منبع پایان نامه ارشد درباره تنظیم شناختی، تنظیم شناختی هیجان، باورهای فراشناختی، فراشناختی

دانلود پایان نامه ارشد

بیمارستان های شهر تهران می باشند. برای انتخاب این افراد، بایستی پزشک متخصص تشخیص سردرد مزمن داده باشد و یا بنا به تعریف، باید 15 روز در ماه و حداقل 3 ماه این افراد سردرد داشته باشند و این درد نباید به علت بیماری دیگری ایجاد شده باشد (کرومبی و همکاران به نقل از مسگریان و همکاران، 1391)
3-3- روش نمونه گیری و حجم نمونه
در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس برای انتخاب افراد استفاده می شود. نمونه گروهی از اعضای یک جامعه تعریف شده است که اطلاعات مورد نیاز پژهشی توسط آن کسب می شود و در حقیقت زیر جامعه ای است که از کل جامعه انتخاب شده و معرف آن است (دلاور، 1384).
افراد نمونه 100 نفر از کسانی که با مراجعه به کلینیک درد یکی از بیمارستان های شهر تهران که توسط یکی از پزشکان تشخیص سردرد مزمن برای آنان داده شده است و دارای پرونده پزشکی مبنی بر تشخیص سردرد مزمن بودند، می باشد. برخی معیارهای ورود به پژوهش عبارت بودند از: ابتلا به حداقل 3 ماه سردرد مزمن، عدم اعتیاد یا ابتلا به سوء مصرف مواد، عدم بستری در کلینیک های پزشکی. از آنجایی که پژوهش حاضر از نوع همبستگی است، میزان نمونه ای که معرف جامعه باشد می بایست حداقل 50 نفر باشد (دلاور، 1384) . تعداد 100 نفر به شکل نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.
3-4- متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش شامل موارد ذیل می باشد:
متغیر پیش بین: متغیر مستقل یا پیش بین در پژوهش حاضر راهبردهای تنظیم هیجان و باورهای فراشناختی می باشد
متغیر ملاک: متغیر وابسته یا ملاک در این پژوهش مدیریت درد است.
3-5- ابزار جمع آوری اطلاعات
ابزاری که از طریق آن داده های این پژوهش بدست آمده شامل سه پرسشنامه است: 1) مقیاس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، 2) پرسشنامه باورهای فراشناختی 3) پرسشنامه درد مک گیل
3-5-1- مقیاس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان: مقیاس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان توسط کارنفسگی، کراج و اسپینهاون (2001) به منظور ارزیابی نحوه تفکر بعد از تجربه رخدادهای تهدیدکننده یا استرس زای زندگی تهیه شده است. این مقیاس دارای 36 ماده است که نحوه پاسخ به آن براساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت قرار دارد.
مقیاس تنظیم شناختی هیجان نه (9) راهبرد شناختی ملامت خویش، پذیرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه پذیری، فاجعه انگاری و ملامت دیگران را ارزیابی می کند. گارانفسکی و همکاران اعتبار و روایی مطلوبی را برای این پرسشنامه گزارش کرده اند. این پرسشنامه شامل 36 پرسش مدرج پنج نمره ای (از همیشه یا هرگز) میباشد که هر چهار پرسش یک عامل را مورد ارزیابی قرار میدهد قرار می دهد و در مجموع نه عامل به قرار، سرزنش خود، سرزنش دیگران، فاجعه آمیز کردن، نشخوار فکری، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی پذیرش، تمرکز مثبت و ارزیابی مثبت را مورد ارزیابی قرار می دهد. در این پرسشنامه از فرد خواسته می شود تا واکنش خود را در مواجه با تجارب تهدید آمیز و رویدادهای استرسزای زندگی که که به تازگی تجربه کرده اند را به وسیله پاسخ به 5 تا پرسش که تا استراتژی برای کنترل و تنظیم هیجان را ارزیابی میکند مشخص نماید این پرسشنامه دارای فرم ویژه بزرگسال و فرم ویژه کودکان میباشد. از جمله رایجترین این راهکارهای شناختی برای تنظیم هیجان در مواجه با شرایط ناگوار عبارتند از سرزنش خود، سرزنش دیگران، نشخوار فکری، تلقی فاجعه آمیز، توسعه چشم انداز، تمرکز مجدد مثبت، ارزیابی مثبت، پذیرش شرایط، برنامه ریزی کردن ( سامانی و صادقی، 1389)
توصیف انواع استراتژی های تنظیم شناختی هیجان (عامل های پرسشنامه):
1- سرزنش خود: در مواجه با شرایط و اتفاقات ناگوار فرد خود را مقصر و متهم اصلی در بروز شرایط پیش آمده میداند.
2- سرزنش دیگران: فرد در برخورد با موقعیت ناگوار دیگران را مقصر و عامل اصلی در وقوع موقعیت میداند.
3- نشخوار فکری: بروز شرایط ناگوار موجب ایجاد مشغولیت فکری پیرامون ابعاد گوناگون واقعه میگردد و مدام احساسات و افکار ایجاد شده به دلیل شرایط ناگوار به وسیله فرد مرور میشود.
4- تلقی فاجعه آمیز: فرد شرایط ایجاد شده را شدیدتر و وحشتناک تر از واقعیت آن واقعه ادراک و ابراز میکند.
5- پذیرش: فرد در برخورد با شرایط ناگوار خود را ناچار بر پذیرش شرایط می داند.
6- تمرکز مثبت مجدد و برنامهریزی: به فرد در برخورد با شرایط ناگوار به یادآوری تجارب مثبت خود میپردازد و احترام به برنامه ریزی برای کم کردن عوارض منفی ناشی از اتفاق میکند.
7- ارزیابی مثبت و دیدگاه وسیع تر: فرد در مواجه با شرایط ناگوار به تجارب ارزشمندی ناشی از رویارویی با شرایط به وجود آمده میپردازد و تأکید بر سازنده بودن این شرایط میکند. همچنین برای کم کردن اهمیت پیش آمد ناگوار از راه توسعه و وسعت دادن به دیدگاه فردی میپردازد (سامانی و صادقی، 1389).
روایی و پایایی
ضریب آلفا برای خرده مقیاسهای این پرسشنامه به وسیله گرانفسکی و همکاران (2002) در دامنه 71/0 تا 81/0 گزارش شده است. نتایج بررسی ضریب آلفا و بازآزمایی برای خرده مقیاس های این آزمون حاکی از اعتبار مناسب این پرسشنامه دارد و همچنین همبستگی خرده مقیاس های مستخرج از این آزمون با نمره کل حاکی از روایی همگرا و واگرا در آزمون تنظیم شناختی هیجان دارد. در مجموع نتایج این پژوهش نشان داده که این پرسشنامه ابزاری مناسب برای اقدام های پژوهشی است (سامانی و صادقی، 1389).
روایی پرسشنامه در مطالعه یوسفی (1382) از طریق همبستگی میان نمره راهبردهای منفی با نمرات مقیاس افسردگی و اضطراب پرسشنامه ی 28 سوالی سلامت عمومی ( گلدبرگ و هیلر، 1979) بررسی شده و به ترتیب ضرایبی برابر 35/0 و 37/0 به دست آمده که هر دو ضریب در سطح 0001/0 P معنادار بودند. به جز این در مطالعه مذکور برای سنجش روایی پرسشنامه، مطابق با نظر آناستازی (1982) از روش همبستگی نمره کل با نمرات خرده مقیاس های آزمون استفاده شده است. دامنه ی این همبستگی ها از 40/0 تا 68/0 با میانگین 56/0 به دست آمده که همگی در سطح 01/0 P معنادار بوده اند ( یوسفی، 1385).
یوسفی پایایی این مقیاس را در نوجوانان ایرانی بررسی کرده است. ضریب پایایی به روش آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس راهبردهای تنظیم هیجان منفی، 87/0 و خرده مقیاس راهبردهای تنظیم هیجان مثبت، 83/0 و کل مقیاس 81/0 به دست آمده است. ضریب اعتبار مقیاس 85/0 گزارش شده است. همچنین پرسشنامه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان از اعتبار و پایایی مناسب و رضایت بخشی برای استفاده در فرهنگ ایرانی برخوردار است ( یوسفی، 2007 به نقل از ابوالقاسمی، اله قلی لو، نریمانی و زاهد، 1389).
در ضمن پایایی این پرسشنامه در این پژوهش نیز بررسی شد و پایایی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان که با روش آلفای کرونباخ محاسبه شده است772/0 بدست آمد.
نحوه نمره گذاری
مولفه
سوالات
سرزنش خود
1،10،19،28
پذیرش
2،11،20،29
نشخوار فکری
3،12،21،30
تمرکز مجدد مثبت
4،13،22،31
تمرکز بر برنامه ریزی
5،14،23،32
باز ارزیابی مثبت
6،15،24،33
چشم انداز وسیع تر
7،16،25،34
فاجعه آمیز پنداری
8،17،26،35
سرزنش دیگران
9،18،27،36

در ضمن این پرسشنامه سئوال معکوس ندارد.
3-5-2پرسشنامه باورهای فراشناختی: یک پرسشنامه 30 گویه ای خود گزارش دهی است. پاسخ ها در این مقیاس بر پایه مقیاس 4 درجه ای لیکرت ( 1=موافق نیستم تا 4=خیلی زیاد موافقم ) نمره گذاری می شوند. این مقیاس دراری پنج خرده مقیاس می باشد که عبارتند از 1) باورهای مثبت درباره نگرانی209 2) باورهای کنترل ناپذیری و خطر210 3) باورهایی درباره ی کفایت شناختی211 4) باورهای فراشناختی عمومی منفی در ارتباط با نیاز به کنترل212 5) باورهای فراشناختی در ارتباط با خودآگاهی شناختی213. همه خرده مقیاس ها به صورت مستقیم نمره گذاری می شوند و نمره های بالاتر نشان دهنده سطوح بالاتر در هریک از زیرمقیاس ها می باشد.
سوالات مربوط به هر بعد
باورهای نگرانی مثبت
1، 7، 10، 19، 23، 28
باورهای فراشناختی منفی
2، 4، 9، 11، 15، 21
کارآمدی شناختی پایین
8، 14، 17، 24، 26، 29
باورهای فراشناخت منفی در مورد افکار
6، 13، 20، 22، 25، 27
خودآگاهی شناختی
3، 5، 10، 12، 16، 18، 30
 
برای محاسبه امتیاز مربوط به هر بعد، امتیاز مربوط به تک تک سوالات آن بعد را باهم جمع نمائید.
روایی و پایایی
شیرین زاده این پرسشنامه را برای جمعیت ایران ترجمه و آماده نموده است ضریب الفای کرونباخ کل مقیاس در نمونه ایرانی 91/0گزارش شده است و برای خرده مقیاسهای  کنترل ناپذیری، باورهای مثبت، خود هشیاری شناختی، اطمینان شناختی، ونیاز به کنترل افکار منفی به ترتیب در نمونه ایرانی 87/0 و 86/0و 81/0و 80/0و 71/0گزارش شده است. 
در بررسی روایی سازهای آن که با استفاده از تحلیل عاملی صورت گرفته بود، مورد تایید قرار دادهاند و  پایایی آن را با آلفای کرونباخ برای کل و زیر مقیاسها ما بین ۷۶٪الی۹۳٪ گزارش کرده اند و همچنین روایی واعتبار این پرسشنامه به وسیله دو روانشناس بالینی ویک روانپزشک بررسی و به منظور سنجش انسجام درونی از طریق روش دو نیمه کردن و از طریق روش الفای کرونباخ ضریب ۷۹٪ بدست آمده همچنین به منظور اعتبار (پایایی) پرسشنامه فراشناخت مقیاس روی 52 نفر اجرا گردیده و ضریب پایایی آن88 /0=rدست آمده است (یوسفی و همکاران،۱۳۸۵).
پایایی آن به روش بازآزمایی برای کل آزمون پس از دوره 18 تا 22 روزه 75% و برای خرده مقیاس ها از 59% تا 87% گزارش شده است ( ولز، کارترایت هاتون، 2004 به نقل از خانی پور و همکاران، 1390). ضریب همسانی درونی این آزمون در ایران به روش آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 91% و برای خرده مقیاس ها در دامنه ای از 71% تا 87% گزارش شده است. همبستگی خرده مقیاس های آن با کل آزمون در دامنه 58% تا 87% و همبستگی آن ها با یکدیگر بین 26% تا 62% محاسبه شده است (شیرین زاده، دستگیری،1385 به نقل از خانی پور و همکاران، 1390).
لازم به ذکر است که پایایی این آزمون در این پژوهش با روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید و ضریب 790/0 بدست آمد.
3-5-3پرسشنامه درد مک گیل: یکی از بهترین مقیاس های اندازه گیری درد که بیش از 30 سال پیش منتشر شد، پرسشنامه درد مک گیل اولین بار این پرسشنامه توسط ملزاک (1973) و بر روی 297 بیمار که از انواع مختلف درد رنج می بردند، استفاده گردید (ملزاک، 1975، به نقل از تنهایی، 1390). پرسش نامه درد مك گيل شامل سه قسمت اصلي و داراي مجموعه عباراتي براي سنجش تجربه ذهني بيمار از درد (از نظر ادراك حسي، عاطفي و ارزيابي) مي باشد. پرسشنامه مذکور شامل 11 مورد مربوط به اجزای حسی درد ( درد ضربان دار، تیرکشنده، خنجری، تیز، پیچشی، کنده شدن یا ساییدگی، احساس داغ شدن و سوختگی، درد داشتن، سنگینی، حساس بودن، جدا شدگی) و اجزای عاطفی درد ( شامل 4 جز: خستگی مفرط، ناخوشی، ترسناک بودن و بیرحمانه بودن) و انتخاب یکی از 6 معیار شدت درد است ( کشاورز، دادگری و میری، 1386).
اين پرسش نامه همچنين شدت و ساير ويژگي هاي تجربي درد را مشخص كرده و توانايي سنجش كيفيت باليني درد به صورت داده هاي آماري را دارا مي باشد. نمونه فارسی استاندارد شده ی این پرسشنامه نزدیک به نمونه ی اصلی آن می باشد (ابراهیم نژاد، کهن و بهرام پور، 1383). فرم بلند این پرسشنامه در ایران توسط ابراهیم نژاد (1383) هنجاریابی شده است و برای ارزیابی درد در بیماران قبل و بعد از جراحی مغز و اعصاب استفاده شده است که براساس نتایج این تحقیق، پرسشنامه درد مک گیل داده های آماری کیفی سودمندی در مورد تجربه درد و مطالعه بر روی بیمارانی که از درد رنج می برند در اختیار پژوهشگران قرار می دهد و با ابعاد مختلف درد با نتایج قبلی انجام شده توسط ملزاک و ثورگرسون در سال 1971 و ابراهیمی نژاد 1997 نزدیک است (ابراهیمی نژاد و همکاران، 1383).
3-6- روش اجرا
پس از مشخص کردن آزمودنیها، اهداف پژوهش برای آنها توضیح داده میشود و به آنان اطمینان داده شد که پاسخ های آنها صرفا جنبه پژوهشی داشته

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره تنظیم هیجان، درد مزمن، سلامت روان، مصرف کنندگان Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره فراشناختی، تنظیم هیجان، باورهای فراشناختی، درد مزمن