منبع پایان نامه ارشد درباره حمل و نقل، سلسله مراتب، استان فارس، عدم تمرکز

دانلود پایان نامه ارشد

شهرهاي بريتانياي آن زمان، منظر سازي مشخصه اي بود که مرز ميان محله ها را تعيين مي کرد. اين روش در عين اينکه براي جدا کردن محله ها روش بصري موثري است، مي تواند فواصل ميان فعاليتهاي مختلف ناحيه شهري را افزايش دهد و همچنين اتصالهاي ميان محله هاي مجاور يکديگر را تضعيف کند. در شهرهاي کوچک و بزرگ موجود، وجود گستره هاي وسيع فضاهاي باز بين محله ها بسيار نادر است. مسيرهاي حمل و نقل اصلي، کانال ها و مسيرهاي آبي ديگر و تغيير در سبک معماري لبه هاي نوع ديگر براي محله هستند (مهندسين مشاور شاران، 1388: 13).
2-6-2 مدل اندازه ي محله63 در ايران )نمونه اي از شرق): مدل اندازه محله در ايران در گذشته تابعي از مذهب، قوميت، حرفه و پيوند اجتماعي بوده است ولي امروزه اين مسائل کم رنگتر شده اند و اکثر محلات به شکل سياسي و بر اساس راه ها تقسيم بندي مي شوند. محلات جديد نيز با جمعيت و خدماتي تعريف شده ايجاد مي شوند و در زير نمونه هايي از تقسيم بندي ها آورده شده است که بيشتر بر اساس جمعيت مي باشد:
حبيبي و صديقه مسايلي در كتاب سرانه ي كاربريهاي شهري، محله را شامل700 -1250 واحد مسكوني با جمعيت 3500 تا 5500 نفر با شعاع دسترسي 375 تا 300 متر تلقي نموده است (حبيبي و مسايلي، 1378: 7_8) .
اسماعيل شيعه در كتاب مقدمه اي بر مبناي برنامه ريزي شهري، جمعيت محله را 5000 نفر و فاصله ي مركز تا حاشيه را 500 متر (شيعه، 1371 ، ص 127). وزين نيز معيار جمعيتي محله را6000 تا 20000 نفر و شعاع عملكرد آن را 1000_750 متر (وزين، 1378 : 179_ 183).
سازمان برنامه و بودجه ي استان فارس در كتاب استانداردهاي حداقل سرانه ي كاربري اراضي در طراحي شهري جمعيت را 5000 نفر و شعاع دسترسي به مركز محله را 500 متر لحاظ نموده است (سازمان برنامه و بودجه استان فارس، 1371 :49 ).
مهندسان مشاور آتك در طرح حفظ و ساماندهي تهران سال 1367 جمعيت محله را بين 10 تا 20 هزار نفر جمعيت و به طور متوسط 17500 نفر لحاظ نموده است (مهندسان مشاور آتك، 1367 : 71).
اخيراً طرح جامع جديد، سازماندهي تهران بزرگ را با يك الگوي تقسيم بندي شهرسازانه مديريتي در پنج سطح: شهر، حوزه، منطقه، ناحيه و محله تعريف و تعيين محدوده ي تقسيمات رده ي محله را در حوزه ي اختيارات شوراي شهر نهاده است ( پورمحمدي،1382 :372).

7_2 نتايج مباني نظري :
جدول شماره 4: جدول کاربردي مباني نظري

نظريه

اهداف

اصول
کاربرد معيارها و متغيرهاي مورد بررسي

کاربرد در پژوهش
1. مکتب ساختارگرايي
1. مطالعه عناصر کالبدي مانند فرم (مانند محله) و عملکرد و پيوند فضايي (محتوا) آن در دوران مختلف
2. مطالعه مجموعه عملکردها، کاربري ها و عناصر مختلف و متنوع شهري

1. اصل وحدت (تنوع فضايي، مرکزيت، تعامل و هماهنگي، توازن، پيوستگي فضايي، سلسله مراتب، تجانس، هويت، مشارکت، تاکيد بر روابط اجتماعي و ترکيب و انسجام محله)
2. تکامل
3. تکثر و تکثير
4. انسجام
5. وابسته به کل
بررسي سيستم حرکتي اصلي به مثابه ستون فقرات_ پيوند بناهاي اصلي با طرح شبکه ارتباطي اصلي_ بررسي رابطه متقابل بناها با يکديگر و بناها با فضاها_ مطالعه فعاليتهاي تجاري، صنعتي و سياسي در طول محور اصلي_ تحليل ترکيب بندي بناها و فضاهاي اصلي به صورت يک کل به هم پيوسته_ مطالعه پيوستگي مسير با طراحي لبه ها و ايجاد نشانه
1. پيوستگي اجزاء شهري
2. تعيين و تکامل مرکز محله
3. پيوند و انسجام در سطح محله
4. تعريف فعاليت براي مرکز
5. کم رنگ شدن ساختمانها با دور شدن از مرکز
6. شبکه بندي درون محله
7. مرز محله
2. رويکرد توسعه پايدار شهري
7. روند بهگشت اجتماع بدون رشد فراتر از ظرفيت حامل بوم شناسانه.
8. پايداري زيست محيطي( با هدف برقراري تعادل اکولوژيک)
9. پايداري اجتماعي( با هدف برقراري عدالت اجتماعي)
10. پايداري اقتصادي( با هدف فراهم سازي زمينه براي بقاي اقتصادي).

1. ارتباط با طبيعت
2. امنيت و ايمني
3. ارزيابي آگاهي و دانش
4. وحدت و جامع نگري.
5. عدالت بين نسلي
6. جامعه مستقل و غير وابسته
رفاه افراد
7. اقتصاد برآورد سازي نيازهاي اوليه انساني
8. حفاظت از محيط زيست طبيعي
9. حداقل استفاده از منابع تجديدناپذير.
کاهش آلودگي، نگهداري منابع طبيعي، کاهش ضايعات شهري، افزايش بازيافتها، کاهش انرژي مصرفي، عدم تمرکز شهري و کاهش پراکندگيها، ايجاد اشتغال محلي، ساختار اجتماع متعادل، حمل و نقل عمومي و کاهش ترافيک، توزيع منابع و تهيه غذاي پايدار محلي.

1. مرکزيت پايدار
2. مرز پايدار
3. وحدت و پيوستگي درون محله
4. تفکيک محله نسبت به ساير محلات
5. تعيين پايداري محله
1.1 حکمروايي خوب شهري
به کارگيري حداکثري ظرفيتهاي موجود در هر يک از بخشها به منظور نيل به اهداف گسترده تري از رفاه اقتصادي و اجتماعي.
1.مشارکت 2.حاکميت قانون 3. شفافيت 4.مسئوليت پذيري 5. اجماع سازي 6. عدالت و انصاف 7.کارايي و اثر بخشي 8. پاسخگويي (رفيعيان و ديگران ، 1390: 95_94)

برنامه ريزي و مديريت مشارکت طلبانه_ برنامه ريزي مردم مبنا
1. پيوند درون محله
2. سنجش تشابهات درون محله
3. سنجش تمايزات با ساير محلات
4. تعيين شاخصهاي حکمروايي خوب در سطح محله

1.2 مشارکت
1. سهيم شدن شهروندان در قدرت تصميم گيري، تدوين سياستها در ارتباط با تعيين مرزها و هر آنچه که بر محيط محله آنها موثر است.
2. فراهم کردن زمينه هاي لازم از سوي حکومتهاي محلي و شهرداري ها جهت دخالت شهروندان محلي در تصميم گيري هاي شهروندي و به نوعي افزايش پيوندها و سرمايه هاي محله اي
3. شکوفايي توانمنديهاي سيستم محلي و اجتماعي در شهرها در قالب نوعي اعتدال که در آن حيات سيستم محلي جزيي از حيات جامعه مي باشد.
1. احساس تعلق به اجتماع
2. احساس مسئوليت نسبت به جامعه
3. فراگير و در حد امکان
4. ساز و کار شفاف و موثر
5. زمينه ساز و تداوم آن در نهادهاي مدني محله
6. زمينه مشارکت محله اي
1. بررسي محدوديتها و مشکلات مديريت محله ها
2. ارزيابي صرفه جويي در هزينه ها و کاهش صرف انرژي
3. بررسي تقويت جامعه مدني.
1. سنجش شاخص هاي اجتماعي و فرهنگي در تعيين مرزهاي محله
2. مرکزيت پايدار
3. وحدت و پيوستگي درون محله
4. تعيين مشارکت و سرمايه اجتماعي محله
1.3 توسعه اجتماع محلي
تشويق مسئولان محلي در راستاي ايجاد و توسعه برنامه هاي همکاري ميان بخش خصوصي، محلي و دولتي جهت ايجاد توسعه پايدار در سطح .
1. سرمايه اجتماعي (محله اي)
2. انسجام اجتماعي
1. سنجش انگيزه در مردم جهت خودياري از طريق آموزش
2. ارزيابي روحيه همکاري و تعاون
3. تحليل توسعه رهبري محلي
4. تقويت مردم سالاري
5. تحليل فرايند رشد پايدار
حفظ و تقويت روابط اجتماعي
6. بررسي تغييرات تدريجي مبني بر تصميمات دروني
1. سنجش انگيزه و ارزيابي روحيه تعاون و همکاري در سطح محلي (محله هاي شهري)
2. تحليل تغييرات در سطح محله هاي مورد بررسي
3. رويکرد مديريت يکپارچه شهري
1. قانونمندي، شفافيت، کار آمدي، مديريت نو آورانه و ديدگاه راهبردي.
2. توسعه پايدار
3. براي برقراري حکمروايي شايسته و ايجاد رويه اي نوين با قابليت بسيج منابع مردمي جديد و درنهايت توسعه اجتماعات محلي
4. توسعه ي فضاهاي فرهنگي، اجتماعي و گردشگري، منابع درآمدي پايدار، ارتقاي کيفي زندگي شهروند مداري، نظارت عمومي بر مسائل شهري .
6. برابري، مديريت تمرکز زدا، ايجاد همنوايي، توسعه منابه انساني، مسئوليت پذيري و پاسخگويي.
7. لزوم طراحي چارچوب سازماني و تشکيلاتي و چند سطحي و چند لايه اي براي سيستم مديريت شهري
8. پوشش کامل همه ي امور شهري
9. شمول مديريت شهري بر برنامه ريزي شهري
قابليت انطباق چارچوب سازماني با ماهيت چند عملکردي مديريت..
1. تحليل رويه هاي تعاون و همکاري و تعريف طرح هاي مشارکتي ميان سازمانهاي دولتي و نهادهاي محلي اداره ي شهر.
2. بررسي انگيزه در سازمانهاي دولتي و خصوصي براي همکاري در اداره امور شهر.
3. پيش بيني ساختارهاي سازماني انعطاف پذير براي سازمان مديريت کلانشهر که قادر باشد به تغييرات مستمر در محيط کلانشهر پاسخ دهد.
4. اتخاذ تدابير مناسب براي پيشگيري از تداخل مسئوليت بين دواير سازمان مديريت کلانشهر به طوري که رويه هاي پاسخ گويي، حدود مسئوليت هر دايره را به روشني مشخص نمايد.
1. تحليل سطوح مشارکتي سازمانهاي دولتي و نهادهاي محلي در ارتباط با فعاليتهاي محلي
2. يکپارچگي مديريت محله بر مبناي رويکرد محله مبنا
4. تئوري نوشهرگرايي
1. براي باز زنده سازي محلات شهري به کار مي رود و همواره بر ساختن يک اجتماع ايده آل و مطلوب.
2. افزايش ميزان مشارکت در زندگي عمومي.
3. بازگشت به الگوي توسعه محلات سنتي.
قابليت پياده روي_ ارتباط پذيري_ کاربري هاي مختلف و متنوع_ مسکن مختلط_ معماري و طراحي شهري با کيفيت (تاکيد بر زيبايي، آسايش انسان و خلق حس مکان و …)_ ساختار سنتي محله_ تراکم افزايش يافته_ حمل و نقل هوشمند_ پايداري_ کارايي انرژي_ بالا بودن کيفيت زندگي.
1. بررسي گوناگوني ساختمانها، کاربري هاي مختلط، مسکن براي گروه هاي مختلف درآمدي، برتري و توجه خاص به حوزه عمومي
2. بررسي نوع استفاده از اتومبيل، تنوع کاربري ها و افزايش روابط اجتماعي
کاربست رويکرد نوشهرگرايي با توجه به ارتباط بين ويژگي هاي محله اي قديم و جديد
5. مدل شهر سالم
اهداف تحرك سياسي و مشاركت جامعه در تجهيز و تكميل (اجراي) يك طرح سلامت شهري_ تلاش براي افزايش آگاهي از موضوع سلامت در توسعه شهري به وسيله مسئولين ملي و شهري_ ايجاد ظرفيت فزاينده براي مسئولين شهري در مديريت مشكلات شهري و تشكيلات مشاركتي با سازمان هاي اجتماعي در بهبود شرايط زندگي در جامعه توسعه نيافته_ ايجاد يك شبكه اي از شهرها در مبادله و تكنولوژي اطلاعات_ تضمين مشاركت زنان در تصميم گيري در ارتباط با فعاليت هاي پروژه به ويژه در فضاهاي مهمي مانند مسكن، آب و بهداشت و خدمات بهداشتي.
بهبود سلامت و توجه جدي به اصول آن براي همه_ توسعه پايدار _ برنامه ريزي بر پايه مشاركت است.
حيات بخشي پايدار_ ايمني و امنيت_ بهره وري اقتصادي_ تعاون_ دسترسي_ تعادل_ سازگاري_ پويايي (توسعه منظم)_ هويت_ زيبايي_ تنوع_ بهره وري وقت آزاد، بسته در نظر گرفتن شهر_ احساس تعلق.
توسعه نگرش سلامت شهرها براساس دو سر فصل بهداشت براي همه و ارتقاء بهداشت_ ارتقاء بهداشت در برنامه هاي سياسي و اجتماعي شهرها_ تاكيد بر اقداماتي جهت بهداشت همگاني كه بر روابط متقابل بين افراد و محيط و روش هاي زندگي اثر مي گذارد_ مبارزه با عواملي كه سلامتي افراد ساكن شهر را مورد تهديد قرار مي دهد.
سنجش اثرات مرزبندي و حفظ محيط زيست

منبع: نگارنده: 1392

فصل 3: تحليل تطبيقي محله هاي شهري قديم و جديد با توجه به مطالعات ميداني

1-3 مفهوم محله64 و شاخصهاي تقسيم بندي آنها در ادوار مختلف:
در گذشته شهر هاي ايراني به عناصر کهن دژ، شارستان و ربض تقسيم مي‌گرديد. هر شهر دروازه و دروازه‌بان داشت، حتي محلات نيز داراي دروازه بود و در شب بسته مي‌شد (شمس الديني، 1390: 14). اساس سازماندهي كالبدي اجتماعي در شهرهاي قديم بر نظام محله بندي و سلسله مراتب تقسيمات آن ( بازار، مركز شهر، محله و زير محله و غيره) استوار بوده كه هم به روابط اجتماعي و اقتصادي شهر و هم به روابط ارتباطي و خدماتي شهر سازمان مي داده است (دفتر برنامه ر يزي عمراني وزارت كشور،1381). و در واقع محله اساس شكل گيري طبيعي شهرهاي قديم بود .بين اهالي يك منطقه پيوستگي اجتماعي وجود داشت. تمامي محلات واحدهاي مورد نياز مردم از جمله آب انبار، بازارچه، مسجد، ميدان، حسينيه و حمام را در برداشتند. به اين ترتيب گذشته از فراهم بودن موجبات زندگي براي مردم هر محله ، نوع همبستگي و ارتباط نزديك نيز بين ساكنين هر محله حاكم بوده است.
در دوران گذشته، بسته به خصوصيات اجتماعي و اقتصادي، عوامل مشترکي وجود داشته که شکل گيري و تجمع محلات موجب مرزبندي و تفکيک مکاني بين مناطق شهر به گونه اي مي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره اوقات فراغت، انسان سالم، حمل و نقل Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره سلسله مراتب، دوران باستان، نادرشاه افشار، اوقات فراغت