منبع پایان نامه ارشد درباره حقوق بین الملل، حل و فصل اختلافات، موشک بالستیک، مبادله داده

دانلود پایان نامه ارشد

تا سه سال پس از لازم الاجرا شدن معاهده است : همه موشک های میان برد و پرتاب کننده های آن ها و همه تاسیسات و تجهیزات پشتیبانی همراه با چنان موشک ها و پرتاب کننده های هریک از طرفین بایستی منهدم شوند.281 نیز هریک از طرفین باید همه موشک های کوتاه برد خود و پرتاب کننده های آن ها به علاوه همه تجهیزات پشتیبانی همراه با آن ها را منهدم کنند به طوریکه کمتر از 18 ماه پس از لازم الاجرا شدن این معاهده و پس از آن، هیچ یک از آن موشک ها، پرتاب کننده ها یا تاسیسات پشتیبانی، توسط هریک از طرفین تولید یا کسب نشوند. کمتر از 90 روز پس از لازم الاجرا شدن این معاهده، هریک از طرفین باید مراحل برچیدن همه موشک های کوتاه برد مستقر و پرتاب کننده های مستقر و غیر مستقر آن ها را برای انهدام تاسیسات کامل کنند و بایستی چنان تاسیساتی در مکان های خودشان تا زمانی که نابود شوند، بمانند. کمتر از 12 ماه پس از لازم الاجرا شدن این معاهده هر یک از طرفین بایستی مراحل بر چیدن همه موشک های کوتاه برد غیر مستقر برای انهدام تاسیسات مربوط به آن ها را کامل کند و آن ها بایستی در مکان هایشان تا زمانی که نابود شوند، بمانند. موشک های کوتاه برد و پرتاب کننده های آن ها نبایستی در یک تسهیلات نابود سازی واقع شوند. چنان تسهیلاتی باید تا 1000 کیلومتر دورتر از مکان موشک ها و پرتاب کننده های آن ها باشد.282
بدین ترتیب 462 موشک میان برد شوروی که اروپای غربی را نشانه گرفته بودند و 221 موشک دیگر که به سوی چین و ژاپن هدف گیری شده بود، می بایست از میان می رفت. آمریکا در مقابل تعهد کرد که 332 موشک خود را که در انگلستان، آلمان غربی، ایتالیا و بلژیک مستقر شده بود، منهدم کند.
به محض لازم الاجرا شدن این معاهده و پس از آن هیچ یک از طرفین نباید :
الف- به تولید یا پرواز آزمایشی موشک های میان برد یا تولید هر پرتاب کننده آن ها ؛ یا ب- تولید، پرواز آزمایشی یا پرتاب موشک های کوتاه برد یا تولید هریک از پرتاب کننده های آن ها مبادرت ورزد.283
مبحث چهارم : نحوه اجرای معاهده
الف- جهت افزایش کارایی و اجرای مقررات این معاهده، طرفین بدین وسیله یک کمیسیون بررسی ویژه را ایجاد می نمایند. طرفین موافقت دارند که در صورت درخواست هریک از آن ها، باید در چهارچوب این کمیسیون جهت رسیدگی به هریک از مسائل زیر دیدار کنند :
1-حل مسائل مرتبط با اجرای تعهدات پذیرفته شده در این معاهده؛ و 2- موافقت با اتخاذ اقداماتی که ممکن است برای بهبود کارایی و تاثیر این معاهده ضروری باشد .
ب- طرفین باید از مراکز کاهش خطر هسته ای که برای ارتباط مداوم بین طرفین فراهم شده است استفاده نمایند به منظور : مبادله داده ها و تهیه اعلان های مورد نیازی که در معاهده آمده است ؛ تهیه و دریافت اطلاعات مورد نیاز برای اجرای معاهده؛ تهیه و دریافت اعلان های بازرسی مورد نیاز ماده 11 این معاهده؛ و تهیه و دریافت درخواست های طرفین برای اقدامات جمعی که در بند 3 ماده 12 این معاهده تدارک دیده شده است.

مبحث پنجم : بازرسی و نظارت بر اجرای معاهده
الف- به منظورحصول اطمینان و رسیدگی از لحاظ رعایت مقرات این معاهده، هریک از طرفین باید از وسایل تکنیکی ملی بازرسی، به طوری که موافق با اصول به رسمیت شناخته شده حقوق بین الملل باشند، استفاده نماید.
ب- بدین منظور، هریک از طرفین تعهد می نمایند که درکاربرد وسایل تکنیکی ملی جهت کنترل طرف دیگر مداخله ننمایند. نیز هریک از طرفین تعهد می نمایند که اقدامات پنهانکارانه عمدی ای انجام ندهند تا در راه کاربرد وسایل تکنیکی ملی جهت کنترل مطابق با مفاد این معاهده ایجاد مانع نماید.
ج- هریک از طرفین برای افزایش مشاهدات از طریق وسایل تکنیکی ملی بازرسی، باید حق درخواست اجرای اقدامات جمعی در پایگاه های صف آرایی موشک های بالستیک زمین به زمین پایه متحرک با توان برد بیش از 5500 کیلومتر را داشته باشد. طرفی که این در خواست را می کند، باید به طرف دیگر اعلان دهد که این اقدامات باید اجرا شود. طرفی که پایگاهش باید مورد مشاهده قرارگیرد، باید اقدامات زیر را انجام دهد : 1- در کمتر از شش ساعت پس از چنین درخواستی، باید سقف های همه تاسیسات ثابت پرتاب واقع شده در آن پایگاه را باز نماید؛ همه موشک های روی پرتاب کننده ها را از چنان تاسیسات ثابت برچیند و باید آن ها را در دید عموم بدون انجام اقدامات پنهانکارانه ای، از کار بیاندازد و 2- تا دوازده ساعت پس از زمان دریافت یک درخواست برای چنان مشاهده ای، آن طرف باید سقف های باز را ترک و موشک های روی پرتاب کننده ها را در آن مکان رها سازد. هریک از طرفین در طول هر سال باید حق شش درخواست از این نوع را داشته باشد و در هر بار درخواست، تنها باید یک پایگاه صف آرایی موضوع این اقدامات جمعی باشد.
به منظور تضمین بازرسی و تحقیق در اجرای تعهدات این معاهده، 1- هریک از طرفین حق خواهد داشت که به بازرسی های محلی اقدام کند. هریک از طرفین باید این گونه بازرسی ها را مطابق این ماده، انجام دهد.
2- هریک از طرفین حق خواهد داشت که بازرسی های مقرر شده در این ماده را در قلمرو طرف دیگر و در قلمروهای کشورهای پایگاهی، انجام دهد.
3- با آغاز 30 روز پس از لازم الاجرا شدن این معاهده، هریک از طرفین حق خواهد داشت این بازرسی ها را در همه پایگاه های عملیاتی موشکی و تاسیسات پشتیبانی موشکی مشخص شده در یادداشت تفاهم به غیر از تاسیسات تولید موشک، و در همه تاسیسات نابود سازی، انجام دهد. این بازرسی ها باید در کمتر از 90 روز پس از لازم الاجرا شدن این معاهده کامل شود. هدف این بازرسی ها، تعیین تعداد موشک ها، پرتاب کننده ها، تاسیسات و تجهیزات پشتیبانی و دیگر داده ها که از تاریخ لازم الاجرا شدن این معاهده به دست آمده خواهد بود.
4- هریک از طرفین حق خواهد داشت بازرسی هایی را برای تعیین نابود سازی پایگاه های عملیاتی و تاسیسات پشتیبانی موشک به غیر از تاسیسات تولید آن که مشمول بازرسی های قسمت الف بند 5 این ماده نیستند، به عمل آورد. چنان بازرسی ای باید در عرض 60 روز پس از تاریخ مقرر شده نابود سازی آن تاسیسات صورت پذیرد. اگر یک طرف بازرسی ای را در تاسیسات خاصی پس از تاریخ تنظیم نابود سازی برای آن تاسیسات به عمل آورد، دیگر نباید بازرسی اضافی برای آن تاسیسات اجازه داده شود.
5- هریک از طرفین حق خواهد داشت به بازرسی تا 13سال پس از لازم الاجرا شدن این معاهده، اقدام ورزد نیز هریک از طرفین حق خواهد داشت در طول سه سال اول پس از لازم الاجرا شدن این معاهده، به20 بار از چنان بازرسی ای در هر سال تقویمی، 15 بار از چنان بازرسی ای در هر سال تقویمی در طول 5 سال بعد از آن و 10 بار از چنان بازرسی ای در هر سال تقویمی در طول 5 سال آخر مبادرت ورزد. هیچ یک از طرفین نباید از بیش از نصف مجموع تعداد این بازرسی ها در هر سال تقویمی در قلمرو هریک از کشورهای پایگاهی، استفاده کند. هریک از طرفین حق خواهد داشت اقدام کند به :
الف- بازرسی، از آغاز 90 روز پس از لازم الاجرا شدن این معاهده، از پایگاه های عملیاتی و تاسیسات پشتیبانی موشک به غیر از تاسیسات نابود سازی و تاسیسات تولید موشک، برای تعیین تعداد موشک ها، پرتاب کننده ها، تاسیسات و تجهیزات پشتیبانی واقع شده در هر پایگاه عملیاتی موشک یا تاسیسات پشتیبانی موشک در زمان بازرسی؛ و
ب- بازرسی پایگاه های عملیاتی قبلی و تاسیسات پشتیبانی قبلی نابود شده به موجب بند 8 ماده 10 این معاهده به غیر از تاسیسات تولید قبلی.
6- از آغاز 30 روز پس از لازم الاجرا شدن این معاهده، هریک از طرفین تا 13 سال حق خواهد داشت که از طریق مخابره ای اقدام به بازرسی از بخش های زیرکند :
الف- ورودی های هر تاسیسات متعلق به طرف دیگر که در آن تولید نهایی اجزای موشک های بالستیک زمین به زمین انجام شده است و هریک از آن اجزا برحسب ظاهر مشابه اجزای موشک بالستیک زمین به زمین با سوخت جامد فهرست شده در ماده 3 این معاهده است ؛ یا
ب- اگر یکی از طرفین چنان تاسیساتی نداشته باشد، ورودی های تاسیسات تولید قبلی که در آن انواع موجود موشک های بالستیک زمین به زمین میان برد و کوتاه برد تولید شده است.
طرفی که تاسیسات آن به موجب این بند باید بازرسی شود، باید تضمین کند که طرف دیگر قادر به تاسیس یک سامانه ماهواره ای پیوسته دائمی درآن تاسیسات در عرض شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این معاهده یا در عرض شش ماه از ابتدای فرآیند تولید نهایی ذکر شده در قسمت الف است. اگر، پس از پایان دومین سال پس از لازم الاجرا شدن این معاهده، هیچ یک از طرفین مبادرت به فرآیند تولید نهایی برای یک دوره 12 ماهه متوالی نکند، دیگر هیچ یک از آن ها حق بازرسی از طریق ماهواره ای از تاسیسات تولید موشک طرف دیگر را نخواهد داشت مگر اینکه فرآیند تولید نهایی را دوباره از سرگیرد. به محض لازم الاجرا شدن این معاهده، تاسیساتی که باید از طریق ماهواره ای بازرسی شوند: برای آمریکا، کارخانه هرکولس 1 نوامبر در مگنا در یوتا ؛ برای اتحاد شوروی کارخانه ساخت ماشین ووتکینسک باشد.
7- هریک از طرفین باید بازرسی های فرایند نابود سازی را شامل نابود سازی موشک های میان برد از طریق پرتاب، نابود سازی موشک های میان برد و کوتاه برد و پرتاب کننده های آن ها و تجهیزات پشتیبانی همراه با آن ها که باید در تاسیسات نابود سازی مطابق ماده 10 این معاهده صورت گیرد، انجام دهد. بازرسانی که برای این کار در این بند مقرر شده اند باید معین دارند که فرایندهای در نظرگرفته شده برای نابودی موشک ها، پرتاب کننده ها و تجهیزات پشتیبانی کامل شده است.
8- هریک از طرفین حق خواهد داشت برای تایید تکمیل فرایند نابود سازی موشک های میان برد و کوتاه برد و پرتاب کننده های آن ها و تجهیزات پشتیبانی همراه با آن ها، بازرسی هایی را انجام دهد.
مبحث ششم : خروج از معاهده
هر چند که مطابق مفاد معاهده، مدت این معاهده نامحدود خواهد بود ولی هریک از طرفین جهت اعمال حق حاکمیت ملی خود حق خواهند داشت که به علت پیشامد یا حوادث استثنایی و غیر مترقبه مرتبط با مفاد این معاهده به طوری که منافع عالی آن ها را به مخاطره اندازد به خروج از این معاهده مبادرت ورزند و بدین ترتیب معاهده را خاتمه دهند. هریک از طرفین مراتب تصمیم خود را شش ماه قبل از خروج از معاهده به طرف دیگر اعلان خواهد نمود. چنین اعلانی شامل ذکر علل انصراف ناشی از اتفاقات استثنایی و غیر مترقبه ای است که امکان دارد در نهایت منافع عالی آن طرف را به مخاطره اندازد.
مبحث هفتم : اصلاح معاهده
هریک از طرفین می توانند اصلاحیه ها یا متمم هایی برای این معاهده پیشنهاد نمایند. اصلاحیه ها یا متمم های مورد توافق مطابق با مقررات اجرایی ذکر شده در ماده 17 حاکم بر لازم الاجرا شدن این معاهده به مورد اجرا در خواهند آمد.
مبحث هشتم : نقایص معاهده
الف- تناقضات آشکار در خود مواد معاهده و نیز تناقض متن معاهده با مقدمه آن. سخت گیری های بسیار زیاد در موادی که سعی دارند بفهمانند این معاهده یک معاهده خلع سلاحی است مثل بند اول ماده 3 معاهده که بیان می کند : کلیه موشک های میان برد و کوتاه برد باید از بین بروند و از یک طرف و از طرف دیگر سخن از کاهش همان موشک ها تا تعداد معینی در بند دیگری از همان ماده، شاهد این مدعای ماست. ضمن اینکه در مقدمه معاهده سخن از هدف نهایی معاهده، خلع سلاح کامل و عمومی طرفین است و در عین حال در متن معاهده ادامه روند مدرنیزه کردن موشک ها می باشد که این خود گویای همه قضایای حاکم بر معاهده است. ب- عدم وجود یک نظارت و بازرسی مستقل بین المللی برای کنترل نظارت های ملی طرفین. اما در این معاهده، بازرسی های دقیق و ظریف محلی پیش بینی شده است که در معاهدات سالت نبوده است که این خود نکته مثبتی است. ج- در صورت نقض تعهدات موجود در معاهده، ضمانت اجرای خاصی برای آن پیش بینی نشده است. د- عدم پیش بینی سازوکاری برای حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره موشک بالستیک، موشک کروز، برتری جویی، اختلافات سیاسی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره موشک بالستیک، محدودیت ها، حقوق بین الملل، انتقال اطلاعات