافر را می توان خدمات رسانی مناسب در اثنا سفر بر شمرد. بدین معنا که در مسافرت هوایی چنان چه متصدی صرفاً به جابجایی مسافر از مکانی به مکان دیگر بدون توجه به لزوم خدمات رسانی شایسته اقدام نماید، برای متصدي، مسئولیت ایجاد خواهد شد. به عنوان مثال ممکن است در مسافرت هوایی به علت مسافت زیاد، مدت زمان نسبتاً طولانی سپری گردد که نیاز به غذا و نوشیدنی مناسب و دیگر خدمات جهت آسایش و راحتی مسافر در طول سفر احساس گردد. در زمینه تعهدات ایمنی نیز باید کلیه اطلاعاتی که برای سلامتی مسافر لازم است ارائه نماید. نکته‌ای که وجود دارد آن است که کنوانسیون های مربوطه هیچ گونه اشاره‌ای به این تعهد متصدی ننموده و در نتیجه باید گفت در این خصوص مسئولیت متصدی تابع احکام و قواعد حقوق داخلی خواهد بود.
مهمترین وظیفه و تعهد متصدی حمل و نقل، التزام بر سالم رسانیدن مسافر به مقصد می‌باشد. این تعهد در تمام اثناء مسافرت هوایی بر دوش متصدی است و هرگونه وقوع حادثه‌ای در طول سفر برای مسافر به منزله عدم اجرای تعهد و ایجاد مسئولیت برای متصدی حمل و نقل تلقی خواهد شد. ماده 17 کنوانسیون ورشو بيان داشته: « متصدی حمل و نقل مسئول خساراتی است که در صورت فوت یا جرح و یا هرگونه آسیب بدنی متوجه مسافر می‌گردد مشروط براینکه حادثه موجد خسارت در داخل هواپیما و یا حین عملیات پیاده یا سوار شدن رخ داده باشد». از سوی دیگر متصدی حمل ملتزم به دادن آگاهی و اطلاعات لازم به مسافر و اقدامات ضروری جهت حفظ سلامتی وی دراثنا سفر می‌باشد، زیرا در این صورت می تواند به ماده 20 کنوانسیون ورشو برای رهایی از مسئوليت تمسک یابد. ماده 20 اشعار می دارد: «در صورتی که متصدی حمل و نقل ثابت نماید که خود و عاملین او کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از بروز خسارات اتخاذ نموده‌اند، یا آن که اتخاذ چنین تدابیری برای او و عاملین او مقدور نبوده است، مسئول نخواهد بود». در کنوانسیون مونترال نیز ماده 17 تقریباً مضمون عبارات ماده 17 کنوانسیون ورشو را عنوان نموده با این تفاوت که در ماده 20 مسئولیت متصدی حمل و نقل پررنگ تر و بر اساس مسئولیت عینی و مطلق تعبیر گردیده و نه مبتنی بر تقصیر. فلذا می‌توان برداشت نمود که تعهد متصدی حمل و نقل در اثناء سفر و در راستای سالم رسانیدن مسافر به مقصد، تعهد به نتیجه بوده و نه تعهد به وسیله.

گفتار سوم : مفهوم مسئولیت
در این گفتار ابتدا مفهوم مسئولیت بررسی می‌شود و بعد ازآن ارکان مسئولیت و سپس مباني مسئوليت در نظام‌هاي حقوقي و همچنين اقسام نظريات در زمينه مسئوليت مورد بررسی قرار می‌گیرد و در پایان مسئولیت متصدی حمل و نقل نسبت به فعل دیگران مورد بحث قرار خواهد گرفت.

الف- مفهوم
در قوانین مختلف تعریف مشخصی از مسئولیت ارائه نشده است ولی حقوقدانان تعاریفی از آن ارائه داده‌اند که به بررسی آنها پرداخته می‌شود.
در مفهوم لغوی مسئولیت بیان گردیده که مصدر جعلی از ریشه«سال» به معنای مواخذه، ضمانت، بازخواست است.(طاهري،انصاري،334:1384)
همچنین بیان شده که مسئولیت مصدر جعلی از«سال» به معنای موظف بودن به انجام امری می‌باشد.(معين ،969:1383) و یا اینکه گفته شده که مسئولیت از نظر لغوی یعنی از کار و فعل انجام شده مورد سوال واقع شدن.(دهخدا ،1865:1373)
در اصطلاح حقوقی نیز این کلمه از مفهوم لغوی خود فاصله نگرفته است؛ چراکه مسئول بودن یا مسئولیت به این معنی است که شخص باید پاسخگوی برخی از اعمال خویش باشد. حقوقدانان تعریف واحدی از مسئولیت ارائه ننموده‌اند. برخی معتقدند که مسئولیت تعهد قانونی مشخص بر رفع ضرری است که به دیگري وارد کرده است؛ می‌باشد، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود او باشد یا ناشی از فعالیت او باشد.(لنگرودي ،642:1342)
برخی دیگر معتقدند که مسئول و مسئولیت در اصطلاح، گاهی در معنی قابل یا قابلیت موظف شدن شخص به انجام یا ترک عملی مانند جبران خسارات ناشی از رفتار خلاف قانون، نیز به کار برده شده، هر شخصی مسئول رفتار یا گفتار خویش است؛ یعنی هرشخص دارای این خصلت و قابلیت حقوقی است که اگر در اثر گفتار و رفتار او زیانی به دیگری وارد آید؛ موظف است آن را جبران نماید.(شهيدي ،40:1382)
دکتر کاتوزیان در مقام تعریف مسئولیت عنوان نموده‌اند که در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارات دیگری است؛ می‌گویند در برابر او مسئولیت دارد. (كاتوزيان ،45:1380)
در مجموع می‌توان گفت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره حمل و نقل، متصدی حمل، قانون مدنی، حقوق تجارت Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مسئولیت مدنی، جبران خسارت، زیان دیده، مطالبه خسارت