منبع پایان نامه ارشد درباره جمع آوری اطلاعات، تحلیل داده، همبستگی پیرسون، بر عملکرد سازمان

دانلود پایان نامه ارشد

در هر بار اجرا برروي تعدادي آزمون شونده نتايج مختلفي به دست دهد‌، آن آزمون يک آزمون پايا نخواهد بود و در واقع هيچ چيز را به درستي اندازه نخواهد گرفت و اگر يک آزمون چيزي را به درستي اندازه‌گيري نکند، هيچ اطلاع مفيدي به ما نخواهد داد.
اعتبار بیانگر میزان ثبات و تکرار پذیری نتایج حاصل از اجرای یک آزمون بر روی یک نمونه واحد در دفعات متعدد زمانی است. جهت تعیین پایایی ابزار از روش روش آلفای کرانباخ64‌ استفاده شده است. در واقع برای برآورد ضریب اعتبار‌، این روش مستلزم تنها یک بار اجرای آزمون است. این روش بستگی به همگنی کارکرد آزمودنی از یک سوال به سوال دیگر است و محاسبه آن مبتنی بر انحراف استاندارد سوال‌هاست. در نهایت بر اساس همبستگی درونی سوالات آزمون مقدار آلفا استخراج‌‌ می‌شود، چنانچه این مقدار بیش از 7/0 باشد‌‌ می‌توان گفت ابزار دارای پایایی است. نتایج در فصل4 به تفکیک ذکر شده است.

3-9- متغيرهاي تحقيق
متغير شامل هرچيزي است كه بتواند ارزش‌هاي گوناگون و متفاوت بپذيرد. اين ارزش‌ها مي‌توانند در زمان‌هاي مختلف براي يك شخص يا يك چيز متفاوت باشد يا اين كه در يك زمان براي اشخاص يا چيزهاي مختلف تفاوت داشته باشد. (سكاران، 1388، ص 82‌)‌
متغير مستقل: متغير مستقل به گونه‌اي مثبت يا منفي بر متغير وابسته تأثير مي‌گذارد. يعني وقتي متغير مستقل وجود داشته باشد، متغير وابسته نيز وجود دارد. دليل تغيير در متغير وابسته را بايد در متغير مستقل جستجو كرد. (سكاران، 1388، ص 85‌)‌
متغير وابسته:
پژوهشگر بيش از هر چيز به متغير وابسته علاقمند است. هدف وي توصيف يا پيش‌بيني تغييرپذيري متغير وابسته است به بيان ديگر اين متغير، همان متغير اصلي است كه به منزله يك مطلب قابل پژوهش جلوه مي‌كند. با تحليل متغير وابسته، مي‌توان براي حل مسأله به پاسخ‌هايي دست يافت. پژوهشگر علاقمند است اين متغير و نيز ساير متغيرهايي كه بر آن تأثير مي‌گذارند را كمّي كند و بسنجد. (سكاران، 1384 ص 83‌)
در این تحقیق که به بررسی رابطه بین مدیریت دانش بر عملکرد سازمان پرداخته شده است،  مدیرت دانش به عنوان متغیر مستقل و عملکرد شرکت با سه مولفه نوآوری در ارائه خدمات، کیفیت در ارائه خدمات، سودآوری عنوان متغیر وابسته مطرح هستند.
3-10- روش تجزيه و تحليل داده‌ها
تجزيه و تحليل داده‌ها فرآيندي است چندمرحله‌اي كه طي آن داده‌هايي كه از طريق بكارگيري ابزارهاي جمع‌آوري در نمونه (جامعه‌)‌ آماري فراهم آمده‌اند، خلاصه، كدبندي و دسته‌بندي و در نهايت پردازش مي‌شوند تا زمينة برقراري انواع تحليل‌ها و ارتباط‌ها بين اين داده‌ها به منظور آزمون فرضيه‌ها فراهم آيد. (خاكي، 1387، ص 305‌)‌ تجزيه و تحليل با استفاده از آمار توصيفي كه عمدتاً مفاهيمي از قبيل جدول توزيع فراواني و نسبت‌هاي توزيع، نمايش هندسي و تصويري توزيع و نظاير آن تشكيل مي‌شود. در آمار توصيفي ويژگي‌هاي موضوع مورد مطالعه به زبان آماري تصويرسازي و توصيف مي‌گردد. (حافظ‌نيا، 1382، ص 237‌)‌
در اين تحقيق پس از استخراج اطلاعات، خلاصه كردن و طبقه بندي داده‌هاي آماري انجام گرديد كه اين كار با تشكيل جداول فراواني و با استفاده از نرم‌افزار SPSS صورت گرفته است. در اين تحقيق براي نمايش نحوة توزيع صفت در نمونه از نمودار ميله‌اي و دايره‌اي استفاده شده است كه در فصل چهارم به طور كامل شرح داده مي‌شود.
3-11- جمع بندی فصل سوم
همانگونه که در این فصل عنوان شد روش تحقیق مذکور از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و پیمایشی می باشد. اطلاعات اولیه برای انجام تحقیق با استفاده از روشهای کتابخانه ای جمع آوری شده است و از پرسشنامه ای متشکل از 16 گویه به عنوان ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات بهره گرفته شد. جهت سنجش روايي محتوایی پرسشنامه ، از نظر استادان مجرب بازاريابي و مديران و كارشناسان با تجربة بانکداری بهره گرفته شد و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرنباخ و به میزان 808/0 مورد تایید قرار گرفت.
به جهت تجزیه تحلیل داده ها در ابتدا نرمال بودن داده ها از طریق آزمون کولموگروف – اسمیرنف انجام شده و تعیین روابط بین متغیرها و همچنین اثرات متغیرهای وابسته/ مستقل از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .
اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ها بوسیله نرم افزار spss مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفته است.

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره صنعت بانکداری، مدیریت دانش، بانک انصار، صنعت بانکداری ایران Next Entries تحقیق رایگان درمورد ریسک اعتباری، داده های تابلویی، مدیریت ریسک اعتباری، مدیریت ریسک