منبع پایان نامه ارشد درباره جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

انسانی تعداد آن253 نفر میباشند.

3-3-2) نمونه آماری و حجم آن
نمونه بخشی از افراد جامعه است که به منظور انجام برنامهها مورد بررسی قرار میگیرد (سنجری، 1388). از آنجا که معمولا تعداد جامعههای آماری زیاد است و بعضا دست نیافتنی هستند، محقق تعدادی از این جامعه را به عنوان نمونه انتخاب میکند به صورتی که نمونه اختصاص یافته معرف جامعه آماری باشد.
روش نمونهگيري مورد استفاده در اين پژوهش، نمونهگيري تصادفي ساده است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران زیر استفاده شده است:

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره ارزیابی عملکرد، کسب و کار، رضایت مشتری، سلسله مراتب Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره سرمایه اجتماعی، مخاطب شناسی، گونه شناسی، منابع قدرت