منبع پایان نامه ارشد درباره حافظه فعال، حافظه کاری، کارکردهای اجرایی، اجرایی مرکزی

دانلود پایان نامه ارشد

و عملکرد افراد با حافظه پایین نسبت به قبل کاهش در عملکرد نشان ندادند. بیلوک و دکاور 2007 ادراک افرا را از فشار بالا و راهبردهای حل مسئله گروه با ظرفیت پایین را آزمایش کردند علت این پدیده را اینگونه یافتند که افرد با ظرفیت حافظه پایین از راههای میانبر استفاده می کنند این در حالی است که افراد با حافظه کاری بالا با استفاده از فرآیند کامل مسئله را حل می کنند و فشار و استرس کارکرد فرآیندها را بیشتر صدمه می زند(بیلوک 2008).
در پژوهش دیگری (سیفرس و همکاران 2007) نشان دادن کارکردهای اجرایی یه عنوان فرآیندهایی که رفتارها و افکار هدفدار را ممکن می سازند نه تنها فرآیندهای یادگیری را واسطه گری می کنند بلکه کنترل هیجانات را نیز بر عهده دارندهمچنین برای کودکان پیش دبستانی کارکردهای اجرایی رابطه قوی تری با آمادگی تحصیلی دارد نسبت به هوش و سطح کلی مهارت های خاص (بلایر، رازا 2007؛ دیاموند و همکاران 2007 ؛ نقل از انریکو2013)
همچنین در تحقیقات جدیدترِاشکرفت و کیرک 2001 نشان دادند که شرکت کنندگان با سطح بالای اضطراب ریاضی در انجام تکالیف همزمان بسیار دچار مشکل می شوند آنها در زمانی که حافظه فعال جمع ذهنی را انجام می دهد باید زنجیره ای از حروف را نیز در حافظه خود نگه دارند شرکت کنندگان با اضطراب بالا در در حفظ حروف ناتوان تر بودند و این نشان دهنده این استکه مولفه کنترل و نظارت بر اعمال چندگانه حافظه کاری یعنی کارکرداجرای مرکزی دچار نقص می شود (ویت 2012).
اشکرفت و کیرک نتایجی که در بالا گفته شد را به موقعیتی که در آن شرکت کنندگان در گیر آشکارا با ریاضی نیستند گسترش دادند .شرکت کنندگان باید دو تکلیف انتقال عدد و حروف را که نیاز به حافظه فعال و حساب کردن دارد را با هم انجام می دهند. که بازافراد با اضطراب ریاضی بالا ضعیفتر عمل کردند و این نشان می دهد که حساب کردن تحت بارگذاری بالای حافظه کاری مختل شده است .
میلر و بیچسل 2004 تاثیر اضطراب ریاضی را برحافظه کلامی –دیداری در بزرگسالان بررسی کرده اند . این تحقیق نشان داد اضطراب ریاضی برعکس دیگر اشکال اضطراب بیشتر باعث نقص در حافظه فعال دیداری میشود این تحقیق به مولفه اجرایی مرکزی که در مدل ارائه شده حافظه فعال از بدلی و هیچ 1974 پرداخته است و این یافته این فرضیه را قوی تر می کند که اضطراب ریاضی انعکاس اضطراب عمومی به موقعیت ریاضی نیست. همچنین میلر و بیچسل (2006) نشان دادند جنسیت به عنوان تعدیل کننده در رابطه بین اضطراب و عملکرد ریاضی در دانش آموزان کالج است این اثر بر حسب نوع تکلیف ریاضی متفاوت است برای مثل برای پسران اضطراب ریاضی بیشتر در مهارتعهای اولیه ریاضی بود در حالیکه در دختران اضطراب ریاضی بیشتر مربوط به مهارتهای کاربردی ریاضی
ویت (2012) در تحقیق خود روی دانش آموزان دبستانی نشان دادکه کودکان که سطح اضطراب بالای ریاضی دارند کاهشی در کارکرد اجرائی مرکزی حافظه فعال (به خصوص در توانایی ذخیره کردن و پردازش اطلاعات هم زمان ) در موقعیت هایی که واکنش اضطرابی فراخوانده می شود در حالیکه هیچ رابطه ای بین سطح اضطراب وعملکرد کلی کارکرد اجرایی مرکزی وجود ندارد . تحقیقات قبلی اشکرفت و کریک(2001) نشان داد در کودکان با اضطراب بالای ریاضی شمارش ساده می تواند واکنش های اضطرابی را بر انگیزد در حالیکه این تحقیق فراتر رفته ونشان داد که درگروه دانش آموزان دبستانی با اضطراب ریاضی بالا صرف حضوراعداد می توانند واکنش های اضطرابی را فرا بخواند و کارکرد اجرایی مرکزی را مختل کند و نهایت عملکرد حافظه فعال را کم کند.
ویت (2012 ) تبیین دیگری ارائه داد که کودکان که سطح بالاتری از اضطراب ریاضی دارند نمایش اعداد ضعیف تری در حافظه فعال خود دارند و این موجب می شود آن تکالیفی که حافظه فعال را به وسیله اعداد تحریک می کند، به خوبی انجام نشوند . در این تحقیق اگرچه شواهدی مبنی بر اینکه کودکان با اضطراب بیشتر درعملکرد دیداری حافظه فعال هم دچارمشکل بیشتری در مقایسه با همسالان خود که اضطراب ریاضی کمتری دارند می شوند .
نزدیکتر با پژوهش ما ، تحقیقاتی است که نشان دادند که پیوند بین اضطراب و عملکرد تحصیلی توسط کارکرد حافظه فعال واسطه گری (اون و همکاران 2008) یا تعدیل (اشکرفت و کراس 2007) می شود و یا در بیان وسیع تری این رابطه توسط پردازشگرههای توجه واسطه گری یا تعدیل می شود (ولینت،لمری-چلفونتو سوانسون 2010 ) . تحقیقاتی که اثر علی پردازشهای توجهی را برهیجانات و اضطراب بررسی کرند(دوچسن و همکاران 2010) و رابطه دو جانبه بین هیجان و توجهه (یکی از مولفه های حافظه کاری) بدست آورده اند (رودا2010).در تحقیق دیگری (روآن و هادوین 2011) نشان دادند با تغییرات مثبت در اثرات اضطراب به واسطه گری تا تعدیل کنندگی حافظه کاری رخ می دهد .
در این پژوهش با توجه به شباهت اضطراب ریاضی و اضطراب صفت بیان چند پژوهش اساسی در زمینه رابطه اضطراب و عملکرد مفید می باشد. بر اساس آخرین ویرایش نظریه پردازش موثر آیزنک و کالوا(1992) و نظریه کنترل توجهی (آیزنک، درخشان ، سنتوس و کالوو2007) و مدل حافظه کاری بدلی (2007) پیش بینی می شود که تکالیفی که به منابع حافظه کاری وابسته اند میتواند اثرات اضطراب رابر شناخت نشان دهند و دلیل این تبیین را واضح و روشن می دانند این واکنش اضطرابی شامل افکار و نگرانی های مزاحمی است که فرد توجه خود را صرف آن می کند یعنی انحراف منابع توجهی به افکار نامربوط به وسیله کاهش منابع کاری در دسترس درعملکرد فرد مضطرب تداخل ایجاد می کند هم برای بزرگسالن (اندرسون 2005؛درخشان وآیزنک 1998؛آیزنک و بیرن1992) ودر کودکان که محل بحث ماست ( هادوین ،بورگان و استون2005 ؛به نقل از درویش زاده 2011). تبیین دیگر بر اساس نظریه کنترل توجهی اضطراب تعادل بین سیستم توجهی محرک مدار و هدفمدار را به هم می زند به طوریکه تاثیر دومی را کاهش می دهد یافته های تجربی نیز نشان دادند که نشانها و سرنخ های تهدید درافراد با اضطراب بالا منجر به پردازش انتخابی می شوند( مارتین ، ویلیامز و کلارک 1991 ؛ موگ و ماردن 1990) واین پردازش محرکمدار به طوراتوماتیک انجام می شود بدون دخالت هدف فرد مضطرب( متیو و مکلود،امیر و اسلیپکی 1996). همچنین طبق این نظریه اثرات مخرب اضطراب بر عملکرد شناختی از طریق تاثیر بر کارکردهای اجرایی مرکزی حافظه کاری بخصوص بر توانایی بازداری و جابه جایی یعنی کنترل توجهی برای مقاومت در برابر محرکهای غیر مرتبط و کنترل توجهی برای نگهداشتن تمرکز بر تغییرات لازم در تکالیف(انصاری و درخشان 2011) وبه طور نسبتا مشابه در مدل پردازش عمومی هاشر و زاکز (1989) اضطراب و افکار نگران را نوعی مزاحم تمرکز و توجه فرد بیان کرده است.همچنین آشکرفت و همکاران ( در دست چاپ) این توضیح وتبیین رانیز پذیرفتند که نقص در بازداری توجهی در برابر افکار اضطرابی به عملکرد فرد مضطرب صدمه می زند .

فصل سوم
روش پژوهش

1-3 طرح کلی پژوهش
پژوهش حاضر برای تبیین نقش کارکردهای اجرایی در رابطه بین دو متغیر اضطراب ریاضی و عملکرد ریاضی می باشد که از تکنیک تحلیل چند متغیره ( یعنی تحلیل همزمان سه یا چند متغیر )استفاده شود . امروزه در تحقیقات علوم انسانی ( روانشناسی و علوم اجتماعی ) تفسیر و تبیین همبستگی های دو متغیره به پرسشهای چند متغیره می انجامد تکنیک های تحلیل چند متغیره را می توان تعدیلات آماری برای جبران غیر عملی انجام آزمایشات بزرگ در مورد موضوعات خاص به آمار می رود در آزمایش محقق به طور نظامند متغیر مستقل را تغییر داده اثر آن را بر متغییر وابسته مشاهده می کند در حالیکه آثار متغیرهای اضافی دیگر را که ممکن است نتیجه آزمایش را تحریف کنند را نیز باید ثابت نگه دارد. در تحلیل چند متغیره این متغیرهای اضافی به معنی واقعی کلمه نگاه داشته نمی شوند بلکه با انجام تعدیل های آماری اثرات برآورده شده آنها حذف می گردد.بدین ترتیب یافته های آماری از نفوذ متغیرهای اضافی مصون می ماند(مولر1997). بحث کنترل در پژوهش های علمی موضوعی است که برای اعتبار سنجی رابطه ها استفاده می شود که ایا واقعا این ابطه ای که مطالعه می کنیم در ئاقع هم وجود دارد و چه عوامل دیگیر م یتواند در این رابطه دخیل باشد ( پدهازر1997).
به طور کلی اثر یک متغیر سوم در رابطه بین متغیر مستقل و موابسته به دو ورش متمایز 1) به عنوان تعدیل کننده 2) به عنوان متغیر واسطه بررسی می شود . در پژوهش هایی ازنوع همبستگی (غیر آزمایشی) یک متغیر تعدیل کننده متغیر سومی است که روی همبستگی صفر مرتبه دو متغیر دیگر اثر می گذارد این اثر می تواند به صورت کم کردن میزان همبستگی یا تغییر جهت دادن به آن باشد . چنانچه متغیری در رابطه بین دو متغیر متغیر پیش بینی و ملاک سهمی داشته باشد به عنوان متغیر واسطه عمل می کند (سرمد1378)
براساس ادبیات پژوهش و همچنین تجربیات معلمان و دست اندرکاران تدریس ریاضی، ویژگی افراد با اضطراب ریاضی بالا مشخص شد که یکی از آن عدم تمرکز بر تکلیف و دیگری عدم یادآوری اطلاعات مورد نیاز برای حل مسائل که این حالات بیانگر نقص در کارکردهای اجرایی بخصوص بازداری و حافظه فعال می باشد و هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش این متغیرها در رابطه بین اضطراب و عملکرد ریاضی است . بعد از مشخص شدن نمونه طی جلسات متعدد دانش آموزان به آزمونها و پرسشنامه مربوطه پاسخ دادند .

2- 3 جامعه ، نمونه وروش نمونه گیری :
جامعه آماری این مطالعه دانش آموزان دوره چهارم و پنجم های منطقه سه شهر تهران میباشند به علت اینکه این منطقه پرجمعیت ترین منطقه از لحاظ تعداد دانش آموز و تعداد مدارس ابتدایی در شهر تهران می باشد همچنین به علت تنوع جمعیت شناختی این منطقه برای پژوهش ما مناسب تر تشخیص داده شد. طبق هومن (1386) درپژوهش های همبستگی لازم است حجم نمونه ده برابر سئوالات پرسشنامه تحقیق باشد بنابراین ازآنجا که تعداد سئوالات آزمون ها و پرسشنامه این پژوهش بالغ بر 40 سئوال می باشدحجم نمونه باید 400 نفر انتخاب بشود .اما به علت عدم همکاری مسئولین آموزش وپرورش منطقه 3 تهران تنها 250 دانش آموز در اختیار محقق قرار گرفت . روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحلی است از میان 95 مدرسه ابتدایی دولتی و غیر دولتی در منطقه 3 شهر تهران 5 مدرسه به طور تصادفی انتخاب شد از هر مدرسه دو کلاس ( یکی چهارم و دیگری پنجم ابتدایی ) انتخاب شد در هر کلاس میانگین 25 دانش آموز حضور داشتند . و برای کنترل هوش عمومی از پرونده اطلاعات دانش اموزان موجود در مدرسه استفاده کرده و بررسی شد که نمره بهره هوشی تمام دانش آموزان دردامنه91 تا 105 باشند از بعضی کلاسها سه تا چهار دانش آموز حذف شدند همچنین با نظر معلم دانش آموزانی که در خواندن ضعف داشتند از نمونه ما حذف شدند . نهایتا با نمونه ای 230 نفری از دانش آموزان دختر چهارم و پنجم (با میانگین سنی 130 ماه و انحراف معیار 6 ماه )پژوهش ما انجام گرفت .شغل سرپرست خانواده در گروه نمونه در 20 درصد موارد اظهار نشد و در 80 درصد باقی مانده 75 درصد شغل آزاد و 25 درصد کارمند بودند .
3-3 نحوه گرد آوری داده ها :
پژوهشگر برای هر آزمودنی به 15 دقیقه زمان نیاز داشت تا چهار آزمون حافظه وکسلر، حافظه شکلی-دیداری آندره ری ، آزمون استروپ ، آزمون دسته بندی کارتهای ویسکانسین را انجام دهد . به کمک دو تن از همکاران که آموزش دیده برای اجرای این تستها بودند از 200 نفر نمونه پژوهش داده ها جمع آوری شد . جهت متقاعد کردن وهمراه کردن دانش آموزان و اولیای مدرسه در پایان نتایج و تفسیرآزمونها به آنها و خانواده های دانش آموزان گزارش شد .
4-3 ابزار گردآوری داده ها:
1-4-3 ابزار اندازه گیری اضطراب ریاضی :
برای سنجش اضطراب ریاضی از مقیاس دو بعدی اضطراب ریاضی (

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره حافظه کاری، عملکرد ریاضی، کنش های اجرایی، اطلاعات نامربوط Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره تحلیل عامل، تحلیل عاملی، قابلیت اعتماد، مفهوم سازی