منبع پایان نامه ارشد درباره توسعه گردشگری، توسعه ی گردشگری، تحلیل داده، توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه ارشد

تئوري،يك شرح مبسوط، يك توصيف، يك تفسير
نتایج قابل سنجش
روش
مطالعات میدانی، گاهی هم آزمایش
پیمایش- آزمایش
تکنیک
مصاحبه، بحث گروهی، تکنیک دلفی، مشاهده
آمار، پرسشنامه، تحلیل محتوا و آزمایش
منبع: (ظهور، کریمی، 1382: 111)

6. استراتژی های تحقیق (طرح تحقیق)
طرح تحقيق شامل فرايند برنامه ريزي، اجرا و ارزيابي تحقيق است كه در دو سطح استراتژيك و عملياتي قابل انجام است. در سطح استراتژيك، برنامه ريز ي استراتژيك تحقيق، منجر به تدوين استراتژي هاي تحقيق مي شود كه بايد بر مبناي يك معيار صحيح، دسته بندي و گونه شناسي گردند.
چهار استراتژي اصلي تحقيق (از جمله تحقيق كيفي) عبارت اند از:
– استراتژ ي تحقيق پيمايشي،
– استراتژي تحقيق موردي،
– استراتژي تحقيق عملي (تجربی)
– و استراتژي تحقيق پايه ور (اعرابی، فیاضی، 1389: 230).
که هر یک به نوبه خود دارای مزایا و معایبی هستند. این رساله بر اساس استراتژی پیمایش انجام می شود.

6-1 تحقیق پیمایشی
پيمايش روشي براي به دست آوردن اطلاعاتي درباره ديدگاه ها، باورها، نظرات، رفتارها يا مشخصات گروه ي از اعضاي يك جامعه آماري از راه انجام تحقيق است. به عبارت ديگر، پيمايش مجموعه اي از روش هاي منظم و استاندارد است كه براي جمع آوري اطلاعات درباره افراد، خانواده ها و يا مجمو عه هاي بزرگ تر مورد استفاده قرار مي گيرد (اعرابی و فیاضی، همان: 232). در این رساله پیمایش بر اساس منابع اطلاعاتی مختلف انجام می شود.

7. روش و ابزارهای های جمع آوری داده
روش جمع آوری داده های یک پژوهش به دو دسته ی کلی روش کتابخانه ای و روش میدانی تقسیم می شود. در روش اسنادی یا کتابخانه ای، محقق با واسطه اسناد و مدارک، به مطالعه موضوع مورد تحقیق در رابطه با جامعه آماری مشخص می پردازد. عمده تحلیل های ثانویه که بر داده های آماری و پژوهش های پیمایشی انجام می گیرند، جزو تحقیقات اسنادی محسوب می شوند. اما در روش میدانی، محقق مستقیماً با آزمودنی ها یا نمونه های تحقیق ارتباط دارد. یعنی در این روش، محقق با استفاده از روش های مختلف کمی و کیفی، به میدان تحقیق رفته و مستقیماً با جامعه و نمونه آماری و به عبارتی واحدهای سنجش سروکار دارد.
چهار نوع ابزار برای گردآوری داده ها وجود دارد که هر یک دارای انواعی بوده و کاربرد ویژه ای در پژوهش دارد؛ این ابزارها شامل:
1- سند (متن) کاوی (بررسی مدارک و اسناد)
o سند گزارش پژوهش های انجام شده در گذشته
o آمارهای رسمی
o آمارهای غیر رسمی
o مدارک و اسناد سازمانی
2- فن مشاهده
3- فن مصاحبه
4- ابزار پرسشنامه (خاکی، 1390: 264- 267)
بر اساس گفته های Saunders و دیگر همکاران (2000)، دو نوع داده وجود دارد. داده های اولیه و ثانویه.
داده هایی که از مطالعات انجام شده ی سایر محققان به دست می آید، داده های ثانویه نام دارد و داده های اولیه آن دسته از داده هایی است که محقق خود شخصا برای هدف خاصی، جمع آوری می کند (Eriksson & Wiedersheim-paul, 2001).
در این رساله از شیوه ی کتابخانه ای استفاده شده است و ابزارهای مورد استفاده سندکاوی است ولی لازم به ذکر است که برای تکمیل بیشتر نتایج و پی بردن به لایه های زیرین آن از مصاحبه نیز بهره بردیم. در واقع مصاحبه های انجام شده تنها برای تضمین نتایجئ بخش کمی پژوهش انجام شده است.

7-1 مدارک پژوهش های انجام شده درگذشته
گاه دستاوردهای یک پژوهش در قالب یک گزارش، کتاب و یا مقاله منتشر می شود و یک پژوهشگر می تواند داده های به دست آمده از پژوهش های پیشین را مبنای کار خویش قرار دهد (خاکی، همان: 264). این رساله از مقالات و تاب های داخلی و خارجی که به صورت مکتوب و یا آن لاین در شبکه های مجازی وجود دارد، بهره گرفته است. این مقالات اغلب در ژورنال های ISI ، سایت ISD ایران و سایت های UNWTO و UNESCO نمایه شده اند.

7-2 آمارهای رسمی
من در رساله ام برای جمع آوری مدارک درباره ی تنوع فرهنگی و توسعه گردشگری، از آمارهای موجود در سایت های رسمی گردشگری ایران، انگلستان و مالزی و آمارهای موجود در مقاله هایی از ژورنال های معتبر داخلی و خارجی که در سایت هایی نظیر Emerald, Elsevier و SID نمایه شده اند، و همچنین مقاله های UNWTO و UNESCO استفاده کرده ام.

7-3 مصاحبه ها
شیوه ای است که فرد پژوهشگر با مصاحبه شونده تماس مستقیم برقرار می کند و به ارزیابی عمیق ادراک، نگرش ها، علاقه ها و تلقی های او می پردازد و می تواند به شیوه ی ساختاریافته ( آماده بودن سوال) و نیمه ساختار یافته و یا بی ساختار، انجام شود ( خاکی، 1392: 267). در این رساله با 15 نفر از گردشگران مالزی و 10 نفر از گردشگران انگلستان به منظور شناسایی انگیزه های روان شناختی آن ها از سفر مصاحبه شده است. این تعداد از گردشگران به کفایت اشباع نظری انتخاب شده اند. همچنین با مدیران فنی سه شرکت خدمات گردشگری نیز مصاحبه ای در همین راستا صورت گرفته است و همانطور که در بالا نیز به آن اشاره شد، صرفا برای تضمین نتایج کتابخانه ای می باشد.

8. روش تجزیه و تحلیل داده ها
پژوهشگر برای پاسخگویی به مساله و تصمیم گیری درباره آن از روش های گوناگون تجزیه و تحلیل استفاده می کند. سه گونه تجزیه و تحلیل عبارتند از:
• تجزیه و تحلیل توصیفی
• تجزیه و تحلیل مقایسه ای
• تجزیه و تحلیل علی

از آنجایی که داده های این پژوهش از نوع کمی و کیفی است، نوع تحلیل به کار رفته در هر بخش با دیگری متفاوت بوده و با توجه به نوع مطالعه که تطبیقی است، در تحلیل نهایی از روش های مقایسه ای استفاده شده است.
در تجزیه و تحلیل توصیفی پژوهشگر داده های گردآوری شده را با استفاده از شاخص های آمار توصیفی خلاصه و طبقه بندیی می کند، به سخن دیگر داده های ابتدا با جداول توزیع فراوانی خلاصه می شود و سپس به کمک نمودارها نمایش داده می شود. اغلب شاخص های آمار توصیفی از نوع شاخص های مرکزی هستند (خاکی، 319). برای نمایش و نشان دادن نتایج کار معمولا از جداول توزیع فراوانی – بر اساس تعداد موارد مطلق و نسبی ، درصد – و نیز نمودار های مختلف هیستوگرام ، ستونی یا دایره ای استفاده می شود. این بخش از تجزیه و تحلیل مربوط به داده های کمی این پژوهش می باشد.
علاوه بر این، داده های به دست آمده از مصاحبه ها که داده ای کیفی هستند، به حالت ماتریس توصیفی- تشریحی (خاکی، 342) تجزیه و تحلیل شده و نمایش داده می شود. در تحقيق کيفي، گرچه امكان دارد از آمار و ارقام هم استفاده شود ولي غالبا متغيرهاي مورد مقايسه با كمك واژه ها توصيف مي شوند، به همين دليل اين نوع تحقيقات به نام كيفي معروف شده اند (ظهور، کریمی، 1382: 109). در تحلیل های کیفی، عقل، منطق، تفکر و استدلال است؛ یعنی محقق با استفاده از عقل و منطق خود، اسناد موجود را بررسی و درباره ی آن ها اظهار نظر می کند (حافظ نیا، 1387).

9. روایی و اعتبار پژوهش
اعتبار و روایی پژوهش (Validity) از نوع اعتبار صوری است. یعنی مبتنی بر پژوهش های پیشین در زمینه ی موضوع پژوهش خواهد بود. اعتبار صوری این مطلب را مد نظر دارد که سؤالهای آزمون تا چه حد در ظاهر شبیه به موضوعی هستند که برای اندازهگیری آن تهیه شدهاند. در واقع روایی صوری نمیتواند نوعی روایی باشد، بلکه تنها یک ویژگی آزمون است که در پارهای مواقع وجود آن مفید است (بیابانگرد،1384: 337). البته اعتبار پژوهش با مصاحبه و در اختیار قرار دادن نتایج پژوهش به اساتید مجرب نیز آزمون خواهد شد.
بكر، تحليل ثانويه را چنين تعريف مي كند: ” استفاده مجدد از داده هاي علوم اجتماعي پس از آنكه پژوهشگر گردآورنده آنها را كنار گذاشته است. پژوهشگر اصلي يا شخص ديگري كه به هيچ طريقي در طرح تحقيقاتي اوليه شركت نداشته است، ممكن است از داده ها استفاده مجدد كند. پرسش هاي تحقيق كه در تحليل ثانويه بررسي مي شود، ممكن است به فعاليت پژوهشي اصلي مربوط باشد يا كاملاً با آن متفاوت باشد” (گنجی و مقدم،1391: 261). از این رو بنابر تعریف تحلیل ثانویه، اعتبار پژوهش بر اساس تحقیقات قبلی مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این رساله سعی شده است از مقالات، کتب و سایت های رسمی فرهنگی و گردشگری برای این موضوع استفاده شود؛ از این رو اغلب مقالات از ژورنال های ISI، آمارها از سایت های رسمی آمار و گردشگری، مقالات و آمارهای سایت های UNWTO و UNESCO برداشت شده است تا میزان روایی این پژوهش را قوت بخشد.

10. نتیجه گیری
بنا به آنچه در بالا گذشت، می توان گفت تحقیق حاضر از نوع ترکیبی (کیفی و کمی) بوده و پژوهشی توصیفی است و برای انجام این پژوهش از روش تحقیق تطبیقی و مقایسه ای در زمینه چگونگی ارتباط میان تنوع فرهنگی و توسعه گردشگری در سه کشور ایران، انگلستان و مالزی بهره گیری می شود. عمده اطلاعات اولیه از مدارک موجود در سازمان های گردشگری سه کشور به صورت حضوری و یا اینترنتی جمع آوری شده است. همچنین مصاحبه هایی با گردشگران ( ذی نفعان) و مدیران بخش گردشگری در تهران ( شامل دو آژانس مسافرتی)، برای اطلاع از انگیزه های سفر صورت گرفته است که در لابه لای این مصاحبه ها اطلاعای راجع به ارتباط تنوع فرهنگی و توسعه گردشگری یافت شده است. داده های خام به روش های ذکر شده در بالا تجزیه و تحلیل شده و با نمودار و جداول مختلف نمایش داده شده است. از این رو در فصل بعدی نتایج حاصل از این پژوهش در قالب توصیف جملات و آمار های توصیفی سعی در بررسی نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری سه کشور یاد شده دارد.

شکل شماره 3-2: روش شناسی پژوهش

فصل چهارم
داده های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

1. مقدمه

آنچه در این فصل گردآوری شده است، به دنبال چرایی و دلیل توسعه ی گردشگری از طریق تنوع فرهنگی نیست، بلکه تنها به مواضعی اشاره دارد که چگونگی ارتباط این دو متغیر را به هم می سنجد. از آنجایی که توسعه ی گردشگری به ارکان بسیار زیادی وابسته است نمی توان به طور اخص، متغیرهایی را به عنوان دلایل توسعه ی گردشگری معرفی کرد. لذا در این رساله نیز ارتباط و همبستگی تنوع فرهنگی با توسعه ی گردشگری مد نظر می باشد. به طور کل این فصل به دو بخش گردشگری و تنوع فرهنگی تقسیم می شود.
در بخش اول این فصل به ابعاد مختلفی که از طریق داده های مختلف جمع آوری شده است، می پردازیم. در ابتدا نگاهی کوتاه به صنعت گردشگری سه کشور ایران، انگلستان و مالزی پرداخته و آمارهایی راجع به رتبه، سهم گردشگری، درآمد سالانه و اطلاعاتی از این دست را بررسی می نماییم. بررسی روند تاریخی گردشگری در سه کشور به لحاظ جایگاه و اهمیت گردشگری بیان می شود. گردشگری فرهنگی، مذهبی و غذایی، سه نوع گردشگری هستند که به سبب ماهیت آنچه که به گردشگران می فروشند، در این رساله با توجه به موضوع تحقیق مهم قلمداد می شوند. روند هر یک از این گردشگری ها در هر سه کشور به طور جداگانه مورد توجه قرار می گیرد و کم و کیف آن و همچنین مدارک و آمار رسمی که به تنوع فرهنگی موجود در این نوع گردشگری ها وجود دارد، توصیف و تبیین می شود.
در بخش دوم این فصل، به ارکان تنوع فرهنگی هر یک از کشورها که شامل: تنوع قومی یا نژادی، مذهبی، زبانی، سیاست گذاری های فرهنگی و مهاجرت است، پرداخته می شود. هر یک از این ارکان بواسطه اسناد، مدارک و آمارهای رسمی، بیان شده و میزان تنوع فرهنگی هر کشور بازگو می شود. در قسمت انتهایی ارتباط تنوع فرهنگی با توسعه گردشگری بر پایه ی تحلیل آمار توصیفی و تحلیل تفسیری اسناد و مصاحبه ها بررسی شده است. در این حین از جداول آماری و نمودارهای مختلف برای تفسیر دقیق محتوای اطلاعات اولیه پژوهش استفاده شده است تا ارتباط میان تنوع فرهنگی و توسعه گردشگری به درستی توصیف و تفسیر گردد.

نمودار شماره 4-1 : روند گردشگری بین سال های 1978 تا 2010 جهان منبع: (UNESCO,2011)

نمودار شماره 4-2: پراکندگی گردشگری

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره توسعه گردشگری، توسعه ی گردشگری، روش تحقیق، روش شناسی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره گردشگری ایران، میراث فرهنگی، نواحی روستایی، ایران باستان