منبع پایان نامه ارشد درباره تنظیم هیجان، فراشناختی، باورهای فراشناختی، روانشناسی

دانلود پایان نامه ارشد

ن پژوهش در بخش راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان، همسو با نتایج پژوهش آلداو و همکاران می باشد. قابل ذکر است که در پژوهشی که توسط محمدخانی و مظلوم (1389) با موضوع ارتباط اضطراب صفت، باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر انجام شد، نشان دادند که از میان مولفه های باور فراشناختی، فقط باورهای مربوط به کنترل ناپذیری و نیاز به کنترل افکار و اطمینان شناختی با اضطراب صفت ارتباط معنادار داشتند که پژوهش حاضر با این یافته ها ارتباطی همسو دارد. یافته های پژوهش حاضر در خصوص ارتباط تنظیم هیجان و باورفراشناختی با مدیریت درد کاربرد بالینی دارد. با توجه به نقش تنظیم هیجان و باور فراشناختی در مدیریت درد، برای درمان موثر درد مزمن این عوامل باید لحاظ شوند.
5-3- نتیجه گیری
با توجه به نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل آماری، این پژوهش نشان داد که در افراد دچار سردرد مزمن با افزایش درد مهارت های تنظیم هیجان کاهش می یابد. یعنی افرادی که درد بیشتری را تجربه می کنند در تنظیم هیجان نا موفق هستند و از مولفه های تنظیم هیجان منفی بیشتر استفاده می کنند و همچنین از مولفه ی تنظیم هیجان مثبت استفاده ی کمتری می کنند. این پژوهش همسو با بسیاری از تحقیقات پیشین می باشد که نشان می دهد در مدیریت درد تنظیم هیجان نقش مهمی ایفا می کند (پاکوت، کرگوت و دوب،2005؛ کانلی، کف، افلک، لاملی، اندرسون و واتر، 2007). با توجه به این پژوهش می توانیم نتیجه بگیریم که استفاده از تنظیم هیجان منفی می تواند با افزایش درد ارتباط مستقیم داشته باشد که این قضیه باعث تبعات جانبی دیگری همچون افسردگی و اضطراب می شود زیرا نوسانات روزانه در متغیر های مرتبط با هیجان مانند خشم، غم و استرس ارتباط مثبت با نوسانات درد در همان روز در میان بیماران مبتلا به درد مزمن داشته است (افلک220 و همکاران، 1994؛ به نقل از نیلر221 و همکاران 2005؛ گرین وود222 و همکاران، 2003). پس بنابراین به دلیل وجود مضرات درمان دارویی و همچنین ارتباط تنظیم هیجان با مدیریت درد، نیازمند کاهش درد افراد از طریق راهبردهای مقابله ای مناسب و تنظیم هیجان و پذیرش درد هستیم ( کمپبل، اندرو، سیپیو، فلورس، فلیوو و کف، 2009).
علاوه بر این، افرادی که از شدت درد بیشتری رنج می برند، از باور فراشناختی منفی بیشتر استفاده می کنند و خودآگاهی شناختی کمتری نیز دارند. در زمینه ارتباط باورهای فراشناختی با مدیریت درد تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است. اما برخی پژوهش ها به باورهای مرتبط با درد پرداخته اند، به عنوان مثال، تورنر و همکاران (2001) نشان دادند که باورهای مرتبط با درد نقش کلیدی در عملکرد فیزیکی و روانشناختی دارد. از سوی دیگر، باورهای فراشناختی از عوامل موثر در وضعیت سلامت روان است و می توان با تغییر فراشناخت هایی که شیوه ی ناسازگارانه ی تفکرات منفی را زیاد می کند و یا باعث افزایش باورهای منفی عمومی می گردند به بهبود وضعیت سلامت روان کمک کرد ( عاشوری، وکیلی، بن سعید و نوعی، 1388). پس بنابراین با کاهش استفاده از باورهای فراشناختی منفی می توانیم گامی مثبت در مدیریت درد برداریم.
در یک نتیجه گیری کلی متغیرهای تنظیم هیجان و باورهای فراشناختی دارای ارتباط معنادار و موثر با مدیریت درد افراد دچار سردرد مزمن می باشد.
5-4- محدودیت ها
– تعداد پرسشنامه و سوالات این پژوهش زیاد بود و باعث خستگی نمونه ها می شد
– عدم کنترل سایر متغیرهای اثرگذار نیز از جمله محدودیت های اساسی این پژوهش محسوب می شد.
– میزان نمونه ی این تحقیق اندک و شامل گروه خاصی از افراد دچار درد مزمن می باشد.
5-5- پیشنهادات
– پیشنهاد می شود که این تحقیق در سطح نمونه و گروه وسیع تری انجام پذیرد.
– پیشنهاد می شود که اثرگذاری مولفه های هیجانی و شناختی همچون تنظیم هیجان و باور فراشناختی پس از انجام آموزش های لازم در این زمینه بر روی افراد دچار درد مزمن آزمون شود.
5-6- پیشنهادات کاربردی
– پیشنهاد می شود که در برنامه های مدیریت درد آموزش راهبردهای تنظیم هیجان گنجانده شود
– اصلاح باورهای فراشناختی افراد دارای سردرد مزمن می تواند در کاهش درد این افراد اثرگذار باشد
– در مدیریت درد برای اثرگذاری بیشتر، به مولفه های شناختی و هیجانی توجه شود

منابع
اصغری مقدم، محمدعلی (1383). بررسی میزان شیوع درد مزمن مستمر و عودکننده و تاثیر آن بر عملکرد اجتماعی و زندگی کارکنان یکی از واحدهای بزرگ صنعتی تهران. دوماهنامه علمی – پژوهشی دانشگاه شاهد، سال یازدهم، دوره جدید، شماره 4
اسماعیلی، لیلا، آقایی، اصغر، عابدی، محمدرضا، اسماعیلی، مریم (1390). اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر سلامت روان دختران مصروع. اندیشه و رفتار. دوره ی پنجم. شماره 20.
امین آبادی، زهرا، خداپناهی، محمدکریم، دهقانی، محسن (1389). نقش میانجی تنظیم هیجان شناختی در ادراک نوجوانان از ابعاد سبک های فرزندپروری و موفقیت تحصیلی آن ها. مجله علوم رفتاری، دوره 5، شماره 2. صفحات 117-109
اکبری زردخانه، سعید؛ رستمی، رضا؛ زارعان، مصطفی (1387). رابطه هوش هیجانی و مکانیزم های دفاعی با اعتیاد. فصلنامه روانشناسان ایرانی، سال چهارم، شماره 15
باقریان، سمانه، برهانی، فریبا، عباس زاده، عباس زاده، عباس (1391). تاثیر روش های غیردارویی کنترل درد بر کاهش درد ناشی از رگ گیری در کودکان سن مدرسه بستری در مرکز تالاسمی شهر کرمان. دوماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه. دوره دهم. شماره ششم. پی در پی 41.
پولادی ری شهری، علی (۱۳۸۷) روانشناسی درد . تهران : انتشارات نسل نو اندیش .
پورنامداریان، سپیده، بیرشک، بهروز، اصغرنژاد فرید، علی اصغر (1391). تبیین سهم باورهای فراشناختی در پیش بینی علایم افسردگی، اضطراب و استرس در پرستاران. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی. سال سیزدهم. شماره 3. پیاپی 49
تنهایی، زهرا (1390). مقایسه کیفیت زندگی و ویژگی های روانشناختی افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر با افراد سالم و اعتباریابی پرسشنامه تجدید نظر شده درد مک گیل. دانشگاه پیام نور
حسنی، جعفر (1389). خصوصیات روان سنجی پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان. مجله ی روانشناسی بالینی. سال دوم. شماره 3. پیاپی 7
خانی پور، حمید؛ سهرابی، فرامرز؛ طباطبایی، سعید (1390). مقایسه باورهای فراشناختی . راهبردهای کنترل فکر در دانشجویان با سطوح بهنجار و بیمارگون از نگرانی. پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره. 1(1)، 82-71.
حسنی جعفر، آزاد فلاح پرویز، رسول زاده طباطبایی سید کاظم و عشایری حسن (1387). بررسی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر اساس ابعاد روان نژندی گرایی و برون گرایی. تازه های علوم شناختی، سال دهم، شماره 4، ص 1-13
حسنی، جعفر، میرآقایی، علی محمد (1391). رابطه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با ایده پردازی خودکشی. روانشناسی معاصر. 72-61،(1)7
حیدری، علیرضا، احتشام زاده، پروین، حلاجانی، فاطمه. ( 1390). رابطه تنظیم هیجان، فراشناخت و خوش بینی با اضطراب امتحان دانشجویان، یافته های نو در روانشناسی
دلاور، علی (1384). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. نشر ویرایش، چاپ 18
رجبی، غلامرضا، عطار، یوسفعلی (1381). روانشناسی درد سبب شناسی، ارزیابی و درمان. فصلنامه تازه های روان درمانی. سال هفتم. شماره 25-26
رستم اوغلی، زهرا، موسی زاده، توکل، رضازاده، بابک، رستم اوغلی، سهیلا. (1392). نقش تعلل ورزی، خودتنظیم گری و باورهای فراشناختی در پیش گویی ناگویی خلقی دانش آموزان دختر دوره متوسطه. مجله روانشناسی مدرسه. دوره 2، شماره 3/96-76
زارع، حسن، سلگی، زهرا (1392). بررسی رابطه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان. فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش در سلامت روانشناختی. دوره ششم. شماره سوم.
سالاری فر، محمد حسین، پوراعتماد، حمیدرضا. (1390). رابطه باورهای فراشناختی با اضطراب و افسردگی. فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پژشکی لرستان. دوره 13 شماره 4 مسلسل 50
سامانی، سیامک، صادقی، لادن (1389). کفایت شاخص های روان سنجی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان. مجله ی روش ها و مدل های روان شناختی. جلد 1. شماره ی 1.
سجادیان، ایلناز، نشاط دوست، حمیدطاهر، مولوی، حسین، باقریان سراروردی، رضا، ابریشم کار، سعید (1391). تاثیر روش درمان گروهی شناختی-رفتاری مدیریت درد بر کاهش علایم چندبعدی و فاجعه آفرینی درد زنان مبتلا به کمردرد شهر اصفهان. چهارمین کنگره بین المللی روان تنی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
شانه غزاله (1388). رابطه بین باورهای فراشناخت و هوش هیجانی با بهزیستی روانی دانشجویان. دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
شاهقلیان، مهناز، آزادفلاح، پرویز، فتحی آشتیانی، علی (1391). مقایسه مولفه های فراشناخت و نارسایی های شناختی بر اساس ابعاد شخصیت. مجله علوم رفتاری، دوره 6، شماره 2، ص 125-130
صالحی، اعظم؛ باغبان، ایران؛ بهرامی، فاطمه؛ احمدی، سید احمد (1390). رابطه بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و مشکلات هیجانی با توجه به عوامل فردی و خانوادگی، فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده. سال اول، شماره 1، 1-18
فدایی، خدیجه (1381). توانبخشی و درمان روانشناختی درد. دومین کنگره ی سراسری پرستاری توانبخشی. دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی
فخاری، علی، میناشیری، عبدالخالق، علیزاده گوردال، جابر (1392). مقایسه نقص نظریه ذهن و تنظیم هیجان در افراد افسرده و عادی. مجله ی دانشگاه علوم پزشکی بابل. دوره ی شانزدهم. شماره 1، صفحه 98-92
فرخ نیا، مریم، فتح آبادی، جلیل، شهیدی، شهریار (1390). بررسی تاثیر مداخلات شناختی در کاهش شدت درد و تغییرات ایجاد شده در ضربان قلب و سطح اشباع اکسیژن خون/ فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم. دوره نهم. شماره سه
فرخ نیا، مریم شهیدی، شهریار، فتح آبادی، جلیل (1390). بررسی تاثیر مداخلات شناختی در کاهش شدت درد، پریشانی و بهبود کیفیت زندگی موقعیتی کودکان مبتلا به سرطان. مجله روانشناسی بالینی. سال سوم. شماره 2(پیاپی 10).
عاشوری، احمد، وکیلی، یعقوب، بن سعید، سارا، نوعی، زهرا. (1388). باورهای فراشناختی و سلامت عمومی در دانشجویان. مجله علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی، شماره 1، ص 15-20
کرمی، جهانگیر، زکی یی، علی، رستمی، سمیرا.(1391). نقش باورهای فراشناخت و خودکارامدی در پیش بینی هراس اجتماعی دانش آموزان سال سوم متوسطه شهر کرمانشاه. مجله روانشناسی مدرسه، 1(1)، 62-73
کشاورز، مریم؛ دادگری، علی، میری، فرشته (1386). ارزيابي فرم کوتاه شده پرسش نامه درد مك گيل در زنان باردار نخست زاي مراجعه كننده به زايشگاه فاطميه شاهرود. مجله دانش و تندرستي :   تابستان 1386 , دوره  2 , شماره  2 ; از صفحه 34 تا صفحه 37
گنجی، مسعود، محمدی، جواد، تبریزیان، شروین (1391). مقایسه تنظیم هیجان و مکانیسم های دفاعی در مادران دارای دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله ی ناتوانی های یادگیری، بهار 1392ف دوره ی 2. شماره ی 3/72-54
محمدخانی، شهرام؛ مظلوم، مریم (1388). رابطه باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر با اضطراب صفت. روانشناسی معاصر. 32-23، (2)5.
مسگریان، فاطمه، اصغری مقدم، محمدعلی، برومند، اکرم، معروفی، نادر، ابراهیمی تکامچانی، اسماعیل و نایب آقایی، حسین (1391). کنش پذیرش درد در کاهش شدت درد و ناتوانی بیماران مبتلا به درد مزمن. تحقیقات علوم رفتاری، دوره 10، شماره 3
مظفری، فاطمه (1392). نقش تشخیصی تنظیم هیجان و حمایت اجتماعی در معتادان گمنام و معتادان تحت درمان نگهدارنده متادون. دانشگاه خوارزمی
نجفی، محمد، فرهودیان، علی، علیوندی وفا، مرضیه، اختیاری، حامد، مساح، امید (1392). میزان تنظیم هیجان در مصرف کنندگان مت آمفتامین با سابقه رفتارهای مخاطره آمیز و مصرف کنندگان بدون سابقه رفتارهای مخاطره آمیز. ویژه نامه مطالعات اعتیاد. دوره چهاردهم. شماره پنجم. شماره مسلسل 60.
وکیلی، نجمه، نشاط دوست، حمیدطاهر، عسگری، کریم، رضایی، فاطمه، نجفی، محمدرضا (1388). بررسی اثربخشی درمان گروهی شناختی-رفتاری مدیریت درد بر

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره نشخوار فکری، خودآگاهی، رگرسیون، فراشناختی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره فراشناختی، باورهای غیرمنطقی، راهبردهای شناختی، روانشناسی بالینی