منبع پایان نامه ارشد درباره جامعه آماری، مدل کسب وکار، کسب و کار، مقایسات زوجی

دانلود پایان نامه ارشد

فاکتورهای گروه ها و W4هم بردار اثرگذاری فاکتورها بر مدل های کسب وکار.
الگوریتم پیشنهادی برای بکارگیری ANP در SWOT
نکته ای که لازم به ذکر است آن که در فرایند تحلیل شبکه ای می توان مراحل را به دو صورت پیش برد:یا از رویه تشکیل ماتریس بزرگ مراحل به پیش می رود و بر مبنای ارزیابی ماتریس بزرگ و نرمال سازی آن اوزان گزینه ها و در نهایت اولویت آنها تعیین می شود و یا اینکه مراحل بر مبنای عملیات ماتریسی به پیش می رودکه در الگوریتم پیشنهادی زیر رویه دوم به رویه اول ترجیح داده شده است.در نتیجه در الگوریتم پیشنهادی نیازی به تشکیل بزرگ و نرمال سازی آن و انتخاب مدل کسب و کار بر مبنای آن نیست.با توجه به مدل شبکه ای طراحی شده در بالا و اصول کلی ANPمراحل به کارگیری فرآیند تجلیل شبکه ای در تحلیل SWOT به صورت زیر معرفی می گردد:
گام اول:شناسایی فاکتورها یا عوامل SWOT و مدل های کسب و کاری جایگزین.
گام دوم:با فرض اینکه هیچ وابستگی میان عوامل وجود ندارد درجه ی اهمیت گروه های SWOTرا از طریق مقایسات زوجی و با یک مقیاس 9-1 اندازه گیری می شود(محاسبه ی W1)
گام سوم :چون بین گروه های SWOT وابستگی وجود دارد لذا با استفاده از یک مقیاس 9-1 و مقایسات زوجی ماتریس وابستگی های درونی گروه ها(سطح دو مدل) محاسبه شود (محاسبه w2)
گام چهارم :تعیین ارجحیت (اهمیت) هریک از گروه های SWOT،از طریق ضرب کردن W1 در W2(محاسبه یwf)
گام پنجم:تعیین درجه اهمیت نهایی هریک از فاکتورهای SWOT با یک مقیاس 9-1 و مقایسات زوجی(wsub-f(local))
گام ششم:تعیین درجه ی اهمیت نهایی هریک از فاکتورهای SWOTبا ضرب کردن حاصل مرحله ی چهار در مرحله ی پنجم(wsub-f(global))
گام هفتم:تعیین درجه اهمیت مدلهای کسب وکارجایگزین به نسبت هریک از فاکتورهای SWOT با یک مقیاس 9-1 و از طریق مقایسات زوجی (یعنی محاسبه یw4)
گام هشتم:تعیین اولویت ها(رجحان ها)ی نهایی هریک از گزینه ها(با ضرب حاصل مرحله ششم در مرحله هفتم).(صحت و همکاران،1388)

مدل مفهومی تحقیق
در شکل 3-1 شمای ساده ای از مدل مفهومی تحقیق نشان داده شده است.

شکل ‏214مدل مفهومی تحقیق

جمع بندی:
در این فصل در ابتدا به بررسی مبانی نظری موجود در زمینه کسب وکار پرداختیم.از آنجایی که مبنای پژوهش صورت گرفته مدل کسب وکار آستروالدر می باشد به بررسی تابلوی کسب وکار و عناصر موجود در آن از دیدگاه آستروالدر پرداختیم.پس از صنعت نشر را معرفی کرده و تاریخچه کوتاهی از آن را بررسی کردیم.از آنجایی که ارزش پیشنهادی قلب مدل کسب و کار بوده و سایر عناصر مدل کسب وکار متاثر از ارائه ی ارزش پیشنهادی می باشند به رابطه ی ارزش و مدل کسب وکار اشاره کرده در بخش معرفی صنعت نشر به معرفی زنجیره تامین،زنجیره ارزش و شبکه ارزش پرداختیم.
در بخش پیشینه سعی کردیم تحقیقاتی که ارتباط بیشتر و مستقیمی با پژوهش حاضر دارند را مورد بررسی قرار دهیم.در تحقیقات داخلی طراحی مدلهای کسب و کاری به شیوه ی حاضر انجام نشده بلکه در صنایع مختلف به بررسی عناصر مدل کسب وکار پرداخته شده و بیشتر به ارزیابی و مقایسه مدلهای موجود پرداخته شده و کمتر به طراحی و یا تغییر مدلهای کسب وکار توجه شده است.علاوه بر آن در صنعت چاپ و نشر مورد پژوهشی مشابهی یافت نشد.
در تحقیقات خارجی بیشتر تحقیقات به صورت کیفی بوده و با بررسی عناصر تابلوی کسب و کار و مدلهای کسب وکاری موجود و سنتی در بیشتر موارد به مقایسه آنها پرداخته اند .تحقیقات خارجی نیز در صنایع مختلفی صورت گرفته و تنها چند تحقیق در صنعت نشر و چاپ کتاب صورت گرفته است.

روش تحقیق
مقدمه
در این فصل در مورد روش تحقیق ،منابع جمع آوری اطلاعات و چگونگی نحوه گردآوری اطلاعات صحبت می کنیم.سپس فرایند تحقیق مورد بررسی و موشکافی قرار می گیرد.پس از آن با جامعه آماری تحقیق آشنا می شویم.
روش شناسی تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است.تحقیق کاربردی در جستجوی دست یابی به یک هدف علمی است و تاکید آن بر تاثیر سعادت و رفاه توده مردم و مطلوب بودن فعالیت است و توسعه شیوه های علمی فعالیت های اجرایی را به دست می دهد.در تحقیق کاربردی ،یافته ها را می توان برای حل مسائل اجتماعی به کار برد (ایران نژاد پاریزی،37:1387).
همچنین در این پژوهش به توصیف و مطالعه آنچه که هست می پردازیم.تحقیق توصیفی آن چه را که هست توصیف و تفسیر می کندو به شرایط موجود و روابط موجود،عقاید متداول،فرایندهای جاری ،آثار مشهود یا روند های در حال گسترش توجه دارد.توجه آن در درجه اول به حال است ،هر چند که غالب رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط می شود،مورد بررسی قرار می دهد.(جان بست،125:1378)
از آنجایی که در تحقیقات توصیفی می توان ویژگی های جامعه مورد مطالعه را از طریق پیمایش ارزیابی نمود ،تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است.
«پیمایش» عبارتست از جمع آوری اطلاعات که با طرح و نقشه و به عنوان راهنمای عمل یا پیش بینی و یا به منظور تجزیه و تحلیل روابط برخی متغیرها صورت می گیرد(اوپنهام،150:1369).
از سویی چون محقق در شرایط زندگی واقعی یک سازمان حضور پیدا کرده است در واقع این پژوهش در زمره مطالعات میدانی قرار دارد.به طور کلی می توان گفت که هر مطالعه علمی بزرگ یا کوچک که روابط را به طور نظام یافته دنبال کند،غیر آزمایشی باشد و در شرایط زندگی واقعی مانند جوامع محلی ،مدارس،کارخانه ها،سازمان ها و موسسات اجرا گردد،مطالعه میدانی تلقی می شود.
در مطالعه میدانی محقق ابتدا موقعیت اجتماعی یا موسسه ای را در نظر می گیرد و سپس روابط بین نگرش ها ،ارزش ها ،ادراکات و رفتارهای افراد و گروه های موجود در موقعیت را مطالعه می کند.(خاکی،216:1386).
در این پژوهش ضمن انجام مصاحبه با برخی از صاحبنظران و مدیران کسب و کار مرحله کیفی انجام شده و پس از بررسی داده های به دست آمده واستفاده از کتابها و مقالات موجود در زمینه مدل کسب وکار در صنعت چاپ و نشر به طراحی پرسشنامه پرداختیم. داده های به دست آمده از پرسشنامه ها را با روش آزمون میانگین ساده تحلیل کردیم و و ارزشهای پیشنهادی که در هر گویه میانگین آنها نسبت به میانگین گویه مربوطه بیشتر بود به عنوان مبنای طراحی مدلهای کسب وکاری انتخاب کردیم.پس از آن از 21 ارزش باقیمانده با مشورت با کارشناسان انتشارات آریانا قلم نهایتا 15 ارزش پیشنهادی انتخاب شد.در ادامه مدلهای کسب وکاری را با استفاده از رویکردEP40 ارائه شده توسط استفان ویزنر41 و همکاران در سال 2013 به طراحی مدلهای کسب وکاری پرداختیم و بعد از آن با تعیین معیارهای SWOT با توجه به مدلهای کسب وکاری موجود و طراحی شده ،به منظور ارزیابی مدلهای کسب وکار پیشنهادی برای صنعت نشر کتاب به طراحی پرسشنامه همبستگی جهت وجود و یا عدم وجود رابطه میان معیارهای SWOT پرداخته و پنج نفراز خبرگان و کارشناسان موسسه انتشارات آریانا قلم پرسشنامه را تکمیل نمودند. پس از بررسی نتایج به دست آمده از پرسشنامه ماتریس همبستگی جهت بررسی شدت رابطه ی معیاری های SWOT و همچنین رتبه بندی مدلهای کسب وکاری موجود و طراحی شده پرسشنامه ی ANP-SWOT طراحی شده و توسط پنج نفر از خبرگان و کارشناسان موسسه آریانا قلم تکمیل شد.سرانجام با تحلیل نتایج به دست آمده از پرسشنامه نهایی توسط نرم افزار Super Decision به رتبه بندی مدلهای کسب وکاری آریانا قلم پرداختیم.

جامعه آماری و نمونه آماری
جامعه آماری
محدوده و فضای مطلوب ،جامعه آماری را معین و مشخص می کند،بنابراین تعریف جامعه آماری عبارتست از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند.صفت مشخصه ،صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد.جامعه آماری به دو نوع محدود و نامحدود تقسیم می شود.اگر جامعه مقادیر از تعداد ثابت ومحدودی تشکیل شود،آن را محدود و در غیر اینصورت وقتی که جامعه از یک ردیف بی انتهای مقادیر تشکیل شود آن را نامحدود گویند.(عادل آذر و منصور مومنی،1377:5)
در این پژوهش در ابتدای کار به منظور شناخت صنعت نشر با 15 نفر از صاحبان موسسات انتشاراتی مصاحبه شد ،و جامعه آماری تحقیق به منظور تشخیص ارزشهای پیشنهادی، مشتریان آریانا قلم می باشد که اطلاعات آنها در سایت آریانا قلم ثبت شده است و تعداد آنها 100 الی 200 نفر می باشد.
نمونه آماری
نمونه بخشی از جامعه است .نمونه عبارتست ازتعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگیهای اصلی جامعه باشد.با این تعریف طبیعی است از جامعه های آماری می توان نمونه های متعددی انتخاب کرد.(عادل آذر ومنصور مومنی،1377،6)
روش نمونه گیری و حجم نمونه
در این پژوهش از ابتدا با توجه به حجم جامعه آماری(100 الی 200 نفر)تعداد نمونه 30 الی 40 نفر از مشتریان آریانا قلم تعیین شد(برای اینکه توزیع نرمال باشد)که در نهایت امر برای بالابردن صحت نتایج به دست آمده 100پرسشنامه از طریق پست الکترونیک از طرف انتشارات به پست الکترونیک مشتریان ارسال شد و 40 پرسشنامه برگردانده شد که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
ابزار جمع آوری اطلاعات
در این پژوهش ،داده های ثانویه (داده هایی که قبلا تولید شده و در منابع موجود قابل دسترسی است)از طریق تکمیل پرسشنامه باز توسط مدیران موسسات انتشاراتی و مصاحبه و همچنین روش کتابخانه ای شامل مطالعه کتب ،اسناد و مدارک و همچنین مطالب مورد نیاز از اینترنت جمع آوری شده و از این داده ها برای تدوین مبانی نظری استفاده شده است و برای نظر سنجی از خبرگان و به دست آوردن داده های اولیه (داده هایی که قبلا وجود نداشته و باید توسط خود محقق ایجاد شوند) در راستای به دست آوردن اطلاعات راجع به 8 بخش مدل کسب وکار آستروالدر در صنعت نشر از مصاحبه و پرسشنامه، و با توجه به اینکه قلب تابلوی کسب وکارآستروالدر ارزشهای پیشنهادی می باشد، پرسشنامه ارزش پیشنهادی با بهره برداری از مقالات و کتب موجود در زمینه کسب وکار طراحی شد و اعتبار و روایی پرسشنامه نیز تعیین شد. به منظور بررسی وجود یا عدم وجود رابطه بین معیارهای SWOT و ارزیابی این معیارها و نیز رتبه بندی مدل کسب وکار هم از پرسشنامه استفاده شده است.
مصاحبه:
مصاحبه يكي از روش هاي جمع آوري اطلاعات است كه در آن به صورت حضوري ياغير حضوري از افراد يا گروهي ار آنان پرسش مي شود. نكته مهم آن است كه سوالات مصاحبه از پيش انديشيده شده و تعيين شده است. آنچه مصاحبه را به صورت هاي مختلف طبقه بندي مي كند ميزان انعطاف پذيري آن و يا نحوه اجراي آن است. مصاحبه را يكي ازروش هائي دانسته اند که امکان دریافت پاسخ در آن بیش از روش های دیگر است، زيرا در هنگام مصاحبه امكان تحريك آزمودني براي دادن پاسخ وجود دارد و نيز مي توان در صورت ابهام با توضيح موضوع راروشن ساخت.
پرسشنامه:
 پرسشنامه شامل دسته اي از پرسش هاست كه برطبق اصول خاصي تدوين گرديده است و به صورت كتبي يه افراد ارائه مي شود و پاسخگو بر اساس تشخيص را خود جواب ها رادر آن مي نويسد. هدف از ارائه پرسشنامه  کسب اطلاعات معين در مورد موضوعي مشخص است. بزرگ بودن گروه يا جامعه مورد مطالعه يكي از دلايل مهم براي استفاده از پرسش نامه است چه امكان مطالعه نمونه هاي بزرگ را فراهم می آورد. كيفيت تنظيم پرسشنامه دربدست آمدن اطلاعات صحيح و درست و قابل تعميم بسيار با اهميت است.

پرسشنامه باز:
در اين نوع پرسشنامه با سوالات باز روبرو هستيم.در اينجا پاسخگو مي تواند بدون محدوديت هرپاسخي را كه مد نظرش باشد در مورد آن پرسش بنويسد و يا در آن زمينه توضيح دهد. در اينگونه سوالات ، اطلاعات دقيق تر، كامل تر و داراي ارزش بيشتر هستند ولي طبقه بندي و نتيجه گيري از آنها مشكل تر و به تجربه زياد نيازمند است.

پرسشنامه غربالگری
این پرسشنامه به منظور تشخیص ارزشهایی که از

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره سلسله مراتب، سلسله مراتبی، تحلیل شبکه، مقایسات زوجی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره ارزش پیشنهادی، شبکه های اجتماعی، دوره های آموزشی، دوره های آموزش