منبع پایان نامه ارشد درباره تولید ناخالص ملی، کالاهای مصرفی، نرخ ارز حقیقی، کسری بودجه

دانلود پایان نامه ارشد

مصرفي دولت از مخارج عمراني بيشتر بودهاست. از سوی دیگر، با افزايش درآمد نفتي، درآمد داخلي افزايش یافتهاست. افزايش درآمد، مصرف کالاها و خدمات کالاهای داخلی و وارداتی را افزایش دادهاست. بروز تکانه نفتي بهاندازهی یک درصد تولید غیر نفتی، اشتغال، کالاهای سرمایهای وارداتی، کالاهای سرمایهای داخلی، مخارج عمرانی دولت، مخارج جاری دولت، کالاهای مصرفی وارداتی، کالاهای مصرفی داخل، نقدینگی، تورم، مصرف کل، نرخ ارز حقیقی، خالص حساب سرمایه، کسری بودجه دولت، تراز تجاری، و خالص ذخایر خارجی را بهترتیب به ميزان 51/0 درصد، 46/0 درصد، 007/0 درصد، 026/0 درصد، 055/0 درصد، 105/0 درصد، 0005/0 درصد، 00000022/0 درصد، 0018/0 درصد، 001/0 درصد، 003/0 درصد و 0028/0 درصد افزایش دادهاست. از سوی دیگر، در اثر بروز تکانه درآمد نفت، نرخ ارز حقیقی به میزان 0025/0 کاهش یافتهاست.

نمودار(4-5) نتایج حاصل از واکنش متغيرهاي کلان کشور به تکانه درآمد نفتي

منبع: محاسبات پژوهش

بررسی واکنش توليد ناخالص ملی به تکانه مثبت نفتی حاکیاست بروز تکانه نفتي به شدت يک درصد، تولید ناخالص ملی را بهميزان 7/0 درصد افزايش دادهاست. واکنش توليد ناخالص ملی به تکانه مثبت درآمد نفت در نمودار (4-6) نشان داده شدهاست. همانگونه مشاهده میشود پس از بیست دوره تولید ناخالص ملی به مسیر با ثبات بلند مدت خود همگ

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره نرخ بهره، کسری بودجه، اوراق قرضه، تولید ناخالص ملی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد تمرکز مالکیت، کفایت سرمایه، تامین مالی، مالکیت خصوصی